Czasopisma prawnicze | Wydział Prawa i Administracji

Czasopisma prawnicze

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 lutego 2014 roku, 14:47

Lista czasopism prawniczych prenumerowanych przez Bibliotekę Prawną Uniwersytetu Gdańskiego:

Czasopisma zagraniczne:
 1. American Journal of Comparative Law    1991-
 2. American Journal of International Law    1949-50, 65-86, 1988-
 3. American Maritime Cases - Reguler Subscription    1923-  
 4. American Political Science Associacion - Institutional Membership    1983-  
 5. Arbeit und Arbeitsrecht    1966-  
 6. The British Journal of Criminology     1960-1963 2003-  
 7. Buffalo Criminal Law Review    2002-  
 8. Bulletin on Constitutional Case -Law. Council of Europe.Venice Commission     1996-  
 9. A Chronical of Current Events    1971,72,73  
 10. Common Market Law Reports    1992-  
 11. Conference Internationale du Travail/ Societe des Nations 1920-
 12. Croatian Critical Law Review     1996,97,98  
 13. Criminal Law Forum     2003-  
 14. Droit Maritime Francais    1949-  
 15. Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht : EWiR. 2005-.
 16. European Environmental Law Review    1997-  
 17. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2003 r.-
 18. European Journal of  International Law 2003 r.
 19. Gosudarstvo i Pravo    1948-  
 20. International and Comparative Law Quaterly & Newsletter    1973-  
 21. International Journal of Marine and Coastal Law    1992-  
 22. International Legal Materials    1975-  
 23. Jahrbuch fur Ostrecht    1975  
 24. Journal du Droit International    1973-  
 25. Journal of Environmental Law    1992-  
 26. Journal of Maritime Law and Commerce    1972-  
 27. Law of the Sea Bulletin    1999-  
 28. Lloyd's List Law Report 1949 -  
 29. Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quaterly    1992-  
 30. Marine Policy    1994-  
 31. Ocean Development and International Law    1975-  
 32. Political Quaterly    1992-  
 33. Political Science Quaterly    1993-  
 34. Public Law - Andover    1960, 1992-  
 35. Resolutions and Other Decisions     1986-  
 36. Revue Francaise de Droit Constitutionnel    1992-  
 37. Revue Generale de Droit International Public    1969-  
 38. Revue Internationale de Droit Penal    1947, 72, 83-89, 92-  
 39. San Diego Law Review    1980,91-  
 40. Saint Louis-Warsaw Transatlantic Law Journal    1998  
 41. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Jurisprudentia 1996-  
 42. Zeitschrift fur die Gesamte Strafrechtswissenschaft    1977-89, 1992-  
 43. Zeitschrift fur Gesetzgebegung 1992-  
 44. Zeitschrift fur Parlamentsfragen    1992- 
Czasopisma polskie:
 1. Acta Universitatis Nicolai Copernici    1961-   
 2. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo    1956-   
 3. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji    1972-  
 4. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2003 -   
 5. Administrator     2002 -
 6. Aktualności celne 1999 -    
 7. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, UMCS Lublin, Sectio G    1954-
 8. Apelacja Gdańska    2002-   
 9. Archivum Iuridicum Cracoviense    1968-   
 10. Archiwum Kryminologii    1960, 64-65, 69, 72, 74, 76, 83-88, 1990-   
 11. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii    2002-   
 12. Asystent Personalny    2000-   
 13. Atest. Ochrona pracy    1993-
 14. Bieżący Informator Prawniczy    1997-   
 15. Biuletyn - Biuro Informacji Rady Europy    2002-   
 16. Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego    1992-2001   
 17. Biuletyn Biuro Informacji Rady Europy    2002-  
 18. Biluetyn Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego 2003 -
 19. Biuletyn Informacyjny Kancelarii Sejmu    1992-   
 20. Biuletyn Informacyjny Krajowej Rady Sąd.    1994-  
 21. Biuletyn Informacyjny : wydawnictwo Problemów Kryminalistyki Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Departamentu Policji Kryminalnej KGP 1999 -    
 22. Biuletyn Instytutu Praw Człowieka w Oświęcimiu 2001 -
 23. Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach 2003 -    
 24. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego.    2000-   
 25. Biuletyn. Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Zespół Przekładów  .    1995-97   
 26. Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości    1955-65   
 27. Biuletyn Prawa Pracy i Ubez.Społ.    1998-   
 28. Biuletyn Prawny Komendy Głównej Policji    1998-   
 29. Biuletyn Prawo Pracy    1996-   
 30. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich    1988-    
 31. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Materiały    1988-  
 32. Biuletyn: sprawozdanie z działalności PROŚ za Lata ... /  Państwowa Rada Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska 2002 -
 33. Biuletyn Zamówień Publicznych    1998-
 34. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych    1997-   
 35. Czasopismo Prawno-Historyczne    1948-   
 36. Demokratyczny Przegląd Prawniczy    1945-1950   
 37. Doradca Majątkowy    2002-   
 38. Doradca Podatnika    1993-   
 39. Dostosowanie Prawa Polskiego do UE-biuletyn    2001-   
 40. Dziennik Prawa i Gospodarki    1997-   
 41. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar 2001 -
 42. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego    1969-74, 1979-88, 1991-
 43. Dziennik Urzędowy KBN    1991-
 44. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej    2002-  
 45. Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, 2004r.
