fbpx Pytania i odpowiedzi | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 lutego 2018 roku, 11:24

Najczęściej zadawane pytania

Q: Kiedy organizowany jest nabór na wyjazdy na stypendium Erasmus+ dla Studentów?
Procedura kwalifikacyjna ogłaszana jest najpóźniej pierwszego dnia semestru letniego (w lutym) i trwa ok. 2-3 tygodnie (I i II etap). Zwykle informacja na temat naboru pojawia się w połowie lutego. Osoby zainteresowane powinny śledzić stronę internetową WPiA UG (w tym zwłaszcza stronę Programu Erasmus) oraz stronę Erasmus WPiA UG na Facebooku (http://goo.gl/oyoEE) oraz poszukiwać aktualnych informacji w gablocie Erasmus obok pokoju 3033 od końca stycznia. We wcześniejszym okresie (grudzień/styczeń) zwykle jest organizowane spotkanie informacyjne dla potencjalnych kandydatów.

Q: Jakie wymogi muszę spełnić, aby móc ubiegać się o wyjazd Erasmus?
Po pierwsze, w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział studenci I, II, III i IV roku jednolitych studiów magisterskich (prawo), studenci I i II roku studiów 1-szego stopnia, studenci I roku studiów 2-ego stopnia bez względu na tryb studiów, pod warunkiem że w chwili zgłoszenia udziału w postępowaniu konkursowym uzyskali wpis na co najmniej drugi semestr studiów. W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą także brać udział doktoranci I, II i III roku studiów doktoranckich w zakresie prawa, pod warunkiem że w danym roku zgodnie z obowiązującą umową uczelnia partnerska oferuje miejsca dla studentów studiów III stopnia.

Po drugie, Student ubiegający się o wyjazd spełnia następujące warunki:

  • wyróżnia się dobrymi wynikami w nauce, przy czym średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów na dzień zgłoszenia kandydatury do udziału w programie Erasmus wynosi co najmniej 3,50 (trzy i pięćdziesiąt setnych);
  • posiada udokumentowaną, dobrą znajomość języka obcego, będącego językiem wykładowym programu studiów zagranicznych na uczelni, o wyjazd do której się ubiega. 

Q: Czy mogę dowolnie wybrać pomiędzy wyjazdem na rok lub semestr?

Nie. Po pierwsze jesteś ograniczony/a przewidzianym w umowie pomiędzy UG a uczelnią partnerską okresem wymiany (rok/semestr). Ponadto, w przypadku gdy wyjazd przypadałby na ostatnim roku tj. III roku studiów 1-szego stopnia, II roku studiów 2-ego stopnia, V roku jednolitych studiów magisterskich lub IV roku studiów 3-ego stopnia, Kandydat może ubiegać się jedynie o wyjazd na semestr zimowy roku akademickiego, który jest ostatnim rokiem w cyklu kształcenia Kandydata na danym stopniu studiów. Ewentualnie w przypadku niektórych umów może istnieć możliwość ograniczenia wyjazdu (semestralny zamiast rocznego). Deklarację w tym zakresie student składa najpóżniej na "Formularzu Studenta Erasmus" w trakcie II etapu rekrutacji.

Q: Czy w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na wyjazdy LLP-Erasmus jest organizowany dodatkowy nabór?

Nie. Obecnie procedurę kwalifikacyjną szczegółowo określa Regulamin wprowadzony zarządzeniem Dziekana. Nie przewiduje on dodatkowego naboru, nawet w przypadku mniejszej liczby kandydatów niż liczba miejsc. Podstawowy nabór, należycie ogłoszony umożliwia wszystkim Kandydatom równy udział w konkursie. Zorganizowanie drugiej procedury pod koniec miesiąca marca na takich samych zasadach jest niemożliwe, także ze względu na odpowiednie terminy narzucone przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów UG, Narodową Agencję Erasmus oraz uczelnie partnerskie.

Q: Jak mogę uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym, jeśli w okresie przyjmowania dokumentów byłem/am nieobecny/-a na uczelni np. z powodu choroby?
Dokumenty w Twoim imieniu może złożyć także inna osoba, pod warunkiem, że w wymaganych miejscach na podaniu i w formularzu jest Twój podpis. Jednak w przypadku zakwalifikowania do II etapu, musisz stawić się na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i czasie osobiście.

