fbpx Podatki i doradztwo podatkowe | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Podatki i doradztwo podatkowe

Podatki i doradztwo podatkowe

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 lutego 2020 roku, 8:38


                                                                 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
                                                      KIERUNEK    PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE
                                                                 STUDIA STACJONARNE   I STOPNIA               

1. Student Wydziału Prawa i Administracji UG  na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe  zobowiązany jest do odbycia  praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z planem studiów , tj.75 godzin realizowanych w okresie  2 tygodni.

2. Studenckie praktyki zawodowe mają charakter obligatoryjny, a ich realizacja jest warunkiem zaliczenia IV semestru studiów I stopnia.

3. Formy i harmonogram praktyk ustala Prodziekan ds. studenckich i nauki. Terminy realizacji praktyk nie mogą kolidować z innymi zajęciami wynikającymi z planu studiów.

4. Praktyka  odbywana jest  na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a instytucją przyjmującą  studenta, tj. organizatorem praktyki (nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie). Osobą reprezentującą  UG w wyżej  wymienionych porozumieniach  jest Rektor UG.

5. Praktyka powinna odpowiadać programowi praktyk  studiów na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe.

6. Wszyscy studenci  skierowani  na praktyki  podlegają ubezpieczeniu  ze strony Uczelni od następstw  nieszczęśliwych  wypadków, w okresie realizacji praktyki  (nie dotyczy praktyk zorganizowanych  indywidualnie).

7. Zgodnie z Zarzadzeniem Rektora  98/R13 studentom, którzy odbywają praktyki obowiązkowe poza miejscem zamieszkania, przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów związanych z wyżywieniem, zakwaterowaniem i dojazdami, w wysokości ustalonej na dany rok akademicki przez Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego  Ryczałt nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie przez studenta bez skierowania z Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji. Aby otrzymać zryczałtowany zwrot kosztów związanych z odbywaniem praktyki należy zgłosić się do Dziekanatu  w terminie do 30 października danego roku celem wypełnienia stosownych formularzy.


8. Warunkiem  zaliczenia  praktyki  jest  złożenie  przez  studenta  karty  praktyk ( do końca sesji poprawkowej) , opisującego przebieg praktyki i realizowane zadania. Praktyka  powinna być potwierdzona przez  bezpośredniego  przełożonego  nadzorującego  praktykę  ze  strony  organizatora.


9. Wydział uznaje również praktyki zorganizowane indywidualnie, które są zgodne z  programem praktyk  na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe.
Student organizujący praktykę indywidualnie, po odbyciu praktyki składa do Dziekana kartę praktyk lub wniosek  o uznanie praktyki ze stosownymi  zaświadczeniami