Stypendia | Wydział Prawa i Administracji

Stypendia

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 listopada 2018 roku, 12:38

 


U W A G A !!!

 • Decyzje o przyznaniu  stypendium: socjalnego i specjalnego  na semestr  zimowy w roku akad.2018/2019

można odbierać od 15 listopada 2018 roku do 29 listopada 2018 roku  w dziekanacie pok. 2058 w godz. 9.oo do 13.oo,

po tym terminie decyzje zostaną wysłane na adres domowy doktoranta listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 • Decyzje Rektora UG  o przyznaniu  stypendium dla najlepszych doktorantów, bądź nieprzyznaniu stypendium dla najlepszych doktorantów   na semestr  zimowy w roku akad.2018/2019

można odbierać od 19 listopada 2018 roku do 23 listopada 2018 roku  w dziekanacie pok. 2058 w godz. 9.oo do 13.oo,

po tym terminie decyzje zostaną wysłane na adres domowy doktoranta listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


 


 


Stypendia na rok akad.2018/2019

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akad.2018/2019

Druki wniosków:

Wnioski  o stypendium naukowe wraz z załącznikami  są kierowane do Rektora UG za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej WPiA.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

należy złożyć do Dziekanatu : do 5 października 2018 roku.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami  o przyznanie :

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego

należy złożyć do Dziekanatu : do19 października 2018 roku.

NIEKOMPLETNE WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

UWAGA

istnieje możliwość składania do kierownika st.doktoranckich (pok. 2058) wniosków o Nagrodę Rektora

w terminie do 25 pażdziernika 2018 roku

WNIOSKI O NAGRODĘ REKTORA

klauzula informacyjna - jest w opracowaniu.

Każdy wniosek powinien zawierać uzasadnienie przyznania nagrody oraz opinię opiekuna naukowego lub promotora. Wniosek powinien także zostać zaopiniowany przez Dziekana.

 


UWAGA

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW

NA ROK AKAD.2018/2019

Proszę o zapoznanie się z treścią komunikatu pod adresem:https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Stypendia ministra są przyznawane doktorantom na wniosek Rektora. W tym celu Rektor przekazuje wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć radzie wydziału, która wyraża opinię, czy przedstawione przez doktoranta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami doktoranckimi odbywanymi przez doktoranta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku, gdy doktorant przedstawi osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami doktoranckimi, opinia ta może być negatywna. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami  można składać do dziekanatu studiów doktoranckich WPIA pok. 2058 

w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2018 roku.


U W A G A !!!

Decyzje o przyznaniu  stypendium: socjalnego i specjalnego  na semestr letni w roku akad.2017/2018

można odbierać   od 5 marca 2018 roku do 19 marca 2018 roku  w dziekanacie pok. 2058 w godz. 9.oo do 13.oo.

Decyzje o przyznaniu stypendium naukowego na semestr letni w roku akad.2017/2018

można odbierać od 15.03.2018 roku do 22.03.2018 roku w dziekanacie pok. 2058 w godz. 9.oo do 13.oo.

po tych terminach decyzje zostaną wysłane na adres domowy doktoranta listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Wydziałowa Komisja Stypendialna  ustaliła wysokość kwoty stypendium socjalnego na rok akad.2017/2018  wg.  progów dochodu określonych w Uczelni:

 • I próg - dochód  w wysokości 0 – 668,20 zł.(netto) na osobę w rodzinie - stypendium w wysokości 500,-zł
 • II próg- dochód w wysokości 668,21 – 1051,7 zł. (netto) na osobę w rodzinie - stypendium w wysokości 400,-zł

Wydziałowa Komisja Stypendialna ustaliła wysokość kwoty stypendium specjalnego na rok akad.2017/2018  wg.przyznanych stopni niepełnosprawności:

 •  umiarkowany stopień niepełnosprawności - stypendium specjalne w wysokości 400,-zł.
 •  lekki stopień niepełnosprawności - stypendium specjalne w wysokości 300,-zł.

Wydziałowa Komisja  Stypendialna  ustaliła i przekazała Rektorowi propozycje progów punktowych i wysokość przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akad.2017/2018:

 • 20 - 34  pkt - stypendium w wysokości  600,-zł
 • 35 - 40  pkt - stypendium w wysokości  750,-zł
 • 41 - 60 pkt -  stypendium w wysokości  900,-zł
 • powyżej 61 pkt - stypendium w wysokości  1200,-zł

Stypendia na rok akad.2017/2018

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akad.2017/2018

Kompletne wnioski do Rektora za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej wraz z załącznikami o przyznanie :

należy złożyć do Dziekanatu do dnia 4 października 2017 roku, pok. 2058 w godz. 9.oo - 13.oo

Kompletne wnioski wraz z załącznikami  o przyznanie :

należy złożyć do Dziekanatu do dnia  20 października 2017 roku, pok. 2058 w godz. 9.oo - 13.oo

NIEKOMPLETNE WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

 

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW

NA ROK AKAD.2017/2018

Treść komunikatu pod adresem http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy złożyć do dziekanatu studiów doktoranckich pok. 2058 w nieprzekraczalnym terminie :

do dnia 22 września 2017 roku.

 

 


UWAGA!!!

do 14 marca 2017 roku  można odbierać w dziekanacie pok. 2058 - decyzje o przyznaniu stypendium

 • socjalnego
 • specjalnego

 Po tym terminie decyzje zostaną wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Szczegółowy termin doręczenia decyzji o przyznaniu:

 • stypendium dla I roku za wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym
 • stypendium dla najlepszych doktorantów   II roku i kolejnych lat.

Osoby, które złożyły wniosek  o stypendium naukowe  - mogą odbierać  decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium naukowego w dziekanacie do 8 listopada 2016 roku

Po tym terminie decyzje zostaną wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Termin odbioru decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium:

 • socjalnego
 • specjalnego
 • zapomogi

do dnia 14 listopada 2016 roku w dziekanacie. Po tym terminie decyzje zostaną wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Stypendia na rok akad.2016/2017

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akad.2016/2017

Kompletne wnioski  z załącznikami o:

 • stypendium dla najlepszych doktorantów

należy złożyć do Dziekanatu do dnia 4 października 2016r., pok. 2058

Kompletne wnioski wraz z załącznikami  o:

 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne

należy złożyć do Dziekanatu do dnia  21 października 2016 roku, pok. 2058.

NIEKOMPLETNE WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.


Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akad.2016/2017.

Treść komunikatu pod adresem:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html

Kompletne wnioski wraz z załącznikami można składać do dziekanatu pok. 2058 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2016 roku.


Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej.


Wnioski:

- wniosek o przelanie na konto - stypendium
- wniosek o stypendium socjalne, specjalne, zapomogę
- o stypendium dla I roku z tytułu uzyskania największej punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym
- o stypendium  naukowe dla II roku i powyżej