fbpx Prof. Tomasz Langer | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prof. Tomasz Langer

Prof. Tomasz Langer

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 marca 2014 roku, 9:19

Profesor Tomasz Langer urodził się 2 kwietnia 1939 r. w Warszawie. Pierwszym wspomnieniem z dzieciństwa Profesora było powstanie warszawskie. Maturę zdał w Gdyni. Na studia prawnicze wybrał się do Poznania. Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończył w 1962 r. Następnie odbył aplikację sądową i w 1964 r. zdał egzamin sędziowski. Tuż po studiach pracował w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu.
Na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Poznaniu zaczął pracować w 1965 r., a w 1966 r. obronił rozprawę doktorską. Po sześciu latach (w 1972 r.) uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie teorii państwa i prawa.
W 1972 r. rozpoczął pracę w Uniwersytecie Gdańskim. Od początku istnienia Wydziału Prawa i Administracji UG był kierownikiem Katedry Teorii Państwa i Prawa (najpierw Zakładu, później Zespołowej Katedry). Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UG w latach 1975-1981.
Odbył liczne staże zagraniczne, między innymi w latach siedemdziesiątych jako stypendysta Fulbright-Hays Foundation w Uniwersytecie Stanford i Uniwersytecie Columbia, a w latach osiemdziesiątych jako stypendysta American Council of Learned Societes w Uniwersytecie Pennsylvania. Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych konferencjach. Działał aktywnie w wielu organizacjach i stowarzyszeniach naukowych, między innymi - Komitecie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, International Association of Legal Methodology, Polish Association American Studies.
W roku 1979 uzyskał tytuł profesora nauk prawnych. Miał wówczas 40 lat. Stanowisko profesora zwyczajnego objął w 1990 r.
Był Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku w latach 1988-1990, w latach dziewięćdziesiątych prowadził praktykę adwokacką.
Wypromował pięciu doktorów, uczestniczył jako recenzent w wielu przewodach habilitacyjnych i doktorskich.
Profesor Tomasz Langer pozostawił po sobie bogaty, oryginalny, wielowątkowy i cenny poznawczo dorobek naukowy. Na początku swojej kariery zajmował się nierzymskokatolickimi związkami wyznaniowymi, następnie zajął się zagadnieniami typów i form państw, potem możliwościami zastosowania amerykańskiej wersji analizy systemowej w nauce o państwie, w końcu pozycją stanów w USA. Pisał także podręczniki, zajmował się metodologią nauk prawnych, legitymizacją władzy państwowej oraz dorobkiem Maxa Webera.
Wśród wielu prac Profesora można wskazać np. monografie: Amerykańska wersja analizy systemowej w nauce o państwie, Warszawa 1977; Stany w USA. Instytucje - praktyka - doktryna, Warszawa 1988; Typ i forma państwa socjalistycznego, Poznań 1977; Państwo a nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w Polsce Ludowej, Poznań 1967.
Wszyscy, którzy stykali się z Profesorem, na zawsze pozostali pod wrażeniem jego wielkiej i oryginalnej osobowości, pomysłowości naukowej, erudycji, życzliwości dla ludzi. Jego prace na trwałe wpisały się w dorobek polskiej teorii państwa i prawa.

Na podstawie tekstu przygotowanego przez współpracowników Profesora do publikacji w Gdańskich Studiach Prawniczych w 2002 r.