Przewód doktorski | Wydział Prawa i Administracji

Przewód doktorski

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 czerwca 2019 roku, 9:29

WARUNKI WSZCZĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO


Stopień doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki  zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.44 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki(Dz.U. z 2014r. poz.1620) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystyczneg


WARUNKI FORMALNE WNIOSKU


Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w terminie co najmniej 2 tygodnie przed ustalonym terminem posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego składa do Dziekanatu, pok. 2058,  wniosek  o wszczęcie przewodu doktorskiego skierowany do Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 Kandydat do wniosku  o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza:

 1. poświadczoną przez WPiA kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,
 2. koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej,
 3. wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę,
 4. informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora,
 5. kwestionariusz osobowy + Klauzula informacyjna
 6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przewodu doktorskiego
 7. życiorys (CV),
 8. poświadczoną przez WPiA  kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego,
 9. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski,
 10. oświadczenie o zobowiązaniu się do sfinansowania kosztów związanych z przewodem doktorskim,  bądź jednostkę  zatrudniającą kandydata do stopnia naukowego w  przypadku osoby niebędącej pracownikiem lub doktorantem Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego.

Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki załącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:

1. poświadczoną przez WPiA kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowego Grantu”;

2. opinię opiekuna naukowego potwierdzającą wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez kandydata oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac.

Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:

 1. poświadczoną przez WPiA kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego;  wymienionego w wykazie certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowiącego  (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora)
 2. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

ROZPRAWA DOKTORSKA


Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. Dz.U.2014 poz.1852 z późn.zm.)

Art. 13

 1. Rozprawa doktorska, przygotowana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
 2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu  książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru  rozdziałów  w  książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust.1.
 3. Rozprawę  doktorską  może stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna, jeżeli  odpowiada warunkom określonym w ust.1.
 4. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym w ust. 1.
 5. Za zgodą Rady Wydziału rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.

Kandydat na minimum tydzień przed posiedzeniem Rady Wydziału Prawa i Administracji, na którym będzie głosowany wniosek o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej składa do dziekanatu pok. 2058 następujące dokumenty:

 1. Rozprawę doktorską w pięciu egzemplarzach;
 • w formie papierowej,
 • w formie elektronicznej [na płycie CD, zapisanej  w formacie Microsoft Word (.Doc) i Adobe Acrobat (.PDF)].
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej;
 • w formie papierowej w języku  polskim i angielskim,
 • w formie elektronicznej [na płycie CD zapisanej  w formacie Microsoft Word (.Doc) i Adobe Acrobat (.PDF)].
 1. Opinię promotora,  zawierającą charakterystykę i ocenę pracy doktorskiej.
 1. Pisemną zgodę kandydata poświadczoną jego podpisem, 1 egzemplarz pracy doktorskiej  z dołączoną zgodą zostaje udostępniony do wglądu w czytelni Biblioteki Prawnej UG.
 1. Oświadczenie o zgodności pracy doktorskiej z wersją papierową

WYZNACZENIE RECENZENTÓW


 1. Rada jednostki organizacyjnej, na wniosek przewodniczącego rady, powołuje co najmniej dwóch recenzentów.
 2. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 3. Recenzje przedstawia się radzie jednostki organizacyjnej w formie elektronicznej i papierowej w terminie do dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach rada jednostki organizacyjnej może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o jeden miesiąc.
 4. Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełnienia przez rozprawę doktorską warunków określonych w art.13 ust.1 ustawy.

UWAGA!

Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej, które kandydatowi i promotorowi, przekazuje rada jednostki organizacyjnej. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorska kandydat przedkłada radzie jednostki organizacyjnej, która kieruje ją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają radzie jednostki organizacyjnej recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o sporządzenie tej recenzji.


PUBLIKACJA STRESZCZEŃ I RECENZJI


Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami  zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się  w dniu podjęcia przez Komisję Doktorską uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji rada jednostki organizacyjnej przekazuje wszystkie recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w formie elektronicznej.


