fbpx Kurs przygotowujący do aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Kurs przygotowujący do aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej

Kurs przygotowujący do aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej

Witamy na stronie Kursu przygotowującego do drugiego etapu egzaminu wstępnego na aplikację sędziowską i prokuratorską. Poniżej znajdą Państwo wszystkie informacje odnośnie przebiegu rekrutacji i programu kursu.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na adres kurs-kssip@ug.edu.pl

Widzimy się już we wrześniu !

Rekrutacja 2021 !

Rekrutacja na Kurs przygotowujący do drugiego etapu egzaminu wstępnego na aplikacje sędziowska lub prokuratorską trwa od 02.08.2021r. do dnia 15.08.2021r.

Liczba miejsc jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych na adres kurs-kssip@ug.edu.pl

Zastrzega się możliwość skrócenia lub przedłużenia terminu rekrutacji.

Zgłoszenie udziału wymaga:

 1. przesłania skanu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia na adres: kurs-kssip@ug.edu.pl;
 2. uiszczenia opłaty w pełnej wysokości w kwocie 3.000,00 złotych bądź uiszczenia opłaty w wysokości I raty w kwocie 1.500,00 złotych;
 3. przesłania wraz z kartą zgłoszenia dowodu uiszczenia ww. opłaty, np. w formie potwierdzenia przelewu.

W przypadku uiszczenia pierwszej raty, II ratę w kwocie 1.500,00 złotych należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2021 roku.

Dane do opłaty:
Uniwersytet Gdański
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
W tytule przelewu należy podać: "S660-21 opłata za kurs, imię i nazwisko uczestnika"

Karta zgłoszenia – do pobrania

Szczegółowe informacje o programie Kursu, prowadzących, a także zasadach i przebiegu rekrutacji znajdą Państwo poniżej oraz pouczeniach do Karty Zgłoszenia.

Kurs przygotowujący do drugiego etapu egzaminu wstępnego na aplikacje sędziowską i prokuratorską

Program kursu
 • 120 h zajęć dydaktycznych, w tym:
  • 2 godziny zajęć wstępnych,
  • 38 godzin zajęć z bloku prawa karnego,
  • 38 godzin zajęć z bloku prawa publicznego,
  • 38 godzin zajęć z bloku prawa prywatnego,
  • 4 godzin zajęć przeznaczonych na próbny egzamin wstępny.
 • Zajęcia odbywają się w formie zdalnej.
 • Zajęcia wstępne mają na celu zapoznanie kursantów z przebiegiem egzaminu wstępnego na aplikację sędziowską i prokuratorską, metodologią rozwiązywania kazusów oraz kryteriami oceny prac.
 • W ramach bloku prawa karnego, publicznego i prywatnego wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o metodę kazusową.
 • W ramach zajęć kursanci otrzymają co najmniej jedną w pełni sprawdzoną i ocenioną pracę z każdego bloku, wraz z wskazaniami i adnotacjami prowadzącego. 
Termin i harmonogram zajęć
 • Zajęcia odbywają się w formie zdalnej w soboty i w niedzielę przez 8 tygodni.
 • Zajęcia w soboty odbywają się od godziny 9:00 do 18:00 z przerwami, w tym przerwą obiadową.
 • Zajęcia w niedzielę odbywają się od godziny 09:00 do 14:00 z przerwami, w tym przerwą obiadową.
 • Harmonogram zajęć:
  • 04-05.09 2021 r.
  • 11-12.09.2021 r.
  • 18-19.09.2021 r.
  • 25-26.09.2021 r.
  • 09-10.10.2021 r.
  • 16-17.10.2021 r.
  • 23-24.10.2021 r.
  • 30-31.10.2021 r.
 • Dokładny rozkład zajęć zostanie podany w drugiej połowie sierpnia.
Kadra

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG – doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminalistyki WPiA UG, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, w latach 2013-2016 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta, Rzecznik UG ds. Rzetelności Naukowej.

