fbpx European and International Business Law | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

European and International Business Law

European and International Business Law

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 września 2017 roku, 21:07

Utworzenie kierunku European and International Business Law wypływa ze świadomości rosnących potrzeb edukacyjnych, badawczych i kulturowych w dynamicznie rozwijającym się świecie, a jednocześnie uzupełnia bogatą i różnorodną ofertę kształcenia oferowaną przez Uniwersytet Gdański. Kierunek European and International Business Law realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego od roku akademickiego 2017/2018, w formie studiów II stopnia, w trybie studiów niestacjonarnych.

PROGRAM

Struktura kształcenia jest zgodna z procesem bolońskim i obejmie  studia II stopnia w uzupełnieniu studiów I stopnia (European Business Administration). Program zakłada poszerzenie wiedzy nabytej w czasie studiów I stopnia poprzez studiowanie przedmiotów specjalistycznych, pozwalających na pogłębienie wiedzy o business law, jak i funkcjonowaniu rynków międzynarodowych i europejskich, a także studiowanie przedmiotów zarówno ukierunkowanych praktycznie, jak i bardziej teoretycznie. Dzięki temu studenci uzyskają zdolność postrzegania studiowanego obszaru wiedzy w całej jego złożoności z uwzględnieniem wielowymiarowych uwarunkowań funkcjonowania zarówno business law jak i rynków międzynarodowych, europejskich oraz krajowych. Zasadniczym celem kształcenia na kierunku European and International Business Law jest przekazanie studentowi niezbędnej wiedzy oraz wykształcenie unikalnych umiejętności dających możliwość skutecznego poruszania się w europejskiej i międzynarodowej przestrzeni gospodarczej. Przygotowany program został opracowany w oparciu o współczesne trendy w kraju i na świecie. Po ukończeniu kierunku European and International Business Law absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Ukończenie studiów stworzy absolwentom możliwość zatrudnienia w jednostkach administracji publicznej (samorządowej, rządowej, państwowej pozarządowej a także instytucjach europejskich), w instytucjach politycznych, administracji prywatnej szeroko pojętej, a także przedsiębiorstwach działających na rynkach europejskich i międzynarodowych, jak również samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej. Absolwent studiów European and International Business Law jest specjalistą w zakresie znajomości europejskich i międzynarodowych mechanizmów prawnych regulujących funkcjonowanie rynków oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

Ukończenie kierunku European and International Business Law daje ponadto dobre podstawy do kontynuowania nauki w formie kształcenia (m.in. na kierunkach ekonomicznych, studiach prawniczych i administracyjnych, zarządzaniu, politologii, socjologii) i samokształcenia.