fbpx Legislacja administracyjna | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Legislacja administracyjna

Legislacja administracyjna

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 czerwca 2021 roku, 13:39

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 „Legislacja administracyjna”

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

                                  

ZAPRASZAMY NA II EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 w semestrze zimowym

            REKRUTACJA  ROZPOCZNIE SIE W SYSTEMIE  IRK OD 9 lipca 2021R.

                                   NFORMACJE POD NR TELEFONU 58 523 28 97

              PLANOWANY TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ - październik 2021 ROK

 

Podstawowe informacje

Oferta studiów podyplomowych „Legislacja administracyjna” jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej oraz samorządowej, osób zatrudnionych w zakładach administracyjnych (m.in. w szkołach, uczelniach, podmiotach leczniczych), a także pracowników innych podmiotów wykonujących zadania publiczne – osób, które w swej praktyce zawodowej w jakimkolwiek zakresie uczestniczą w procesach związanych ze stanowieniem aktów prawa powszechnie obowiązującego lub aktów prawa o charakterze wewnętrznym – takich jak różnego typu uchwały, zarządzenia, regulaminy, okólniki, itp.

Absolwent studiów podyplomowych „Legislacja administracyjna” uzyska teoretyczną i praktyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu technik i trybu stanowienia prawa, pozna zasady nadzoru i sądowej kontroli nad działalnością prawotwórczą. Zostaną mu także przybliżone podstawy informatyki prawniczej. Program studiów przewiduje 150 godzin zajęć dydaktycznych.

[ Informację o studiach podyplomowych "Legislacja administracyjna" w formacie pdf można pobrać na dole strony. ]

System rekrutacji na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK).
Zarejestruj się online: https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web

 

Program studiów

Blok I. Zagadnienia wstępne

 1. Podstawowe pojęcia i prawne konstrukcje legislacji administracyjnej
 2. Źródła prawa w obowiązującym porządku prawno-konstytucyjnym
 3. Zasada prawidłowej legislacji i inne konstytucyjne dyrektywy stanowienia prawa

Blok II. Kompetencje prawotwórcze podmiotów administracji publicznej

 1. Pojęcie kompetencji i upoważnień prawotwórczych. Podmioty administracji publicznej o kompetencjach prawotwórczych
 2. Współudział podmiotów spoza systemu władzy publicznej w tworzeniu prawa
 3. Lobbing jako szczególna postać współudziału podmiotów spoza systemu władzy publicznej w tworzeniu prawa
 4. Konsekwencje zmiany lub uchylenia przepisu upoważaniającego do stanowienia prawa
 5. Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody powstałe w związku z realizacją kompetencji prawotwórczych podmiotów administracji publicznej oraz w związku z zaniechaniem realizacji kompetencji prawotwórczych

Blok III. Technika prawodawcza

 1. Wprowadzenie do metodyki prac prawodawczych
 2. Reguły języka prawnego
 3. Zasady Techniki Prawodawczej
 4. Redagowanie tekstu aktu prawnego
 5. Ocena skutków regulacji

Blok IV. Ogłaszanie i notyfikacja aktów prawnych

 1. Pojęcie ogłaszania prawa; prawna regulacja ogłaszania prawa; zasady redagowania i wydawania publikatorów urzędowych; sprostowania błędów
 2. Obowiązki notyfikacyjne organów państw członkowskich Unii Europejskiej

Blok V. Sporządzanie typowych aktów prawnych przez podmioty administracji publicznej

 1. Akty w sprawie współdziałania
 2. Akty erygujące, statuty, regulaminy organizacyjne
 3. Wytyczne
 4. Przepisy porządkowe
 1. Przepisy finansowe, akty budżetowe
 2. Akty planowania pozafinansowego
 3. Strategie i programy
 4. Akty w sprawach majątkowych i dotyczące zasad zarządu mieniem
 5. Akty w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 6. Akty prawa zakładowego
 7. Wybrane przepisy wykonawcze
 8. Kodeksy etyki

