Konferencja | Wydział Prawa i Administracji

Konferencja

Konferencja 20.06
III GDAŃSKA KONFERENCJA ADMINISTRACYJNEGO PRAWA PROCESOWEGO
Administracyjne postępowanie odwoławcze w świetle nowelizacji KPA 
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
 
Gdańsk, wtorek 20 czerwca 2017 r.
[Wydział Prawa i Administracji UG, sala 2025, godzina 10:00]
 
 
Program:
 
10.00 – 10:10 Otwarcie konferencji
 
10:10 – 11:30 Panel I 
Referaty 
 
dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG
Węzłowe zagadnienia nowelizacji KPA z dn. 7 kwietnia 2017 r. (wprowadzenie)
 
dr Krzysztof Kaszubowski 
Zmiany w administracyjnym postępowaniu odwoławczym w świetle nowelizacji KPA z dn. 7 kwietnia 2017 r.
 
mgr Michał Bąkowski
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
 
mgr Adam Bochentyn 
Postępowanie wyjaśniające organu odwoławczego w świetle nowelizacji KPA z dn. 7 kwietnia 2017 r.
 
dr Michał Miłosz
Decyzja organu odwoławczego o uchyleniu zaskarżonej decyzji administracyjnej i umorzeniu postępowania pierwszej instancji (art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a.).
 
 
11:30 – 13:00 Panel II
Seminarium eksperckie - dyskusja
 
Propozycje tematów: termin do wniesienia odwołania i wniesienie odwołania z uchybieniem terminu; rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania; stwierdzenie niedopuszczalności odwołania; postępowanie wyjaśniające organu odwoławczego; decyzje kończące postępowanie odwoławcze; zakaz orzekania na niekorzyść; sprzeciw od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 czerwca 2017 roku, 8:42