Informacje o badaniach ankietowych | Wydział Prawa i Administracji

Informacje o badaniach ankietowych

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 września 2018 roku, 14:27

W dniu 15 maja 2018 roku odbyło się drugie spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia ze studentami, doktorantami oraz słuchaczami studiów podyplomowych.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00 w Aud. C.

W pierwszej części spotkania Przewodnicząca WZds.ZJK dr hab. Joanna Kruczalak- Jankowska, prof. UG przedstawiła skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, omówiła  zadania Wydziałowego Zespolu, oraz wskazała na czym przede wszystkim skupia się jego działalność.

W kolejnej części spotkania prof. Kruczalak- Jankowska omówiła wyniki z przeprowadzonych badań ankietowych za rok akademicki 2016/2017 oraz przedstawiła wnioski z analizy wyników badań. Następnie głos zabrał dr Maciej Łaga (członek Wydzialowego Zespołu), który omówił w jaki sposób ankiety są analizowane i na jakich płaszczyznach. Dr Łaga podkreślił również, że ankiety są w pełni anonimowe.

W dalszej części Przewodnicząca WZds.ZJK omówiła anonimowe zgłoszenia uwag o jakości kształcenia, które wpłynęły za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie Wydziału https://prawo.ug.edu.pl/jesli_studiujesz/jakosc_ksztalcenia/formularz_zglaszania_uwag_o_jakosci_ksztalcenia .

Wzorem roku poprzedniego na koniec odbyła się dyskusja, zgłoszone zostały uwagi i sugestie ze strony studentów dotyczące jakości kształcenia, które będą pomocne w działaniach zmierzających do podnoszenia jakości kształcenia.

Dziękujemy studentom Kierunku Kryminologia i Kierunku Prawo za udział w spotkaniu.

1. Wyniki zbiorcze przeprowadzonych badań ankietowych za rok akademicki 2016/2017

Wyniki zbiorcze przeprowadzonych badań ankietowych za rok akademicki 2016/2017W dniu 15 maja 2017 roku o godzinie 17.00 w Auli odbyło się pierwsze spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia ze studentami, doktorantami oraz słuchaczami studiów podyplomowych.

Na spotkaniu Przewodnicząca WZds.ZJK dr hab. Joanna Kruczalak- Jankowska przedstawiła i omówiła wyniki przeprowadzonych badań ankietowych za rok akademicki 2015/2016 oraz wnioski z analizy wyników badań. Przewodnicząca WZds.ZJK przekazała informacje o działaniach planowanych na podstawie wniosków z analizy wyników, oraz wskazała terminy przeprowadzenia kolejnych badań. Przewodnicząca przypomniała o możliwości zgłaszania uwag dotyczących jakości kształcenia poprzez anonimowy formularz, który znajduję się na stronie internetowej WPiA, oraz zachęciła do zgłaszania bieżących nieprawidłowości. 

W dalszej części Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych dr hab. Piotr Uziębło prof. UG przedstawił podstawowe informacje dotyczące wyników egzaminów dwóch aplikacji korporacyjnej i ogólnej.

Na koniec odbyła się dyskusja, zgłoszone zostały uwagi i sugestie ze strony studentów oraz doktorantów dotyczące jakości kształcenia, które zostały przekazane na spotkaniu kierowników katedr i będą pomocne w działaniach zmierzających do podnoszenia jakości kształcenia.

Dziękujemy studentom i doktorantom za udział w spotkaniu.

1. Wyniki zbiorcze przeprowadzonych badań ankietowych za rok akademicki 2015/2016

Wyniki zbiorcze przeprowadzonych badań ankietowych za rok akademicki 2015/2016

2. Wnioski z analizy wyników badań oraz informacje o działaniach planowanych na podstawie wniosków z analizy wyników

  • Skierowanie nauczycieli akademickich, co do których pojawiły się uwagi krytyczne do odbycia cyklicznych szkoleń dydaktycznych w ramach Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych
  • Analizowanie ankiet w szerszym przedziale czasowym (analza kilku semestrów) w stosunku do nauczycieli akademickich, co do których pojawiły się uwagi krytyczne
  • Kontynuacja wydziałowych spotkań dydaktycznych

Wnioski z analizy wyników badań ankietowych zostały również przedstawione w sprawozdaniu z oceny własnej za rok akadamicki 2015/2016

3. Terminy przeprowadzenia kolejnych badań

Analiza ankiet za rok akademicki 2016/2017 przewidziana jest do końca marca 2018r.