Rekrutacja: wyjazdy Erasmus+ na studia (2019/20) dla studentów WPiA UG | Wydział Prawa i Administracji

Rekrutacja: wyjazdy Erasmus+ na studia (2019/20) dla studentów WPiA UG

Ogłoszenie o otwarciu naboru na wyjazdy na studia zagraniczne w roku 2019/20
w ramach Programu Erasmus Plus

Na podstawie §13 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na wyjazdy w ramach programu Erasmus (https://goo.gl/QT5qda) otwarty został nabór na wyjazdy na studia zagraniczne studentów i doktorantów w ramach ERASMUS+ w roku akademickim 2019/20.

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 18.02.2019 r. (poniedziałek). Lista uczelni partnerskich wraz z obowiązującymi językami wykładowymi znajduje się na stronie internetowej Wydziału: >Oferta >Wymiana studencka >Erasmus >Uczelnie partnerskie.

O wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus Plus może ubiegać się każdy student WPiA UG (oprócz studentów V roku jednolitych studiów magisterskich, ostatniego roku studiów III stopnia), który spełnia następujące warunki:

1) wyróżnia się dobrymi wynikami w nauce, przy czym średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów na dzień zgłoszenia kandydatury do udziału w programie Erasmus wynosi co najmniej 3,5 (trzy i pięćdziesiąt setnych);
2) posiada udokumentowaną, dobrą znajomość języka obcego, będącego językiem wykładowym programu studiów zagranicznych na uczelni, o wyjazd do której się ubiega;
3) w przypadku studentów I roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich - posiada w momencie rekrutacji wpis na 2 semestr studiów.

W I etapie postępowania Kandydat składa, w koszulce nadającej się do wpięcia do segregatora, następujące dokumenty:

  1. prawidłowo wypełnione, wydrukowane i podpisane podanie według wzoru udostępnionego na stronach internetowych Wydziału, wraz z wypełnioną przez pracownika dziekanatu częścią dotyczącą wpisu na semestr studiów oraz dotychczasową średniej ocen,
  2. Formularz Stypendysty Erasmus+ 2019/2020” (zawierający dane osobowe; miejsce „wyjazd na uczelnie partnerską” oraz miejsce na podpis Koordynatora pozostają puste) wydrukowane DWUSTRONNIE i podpisane na pierwszej oraz na drugiej stronie (pod klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych),
  3. po jednej kserokopii dokumentów poświadczających znajomość języków obcych, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika dziekanatu (z wymogu przedstawienia certyfikatu zwolnieni są w przypadku j. angielskiego studenci EBA i EIBL),
  4. kandydat ubiegający się o przyznanie dodatkowego wsparcia socjalnego na wyjazd z funduszy programu Erasmus+ (będący w trudnej sytuacji materialnej) dołącza do dokumentów rekrutacyjnych ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG (stypendium socjalnego).
  5. studenci studiów doktoranckich składają dodatkowo: opis prowadzonych badań w j. angielskim, zawierający jasne określenie tematu i problemu badawczego (800-1000 słów) wraz z opinią promotora przygotowywanej pracy doktorskiej (opiekuna naukowego) co do realizacji wyjazdu przez Kandydata i wpływu wyjazdu we wskazane miejsce na rozwój naukowy Kandydata.

Wyżej wymienione dokumenty będą przyjmowane w terminie od 18.02.2019 r. (poniedziałek) do 1.03.2019 r. (piątek); przy czym:

  • komplet dokumentów można składać u p. mgr Wioletty Wojciechowskiej w dziekanacie prawa stacjonarnego (w godzinach pracy dziekanatu);
  • lub przekazać osobiście Koordynatorowi Erasmus dr. Tomaszowi Widłakowi w godzinach konsultacji w pok. 3033.

Jeśli Kandydat z ważnych przyczyn nie może złożyć dokumentów osobiście, może to uczynić za niego inna osoba, pod warunkiem że wszystkie dokumenty będą kompletne i podpisane przez Kandydata w wymaganych miejscach. Osobiste stawiennictwo jest konieczne i obowiązkowe w II etapie postępowania (rozmowa kwalifikacyjna).

UWAGA - Po upływie powyższych terminów dokumenty nie będą przyjmowane. Regulamin postępowania rekrutacyjnego nie przewiduje dodatkowej ani uzupełniającej rekrutacji!

Proszę nie składać oryginałów dokumentów zewnętrznych (wyłącznie kopie, w przypadku certyfikatów językowych kopie poświadczone za zgodność przez pracownika Dziekanatu lub Biura Dziekana), gdyż dokumenty złożone w toku postępowania NIE PODLEGAJĄ zwrotowi. Oryginały proszę zachować celem ewentualnego okazania Komisji na wezwanie lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewidywany termin rozmowy z Kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu: 04.03.2019 (poniedziałek) w godz. 10.00-13.00. Termin może ulec zmianie. Termin zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail do uczestników rekrutacji po zakończeniu pierwszego etapu (przyjmowanie dokumentów). Przewidywany termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: najpóźniej do 11.03.2019.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone Kandydatom poprzez przesłane wyników za pośrednictwem e-maila (na adres podany w "Formularzu stypendysty").

UWAGA! Nowa tabela punktów za języki obce stanowi część Regulaminu rekrutacji

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Widłak
Treść wprowadzona przez: Tomasz Widłak
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 lutego 2019 roku, 21:23