Blok VI. Nadzór nad prawotwórczą działalnością administracji

 1. Nadzór „zewnętrzny”
 2. Nadzór „wewnętrzny”

Blok VII. Sądowa kontrola aktów legislacji administracyjnej

 1. Kontrola aktów prawotwórczych stanowionych przez podmioty administracji publicznej sprawowana przez sądy administracyjne
 2. Pisma procesowe w sprawach z zakresu sądowoadministracyjnej kontroli aktów prawotwórczych stanowionych przez podmioty administracji publicznej
 3. Trybunał Konstytucyjny wobec aktów stanowienia prawa terenowych podmiotów administracji publicznej

Blok VIII Informatyka prawnicza (wybrane zagadnienia)

 1. Systemy informacji prawnej jako źródła informacji w procesie legislacyjnym
 2. Bazy „aktów własnych” w administracji publicznej

Blok IX Podsumowanie

 1. Podsumowanie – wnioski końcowe


Zajęcia

Studia podyplomowe „Legislacja administracyjna” są prowadzone w formie niestacjonarnej w wymiarze 150 godzin przez dwa semestry w soboty w godzinach od 9:00 do 15:00. Pierwsze zajęcia są planowane na m-c PAŹDZIERNIK 2021

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i konwersatoriów z wykorzystaniem dorobku doktryny oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, a także w formie warsztatów, w czasie których słuchacze będą analizować przypadki aktów prawnych poddanych kontroli organów nadzoru i sądów administracyjnych oraz sporządzać projekty aktów prawnych oraz pism procesowych w postępowaniach dotyczących nadzoru i kontroli prawotwórczej działalności terenowych podmiotów administracji publicznej.

 

Koszty

Opłata za uczestnictwo w studiach podyplomowych „Legislacja administracyjna” wynosi 4.150 złotych (2.075 zł za semestr) – płatne w kwocie 2.075 zł do 30 października 2021 r. (za I semestr) oraz 2.075 zł do 30 stycznia 2022r. (za II semestr).

 

Kadra

Zajęcia w ramach studiów podyplomowych „Legislacja administracyjna” będą prowadzone przez pracowników i współpracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w tym osoby łączące pracę naukowo-dydaktyczną z praktyką prawniczą i administracyjną.

[ Informację o wykładowcach w formacie pdf można pobrać na dole strony. ]

Wykładowcy studiów są autorami licznych publikacji (rozpraw naukowych, artykułów, praktycznych komentarzy, glos, opinii) z zakresu prawa, w tym publikacji traktujących o problematyce legislacji administracyjnej, publikacji aktów prawnych i wadliwości aktów prawa miejscowego.

Okładka1     Okladka2     Okładka 3

 

Kontakt

Jolanta Kępińska, pok. 2082

Sekretariat Studiów Podyplomowych „Legislacja administracyjna”

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk

 

tel.: 58 523 28 97

e-mail: jkepinska@prawo.ug.edu.pl

 

Rekrutacja

Uczestnikami studiów mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe i legitymują się tytułem zawodowym magistra lub licencjata.

 

System rekrutacji na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK)  

Zarejestruj się online: https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web

 

            Kandydat powinien złożyć:

        - własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzone za pomocą systemu IRK na Studia Podyplomowe,

        - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) albo kserokopię takiego dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem,

        - oświadczenie o zobowiązaniu do wniesienia opłaty za studia podyplomowe,

        - wypełniony kwestionariusz osobowy (w którym konieczne jest podanie adresu e-mail),

        - kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem,

        -  zdjęcia legitymacyjne.

Ponadto kandydat powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona wniesiona opłata za studia podyplomowe lub adres, na który można przesłać ww. opłatę – w przypadku nieuruchomienia tych studiów.

 

Przyjęcie kandydata nastąpi w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie wymienionych dokumentów. Limit przyjęć: 35 osób – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Studiów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 lub za pośrednictwem poczty (liczy się data doręczenia) na adres:

Sekretariat Studiów Podyplomowych „Legislacja administracyjna” p. 2082

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 6

80-309 Gdańsk

 

Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 28 osób.

 

 

PLIKI DO POBRANIA: