fbpx Dla nauczycieli akademickich | Wydział Prawa i Administracji

Dla nauczycieli akademickich | Wydział Prawa i Administracji

Dla nauczycieli akademickich

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 października 2014 roku, 10:13
Wyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach ERASMUS w roku 2013/2014
 
Informujemy, że w dniach 24 października - 6 listopada 2013 należy składać podania o wyjazd zagraniczny dla pracowników naukowo-dydaktycznych do uczelni partnerskich ERASMUS w ramach modułu "TSM" (Teaching Staff Mobility) Programu LLP-ERASMUS na bieżący rok akademicki. Wyjazd w ramach programu TSM możliwy jest na okres przynajmniej 1 tygodnia w celu przeprowadzenia min. 5 godzin wykładów na uczelni partnerskiej.
 
Informujemy, że zgodnie z decyzją Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna wydziałom UG przyznana została z góry określona liczba wyjazdów do wykorzystania, a decyzja co do ich rozdzielenia pomiędzy zainteresowanych pracowników należy do Dziekana. W roku akademickim 2012/13 WPiA UG ma możliwość wysłania 4 pracowników naukowo-dydaktycznych na wyjazd w ramach TSM Erasmsus.
 
W związku z powyższym, zgodnie z decyzją władz dziekańskich WPiA UG określa się następujące warunki ubiegania się o wyjazdy TSM Erasmus:
  • O pierwszeństwie w przyznaniu miejsc pracownikom naukowo-dydaktycznym Dziekan zdecyduje, kierując się następującymi kryteriami:
  • Kandydat prowadzi zajęcia dla studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus;
  • Kandydat posiada obcojęzyczne zagraniczne publikacje naukowe;

W przypadku większej liczby chętnych Dziekan może także wziąć pod uwagę spełnienie następujących warunków:

  • Kandydat posiada odpowiednią znajomość języka obcego, w którym na podstawie uzgodnienia z uczelnią partnerską poprowadzi zajęcia;
  • 5Kandydat powinien posiadać stopień lub tytuł naukowy.
Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że nie zawsze mimo zawartej umowy, a także starań ze strony Kandydata uczelnia partnerska jest skłonna przyjąć nauczyciela akademickiego na wymianę. W związku z powyższym, Kandydat powinien (drogą e-mailową) uzyskać i przedłożyć wstępną zgodę uczelni partnerskiej na przyjęcie oraz termin wyjazdu.
 
Umowy podpisane z zagranicznymi partnerami Erasmus pozwalają na wysłanie maksymalnie jednej osoby do każdego z nich. Celem uniknięcia kolizji w kontaktach z uczelniami partnerskimi, uprzejmie proszę o skonsultowanie wstępnego wyboru z koordynatorem Erasmus dr. Tomaszem Widłakiem. W dalszej kolejności należy samodzielnie skontaktować się z uczelnią zagraniczną (napisać e-mail do koordynatora Erasmus, dziekana lub najlepiej poprzez osobiste kontakty wśród nauczycieli akademickich tamtejszej uczelni) oraz ustalić możliwość przyjazdu w bieżącym roku akademickim, a także termin wizyty.
 
Następnie należy zgłosić swoją kandydaturę do wyjazdu w formie podania adresowanego do Pana Dziekana koordynatorowi ERASMUS - dr. Tomaszowi Widłakowi (lub poprzez pozostawienie w Biurze u p. mgr Agnieszki Puchalskiej, pok. 2081) najpóźniej do dnia 6 listopada 2013 r. (środa). Do podania należy obowiązkowo dołączyć formularz „Wniosek o dofinansowanie wyjazdu". W terminie do 8 listopada Dziekan ogłosi listę osób zakwalifikowanych. Uwaga! Ponieważ priorytetem Wydziału jest wykorzystanie miejsc, co oznacza realizację wszystkich 4 wyjazdów, dopuszcza się także sporządzenie listy rezerwowej osób, które uzyskają możliwość wyjazdu w przypadku jeśli wyjazd osoby z listy głównej nie doszedłby do skutku.
W Biurze Dziekana u p. mgr Agnieszki Puchalskiej (pok. 2081) znajdują się dokumenty niezbędne w procedurze wyjazdu: wzór podania, wniosek o dofinansowanie wyjazdu, a także „Individual Teaching Programme", „Confirmation of teaching period".
 
Więcej szczegółów na stronach Biura Wymiany Zagranicznej Studentów UG.  

Koordynator ERASMUS na WPiA UG odpowiada za proces kwalifikacji pracowników do wyjazdu oraz formalności związane z ustaleniem i podpisaniem "Individual Teaching Programme". Osoba wyjeżdżająca samodzielnie ustala z uczelnią partnerską szczegóły organizacyjne jej pobytu (w tym zwłaszcza termin pobytu i wykładów) oraz przygotowuje swój wyjazd. Formalnościami związanymi z podpisaniem umowy, finansowaniem wyjazdu oraz jego rozliczeniem zajmuje się Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów oraz inne odpowiednie jednostki organizacyjne w Rektoracie. Wszystkie szczegółowe pytania w tej kwestii proszę kierować do BWZS (pok 115; tel. 58 523 24 60).