fbpx Stypendia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Stypendia

Świadczenia dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 października 2019 roku, 11:24
Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 w kwestii przyznawania świadczeń będzie obowiązywało zarządzenie nr 76/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Ww. zarządzenie zostanie zmienione o przepisy dotyczące stypendium Rektora oraz w zakresie organu przyznającego świadczenia.

Najważniejsze informacje:

Doktoranci mogą otrzymać następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości;

2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium Rektora dla doktorantów;

4. zapomogi.

W zakresie stypendiów o których mowa w punktach: 1, 2 i 4 stosuje się przepisy obowiązujące studentów.

Przy przyznawaniu stypendiów Rektora dla doktorantów będą obowiązywały dotychczasowe szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, które to kryteria zostaną wprowadzone przy zmianie zarządzenia nr 76/R/19.

Doktoranci ze szkół doktorskich nie otrzymują: ww. świadczeń oraz stypendium projakościowego.

Środki z dotacji są przeznaczone na stypendia Rektora przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby doktorantów każdego ze studiów doktoranckich i stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba doktorantów na studiach doktorankcich jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora może być przyznane jednemu doktorantowi.

Stypendia Rektora dla doktorantów mogą być przyznawane z podziałem na lata studiów.

Łączna kwota przyznanego stypendium socjalnego i stypendium Rektora nie może przekroczyć 38% wynagrodzenia profesora, to jest 2435,8 zł.

 

Przy przyznawaniu świadczeń doktorantom studiów doktoranckich stosuje się progi dochodu oraz stawki za poszczególne świadczenia, takie jak w przypadku studentów:

https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich/stypendium_socjalne


Stypendia będą przyznawane przez Wydziałowe Komisje Stypendialne. Większość składu Komisji powinni stanowić doktoranci.


Wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć do Wydziałowych Komisji Stypendialnych - do dnia 14 października 2019 roku.

UWAGA !

W przypadku wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomóg można stosować wniosek studencki.

https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich/wnioski_do_pobrania

 

Wzory wniosków: