fbpx Informacje ogólne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 października 2016 roku, 20:37
Założenie Szkoły Prawa Amerykańskiego

W 2003 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytu Gdańskiego oraz Chicago-Kent College of Law (USA) postanowiły nawiązać bliską współpracę,  której przejawem było zorganizowanie Szkoły Prawa Amerykańskiego, aby w ten sposób wyjść naprzeciw  wyzwaniom i jak mamy nadzieje zapotrzebowaniu studentów, prawników i środowisk gospodarczych. Polska bowiem od lat dziewiećdziesiątych przeżywa okres szybkiej i pogłębiającej się integracji gospodarczej z najbardziej rozwiniętymi obszarami świata. W rezultacie obserwujemy coraz większą ilość amerykańskich inwestorów oraz różnego rodzaju instytucji działających w Polsce. Ponadto na rynku usług prawnych działają kancelarie amerykańskie, a polskie kancelarie zaczęły współpracować z amerykańskimi prawnikami i firmami prawniczymi. Z drugiej strony widoczny jest ograniczony dostęp polskich firm, organizacji a przede wszystkim prawników i studentów prawa do wiedzy o amerykańskim prawie oraz innych uwarunkowaniach w oparciu, o które funkcjonują amerykańscy partnerzy i klienci. 

Szkoła Prawa Amerykańskiego została utworzona w 2003 r. przez Chicago-Kent College of Law oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dyrektorem Szkoły Prawa Amerykańskiego z ramienia Chicago-Kent College of Law, od początku jej istnienia, jest prof. Richard Warner.

Zajęcia Szkoły Prawa Amerykańskiego

Pierwsze zajęcia z kursu prawa amerykańskiego odbyły się w semestrze letnim w roku akademickim 2003/2004. Od kolejnego roku akademickiego 2004/2005 kurs prawa amerykańskiego organizowany w ramach Szkoły Prawa Amerykańskiego trwa dwa semestry (zob. program Szkoły Prawa Amerykańskiego).

Kurs prawa amerykańskiego przeznaczony jest zarówno dla studentów jak i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych uczelni.

Wykłady prowadzone są całości w języku angielskim. Wykładowcami Szkoły Prawa Amerykańskiego są przede wszystkim amerykańscy profesorowie prawa i prawnicy-praktycy oraz ekonomiści (zob. wykładowcy Szkoły Prawa Amerykańskiego), a uczestnictwo w kursie prawa amerykańskiego jest okazją aby zetknąć się osobiście ze znanymi specjalistami z dziedzin, z których prowadzone są zajęcia.

Kursy prawa amerykańskiego dają możliwość zapoznania się zarówno z teoretycznymi jak i praktycznymi aspektami prawa amerykańskiego wraz z elementami prawno-porównawczymi z prawem międzynarodowym i prawem Unii Europejskiej. Uczestnicy kursu zapoznają się przede wszystkim z regulacjami prawnymi, które mają wpływ na międzynarodowy obrót prawny i gospodarczy. Ponadto zajęcia z prawa amerykańskiego dają możliwość zapoznania się ze stylem pracy amerykańskich prawników i amerykańskich kancelarii.

Zajęcia szkoły stwarzają znakomitą okazję do rozwinięcia znajomość języka angielskiego i zapoznania się z anglojęzyczną terminologią prawniczą oraz "business English".

Certyfikaty

Po ukończeniu kursu uczestnicy Szkoły Prawa Amerykańskiego uzyskają Certyfikat wystawiony przez Chicago-Kent College of Law oraz Wydział Prawa i Administracji UG potwierdzający ukończenie kursu prawa amerykańskiego.

Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia kursu prawa amerykańskiego jest uczestnictwo w 50% godzin dydaktycznych.