Q: Nie udało mi się zebrać w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. Co zrobić?
Wymogi w zakresie koniecznych dokumentów są znane z góry i określone w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego. Osoba planująca swój udział w konkursie powinna, nie czekając na ogłoszenie otwarcia naboru, zacząć zbierać dokumenty, zwłaszcza dotyczące poświadczenia znajomości języka obcego  już od początku roku akademickiego poprzedzającego planowany wyjazd. Okres składania podań (zwykle 2 tygodnie) został tak wyznaczony, aby umożliwić Ci skompletowanie wszystkich dokumentów. 

Q: Zostałem/-am zakwalifikowany/-a na wyjazd Erasmus. Jakich formalności muszę jeszcze dopełnić przed wyjazdem na Wydziale Prawa i Administracji?
Poza szeregiem formalności, jakich musisz dopełnić w Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów UG w Rektoracie, na Wydziale Prawa konieczne jest co do zasady uzyskanie podpisu wydziałowego Koordynatora Erasmus, a następnie Dziekana pod uzgodnionym programem studiów na uczelni partnerskiej (tzw. Learning Agreement). Obowiązku tego trzeba dopełnić najpóźniej do końca czerwca. W okresie wakacyjnym LA nie są podpisywane. Pamiętaj, że podpisany przez Koordynatora i Dziekana LA jest warunkiem niezbędnym do podpisania umowy o stypendium. Jeśli Twój wyjazd przypada w sierpniu lub pierwszej połowie września, może okazać się, że będzie on niemożliwy, o ile nie uzyskasz podpisów pod LA do końca czerwca.
Niektóre uczelnie wymagają dodatkowych dokumentów, pod którymi powinien podpisać się Wydziałowy Koordynator Erasmus. W takim wypadku, należy je przedstawić do podpisu także najpóźniej do końca czerwca.

Q: Czy muszę zdać sesję letnią przed wyjazdem na Erasmus we wrześniu?
Tak. Rozliczenie się z dotychczasowego okresu studiów, w tym z poprzedzającego wyjazd okresu rozliczeniowego (rok/semestr letni) jest warunkiem koniecznym wyrażenia przez Dziekana ostatecznej zgody na Twój wyjazd.

Q: Ile i jakie przedmioty powinienem wybrać na uczelni partnerskiej?
Dobrze przemyśl ofertę przedmiotów, które chcesz studiować. Każdemu przedmiotowi powinna być przypisana określona ilość punktów ECTS (European Credit Transfer System). Wymogiem Programu ERASMUS jest uzyskanie co najmniej 30 pkt. ECTS w skali semestru i nie mniej niż 60 pkt ECTS w skali roku akademickiego. Możesz uzupełniająco wybierać przedmioty, które Cię interesują także z innych Wydziałów/Instytutów na uczelni partnerskiej, a także korzystać z oferty kursów językowych. Pamiętaj jednak, że przedmioty zawodowe (prawnicze) powinny stanowić wyraźną większość Twojego programu zarówno pod względem liczby przedmiotów, jak i liczby punktów ECTS. Uzgodnij z Koordynatorem Erasmus, które przedmioty będą mogły zostać Ci zaliczone na poczet obowiązkowych przedmiotów przewidzianych programem studiów na WPiA UG (przeniesienie osiągnięć).

Q: Czy mogę zdobyć mniej niż 30 pkt ECTS w semestrze lub 60 pkt ECTS w skali roku?
Nie. 60 pkt ECTS w skali roku stanowi minimum punktów, jakie musisz uzyskać. LA obejmujące mniejszą ilość punktów nie będą podpisywane. Nie ma także zgody na udzielanie studentowi zniżki punktów ECTS z góry. Liczby punktów ECTS nie należy porównywać w kontekście liczby przedmiotów lub nominalnej liczby godzin wykładów/ćwiczeń etc. Punktacja ECTS jest miernikiem nakładu pracy studenta, stąd każda osoba wyjeżdżająca na stypendium Erasmus powinna zdobyć tę samą, minimalną liczbę punktów.

Q: Czy w przypadku wyjazdów całorocznych, mogę w jednym semestrze zdobyć więcej niż 30 ECTS, a w drugim mniej?
Tak. Jeśli w semestrze zimowym uzyskasz więcej niż 30 pkt ECTS, wystarczy że w drugim zdobędziesz tyle punktów, aby w skali całego roku Twój "Transcript of Records" (wykaz ocen) obejmował w sumie 60 pkt ECTS.

