fbpx Procedura kwalifikacyjna | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Procedura kwalifikacyjna

Procedura rekrutacji studentów na wyjazdy Erasmus+

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 lutego 2020 roku, 22:55
Procedura kwalifikacyjna na wyjazdy Erasmus dla studentów WPiA UG - informacje podstawowe
 
Proces kwalifikacyjny na wyjazdy w ramach Erasmus Plus mają na Wydziale Prawa i Administracji UG charakter konkursowy. Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące procedury wskazania stypendystów Erasmus. Szczegółowo postępowanie kwalifikacyjne normuje Regulamin postępowania kwalifikacyjnego studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na wyjazdy w ramach programu Erasmus.
 
 1. Otwarcie postępowania kwalifikacyjnego jest ogłaszane na stronach internetowych WPiA UG oraz w gablocie Erasmus co roku najdalej z początkiem II semestru (letniego).
 2. I ETAP. Kandydat składa, w plastikowej koszulce nadającej się do wpięcia do segregatora, następujące dokumenty:

  1)   prawidłowo wypełniony i wydrukowany formularz kwalifikacyjny udostępniony na stronach internetowych Wydziału, zawierający na pierwszej stronie podanie do Dziekana o uwzględnienie kandydatury w postępowaniu kwalifikacyjnym wraz z wypełnioną przez pracownika dziekanatu częścią dotyczącą średniej ocen,
  2) po jednej kserokopii dokumentów poświadczających znajomość języków obcych, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika dziekanatu WPiA UG, po jednej kserokopii dokumentów poświadczających osiągnięcia będące przedmiotem oceny wymienione w §8 pkt. 3 Regulaminu, które kandydat przywołuje w formularzu kwalifikacyjnym do wglądu Komisji przy ocenie Kandydata.
  4) kandydat ubiegający się o przyznanie dodatkowego wsparcia socjalnego na wyjazd z funduszy programu Erasmus+ (będący w trudnej sytuacji materialnej) dołącza do dokumentów rekrutacyjnych aktualną (ważną) decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG (stypendium socjalnego).
  5) w przypadku doktorantów: szczegółowy plan badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej wraz z uzasadnieniem wyboru ośrodka akademickiego w związku z tematyką zainteresowań naukowych oraz opinię promotora dotyczącą wpływu wyjazdu na rozwój naukowy Kandydata

 3. Po zakończeniu składania dokumentów, podlegają one ocenie przez Komisję pod względem formalnym i merytorycznym. W tym etapie kandydatowi są przyznawane punkty za: średnią ocen (35-50 pkt.) oraz język wykładowy uczelni, do której ubiega się o wyjazd (0-30 pkt.) oraz za język dodatkowy (0-5 pkt). Liczba punktów za języki przyznawana jest według tabeli, stanowiącej załącznik do ww. Regulaminu.
 4. W etapie I Kandydaci mogą uzyskać w sumie od 35 do 85 pkt. Na podstawie przyznanych punktów Komisja ustala listę rankingową dla każdego języka i podejmuje decyzję ilu kandydatów kolejno z najwyższą liczbą punktów przechodzi do następnego etapu.
 5. II ETAP. Komisja wyznacza Kandydatom termin rozmowy kwalifikacyjnej. Przedmiotem rozmowy Komisji z Kandydatem są dotychczasowy przebieg studiów, działalność oraz osiągnięcia Kandydata, a także motywacja Kandydata do wyjazdu na określoną uczelnię, w tym wpływ wyjazdu do określonej uczelni partnerskiej na dalszy rozwój naukowy Kandydata. Rozmowa odbywa się w języku polskim.
 6. Komisja ocenia każdego Kandydata w II etapie przyznając od 0 do 35 punktów.
 7. Końcową liczbę punktów zdobytych przez Kandydata w toku całego postępowania kwalifikacyjnego określa się jako sumę punktów z I i II etapu. Komisja przygotowuje listę rankingową Kandydatów według zdobytych punktów dla każdej grupy językowej.
 8. W przypadku zakwalifikowania się osoby na wyjazd na więcej niż jedną uczelnię, Komisja przyznaje jej wyłącznie jedno miejsce zgodnie z kolejnością priorytetów wskazaną przez Kandydata w formularzu kwalifikacyjnym.
 9. W przypadku większej liczby Kandydatów, niż liczba miejsc dostępnych na daną uczelnię partnerską, Komisja ogłasza listę rezerwową obejmującą osoby niezakwalifikowane na żaden wyjazd. O kolejności miejsc na liście rezerwowej decyduje liczba zdobytych punktów.
 10. Komisja może pozostawić miejsca puste, może także zdyskwalifikować Kandydata, jeśli: ma średnią poniżej 3,5, otrzymał mniej niż 10 punktów za jezyk obcy (wykładowy), otrzymał w toku całego postępowania rekrutacyjnego w sumie mniej niż 61 punktów.
 11. Komisja sporządza Protokół postępowania kwalifikacyjnego i przekazuje go w imieniu Dziekana do Biura Współpracy Międzynarodowej UG.
Uwaga! Zakwalifikowanie Studenta na wyjazd przez Dziekana (komisję kwalifikacyjną) nie jest równoznaczne z uzyskaniem stypendium i wyjazdem. Komisja w imieniu Dziekana jedynie typuje kandydatów do wyjazdu, dokonuje przydziału miejsc i wyraża zgodę na wyjazd studenta na stypendium. Dojście wyjazdu do skutku jest jednak zależne od rozliczenia z dotychczasowego przebiegu studiów, w tym pozytywnego zdania sesji przed wyjazdem na stypendium (letniej)dopełnienia przez Kandydata wszystkich formalności, o których w dalszym toku informuje Biuro Wymiany Zagranicznej UG, w tym zwłaszcza wypełnienie i przesłanie odpowiednich formularzy, dostarczenie właściwych dokumentów oraz przede wszystkim podpisanie umowy o wyjazd. Sfinansowanie wyjazdu może być także ograniczone czynnikami niezależnymi od UG, w tym poziomem finansowania otrzymanego na wyjazdy od Narodowej Agencji Erasmus na kolejny rok akademicki, który nie jest znany w moemncie zamknięcia protokołów rekrutacyjnych (szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej UG).
 
Uwaga! Jednym z koniecznych warunków podpisania umowy jest dostarczenie we wskazanym terminie przed wyjazdem podpisanego przez Wydziałowego Koordynatora Erasmus oraz Dziekana porozumienia o programie studiów (tzw. Learning Agreement). Student ma obowiązek uzgodnić wybrane przedmioty, które będzie studiował podczas pobytu na stypendium z Wydziałowym Koordynatorem oraz uzyskać podpis najpóźniej do końca czerwca w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Po tym terminie LA nie będą podpisywane, co może wiązać się z niemożliwością wyjazdu. Jeśli uczelnia partnerska wymaga innych dokumentów, na których konieczny jest podpis Koordynatora Wydziałowego lub Dziekana, należy go uzyskać także w tym samym terminie do końca czerwca.