Kurs jako wykład do wyboru (wpisy do indeksów)

Kurs prawa amerykańskiego traktowany jest na Wydziale Prawa i Administracji UG jako wykład do wyboru - na kierunku prawo (na III, IV i V roku) oraz na kierunku administracja (III rok LSA oraz I i II rok MSA). Zaliczenie z niego wpisywane jest do indeksów przez Koordynatorów Szkoły Prawa Amerykańskiego w semestrze letnim po zakończeniu wszystkich zajęć kursu.

Otrzymanie zaliczenia jest uwarunkowane podejściem i zdaniem co najmniej jednego z zaliczeń organizowanych w trakcie kursu. Szczegółowe zasady uzyskania zaliczenia oraz oceny corocznie ogłaszane są przez Koordynatorów Szkoły Prawa Amerykańskiego.

Studia podyplomowe LL.M. w Chicago-Kent College of Law

Udział w Szkole Prawa Amerykańskiego stwarza możliwość kontynuowania studiowania w USA na Chicago-Kent College of Law na studiach podyplomowych LL.M. (odpowiednik tytułu magistra prawa) - LL.M. Program in International and Comparative Law.

Na studia LL.M. mogą zapisać się studenci Szkoły Prawa Amerykańskiego, którzy:
(a) ukończą pełny kurs prawa amerykańskiego oraz zaliczą w trakcie kursu egzaminy z poszczególnych przedmiotów,
(b) oraz ukończą studia prawnicze uzyskując tytuł magistra prawa w Polsce.

Studia LL.M. in International and Comparative Law zorganizowane na uczelni Chicago-Kent College of Law trwają normalnie dwa semestry, jednakże studenci Szkoły, spełniwszy dwa powyższe warunki, mogą ukończyć studia LL.M. w pół roku tj. w jeden semestr, gdyż ukończenie pełnego kurs prawa amerykańskiego zalicza się jako ukończenie pierwszego semestru tych studiów.

W przypadku skorzystania z takiej możliwości uczelnia Chicago-Kent College of Law pobiera obniżone czesne.

Informacje o studiach LL.M. na Chicago-Kent College of Law można znaleźć na stronie: http://www.kentlaw.edu/academics/llm/
Informacje o studiach LL.M. in International and Comparative Law dostępne są na stronie: http://www.kentlaw.edu/international/llm/iclaw/

Szczegółowych informacji o studiach LL.M. w Chicago-Kent College of Law udziela Agnieszka Cenzartowicz Koordynator Programu LL.M. dla Szkoły Prawa Amerykańskiego: acenzartowicz@kentlaw.edu

Ponadto informację można uzyskać na żądanie przesłane e-mailem na adres: intllm@kentlaw.edu, lub pod numerem telefonu 001 (USA) 312 (Illinois) 906-5134 (the Office of International Law and Policy at Chicago-Kent College of Law).

Czasopismo "Emerging Markets. A Review of Business and Legal Issues"

Z inicjatywy Chicago-Kent College of Law w 2009 r. powstał prowadzony on-line periodyk "Emerging Markets. A Review of Business and Legal Issues". Podstawowym celem tego czasopisma jest dostarczenie forum dla prac o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym na tematy ekonomiczne oraz prawnicze związane ze wschodzącymi rynkami. Wszystkie publikacje są w języku angielskim, z podziałem na artykuły oraz prace studenckie, do których przedkładania zaproszeni są wszyscy uczestnicy Szkoły Prawa Amerykańskiego.

Współpraca z East-West Management Institute

Od początku swojego istnienia, do czasu likwidacji europejskiego oddziału (w 2009), Szkoła Prawa Amerykańskiego współpracowała z amerykańskim East-West Management Institute. Dzięki tej współpracy ponad 20 uczestników Szkoły Prawa Amerykańskiego odbyło miesięczne praktyki, pracując w ramach programu Partners for Financial Stability, którego dyrektorem był profesor Geoffrey Mazullo będący jednocześnie wykładowcą Szkoły prowadzącym zajęcia z Corporate Governance. Do 2006 r. praktyki odbywały się w oddziale EWMI w Budapeszcie, a począwszy od lipca 2006 do 2009 r. w Warszawie.