Prawo Cywilne dofinansowane z UE

rpo

„Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

 Anna Sylwestrzak

Kierownik Studiów: dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG

E-mail: annasylwestrzak@prawo.ug.edu.pl

Nr pokoju: 4033

Telefon: (58) 523 28 55

 


Obsługa administracyjna: Mirosława Maciejewska

E-mail: mmaciejewska@prawo.ug.edu.pl

Nr pokoju: 2060

Telefon: (58) 523 28 93


Koordynator projektu: mgr inż. Jolanta Mrozek
E-mail: jolanta.mrozek@prawo.ug.edu.pl

Nr pokoju: 2080

Telefon: 58 523 28 12
 


Z przyjemnością informujemy, iż obecnie prowadzimy nabór na edycję studiów podyplomowych „Prawo cywilne“, realizowaną od lutego w ramach projektu Wydziału Prawa i Administracji przygotowanego wspólnie z Wydziałem Zarządzania UG pt.:  "Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach".

Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione lub mieszkające lub pracujące na terenie województwa pomorskiego.

UWAGA! Rekrutacja w trybie ciągłym, poza systemem IRK, poprzez złożenie wymaganych dokumentów!

Procedura rekrutacji obejmuje:

 • złożenie wymaganych dokumentów do dnia 31.01.2019 w formie papierowej osobiście w sekretariacie pok. 4023/ lub w Biurze Projektu 2081:

Dokumenty rekrutacyjne:

- deklaracja zgłoszeniowa (załącznik nr 1),

- podanie (załącznik nr 4),

- oświadczenie uczestnika (załącznik nr 2 i nr 3),

- zaświadczenie od pracodawcy lub wydruk z CEiDG,

- 1 zdjęcie (o wymiarach 35 mm x 45 mm),

 

- kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej (oryginał do wglądu).

 • weryfikację przez Komisję Rekrutacyjną
 • po ogłoszeniu listy wstępnie przyjętych uiszczenie opłaty za studia do dnia 11.02.2018 r. w wysokości 262 zł na numer rachunku bankowego:

07 124012711111001083121417

 • przyjęcie do projektu i podpisanie umowy o udział w projekcie

Przyjęcie kandydata nastąpi w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie wymienionych dokumentów, o czym każdy kandydat zostanie poinformowany.

Kryteria rekrutacji:

 1. Kolejność zgłoszeń
 2. Kryteria premiujące:
 • dodatkowe 10 punktów dla kobiet
 • dodatkowe 5 punktów dla osób w wieku 25-49 lat,
 • dodatkowe 10 punktów dla osób w wieku 50+,

WIĘCEJ INFORMACJI O STUDIACH

 • Terminy zjazdów w pierwszym semestrze:

W przygotowaniu

 

 • Forma i poziom studiów:
  Studia Podyplomowe Prawo Cywilne realizowane są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zajęcia odbywać się będą w ramach zjazdów przewidzianych w piątki w godz. 16.15-20.00 oraz w soboty w godz. 9.00-15.00 zasadniczo dwa razy w miesiącu, w trakcie roku akademickiego.

 

 • Forma zakończenia studiów podyplomowych:
  Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

 • Czas trwania studiów:
  Studia podyplomowe Prawo cywilne trwają dwa semestry

 

 • Liczba punktów ECTS uzyskiwana w czasie trwania studiów podyplomowych:
  Studia podyplomowe zakładają uzyskanie 60 punktów ECTS obejmujących zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne oraz zaliczenia przedmiotów).

 

 • Profil absolwenta
  Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia wymaganej liczby 60 punktów ECTS. Absolwent studiów podyplomowych „Prawo cywilne" powinien dysponować pogłębioną teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu prawa cywilnego, powinien posiąść umiejętność wykładni przepisów z zakresu przedmiotów objętych programem studiów oraz charakteryzować się otwartością na różnorodność poglądów w nauce prawa i orzecznictwie sądowym.

 

 • Wymagania wstępne kandydata:
  Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

 

 • Opłata za studia:
  Opłata za studia podyplomowe Prawo cywilne w ramach projektu wynosi 262 zł/ za dwa semestry zajęć.

 

 • Program studiów:

 

 

Nazwa przedmiotu

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Węzłowe instytucje prawa cywilnego

I, II

20

6

Zobowiązania - część ogólna

I, II

30

10

Prawo rzeczowe i spadkowe

II

15

7

Umowy zobowiązaniowe - zagadnienia materialnoprawne i kolizyjne

I, II

10

5

Umowy w obrocie gospodarczym

I, II

10

4

Prawo mieszkaniowe

I

10

4

Prawo ubezpieczeń

II

10

4

Prawo rodzinne

I

10

4

Prawo własności intelektualnej

I

10

4

Prawo papierów wartościowych

II

10

5

Procedura cywilna

II

15

7

Razem: 11 przedmiotów

Dwa semestry

150 godzin

60 ECTS

 

 

 • Sposób prowadzenia zajęć:
  Zajęcia odbywają się w formie wykładów. Forma ta nie wyklucza włączania do toku zajęć, w miarę potrzeby, elementów dyskusji uczestników nad budzącymi wątpliwości w praktyce przypadkami (kazusy).