fbpx Możliwość nauczania w formie E-learningu | Wydział Prawa i Administracji

Możliwość nauczania w formie E-learningu | Wydział Prawa i Administracji

Możliwość nauczania w formie E-learningu

banner
 
Szanowni Państwo,
 
W wykonaniu Zarządzenia nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19
 
postanawia się co następuje:
 
1. Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji UG w okresie w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 będą prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi umożliwiających ich prowadzenie w formie e-learningowej lub online.
 
2. Narzędziem zalecanym do przeprowadzania wykładów, wykładów do wyboru i ćwiczeń jest ClickMeeting. Szczegółowa informacja dotycząca obsługi narzędzia ClickMeeting będzie przesyłana sukcesywnie, drogą mailową, osobom prowadzącym zajęcia.
 
3. Zajęcia z użyciem narzędzia ClickMeeting odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2019/2020.
 
4. Władze Wydziału dopuszczają możliwość prowadzenia zajęć w innych formach e-learning/online pod warunkiem, że terminy ich przeprowadzenia nie będą kolidować z planem zajęć, a prowadzący niezwłocznie po odbyciu zajęć przekaże do Dziekanatu dane wskazane w Załączniku do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/20.
 
5. Prowadzący zajęcia w trybie online/e-learning z wyprzedzeniem powiadamia studentów, za pośrednictwem portalu studenta (pracownika) o terminie przeprowadzenia zajęć w wybranej formie.
 
6. Wszelkie pytania dotyczące narzędzi umożliwiających prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej lub online prosimy kierować do p. dr. Łukasza Karczyńskiego, pełnomocnika Dziekana WPiA UG ds. e-learningu (+48 605 573 145; lukasz.karczynski@prawo.ug.edu.pl).
 
Z wyrazami szacunku,
Prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski
Dziekan Wydziału
Prawa i Administracji UG
 
13 marca 2020 r.
 

 

 
 

Szanowni Państwo,

Na polecenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, profesora Wojciecha Zalewskiego, informuję o konieczności ograniczenia ilości materiałów przechowywanych na serwerze usługi Clickmeeting po zakończeniu zajęć. W związku z dużą ilością materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć w usłudze, bardzo często dochodzi do całkowitego zapełnienia dostępnej dla Wydziału pojemności dysków sieciowych.

Biorąc pod uwagę dużą ilość odbywanych i planowanych zajęć najlepszym rozwiązaniem jest kasowanie przez prowadzącego, bezpośrednio po zakończeniu zajęć, wgranych prezentacji i innych materiałów. Takie działanie umożliwia kolejnym prowadzącym na bezproblemowe umieszczenie nowych materiałów w nadchodzących wydarzeniach. W przypadku nie skasowania przez właściciela wgranych materiałów bezpośrednio po zajęciach pliki będą usuwane przez Administratorów usługi najdalej po tygodniu. W przypadku przepełnienia dysków usunięcie może nastąpić szybciej.

W przypadku wykorzystania funkcji nagrywania zajęć, co związane jest z bardzo szybkim zapełnianiem dostępnej przestrzeni, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z pracownikami Sekcji ds. Technik Multimedialnych w celu ściągnięcia nagrań z dysków sieciowych i uwolnienia miejsca dla kolejnych prowadzących.

Przypominamy także o tym, że prezentacje w PowerPoint są konwertowane na inny format podczas wgrywania na serwer usługodawcy. Należy brać pod uwagę długi czas wgrywania i najlepiej dokonać tego w okresie małego obciążenia serwerów,  nie tuż przed zajęciami. Dodatkowo można zmniejszyć objętość przesyłanych plików, czy to przez usunięcie zbędnych elementów graficznych z prezentacji czy też przez zamianę formatu Power Point na PDF.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 1 czerwca 2020 roku, 9:09