Informacje dla autorów | Wydział Prawa i Administracji

Informacje dla autorów

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 marca 2014 roku, 13:20

Informacja dla Autorów publikacji w "Gdańskich Studiach Prawniczych"

A. O podstawowych zasadach recenzowania publikacji.
  1. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów spoza Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
  2. Autor przyjmuje do wiadomości dopuszczalność recenzowania artykułu według systemu, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  3. Recenzja musi mieć formę pisemną i zawierać konkluzję co do dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia.
  4. Podstawą (kryterium) kwalifikowania artykułu jest ocena dokonana pod względem merytorycznym i formalnym, zgodnie z powszechnie przyjmowanymi standardami. Redakcja podejmuje decyzję w oparciu o rekomendację recenzentów.
  5. Nazwiska Recenzentów redakcja ujawnia do publicznej wiadomości w postaci listy recenzentów współpracujących, publikowanej raz w roku.
B. W sprawie ochrony rzetelności w nauce ("ghostwriting").

Redakcja "Gdańskich Studiów Prawniczych" informuje, że w trosce o rzetelne i uczciwe prezentowanie przez Autorów wyników prac badawczych wymaga jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, finansowy etc.). Za przejaw nierzetelności przyjmuje praktyki tzw. "ghostwriting" i "guest authorship" (gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia udziału jako współautora lub bez odpowiednich podziękowań w publikacji, bądź gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest autorem/współautorem publikacji).

C. W sprawie wersji pierwotnej tekstu.

Redakcja oświadcza, że wersją pierwotną (referencyjną) "Gdańskich Studiów Prawnicznych" jest wersja papierowa.

D. W sprawie wyłączności przesyłanego do Redakcji tekstu

Redakcja przyjmuje, że Autor oświadcza, iż tekst proponowany do publikacji w piśmie "Gdańskie Studia Prawnicze" (GSP) przekazał wyłącznie do redakcji GSP.