fbpx Informacje dla autorów | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Informacje dla autorów

Informacje dla autorów

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 czerwca 2020 roku, 9:46

Informacja dla Autorów publikacji w "Gdańskich Studiach Prawniczych"

Przed wysłaniem do nas opracowania,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się raz jeszcze
z częścią F. Instrukcja wydawnicza (poniżej).

A. O podstawowych zasadach recenzowania publikacji.
 1. Do oceny każdego artykułu powołuje się jednego lub dwóch recenzentów spoza Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Autor przyjmuje do wiadomości dopuszczalność recenzowania artykułu według systemu, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 3. Recenzja musi mieć formę pisemną i zawierać konkluzję co do dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia.
 4. Podstawą (kryterium) kwalifikowania artykułu jest ocena dokonana pod względem merytorycznym i formalnym, zgodnie z powszechnie przyjmowanymi standardami. Redakcja podejmuje decyzję w oparciu o rekomendację recenzentów.
 5. Nazwiska Recenzentów redakcja ujawnia do publicznej wiadomości w postaci listy recenzentów.
B. W sprawie ochrony rzetelności w nauce ("ghostwriting").

Redakcja "Gdańskich Studiów Prawniczych" informuje, że w trosce o rzetelne i uczciwe prezentowanie przez Autorów wyników prac badawczych wymaga jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, finansowy etc.). Za przejaw nierzetelności przyjmuje praktyki tzw. "ghostwriting" i "guest authorship" (gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia udziału jako współautora lub bez odpowiednich podziękowań w publikacji, bądź gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest autorem/współautorem publikacji).

C. W sprawie wersji pierwotnej tekstu.

Redakcja oświadcza, że wersją pierwotną (referencyjną) "Gdańskich Studiów Prawnicznych" jest wersja papierowa.

D. W sprawie wyłączności przesyłanego do Redakcji tekstu

Redakcja przyjmuje, że Autor oświadcza, iż tekst proponowany do publikacji w piśmie "Gdańskie Studia Prawnicze" (GSP) przekazał wyłącznie do redakcji GSP.

E. Zasady etyki publikacyjnej (zgodne z COPE)

Kolegium Redakcyjne Gdańskich Studiów Prawniczych stosuje następujące zasady etyki publikacyjnej, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics, https://publicationethics.org),mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym:

1. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Kolegium Redakcyjne, biorąc pod uwagę profil wydawnictwa, tematykę, oryginalność i przydatność dla odbiorców (przedstawicieli nauki i praktyków prawa).
2. Kolegium Redakcyjne stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych.
3. Kolegium Redakcyjne przeciwdziała zjawiskom ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).
4. Kolegium Redakcyjne zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu.
5. Kolegium Redakcyjne zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces recenzyjny i redakcyjny.
6. Kolegium Redakcyjne publikuje recenzowane opracowania naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki. Ponadto prowadzi politykę wydawniczą przyczyniającą się do upowszechniania opracowań naukowych w skali światowej.
7. Kolegium Redakcyjne zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
8. Autor jest zobowiązany do przekazania wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu (całości lub fragmentów publikacji książek opublikowanych w innych wydawnictwach).
9. Autor zapewnia, że przekazane wydawnictwu prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez wydawnictwo nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
10. Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych autorskich, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
11. W przypadku prac zbiorowych autor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.
12. Autor potwierdza zapoznanie się z ww. zasadami oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania składając odpowiednie oświadczenie.

F. Instrukcja wydawnicza

Teksty artykułów, komentarzy, glos, recenzji, not oraz sprawozdań, przesyłane do „Gdańskich Studiów Prawniczych” w celu ich publikacji, powinny być dostarczone w postaci elektronicznej w formacie RTF, DOC, DOCX za pomocą poczty elektronicznej na adres: gsp@prawo.ug.edu.pl.

 

W tekście należy zastosować:

 • czcionkę Times New Roman (rozmiar 12),
 • interlinię 1,5 wiersza oraz 
 • marginesy 2,5 cm.

 

Wraz z tekstem opracowania autor powinien przesłać również:

 • adres zamieszkania (lub adres do korespondencji - jeśli adres ten jest inny), 
 • numer telefonu
 • e-mail, 
 • tytuł naukowy, stopień naukowy oraz nazwę instytucji, w której jest zatrudniony,
 • numer ORCID.

 

Do każdego tekstu powinna być załączona bibliografia w porządku alfabetycznym, według nazwisk autorów.  

 

ARTYKUŁY

Do każdego artykułu składanego w języku polskim należy dołączyć:

 • streszczenie w języku angielskim oraz w języku polskim (400 -1000 znaków),
 • od 2 do 5 słów kluczowych w języku angielskim oraz w języku polskim (w porządku alfabetycznym),
 • tytuł opracowania w języku angielskim.

 

W przypadku artykułów składanych w języku obcym wystarczy załączyć streszczenie, słowa kluczowe oraz tytuł opracowania w języku angielskim.

 

Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale od 12.000 do 40.000 znaków, liczonych ze spacjami i przypisami.

 

Dopuszczalny jest jedno- lub dwupiętrowy podział tekstu (oznaczony cyframi arabskimi 1. – pierwsze piętro podziału oraz ew. 1.1. – drugie piętro podziału).

 

GLOSA

Do każdej glosy należy dołączyć:

 • streszczenie w języku angielskim i w języku polskim (400 - 1000 znaków),
 • od 2 do 5 słów kluczowych w języku angielskim oraz w języku polskim (w porządku alfabetycznym),
 • tytuł glosy w języku angielskim,
 • tezy do glosy (tezy powinny być nadesłane w oddzielnym pliku).

 

W przypadku glos składanych w języku obcym wystarczy załączyć streszczenie, słowa kluczowe, tytuł opracowania oraz tezy w języku angielskim.

 

Objętość glosy powinna zawierać się w przedziale 15 000 – 20 000 znaków, liczonych ze spacjami i przypisami.

 

treści glosy stan faktyczny nie powinien być zbyt obszerny. Istotne natomiast są te jego elementy, które są potrzebne dla analizy samego orzeczenia. Tekst glosy nie powinien być dzielony punktami czy śródtytułami.

 

Glosę należy poprzedzić sygnaturą orzeczenia oraz jego tezą i wyróżnić je tekstem pogrubionym.

Jednocześnie autor powinien wskazać tytuł glosy, który zostanie umieszczony przed sygnaturą orzeczenia oraz w skorowidzu tematycznym.

 

W konsekwencji, tytuł glosy składa się z 2 elementów – pierwszy określa przedmiot glosy, drugi natomiast wskazuje orzeczenie, komentowane w glosie.

 

Przykład tytułu glosy:

 

Ograniczenia ustawodawcy w kształtowaniu zadań jednostki samorządu terytorialnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 sierpnia 2008 r., K 10/08

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania zmian zaproponowanego tytułu glosy.

 

Teza glosy to najważniejsze twierdzenia autora wyrażone w glosie (nie składu orzekającego). Do glosy należy dołączyć co najmniej jedną tezę.

 

VARIA

Objętość recenzji, not, omówień wydarzeń, sprawozdań, itp. nie powinna przekraczać 10.000 znaków.