Zeszyty Studenckie | Wydział Prawa i Administracji

Zeszyty Studenckie

środa, 26 lutego 2014 roku, 12:56

Ukazał się drugi numer Zeszytów Studenckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Tom 2008 jest zbiorem prac naukowych studentów Naszego Wydziału z zakresu teorii i filozofii oraz historii prawa, prawa publicznego i prawa prywatnego. Autorami artykułów zebranych w kolejnym numerze Zeszytów, a przygotowanych pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych WPiA, są w większości członkowie kół naukowych funkcjonujących przy Wydziale. W skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą: Redaktor naczelny - prof. dr hab. Jerzy Zajadło, sekretarz - dr Anna Sylwestrzak oraz członkowie – studenci. 

 

WPiA UG - Zeszyty Studenckie 2008

 

Spis treści:

prof. dr hab. Jerzy Zajadło
Słowo wstępne


TEORIA, FILOZOFIA I HISTORIA PRAWA

 

Andrzej Grabarczyk
„Jak otwór w angielskim pączku..."czyli o dyskrecjonalności w Polsce przez pryzmat myśli Ronalda Dworkina

Anna Łęczyńska, Judyta Naczk
(Nie) Równość? Przyczynek do dyskusji o feminizmie prawniczym

Tomasz Snarski
Głos w dyskusji na temat pojęcia transitional justice, czyli o konieczności szerszego spojrzenia na okres przejściowy

Marcin Stachowicz
Droga ku socjaldemokracji. Studium z historii doktryn polityczno-prawnych

Mikołaj Tarkowski
Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939 - przyczynek do dziejów szkolnictwa wyższego w dwudziestoleciu międzywojennym

 

PRAWO KARNE

Adam Bochentyn
Miejsce mediacji w systemie sprawiedliwości naprawczej

Maciej Fingas
Wokół problemu fakultatywności inicjowania trybu przyspieszonego w procesie karnym

Bartłomiej Gierz
O prawie łaski słów kilka

Damian Konieczny
Odmowa wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA)

Julian Skelnik
Kontratyp ostatecznej potrzeby w ustawodawstwie polskim po 1918 r.

PRAWO PRYWATNE

Anna Kujaszewska
Gwarancja ubezpieczeniowa

Krzysztof Paczoska
Zagadnienia proceduralne związane z udziałem Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym

Magda Pettke
Wątpliwości wokół art. 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Maciej Trąbski
Wybrane aspekty ochrony ubezpieczającego w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego z 13 kwietnia 2007 roku

 

PRAWO PUBLICZNE

 

Marek Bonisławski
Dziedzictwo kultury i pojęcia pokrewne w Konstytucji RP z 1997 roku

mgr Tomasz Borowczyk
Kontrola jako przedmiot zainteresowania prawa publicznego

mgr Tomasz Borowczyk, Piotr Kleina, Michał Kowalski, Dagmara Słabik,
Anna Stępkowska, Agnieszka Wiecka, Beata Wolska, Karolina Żurawicz
Wybrane problemy polskiego prawa prasowego

Katarzyna Graul, Karolina Trudnowska, Michalina Ciszewska, Piotr Dąbkowski,
Jakub Jędrzejweski, Magdalena Łukasnowska, Magdalena Stachal, Tomasz Sokołów, Krzysztof Szumiło, Michał Tórz
W tonacji samorządności uczelnianej - poszukiwanie triady harmonicznej

Piotr Kusio, Tomasz Snarski
Kilka uwag o multicentryczności systemu prawa RP

mgr Patryk Łukasiak
Głos w dyskusji o nowych koncepcjach wykładni prawa podatkowego

Jakub H. Szlachetko
Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu prawnym oraz gospodarczym

Natalia Tucholska
Prawne uwarunkowania energetyki jądrowej

Dominika Wetoszka
Wyroki interpretacyjne a wyroki zakresowe Trybunału Konstytucyjnego

Arkadiusz Więckiewicz
Zasada dwuinstancyjności w postępowaniu administracyjnym

VARIA

Małgorzata Roman
Prawo wobec tzw. trudnych przypadków. Sędzia rzemieślnik czy sędzia filozof? - Sprawozdanie z debaty

Tomasz Snarski
"Po co prawnikom filozofia prawa?" (Jerzy Zajadło) - recenzja

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE:
Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Jerzy Zajadło
Członkowie - studenci: Bartłomiej Gierz, Katarzyna Graul, mgr Patryk Łukasiak, Tomasz Snarski
Sekretarz redakcji: dr Anna Sylwestrzak

PROJEKT OKŁADKI:
Adam Bochentyn

SKŁAD I ŁAMANIE:
Bartłomiej Gierz
Anna Łęczyńska
mgr Patryk Łukasiak

DRUK:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego