fbpx Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej

Studia Podyplomowe Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 marca 2014 roku, 9:54

Tryb:
Studia niestacjonarne, podyplomowe. Forma zajęć: wykłady i konwersatoria. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów mieszczących się w programie studiów.

Czas trwania studiów:
Dwa semestry, zajęcia rozpoczynają się w listopadzie, kończą w czerwcu. Spotkania słuchaczy: raz na dwa tygodnie, w dzień roboczy, w godzinach popołudniowych. Studia obejmują 150 godzin.

Kierownik Studiów:
dr hab. Andrzej Powałowski, prof. UG

tel. 0 602 219 672,

Sekretariat: mgr Magdalena Drzycimska,
pok. 3012 godz. 9.00-15.00,
tel. 058 523 28 27, fax 058 523 27 03,
e-mail: sekretariat01@prawo.ug.edu.pl


Sylwetka absolwenta:
Absolwent Studiów powinien posiąść podstawową wiedzę z zakresu prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Części absolwentów pozwoli ona na zainicjowanie własnej działalności zarobkowej lub działalności w postaci zorganizowanej (spółki), dla części zdobyta wiedza przyczyni się do podniesienia kwalifikacji związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami w obszarze gospodarki. Absolwent Studiów powinien być nadto przygotowany - od strony prawnej - do dokonywania prawidłowej wykładni kształtującego się i obowiązującego prawa gospodarczego, do jego właściwego stosowania w praktyce, w tym do organizowania działalności gospodarczej i kierowania nią w sposób prawnie racjonalny i efektywny.

Warunki rekrutacji na studia:
Uczestnikami Studiów mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe i legitymują się tytułem zawodowym magistra lub licencjata. Kandydaci powinni złożyć:
1.podanie o przyjęcie na Studia
2.dyplom ukończenia studiów wyższych
3.oświadczenie o zobowiązaniu do uregulowania kosztów kształcenia
4.2 fotografie
5.kwestionariusz osobowy
6.kserokopię dowodu osobistego.

Przyjęcie nastąpi w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie wymienionych dokumentów.
Dokumenty przyjmowane są w Sekretariacie Studiów, w budynku Wydziału Prawa i Administracji UG, ul. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk, pok. 3012, w godz. 9.00-14.00

Opłata za studia wynosi 3.800 zł ( za cały okres studiów) opłata może być rozłożona na raty (max 10 rat).

Warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej (ramowy program studiów podyplomowych)

1. Wolność gospodarcza w prawie wspólnotowym i polskim - 5 godz.
2. Legalizacja podejmowania działalności gospodarczej - 10 godz.
- KRS
- Ewidencja działalności gospodarczej
- znaczenie Regon-u i NIP
3. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej - 15 godz.
- działalność gospodarcza osób fizycznych
- spółki prawa handlowego
- spółdzielnie
- fundacje i stowarzyszenia
- działalność gospodarcza osób zagranicznych
4. Cywilnoprawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej - 15 godz.
- znaczenie umów
- firma przedsiębiorcy
- konstrukcja prawna przedsiębiorstwa
- upadłość i postępowanie naprawcze
- postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych
5. Administracyjnoprawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej - 15 godz.
- regulacja i reglamentacja działalności gospodarczej
- ochrona konkurencji i konsumentów
- zamówienia publiczne
- ekologiczne aspekty działalności gospodarczej
6.Własność intelektualna - pojęcie, geneza i ogólna charakterystyka - 4 godz.


7.Prawa autorskie i prawa pokrewne - 18 godz.
- prawa majątkowe i osobiste
- czas ochrony
- dozwolony użytek
- odpowiedzialność za naruszenia
- prawa autorskie a nowe technologie
- umowy dotyczące praw autorskich
8.Prawo własności przemysłowej - 10 godz.
- ochrona i rejestracja wynalazków
- ochrona i rejestracja znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających
- ochrona i rejestracja wzorów użytkowych i przemysłowych
- ochrona i rejestracja oznaczeń geograficznych
- problematyka naśladownictwa towarów
9.Prawa własności intelektualnej - aspekty podatkowe - 2 godz.
10.Prawa własności intelektualnej - ochrona międzynarodowa oraz wspólnotowa - 4 godz.
11.Zarządzanie własnością intelektualną - 2 godz.
12.Pozyskiwanie środków finansowych - 16 godz.
- kredyty i pożyczki bankowe dla przedsiębiorców
[w tym także problematyka zabezpieczeń kredytowych]
- alternatywne źródła finansowania
- fundusze pożyczkowe
- fundusze poręczeniowe
- pozyskiwanie kapitału: fundusze venture capital i „anioły biznesu"

13.Działalność gospodarcza na styku sektora publicznego - 10 godz.
- partnerstwo publiczno prywatne
- dotacje, w tym unijne [albo zamiennie pomoc publiczna]

14.Aspekty podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej - 24 godz.
- procedury podatkowe
- podatki pośrednie
- podatki dochodowe
- pozostałe należności publiczno prawne