Q: Czy możliwe jest skrócenie lub przedłużenie pobytu na stypendium Erasmus o jeden semestr.
Co do zasady nie jest to możliwe. Decydując się na wyjazd (odpowiednio jeden lub dwa semestry) podejmujesz zobowiązanie studiowania na uczelni partnerskiej przez czas przewidziany umową między UG a uczelnią partnerską. W przypadku skrócenia pobytu, grant który przysługiwałby Ci za niewykorzystany semestr przepada i nie może być wykorzystany dla innych osób. W przypadku, gdy wyjeżdżasz jedynie na semestr, pozostanie na drugi semestr jest niemożliwe o tyle, że tracisz statut studenta Erasmus i nie otrzymujesz grantu na II semestr. 
UWAGA! W każdym wypadku, gdy planujesz podjęcie dalszych studiów za granicą, a pozostajesz nadal studentem WPiA UG jesteś zobowiązany/-a uzyskać indywidualną zgodę Dziekana na podjęcie takiej nauki, bez względu na rodzaj wyjazdu / programu, rok studiów i stan rozliczenia z programem studiów!

Q: Czy bezpośrednio po zakończeniu studiów w ramach Erasmus mogę podjąć kolejne studia za granicą?
Pamiętaj, że przebywając na stypendium Erasmus, bez względu na rok studiów, pozostajesz studentem WPiA dopóki nie uzyskasz absolutorium. Nie jest możliwe samowolne przedłużenie pobytu na zagranicznej uczelni (bez względu na to czy jest, czy też nie jest uczelnią partnerską UG, ani czy pobyt jest kontynuowany na własny koszt lub finansowany z innego programu), nawet jeśli zrealizowałeś(aś) już obowiązkowy program studiów na WPiA. W każdym wypadku trzeba zwrócić się o zgodę do Dziekana lub złożyć wniosek o urlop dziekański. Pamiętaj, że także w takim wypadku konieczne będzie uprzednie rozliczenie się z pobytu na stypendium Erasmus.

Q: Jak mogę dokonać rozliczenia pobytu na Erasmus na WPiA?
Każdy student(ka) WPiA powracająca ze stypendium zobowiązana jest rozliczyć swój pobyt pod względem naukowym na Wydziale Prawa i Administracji. Obowiązuje jednolita procedura oraz formularz (dostępne do ściągnięcia na stronie "Dokumenty"). Przeniesienia osiągnięć ze studiów zagranicznych oraz ich zaliczenia na poczet przedmiotów obowiązkowych lub wykładów do wyboru dokonuje wyłącznie Dziekan (prodziekan ds. studenckich) na podstawie wniosku zaopiniowanego przez koordynatora Erasmus. "Przepisania" przedmiotów w przypadku osób powracających z Erasmus nie należy do osób prowadzących przedmioty. Seminarium dyplomowe zalicza wyłącznie prowadzący to seminarium, na podstawie indywidualnych ustaleń ze studentem. Złożenie wniosku powinno odbyć się po dokonaniu rozliczenia pobytu w Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów UG.

Q: Czy "przepisania" przedmiotu z Erasmusa może dokonać także wykładowca na WPiA po rozmowie ze studentem powracającym ze stypendium?
Co do zasady - NIE. Student, który odbywa część studiów za granicą w ramach Erasmus, otrzymuje od Dziekana indywidualny program studiów ze zwolnieniem z obowiązku uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych przypadających na czas pobytu na stypendium. Student może uzyskać przeniesienie części osiągnięć (ocen z przedmiotów zaliczonych za granicą) za przedmioty obowiązujące studenta zgodnie z programem studiów na UG. Jest to sformalizowana procedura, w której decyzję podejmuje Dziekan (prodziekan) i w takim wypadku odbywa się to całkowicie "poza" decyzjami odpowiednich wykładowców. Tam, gdzie nie ma ekwiwalentów lub takiej zgody student od Dziekana nie uzyskał (ze względu na specyfikę studiów prawniczych) - student udaje się do wykładowcy / prowadzącego ćwiczenia i uzgadnia z nim indywidualne warunki zaliczenia przedmiotu.

Q: Do kiedy mam czas na rozliczenie pobytu Erasmus na WPiA?
Rozliczenia pobytu na Erasmus pod względem naukowym na Wydziale Prawa i Administracji powinno dokonać się do końca pierwszego miesiąca semestru następującego po powrocie stypendysty (do końca marca lub do końca października). Termin ten nie dotyczy rozliczenia w Sekcją Wymiany Zagranicznej Studentów UG, gdzie obowiązują krótsze terminy ustalone przez SWZS oraz Narodową Agencję Erasmus.

Q: Jeśli nie mam do "przepisania" żadnych przedmiotów, czy także muszę składać formularz do Dziekana?
Tak. Procedura ta obejmuje także wniosek o zaliczenie przez Dziekana okresu studiów odbytych za granicą na podstawie ustalonego wcześniej programu (Learning Agreement) nawet jeśli student nie wnioskuje o przeniesienie osiągnięć.