Nabór na wyjazdy Erasmus+ w 2018/19 dla studentów WPiA | Wydział Prawa i Administracji

Nabór na wyjazdy Erasmus+ w 2018/19 dla studentów WPiA

Erasmus

Ogłoszenie o otwarciu naboru na wyjazdy na studia zagraniczne w roku 2018/19
w ramach Programu Erasmus Plus

Na podstawie §13 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na wyjazdy w ramach programu Erasmus (http://bit.ly/regulaminerasmus2017) otwarty został nabór na wyjazdy na studia zagraniczne studentów i doktorantów w ramach ERASMUS+ w roku akademickim 2018/19.

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 19.02.2018 r. (poniedziałek). Lista uczelni partnerskich wraz z obowiązującymi językami wykładowymi znajduje się na stronie internetowej Wydziału: >Oferta >Wymiana studencka >Erasmus >Uczelnie partnerskie.

O wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus Plus może ubiegać się każdy student WPiA UG (oprócz studentów V roku jednolitych studiów magisterskich, ostatniego roku studiów III stopnia i II roku studiów II stopnia), który spełnia następujące warunki:

1) wyróżnia się dobrymi wynikami w nauce, przy czym średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów na dzień zgłoszenia kandydatury do udziału w programie Erasmus wynosi co najmniej 3,5 (trzy i pięćdziesiąt setnych);
2) posiada udokumentowaną, dobrą znajomość języka obcego, będącego językiem wykładowym programu studiów zagranicznych na uczelni, o wyjazd do której się ubiega;
3) w przypadku studentów I roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich - posiada w momencie rekrutacji wpis na 2 semestr studiów.

W I etapie postępowania Kandydat składa, w koszulce nadającej się do wpięcia do segregatora, następujące dokumenty:

 1. prawidłowo wypełniony i wydrukowany formularz kwalifikacyjny udostępniony na stronach internetowych Wydziału (http://bit.ly/dokumentyerasmus), zawierający na pierwszej stronie podanie do Dziekana o uwzględnienie kandydatury w postępowaniu kwalifikacyjnym wraz
  z wypełnioną przez pracownika dziekanatu częścią dotyczącą wpisu na semestr studiów oraz średniej ocen,
 2. „Formularz Stypendysty Erasmus+” (zawierający dane osobowe; miejsce „wyjazd na uczelnie partnerską” oraz miejsce na podpis Koordynatora pozostają puste)
 3. kserokopię legitymacji studenckiej,
 4. po jednej kserokopii dokumentów poświadczających znajomość języków obcych, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika dziekanatu (z wymogu przedstawienia certyfikatu zwolnieni są w przypadku j. angielskiego studenci EBA i EIBL),
 5. po jednej kserokopii dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe, sportowe, organizacyjna i inne, będące przedmiotem oceny wymienione w §8 pkt. 3 Regulaminu, w tym kopie publikacji, które kandydat przywołuje w formularzu kwalifikacyjnym do wglądu Komisji przy ocenie Kandydata,
 6. kandydat ubiegający się o przyznanie dodatkowego wsparcia socjalnego na wyjazd z funduszy programu Erasmus+ (będący w trudnej sytuacji materialnej) dołącza do dokumentów rekrutacyjnych ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG (stypendium socjalnego).
 7. studenci studiów doktoranckich składają dodatkowo: opis prowadzonych badań w j. angielskim, zawierający jasne określenie tematu i problemu badawczego (800-1000 słów) wraz z opinią promotora przygotowywanej pracy doktorskiej (opiekuna naukowego) co do realizacji wyjazdu przez Kandydata i wpływu wyjazdu we wskazane miejsce na rozwój naukowy Kandydata.

Wyżej wymienione dokumenty będą przyjmowane w terminie 19.02.2018 r. (poniedziałek) - 2.03.2018 r. (piątek); przy czym:

 • komplet dokumentów można składać u p. mgr inż. Jolanty Mrozek w pok. 2081 w dniach 19.02 - 2.03 w godz. 9.00 - 13.00;
 • lub przekazać osobiście Koordynatorowi Erasmus dr. Tomaszowi Widłakowi w godzinach konsultacji w pok. 3033.

Jeśli Kandydat z ważnych przyczyn nie może złożyć dokumentów osobiście, może to uczynić za niego inna osoba, pod warunkiem że wszystkie dokumenty będą kompletne i podpisane przez Kandydata w wymaganych miejscach. Osobiste stawiennictwo jest konieczne i obowiązkowe w II etapie postępowania (rozmowa kwalifikacyjna).

UWAGA - Po upływie powyższych terminów dokumenty nie będą przyjmowane. Regulamin postępowania rekrutacyjnego nie przewiduje dodatkowej ani uzupełniającej rekrutacji!

Proszę nie składać oryginałów dokumentów zewnętrznych (wyłącznie kopie, w przypadku certyfikatów językowych kopie poświadczone za zgodność przez pracownika Dziekanatu lub Biura Dziekana), gdyż dokumenty złożone w toku postępowania NIE PODLEGAJĄ zwrotowi. Oryginały proszę zachować celem ewentualnego okazania Komisji na wezwanie lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewidywany termin rozmowy z Kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu: 05.03.2018 (poniedziałek) w godz. 9.00-13.00. Termin zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail do uczestników rekrutacji po zakończeniu pierwszego etapu (przyjmowanie dokumentów). Przewidywany termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: najpóźniej do 12.03.2018.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie w gablocie przy pok. 3034, a także przesłane za pośrednictwem e-maila do Kandydatów.

UWAGA! Nowa tabela punktów za języki obce stanowi część Regulaminu rekrutacji

Załączniki:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Tomasz Widłak
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 lutego 2018 roku, 15:46