 46. Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych    1991-   
 47. Dziennik Urzedowy Lotnictwa Cywilnego 2003 -
 48. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej    1988-2001   
 49. Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu    2001-   
 50. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów    1927-   
 51. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług    1972-87   
 52. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury    2001-   
 53. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Sztuki     1967-   
 54. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty    1944-66   
 55. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 1972-87
 56. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. A 1967-72
 57. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. B, Dział Oświaty 1967-1972   
 58. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania     1972-1987   
 59. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi     1970-   
 60. Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa    2002-   
 61. Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2003 r.
 62. Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych    2001-   
 63. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości     1950-  
 64. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego    1961-1966   
 65. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki 1954-1960
 66. Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska    2002-
 67. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej    1988-   
 68. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej  1963-1999  1999-2000  2001-
 69. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Ziem Odzyskanych 1946 - 1949
 70. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i KBN    2001-   
 71. Dziennik Urzędowy NBP    1992-   
 72. Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego RP    2001-   
 73. Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast    2001-   
 74. Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów    2001-   
 75. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej    1950-84   
 76. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego    1984 - 1998   
 77. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego     1999-   
 78. Dziennik Ustaw    1918-39, 1944-   
 79. Dziennik Ustaw    1919-
 80. Edukacja Prawnicza    1994-   
 81. Ekspertyzy i Opinie Prawne, Biuletyn    1993-   
 82. Eurofakty    2000-   
 83. Europejski Przegląd Gospodarczy     2001-   
 84. Fiskus    1991-   
 85. Forum Iuridicum    2002-
 86. Forum Naukowe. Instytut Samorządu Terytorialnego 2001 - 
 87. Gazeta Prawna    1994-   
 88. Gazeta Prawnicza    1974-   
 89. Gazeta Sądowa    1996-   
 90. Gazeta Wyborcza    1989-   
 91. Gdański Dziennik Wojewódzki    1945-50   
 92. Gdańskie Studia Prawnicze     1997-   
 93. Glosa    1995-   
 94. Gospodarka, Administracja, Samorząd    2001-  
 95. Gubernaculum et Administratio : historia, prawo, administracja 2001-
 96. In Gremio : miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych 2004 -
 97. Informacja o Pracy Rzecznika Praw Obywatelskich    1998-
 98. Ius et Administratio / Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis 2004-    
 99. Jurisprudence of the polish constitunional tribunal in…:selecion.    2003-   
 100. Jurysta    1998-  
 101. Klinika, Czasopismo Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ    1999-   
 102. Komentarz do Dziennika Ustaw    1997-   
 103. Konferencje i Seminaria, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu    1998-
 104. Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia 2002 -  
 105. Kościół i Prawo. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa Kanonicznego 1981 - 1994
 106. Krakowskie Zeszyty Sądowe    1998-   
 107. Kwartalnik Prawa Prywatnego    1992-   
 108. Kwartalnik Prawa Publicznego    2001-  
 109. Lingua Legis : czasopismo Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych 1997-   
 110. Łódzki Biuletyn Notarialny / Izba Notarialna w Łodzi 2003 -   
 111. Mediator    2000-   
 112. Miscellanea Historico-Iuridico, 2003 r.
 113. Miscellanea Iuridica 2002 -   
 114. Miscellanea Iuris Gentium 2000 -   
 115. Monitor Europejski 2004-   
 116. Monitor Integracji Europejskiej    1995-   
 117. Monitor Podatkowy    1994-   
 118. Monitor Polski    1945-  
 119. Monitor Prawa Pracy: zmiany, orzecznictwo, praktyka 2004-   