Skład komisji doktorskich ds.przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony oraz przyjmowania publicznej obrony rozprawy doktorskiej WPiA UG Uchwała RW

z dnia 24 czerwca 2019 roku


EGZAMINY DOKTORSKIE


Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Komisję Doktorską kandydat zdaje egzaminy doktorskie z:

a) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa, albo artystyczna, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej, w tym promotora, drugiego promotora lub kopromotora,

b) dyscypliny dodatkowej - w składzie co najmniej trzech osób, z których  co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, albo stopień  doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej,

c) języka obcego nowożytnego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora,

(w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego wymienionego w wykazie certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia  19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora).


PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I DOPUSZCZENIE JEJ DO PUBLICZNEJ OBRONY


Komisja doktorska po zapoznaniu się  z rozprawą doktorską, opinią promotora, oraz recenzjami podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony i wyznacza termin obrony.

Kandydat na 10 dni przed obroną zobowiązany jest  do sporządzenia autoreferatu, przedstawiającego główne założenia rozprawy doktorskiej i dostarczenia go do dziekanatu w ilości 13 sztuk. Ponadto kandydat składa uaktualniony wykaz publikacji naukowych oraz uaktualnione CV.

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów i promotora.

Informację na temat terminu i miejsca obrony przekazuje się innym jednostkom organizacyjnym uprawnionym do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej na co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie jednostki organizacyjnej. W zawiadomieniach i ogłoszeniu podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią  oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami na stronie internetowej jednostki organizacyjnej.

Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia i wyniki rozprawy doktorskiej, a następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji.

Po przedstawieniu recenzji rozpoczyna się dyskusja, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję otwiera i zamyka przewodniczący komisji doktorskiej.

Po zakończeniu obrony, na posiedzeniu niejawnym komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony, oraz przygotowuje  projekt uchwały  w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych celem przedłożenia jej Radzie Wydziału do zatwierdzenia.


NADANIE STOPNIA DOKTORA I DYPLOM DOKTORSKI


     Rada Wydziału Prawa i Administracji podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.

Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Osoby, którym został nadany stopień doktora zobowiązane są do przesłania pliku, który powstaje po wprowadzeniu danych programem Synaba 2015 zamieszczonym na stronie OPI w bazie Nauka Polska. Link na stronę:  http://www.nauka-polska.opi.org.pl/Prace-badawcze-SYNABA.html

Plik ma rozszerzenie (saj). Należy dołączyć go jako załącznik do poczty i przesłać na adres  synaba@opi.org.pl ,wiadomość o wypełnieniu SYNABY przesłać do  wiadomości: e-mail: regina.zaremba@ug.edu.pl.

Osobie, której  nadano stopień doktora wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek także jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na  język angielski albo język łaciński. Wniosek należy złożyć  do dziekanatu w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia do  Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego, za pośrednictwem dziekana Wydziału Prawa i Administracji,  z podaniem tytułu pracy doktorskiej w języku angielskim zgodnym  jak w  SYNABIE.

Wpłaty za dyplom należy dokonać  w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego, bądź na numer konta UG:  59 1240 1271 1111 0010 4368 2415,

 Gdańsk, Bank PeKaO IV O/Gdańsk, ul. Kołobrzeska 43, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk.

W tytule przelewu prosimy wpisać  następującą informację:

Wydział Prawa i Administracji, opłata za dyplom doktorski dla …………………..(imię i nazwisko).

Dowód opłaty należy przekazać do dziekanatu (pok.2058)  lub do Sekcji ds. Rozwoju Kadr i Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, pok. R 401 , tel. 058-523-24-48.

 1. Za wydanie oryginału dyplomu wraz z odpisem w języku polskim pobiera się opłatę w wysokości – 66 zł.
 2. Za wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim lub języku łacińskim  pobiera się opłatę w wysokości – 50 zł.
 3. Za wydanie duplikatu dyplomu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału dyplomu.

Na Uniwersytecie Gdańskim dyplomy doktorskie są uroczyście wręczane na  inauguracji roku akademickiego, o dokładnym terminie uroczystości zostaną Państwo poinformowani przez dziekanat Wydziału Prawa i Administracji.