pytania - SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

pytania - SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 marca 2019 roku, 6:55

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska

 

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 4
L.p. Przedmiot PYTANIA
1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
1.    Jakie są zasady podziału kosztów i ryzyka związanego z transportem rzeczy w 3 wybranych klauzulach Incoterms 2010?
2.    Jakie charakterystyczne elementy treści zawiera umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. oraz z jakieś czynności prawne składają się na transakcję sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?
3.    Kiedy deweloper lub nabywca mogą odstąpić od umowy deweloperskiej i czy treść umowy może rozszerzać ten katalog przypadków?
4.    Forma i podstawowa treść umowy leasingu oraz praktyczne wykorzystanie art. 384 i nast. k.c. (zastosowanie regulaminów, ogólnych warunków umów) w zakresie tej umowy.
5.    Umowa kredytu a umowa pożyczki – różnice i podobieństwa.
2. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne 1. Skarga na czynności komornika - przedmiot i warunki formalne.
2. Przysądzenie własności nieruchomości.
3. Wymogi formalne wniosku o wszczęcie egzekucji.
4. Wykaz a wyjawienie majątku.
5. Zajęcie ruchomości.
3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 1.    Cele i funkcje Prawa restrukturyzacyjnego
2.    Charakterystyka postępowania restrukturyzacyjnego
3.    Podstawowe cechy układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym
4.    Cele i funkcje Prawa upadłościowego
5.    Zakres podmiotowy zdolności upadłościowej i przesłanki ogłoszenia upadłości
     
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
4. Międzynarodowe prawo handlowe 1. Międzynarodowe prawo handlowe – pojęcie, zakres regulacji, źródła.
2. Ponadnarodowe/europejskie formy działalności gospodarczej.   
3. Zawarcie i rozwiązanie umowy agencyjnej w świetle dyrektywy Rady z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek.
4. Sposoby oraz forma zawarcia umowy sprzedaży międzynarodowej – w oparciu o przepisy Konwencji Wiedeńskiej CISG oraz reguły zawarte w aktach harmonizujących prawo prywatne (prawo umów) na świecie i w Europie
5. Sposoby zabezpieczania wierzytelności w międzynarodowych kontraktach handlowych
5. Prawo papierów wartościowych 1.    Papiery wartościowe – istota i ich podstawowe podziały
2.    Weksel własny a weksel trasowany
3.    Wskaż najważniejsze podobieństwa i różnice pomiędzy wekslem a czekiem
4.    Obligacja jako papier wartościowy. Rodzaje obligacji
5.    Akcja jako papier wartościowy. Rodzaje akcji
6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
1. Jaka jest metoda i sposób finansowania usług medycznych  w Polsce.
2. Jakie czynniki wpływają na zwiększenie środków funduszu ubezpieczenia emerytalnego w systemach finansowanych metodą repartycji.
3. Jakie są obowiązki ubezpieczającego ?
4. Wymień i omów sposoby ograniczania odpowiedzialności ubezpieczyciela
5. Co stanowi świadczenie ubezpieczyciela w świetle teorii ryzyka i teorii świadczenia pieniężnego?
     
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
 
8. Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne  
9. Prawo własności intelektualnej  
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
1. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej.
2. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych.
3. Zasady organizacji i działania prokuratury.
4. Ustrój i kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa.
5. Samorząd i organizacja adwokatury.