II Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Wydział Prawa i Administracji

II Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Katedra Prawa Administracyjnego WPiA UG zaprasza przedstawicieli środowiska naukowego, prawników, urbanistów i architektów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką planowania przestrzennego na II Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
 
Wydarzenie odbędzie się w piątek, 12 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG. Udział w Forum jest nieodpłatny.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o potwierdzenie udziału za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sekretarza Forum – dra Jakuba Szlachetko ( jakubszlachetko@gmail.com ) – w terminie do dnia 20 marca 2017 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Program Forum składać się będzie z trzech części. W pierwszym panelu wygłoszone zostaną następujące referaty:
1) „Rozproszona i skoncentrowana zabudowa jako rezultat działań prowadzonych w zgodzie z prawem bądź z jego naruszeniem” – prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Politechnika Gdańska)
2) „Gmina wobec zjawisk rozpraszania i koncentracji zabudowy (odpowiedzialność prawodawcy miejscowego za stany patologicznej zabudowy)” – prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
3) „Ocena stosowania obowiązującego prawa z punktu widzenia rozpraszania i koncentracji zabudowy” – dr Katarzyna Małysa-Sulińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
4) „Rozpraszanie i koncentracja zabudowy z perspektywy obszarów miejskich i wiejskich oraz tzw. obszarów metropolitalnych” – dr hab. Igor Zachariasz (Uczelnia Łazarskiego – Warszawa)
5) „Publiczne prawo do infrastruktury technicznej i społecznej w kontekście rozpraszania i koncentracji zabudowy” – prof. PW dr hab. Robert Suwaj (Politechnika Warszawska)
 
W drugiej części zaplanowane zostały komunikaty uczestników Forum, zgłoszone wraz z potwierdzeniem przyjęcia zaproszenia (z uwagi na ograniczone ramy czasowe o możliwości wygłoszenia komunikatu będzie decydować kolejność zgłoszenia).
 
Trzecia część obejmować będzie panel dyskusyjny na temat kierunków prawnej regulacji ochrony przestrzeni przed chaosem przy równoczesnym uwzględnianiu podmiotowych praw do nieruchomości.
 
Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, na którą złożą się wygłoszone referaty oraz zgłoszone przez uczestników Forum komunikaty.
 
Ramowy program Forum:
• 10.30-11.00 – rejestracja uczestników
• 11.00-11.15 – otwarcie Forum
• 11.15-13.00 – referaty
• 13.00-13.30 – przerwa kawowa
• 13.30-14.30 – komunikaty
• 14:30-15:30 – panel dyskusyjny
• 15.30- podsumowanie i zakończenie Forum
 
Szczegółowy program zostanie podany do wiadomości w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Ważny
Treść wprowadzona przez: Karol Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 5 marca 2017 roku, 15:42