dr Maciej Fingas – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki WPiA UG, adwokat, poza zajęciami dydaktycznymi na uczelni prowadzi zajęcia dla aplikantów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Monika Jobska – sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, prowadzi zajęcia z aplikantami Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Zbigniew Niemczyk – prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Pracę w prokuraturze rozpoczął w 1996 r., przez 16 lat realizował swoje obowiązki w pionie do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej.  W latach 2010 -2016 Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku. Specjalizuje się w problematyce procesu karnego, prawa karnego materialnego i czynności operacyjno-rozpoznawczych. W okresie 2011 – 2012 przewodniczył Zespołowi do Spraw Opracowania Metodyki w Przypadkach Uprowadzeń Osób.  Od 2012 r. do chwili obecnej jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi zajęcia z aplikantami oraz wykłada w ramach szkoleń ustawicznych (dla sędziów i prokuratorów). Prowadził także zajęcia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskim z zakresu metodyki praca prokuratora.
Autor publikacji naukowych m.in. na temat uprowadzeń dla okupu, prania pieniędzy i przenoszenia rezultatów czynności operacyjno-rozpoznawczych do procesu karnego.

dr Krzysztof Kaszubowski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego WPiA UG, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

dr Michał Miłosz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na WPiA UG, radca prawny. Specjalizuje się w szczególności w postępowaniu administracyjnym oraz postępowaniu sądowoadministracyjnym. Jest autorem (lub współautorem) ponad 60 publikacji naukowych. Poza zajęciami dydaktycznymi na uczelni prowadzi szkolenia dla organów administracji publicznej, a także zajęcia dla aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Przed podjęciem pracy na Uniwersytecie Gdańskim był prawnikiem w Kancelarii Wierzbowski i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, wówczas będącej członkiem Landwell, międzynarodowej sieci firm prawniczych współpracujących z PricewaterhouseCoopers.

Leszek Jantowski - doktor nauk prawnych, sędzia od 1998 r.; orzekał w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim w sprawach cywilnych procesowych i nieprocesowych oraz w sprawach egzekucyjnych; od 2012 roku orzekał w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w III Wydziale Odwoławczym zajmującym się rozpoznawaniem środków zaskarżenia od orzeczeń wydawanych przez sądy pierwszej instancji w sprawach cywilnych; aktualnie sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku; prowadził zajęcia dla aplikantów radcowskich; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Ewa Szarmach - sędzia od 2008 r.; początkowo orzekała w Sądzie Rejonowym w Tczewie, następnie od 2013 r. w IV Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, w którym to pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Wydziału oraz koordynatora do spraw mediacji; w 2015 r. delegowana do Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydziału Gospodarczego i od 2017 r. Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku; od 01.07.2020 r. orzeka w XVII Wydziale Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Gdańsku. Ponadto, prowadziła wykłady dotyczące mediacji w prawie niemieckim na zaproszenie Sądu Okręgowego w Warszawie, wykłady na zaproszenie Szkoły Prawa Niemieckiego w Trewirze, a także wykłady z prawa gospodarczego i postępowania cywilnego na zaproszenie Koła Naukowego Postępowania Cywilnego działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Brała również udział w projekcie „Dobre praktyki”, których efektem było stworzenie modelu planu rozprawy we współpracy ze środowiskiem prawniczym.

dr Dominika Mróz-Szarmach - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny (członek Komisji ds. doskonalenia zawodowego przy OIRP w Gdańsku), opiekun Koła Naukowego Postępowania Cywilnego działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, opiekun Sekcji Cywilnej Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; także prowadząca zajęcia dla aplikantów radcowskich III roku, odbywających aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawych w Gdańsku.

Opłata
 • Całkowity koszt kursu wynosi 3.000,00/osobę  - 25 zł/godzinę.
 • Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach – po 1.500,00 zł każda.
 • W przypadku uiszczenia I raty wraz z dokonaniem zgłoszenia, II ratę w kwocie 1.500,00 złotych należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2021 roku.  
 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, uiszczenie całości opłaty w chwili dokonywania zgłoszenia, albo uiszczenie I raty wraz z przesłaniem zgłoszenia oraz II raty kwocie 1.500,00 złotych  najpóźniej do dnia 3 września 2021 roku.  
 • Nieuiszczenie pełnej opłaty do dnia 3 września 2021 roku skutkuje skreśleniem z listy uczestników i brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach.
 • Kurs zostanie uruchomiony w przypadku osiągnięcia minimalnej liczby uczestników wskazanej w Karcie innej formy kształcenia. W przypadku nieuruchomienia kursu z powodu nieosiągnięcia minimalnej liczby uczestników, uiszczone opłaty podlegają zwrotowi.
 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Komorowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 lipca 2021 roku, 14:48