 120. Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych    1998-  
 121. Monitor Prawniczy    1993-   
 122. Monitor Spółdzielczy    1948-  
 123. Monitor Spółdzielczy B 1997-   
 124. Nowa Currenda  - Magazyn Komorników Sądowych    1999-   
 125. Nowa Europa    1992-97  
 126. Nowe Zeszyty Samorządowe 2002 -
 127. Nowe Prawo: organ Ministerstwa Sprawiedliwości i Generalnej Prokuratury R.P. 1950-
 128. Nowy Przegląd Notarialny    1999-  
 129. Nowe Zeszyty Samorządowe 2002 -
 130. Ochrona Pracy 1952 - 1992
 131. Ochrona Środowiska    2001-   
 132. Ochrona Zabytków    1990-  
 133. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne / Uniwersytet Opolski 2003
 134. Orzecznictwo Arbitrażowe 1949 - 1955-
 135. Orzecznictwo Izb Morskich: biuletyn informacyjny    1964-1980   
 136. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego    1981-  
 137. Orzecznictwo NSA i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 2004 -   
 138. Orzecznictwo Podatkowe - Przegląd    2001-   
 139. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych    1991-   
 140. Orzecznictwo Sądów Polskich    1957- 1924-1935   
 141. Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych    1994-   
 142. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Gdańsku    1999-   
 143. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna    1953-   
 144. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa    1962-   
 145. Orzecznictwo Sądu Najwyższego: Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna Pracy i Ubezpieczeń Społecznych    1994-
 146. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy    1995-   
 147. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A    2002-   
 148. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria B    2002-   
 149. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w ... Roku    1987-   
 150. Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych    1995-  
 151. Palestra    1956-   
 152. Państwo i Prawo    1946-   
 153. Phaenomena    1997-   
 154. Policja    2000-   
 155. Polish Yearbook of Civil Service    2002-   
 156. Polish Yearbook of International Law    1966-86, 88-   
 157. Polityka Społeczna    1974-   
 158. Polski Przegląd Dyplomatyczny    2001-   
 159. Poradnik Gazety Prawnej    1995-   
 160. Porady Prawne. Biuletyn    1996-   
 161. Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii    2001-   
 162. Praca i Zabezpieczenie Społeczne    1959-  
 163. Praca, Zdrowie, Bezpieczeństwo 2003 -   
 164. Prace i Materiały. Administracja i Zarządzanie/ Uniwersytet Gdański    1991-   
 165. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ    2003 -    
 166. Prace Naukowe i Konferencyjne. Miscellanea Iuridica    2002-   
 167. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej: zeszyty naukowe UJ 1999- 2002
 168. Pracownik Socjalny: serwis informacyjno-doradczy, 2003 r.
 169. Prawo, Administracja, Kościół    2000-  
 170. Prawo, Administracja, Zarządzanie 1990-
 171. Prawa człowieka: humanistyczne zeszyty naukowe    1994-   
 172. Prawo Asekuracyjne    1995-   
 173. Prawo Bankowe    1995-   
 174. Prawo Europejskie    2002-  
 175. Prawo Europejskie i Międzynarodowe 2002 -  
 176. Prawo Europejskie w Praktyce 2004 -
 177. Prawo Gospodarcze    1994-   
 178. Prawo i Gospodarka     1997-   
 179. Prawo i Medycyna    1999-   
 180. Prawo Morskie    1986-   
 181. Prawo i Orzecznictwo Morskie    1986-   
 182. Prawo i Płeć    2000-   
 183. Prawo i Środowisko    1995, 1997-   
 184. Prawo i Życie    1956-   
 185. Prawo Pracy    1995-   
 186. Prawo Pracy i Prawo Socjalne. Przegląd Orzecznictwa    2000-   
 187. Prawo Przedsiębiorcy    1994-   
 188. Prawo Spółek    1997-   
 189. Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja    2001-   
 190. Prawo Unii Europejskiej    1999-   
 191. Problemy Egzekucji, Magazyn Komorników Sądowych    1999-   
 192. Problemy Egzekucji Sądowej    1996-  
 193. Problemy Integracji Europejskiej 2004-  
 194. Problemy Kryminalistyki    1959,  62-70,72, 74-80,82-   
 195. Problemy Prawa Karnego    1975-   
 196. Problemy Prawa Wynalazczego i Patentowego    1976-1981   
 197. Problemy Praworządności     1969-1990   
 198. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego    2003-
 199. Prokurator    2000-   
 200. Prokuratura i Prawo    1997-  
 201. Przegląd Legislacyjny    1995-2000   
 202. Przegląd Notarialny       
 203. Przegląd Organizacji    1998-   
