fbpx pytania - SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

pytania - SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA

pytania - SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 kwietnia 2019 roku, 8:03

SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA

prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka

 

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 4
Lp. Przedmiot PYTANIA
1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
1.    Jakie są zasady podziału kosztów i ryzyka związanego z transportem rzeczy w 3 wybranych klauzulach Incoterms 2010?
2.    Jakie charakterystyczne elementy treści zawiera umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. oraz z jakieś czynności prawne składają się na transakcję sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?
3.    Kiedy deweloper lub nabywca mogą odstąpić od umowy deweloperskiej i czy treść umowy może rozszerzać ten katalog przypadków?
4.    Forma i podstawowa treść umowy leasingu oraz praktyczne wykorzystanie art. 384 i nast. k.c. (zastosowanie regulaminów, ogólnych warunków umów) w zakresie tej umowy.
5.    Umowa kredytu a umowa pożyczki – różnice i podobieństwa.
2. Prawo podatkowe 1. Zasady podatkowe a zasady prawa podatkowego.
2. Reguła wykładni in dubio pro tributario.
3. Pojęcie i uzasadnienie instytucji płatnika.
4. Powstanie stosunku podatkowoprawnego.
5. Przerzucalność podatku.
3. Podstawy ekonomii 1.    Produkt Krajowy Brutto per capita.
2.    Deflacja i metody jej zwalczania.
3.    Przyczyny kryzysu finansowego lat 2007-2009.
4.    System płynnego i sztywnego kursu walutowego.
5.    Teoria optymalnych obszarów walutowych.
     
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot PYTANIA
4. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
1. Zasada przezorności w prawnośrodowiskowej regulacji działalności gospodarczej
2. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska
3. Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska
4. Horyzontalny charakter ustawy Prawo Ochrony Środowiska
5. Prawnomiędzynarodowa ochrona środowiska
5. Prawo zabezpieczenia społecznego 1. Charakterystyka ubezpieczenia jako jednej z form
organizacyjno-finansowych zabezpieczenia społecznego.
2.Zasady i klauzule generalne  wprawie ubezpieczenia społecznego.
3. Charakter prawny składki na ubezpieczenie społeczne i jej podział.
4.Rodzaje funduszy  w ubezpieczeniach , podział składki.
5.Tytuły ubezpieczeniowe i ich zbieg.
6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
1. Jaka jest metoda i sposób finansowania usług medycznych  w Polsce.
2. Jakie czynniki wpływają na zwiększenie środków funduszu ubezpieczenia emerytalnego w systemach finansowanych metodą repartycji.
3. Jakie są obowiązki ubezpieczającego ?
4. Wymień i omów sposoby ograniczania odpowiedzialności ubezpieczyciela
5. Co stanowi świadczenie ubezpieczyciela w świetle teorii ryzyka i teorii świadczenia pieniężnego?
     
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot PYTANIA
7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
1. Zawezwanie do próby ugodowej jako sposób ugodowego załatwienia sporu.
2. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
3. Sposób powoływania arbitrów w  postępowaniu przed sądem polubownym.
4. Podstawy prawne orzekania przez sąd arbitrażowy.
5. Postępowania postarbitrażowe.
8. Prawo ochrony konkurencji 1. Pojęcie rynku właściwego
2. Zakaz porozumień ograniczający konkurencję i wyjątki od zakazu
3. Formy koncentracji przedsiębiorców
4. Uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie ochrony praw konsumentów
5. Czyny nieuczciwej konkurencji
9. Prawo własności przemysłowej 1. Przesłanki zdolności patentowej wynalazku
2. Dodatkowe prawo ochronne (SPC)
3. Zakres przedmiotowy, terytorialny i czasowy prawa ochronnego na wzór użytkowy
4. Indywidualny charakter wzoru przemysłowego
5. Pojęcie znaku towarowego jako przedmiotu prawa własności przemysłowej
10. Prawo zamówień publicznych 1. Podstawowe zasady postępowania o udzielenia zamówienia publicznego
2. Wymogi udziału wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
3. Podstawy i skutki do wykluczenia wykonawcy z postępowania
4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
5. Środki ochrony prawnej wykonawcy przewidziane w ustawie prawo zamówień publicznych