fbpx Informacje o wynikach badań ankietowych | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Informacje o wynikach badań ankietowych

Informacje o wynikach badań ankietowych

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 października 2021 roku, 13:33

W roku akademickim 2020/21 Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia podjął następujące działania dotyczące badań ankietowych:

1. W celu zwiększenia udziału studentów WPiA w procesie ankietyzacji w czerwcu 2021 r. wysłano pocztą elektroniczną do wszystkich studentów wiadomość zawierającą szeroko umotywowaną prośbę o przystąpienie do wypełniania ankiet. Jednocześnie została wysłana wiadomość do nauczycieli akademickich zatrudnionych na WPiA z prośbą o zmotywowanie studentów do udziału w ankietyzacji.

2. W celu szczegółowej analizy treści ankiet z okresu trzech semestrów: zimowego i letniego roku akademickiego 2019/20 oraz zimowego roku akademickiego 2020/21 powołano Grupę Roboczą w składzie 4-osobowym: Koordynatora w osobie dr hab. Anny Sylwestrzak, Prof. UG oraz trzech analityków w osobach: dr Roberta Obrzuda, studenta Marka Ramczykowskiego i studenta Kamila Olzackiego, którzy opracowali podsumowanie treści ankiet w zbiorczych tabelach, analizowanych następnie i referowanych przez Koordynatora na zebraniu Zespołu.

 

WYNIKI ZBIORCZE BADAŃ ANKIETOWYCH ZA:

ROK AKADEMICKI 2019/20

SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2020/21

 

1. W dniu 2.06.2021 r. odbyło się Posiedzenie Zespołu, na którym zostały przedstawione i przedyskutowane wyniki analiz Grupy Roboczej. Na tej podstawie postanowiono podjąć działania w kierunku wyróżnienia nauczycieli szczególnie docenianych przez studentów, a z drugiej strony – środki zmierzające do podwyższenia jakości dydaktyki o charakterze szkoleniowym, skierowane zwłaszcza do nauczycieli wobec których taka potrzeba była w ankietach sygnalizowana. Środki te będą podejmowane w roku akademickim 2021/22. Na posiedzeniu wyznaczono członków zespołu odpowiedzialnych za szczegółowe opracowanie zasad stosowania takich środków. Natomiast środki dyscyplinujące wobec pracowników wobec których w ankietach dominowały uwagi krytyczne zostały podjęte w ramach poszczególnych Katedr, w postaci rozmów Kierowników z niektórymi pracownikami.

2. W dniu 16.06.2021 r. członek Zespołu dr hab. Anna Sylwestrzak, Prof. UG, w obecności Prodziekana ds. Studenckich dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrba przedstawiła Dziekanowi WPiA dr hab. Wojciechowi Zalewskiemu, Prof. UG raport na temat wyników analizy ankiet oraz kierunków działań zaproponowanych przez Zespół, który został przyjęty i zatwierdzony przez Dziekana.