 204. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego    1992, 1994-   
 205. Przegląd Podatkowy    1991-   
 206. Przegląd Policyjny    1997-   
 207. Przegląd Polityczny    1988-   
 208. Przegląd Prawa i Administracji    2001-  
 209. Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2003 -   
 210. Przegląd Prawa Europejskiego    1996-   
 211. Przegląd Prawa Handlowego    1992-   
 212. Przegląd Prawa Karnego    2001-   
 213. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego    2002-   
 214. Przegląd Rządowy    1997-   
 215. Przegląd Sądowy     1991-   
 216. Przegląd Sejmowy    1993-   
 217. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego    1951-   
 218. Przegląd Więziennictwa Polskiego    1991-   
 219. Przekłady Aktów Prawnych: biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 1999-
 220. Radca Prawny    1992-   
 221. Raport o Rozpoznanych Zjawiskach Patologii Społecznej, Przestępczości i Demoralizacji Nieletnich w ... R.    2002-   
 222. Rejent    1991-    
 223. Rocznik Prawa Morskiego    1954   
 224. Rocznik Statystyczny    2001-   
 225. Roczniki Nauk Prawnych/ Towarzystwo Naukowe KUL    1991-99   
 226. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny, i Socjologiczny    1921-1989 1990-   
 227. Rzecznik Patentowy    1995-   
 228. Rzeczpospolita    1982-2001   
 229. Samorząd Terytorialny    2000-   
 230. Serwis Administracyjno-Samorządowy    1997-   
 231. Serwis Prawno-Pracowniczy    1995-   
 232. Spotkania z Zabytkami    1981-   
 233. Sprawozdanie Stenograficzne z Posiedzenia Sejmu    1944-   
 234. Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  za Okres...   1998
 235. Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy 1994 -
 236. Sprawy Międzynarodowe    1948-   
 237. Studenckie Zeszyty Prawnicze. Studenckie Zeszyty Naukowe Uniw.u Jagiellońskiego  2001-
 238. Studia Cywilistyczne    1961-   
 239. Studia Iuridica Silesiana/ Uniwersytet Śląski    1976-1994   
 240. Studia Iuridica /Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji.    1974-
 241. Studia Iuridica Agraria    2000-   
 242. Studia Iuridica Lublinensia    2003-   
 243. Studia Prawnicze    1963-   
 244. Studia Prawno-Ekonomiczne    1968-   
 245. Studia Prawnoustrojowe     2002-   
 246. Studia Prawno - Europejskie    1996-   
 247. Studia z filozofii prawa     2001-   
 248. Świat Nieruchomości    1996-  
 249. Transformacje Prawa Prywatnego    2001-   
 250. Ubezpieczenia i Prawo Pracy 2002 -   
 251. Unia Europejska    2000-   
 252. Urbanista    2003-   
 253. Wojskowy Przegląd Prawniczy    1947, 52-53, 1955, 59-65, 1967-98, 2000-   
 254. Wokanda     1992-
 255. Wójt i Jego Gmina   2002-   
 256. Wprost    1992-   
 257. Wybór Tez i Sentencji Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego    2000-
 258. Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy    1989-  
 259. Zagadnienia Karno-Administracyjne 1961-1968
 260. Zbiór Dokumentów    1945-48, 1952-   
 261. Zbiór Orzeczeń SN. Orzeczenia Izby Cywilnej.    1925-1952    
 262. Zeszyty Metodyczne - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Gł. Policji  1999-
 263. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze    1955-93   
 264. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika    1961-   
 265. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego    2003-   
 266. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica    1988-   
 267. Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Instytutu Administracji i Zarządzania    1976-1982       
 268. Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prace z Zakresu Administracji i Zarządzania    1984-1988  
 269. Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prawo    1972-   
 270. Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Studia Prawnoustrojowe. 1988, 1990, 1991
 271. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa. Seria Prawo   1999-  
 272. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach, 2002 r.
 273. Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz 2004  -
 274. Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego    2001-   
 275. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Studia i Monografie    2001-   
 276. Zeszyty OIDE / Kancelaria Sejmu. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej.    2003-
 277. Z Zagadnień Kryminalistyki    1967, 69, 71, 75-79, 81, 83, 86, 88-92, 1994-   
 278. Z Zagadnień Nauk Sądowych    1993-   
 279. Życie    1997-