fbpx Studia doktoranckie | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 czerwca 2019 roku, 10:00

 

Informacje o rekrutacji do Szkół Doktorskich na rok akad.2019/2020 są dostępne na stronie:

https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/szkoly_doktorskie

 


Szanowni Państwo
uprzejmie informujemy, że Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

nie przeprowadza rekrutacji

na niestacjonarne studia doktorackie w zakresie prawa na rok akademicki 2018/2019.
DODATKOWA REKRUTACJA
na niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie prawa na rok akademicki 2016/2017
odbywa się za pośrednictwem

INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW   (IRK)

 w terminach od 12.09.2016 roku do 30.092016 roku.
Dostarczanie  kompletu dokumentów rekrutacyjnych do dziekanatu:  od 13.09.2016 roku do 03.10.2016 roku
 

DODATKOWA REKRUTACJA NA NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE – W ZAKRESIE PRAWA

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Wydział Prawa i Administracji

NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE -  PRAWA

Nabór w roku akademickim 2016/2017 i tryb studiów (tak/nie; stacjonarne/niestacjonarne)

tak

nabór na studia niestacjonarne

Forma postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna/egzamin/inne)

rozmowa kwalifikacyjna

Termin i miejsce składania dokumentów (daty, adres, itp.)

od 13.09.2016r. do 03.10.2016 r. od poniedziałku do piątku w godz. 9.oo – 13.oo

Wydział Prawa i Administracji UG, 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6, pok. 2058

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (daty, adres, itp.)

od 10.10.2016 roku  do  11.10.2016 roku

Wydział Prawa i Administracji UG, 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6

Wymagane dokumenty

Kandydat starający się o przyjęcie na studia doktoranckie musi przedłożyć:

1.       Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, zgodnie z formularzem obowiązującym na UG skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej;

2.       Kwestionariusz osobowy;

3.       Życiorys (maksymalnie 2 strony formatu A4, wydruk, czcionka Arial, 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza);

4.       Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;

5.       Kserokopię dowodu osobistego, poświadczoną za zgodność z oryginałem;

6.       2 kolorowe fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm  i 1kolorowa fotografia o wymiarze 45 mm x 65 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;

7.       opis zainteresowań naukowo-badawczych (projekt pracy badawczej, maksymalnie 4 strony formatu   A4, wydruk, czcionka Arial, 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza).

Kandydat starający się o przyjęcie na studia doktoranckie może przedłożyć:

1.       Opinię z miejsca pracy, inne opinie lub rekomendacje;

2.       Dokumentację osiągnięć naukowych (np. wykaz publikacji, informacja o przyznanych nagrodach);

3.       Zgodę pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora na objęcie opieki naukowej nad kandydatem;

4.       Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych;

5.       Opinię promotora pracy magisterskiej.

 

Zasady punktacji
postępowania rekrutacyjnego (punktacja)

·         Rozmowa kwalifikacyjna  do 10 pkt:

- ocena wartości merytorycznej projektu badawczego –  do 5 pkt;

- ocena ustnej prezentacji projektu badawczego – do 5 pkt;

·         Zgoda pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego  ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora  na objęcie opieki naukowej nad kandydatem – 3 pkt;

·         Dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub drugiego stopnia z oceną bardzo dobrą – 5 pkt; z oceną dobrą plus 4 pkt; z oceną dobrą – 3 pkt;

·         Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego – 1 pkt za każdy język.

 

Informacja (osoba do kontaktu, telefon, e-mail, itp.)

Wydział Prawa i Administracji UG, 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6

Lidia Zubielewicz-Gajowiak

pok.2058

Tel.058-523-29-86

e-mail: dziekanat03@prawo.univ.gda.pl.

 

LIMIT PRZYJĘĆ W ROKU AKAD.2016/2017

w dodatkowej rekrutacji

 

57 osób

 

Druki do pobrania:
1. kwestionariusz osobowy
2. podanie o przyjęcie na studia
3. zgoda na objęcie opieką naukową
 


Ogólny program i plan Doktoranckich Studiów Prawniczych (obowiązujący od 1.10.2013r.)

Plan studiów doktoranckich od roku akademickiego 2013/2014

Zarządzenie nr 25/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad.2016/2017.