fbpx Prawo Rynku Finansowego Unii Europejskiej | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prawo Rynku Finansowego Unii Europejskiej

Studia Podyplomowe Prawo Rynku Finansowego Unii Europejskiej

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 marca 2014 roku, 9:55

ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA na V EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

Do końca września 2013r. trwa rekrutacja na V edycję Studiów Podyplomowych "PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ". Rekrutacja jest otwarta, bez limitu przyjęć.

Roczne intensywne Studia Podyplomowe ugruntowują i rozszerzają wiedzę o rynku finansowym Unii Europejskiej. Nauka odbywa się w czterech głównych blokach tematycznych:
PRAWO RYNKU BANKOWEGO
PRAWO RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO
PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO
OPODATKOWANIE RYNKU FINANSOWEGO

Program Studiów obejmuje łącznie 150 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (co dwa tygodnie) w SOBOTY (9.15-16.00).
Opłata za Studia wynosi 1700zł za semestr; za całe Studia (II sem.) 3.400zł

Dokumenty konieczne do zgłoszenia:
1. Podanie o przyjęcie na Studia do pobrania
2. Kwestionariusz osobowy do pobrania
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu
4. Dwie fotografie

Dokumenty należy składać w Katedrze Prawa Finansowego (Sekretariat Studiów p. 3012) w godz. 8-15 osobiście albo drogą pocztową na adres Sekretariatu Studiów.
Warunkiem przyjęcia na Studia jest dokonanie opłaty w wysokości 3.400 zł ( za cały okres Studiów) lub w wysokości 1.700 zł ( za jeden semestr).
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
35124012711111000014925388
Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk
ul. Kołobrzeska 43
koniecznie z dopiskiem V EDYCJA 6053

DODATKOWE INFORMACJE
Sekretariat Studiów
Sekretariat Katedry Prawa Finansowego
Wydział Prawa i Administracji UG
80-952 Gdańsk
ul. Bażyńskiego 6
tel.: (58) 523 28 62
e-mail: kpf@ug.edu.pl

***********************

STUDIA PODYPLOMOWE

PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

Katedra Prawa Finansowego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański

Roczne dwusemestralne Studia Podyplomowe ugruntowują i rozszerzają wiedzę o rynku finansowym Unii Europejskiej.
Dynamiczny rozwój rynku finansowego UE, a także jego, nabierający charakteru globalnego, zakres sprawiają, iż przed krajowym rynkiem finansowym stają nowe wyzwania i konieczność dostosowania się do prawa rynku finansowego obowiązującego i tworzonego na poziomie Unii Europejskiej.

CEL STUDIÓW
Studia mają za zadanie przybliżenie wiedzy o jednolitym rynku finansowym Unii Europejskiej, oraz mechanizmach jego regulacji i funkcjonowania. Zapoznają słuchaczy w sposób szczegółowy ze świadczonymi przez instytucje finansowe na jednolitym rynku finansowym usługami bankowymi, ubezpieczeniowymi i inwestycyjnymi oraz zasadami ich opodatkowania. Obok wiedzy teoretycznej, celem Studiów jest przekazanie wiedzy praktycznej o aktualnych regulacjach prawnych w zakresie wspólnotowego prawa rynku finansowego i obowiązującym w tej materii orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
W realizację programu Studiów zaangażowani są profesorowie i adiunkci Wydziału Prawa i Administracji oraz dodatkowo pracownicy naukowi Wydziału Ekonomii, Zarządzania oraz praktycy spoza Uczelni związani z rynkiem bankowym, ubezpieczeniowym i rynkiem kapitałowym.
Kierownikiem Studiów jest dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler.

ADRESACI STUDIÓW
Wiedza zdobyta w trakcie Studiów znajduje zastosowanie w procesie zarządzania instytucjami finansowymi, w tym przede wszystkim bankami, zakładami ubezpieczeń, firmami inwestycyjnymi oraz jest przydatna dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych, korzystających z usług finansowych tych instytucji. W związku z tym Studia kierowane są głównie do pracowników instytucji finansowych, w tym finansistów, prawników, osób zarządzających i odpowiedzialnych za finanse oraz do pracowników instytucji organizacji wspomagających rozwój rynku finansowego w Polsce, np. pracowników firm konsultingowych, jak również do osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie usług finansowych, w tym głównie absolwentów studiów prawniczych, ekonomicznych, zarządzania, bankowości.
Wiedza przekazywana w ramach Studiów przydatna może być także dla osób zainteresowanych kierunkami rozwoju europejskiego rynku finansowego oraz istotnymi zagadnieniami wiążącymi się z jego integracją i regulacją prawną w tym zwłaszcza pracowników instytucji związanych systemowo z działalnością instytucji finansowych: banku centralnego, nadzoru bankowego, nadzoru finansowego, systemów gwarancyjnych.

PROGRAM STUDIÓW
Program Studiów obejmuje łącznie 150 godzin lekcyjnych. Nauka odbywa się w czterech głównych blokach tematycznych wraz z wprowadzeniem:

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE. 10h
PRAWO RYNKU BANKOWEGO. 42h
PRAWO RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO. 38 h
PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO. 34 h
OPODATKOWANIE RYNKU FINANSOWEGO. 26 h

Szczegółowy program: do pobrania w załacznikach.

ZAJĘCIA

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (co dwa tygodnie) w SOBOTY (9.15-16.00).
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i konwersatoriów. Przedstawiane są najistotniejsze regulacje normatywne jak i orzecznictwo oraz praktyczne aspekty funkcjonowania rynku finansowego i świadczenia usług finansowych.

KOSZT STUDIÓW

Opłata za Studia wynosi 1700zł za semestr. Za całe Studia (II semestry) 3.400zł

UKOŃCZENIE STUDIÓW
Warunkiem ukończenia Studiów jest pozytywne zaliczenie pracy kontrolnej na zakończenie każdego z czterech modułów zajęć w zakresie: prawa rynku bankowego, prawa rynku ubezpieczeniowego, prawa rynku kapitałowego i opodatkowania rynku finansowego.

Uczestnicy Studiów otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

DODATKOWE INFORMACJE
Sekretariat Katedry Prawa Finansowego
Wydział Prawa i Administracji UG
80-952 Gdańsk
ul. Bażyńskiego 6
tel.: (58) 523 28 62
e-mail: kpf@ug.edu.pl