fbpx Prawo dla mediatorów | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prawo dla mediatorów

Prawo dla mediatorów

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 września 2021 roku, 14:29

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji na Studia Podyplomowe Prawo dla mediatorów.


Jednostka prowadząca studia podyplomowe:
Wydział Prawa i Administracji

Kierownik Studiów Podyplomowych:
prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski

Obsługa administracyjna Studiów Podyplomowych:
Natalia Bilska
Biuro Dziekana, pok. 2064
tel: 58 523 28 81
e-mail: pdm@prawo.ug.edu.pl


Forma studiów:
Studia Podyplomowe Prawo dla mediatorów realizowane są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych).

Forma zakończenia studiów podyplomowych:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania studiów:
Studia podyplomowe Prawo dla mediatorów trwają dwa semestry.

Liczba punktów ECTS uzyskiwana w czasie trwania studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe „Prawo dla mediatorów” zakładają uzyskanie 30 punktów ECTS przypisanych do zajęć dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne, zaliczenia z przedmiotów objętych programem kształcenia) oraz do pracy własnej słuchacza związanej z przygotowaniem się do zajęć i zaliczeń przedmiotów objętych programem kształcenia oraz z przygotowaniem projektu ugody stanowiącej podstawę zaliczenia studiów.

Profil absolwenta:
Ukończenie studiów podyplomowych w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia.
Absolwent studiów podyplomowych „Prawo dla mediatorów” powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu podstaw prawa i logiki, prawa cywilnego (materialnego i procesowego), prawa karnego (materialnego i procesowego), prawa handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa własności intelektualnej. Absolwent studiów podyplomowych „Prawo dla mediatorów” powinien posiadać umiejętność wykładni przepisów z zakresu przedmiotów objętych programem studiów oraz charakteryzować się otwartością na samodzielne uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy z zakresu przedmiotów objętych programem studiów. Absolwent studiów podyplomowych „Prawo dla mediatorów” powinien posiadać wiedzę na temat standardów prowadzenia mediacji oraz etyki pracy mediatora. Powinien także potrafić zastosować zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje w pracy mediatora, w szczególności  powinien potrafić prawidłowo sporządzić ugodę.

Wymagania wstępne kandydata:
Kandydat posiada co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów i jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów lub posiadającym rekomendację ośrodka mediacyjnego.

Etapy rekrutacji

  1. Rejestracja w IRK: od 18 kwietnia 2017 roku do 20 września 2017 roku
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 18 kwietnia 2017 roku do 21 września 2017 roku
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 22 września 2017 roku

Rejestracja na studia podyplomowe odbywa sie za pomocą narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów.
 

Program studiów

Lp.

Przedmiot

forma zal. po semestrze

I rok

Razem godz.

Razem ECTS

1 semestr

2 semestr

E

ZO

Z

GODZINY

ECTS

GODZINY

ECTS

W

Ćw

W

Ćw

1.

Podstawy prawa i logiki

 

1

 

20

 

3

 

 

 

20

3

2.

Prawo cywilne

 

1

 

80

 

6

 

 

 

80

6

3.

Prawo pracy

 

1

 

10

 

2

 

 

 

10

2

4.

Prawo administracyjne

 

1

 

4

 

1

 

 

 

4

1

5.

Prawo własności intelektualnej 

 

1

 

4

 

1

 

 

 

4

1

6.

Standardy prowadzenia mediacji i etyka pracy mediatora

 

1

 

 

4

1

 

 

 

4

1

7.

Postępowanie cywilne

 

2

 

 

 

 

40

 

4

40

4

8.

Prawo handlowe 

 

2

 

 

 

 

18

 

3

18

3

9.

Prawo karne materialne

 

2

 

 

 

 

20

 

3

20

3

10.

Prawo karne procesowe

 

2

 

 

 

 

20

 

3

20

3

11.

Zajęcia praktyczne z mediatorem

 

2

 

 

 

 

 

20

3

20

3

RAZEM:

 

118

4

14

98

20

16

240

30


Opłata za semestr wynosi 2 100 zł. Opłata całościowa (za dwa semestry nauki) wynosi 4 200 zł.