fbpx Program | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Program

Program

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 maja 2016 roku, 10:55

Zjazd Katedr Prawa Ochrony Środowiska – międzynarodowa konferencja naukowa  

Sprawiedliwość ekologiczna w gospodarce, energetyce i administracji

Gdańsk 9-11 maja 2016 roku

 

Miejsce obrad: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Audytorium „C”

                                                           

Poniedziałek, 9 maja 2016 roku – dzień pierwszy

                     

8:30 – 9.00  rejestracja uczestników

 

9:00 – 9:10 powitanie gości i uczestników: Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska UG

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

9:10 – 9:30 otwarcie konferencji  i wystąpienia okolicznościowe:

JM Rektor UG prof. zw. dr hab. Bernard Lammek

Dziekan WPiA prof. UG, dr hab. Jakub Stelina

 

 

 

 

Sesja pierwsza pod tytułem „Sprawiedliwość ekologiczna w teorii i w prawie”

Prowadzący obrady:  dr Tomasz Bojar-Fijałkowski

 

9:30-11:00 Panel I (90 minut)

1

Krajewski

Piotr

Dr hab.

UWM

Koncepcja sprawiedliwości wewnątrz- i międzypokoleniowej pomiędzy koniecznością ochrony zasobów genetycznych a potrzebą rozwoju gospodarczego.

2

Korzeniowski

Piotr

Dr hab.

UŁ / WSA w Warszawie

Sprawiedliwość ekologiczna jako wartość ochrony prawnej środowiska.

3

Habuda

Adam

Dr hab.

INP PAN

Nawiązania do sprawiedliwości ekologicznej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego z zakresu ochrony przyrody.

4

Powałowski

Andrzej

Dr hab.

UG

Sprawiedliwość a działalność gospodarcza.

5

Piekut

Kazimierz

Prof. dr hab.

SGGW

Sprawiedliwość ekologiczna w rolnictwie.

6

Pawluśkiewicz

Bogumiła

Dr hab.

SGGW

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jako element sprawiedliwości ekologicznej.

               Dyskusja

11:00-11:30 przerwa kawowa

11:30-13:00 Panel II (90 minut)

1

Maslen

Michal

Ph.D.

University of Trnava

The Slovak environmental justice in the field of water management

 

2

Trzcińska

Diana

Dr

UG

Sprawiedliwość ekologiczna  w obszarze zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska z perspektywy standardów emisji i jakości środowiska.

3

Karpus

Karolina

Dr

UMK

Sprawiedliwość ekologiczna a założenia modelu odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.

4

Goździewicz-Biechońska

Justyna

Dr

UAM

Prawna regulacja energetyki prosumenckiej w kontekście realizacji zasady sprawiedliwości ekologicznej.

5

Nyka

Maciej

Dr

UG

Sprawiedliwość ekologiczna jako podstawa tworzenia się gospodarczego prawa środowiska.

6

Bojar-Fijałkowski

Tomasz

Dr

EWSPA

Sprawiedliwość ekologiczna jako cel prawa ochrony środowiska czy prawa zarządzania środowiskiem?

               Dyskusja

13:00-13:45 lunch

13:45-15:00 Panel III (75 minut)

1

Zakrzewska

Monika

Dr

Politechnika Warszawska

Aksjologiczne i organizacyjne aspekty ochrony zdrowia ludzi w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

2

Baran

Mariusz

Dr

UJ

Odpowiedzialność odszkodowawcza  państwa członkowskiego za szkody wyrządzone naruszeniem unijnego prawa ochrony środowiska.

3

Tucholska

Natalia

Mgr

UG

Transgraniczna szkoda jądrowa a poczucie sprawiedliwości ekologicznej.

4

Sokołowska

Ewa Maria

Mgr

Kancelaria

Odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku a sprawiedliwość ekologiczna.

5

Żurawik-Paszkowska

Marta

Mgr

RDOŚ Gdańsk / UG

Sprawiedliwość ekologiczna a działalność organów ochrony środowiska w Polsce.

6

Karciarz

Mateusz

Mgr

UAM

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi a sprawiedliwość ekologiczna.

               Dyskusja

15:00-15:20 przerwa kawowa

15:20-16:30 Panel IV (70 minut)

1

Rakoczy

Bartosz

Prof. dr hab.

UMK

Sprawiedliwość społeczna a gradacja prawa do środowiska.

2

Dembicki

Piotr

Mgr

UG

Zasada zrównoważonego rozwoju jako przejaw sprawiedliwości

ekologicznej w realizacji procesów inwestycyjno-budowlanych.

3

Różowicz

Konrad

Mgr

UAM

Sprawiedliwość ekologiczna a zasady prawa ochrony środowiska.

4

Augustyniak

Tomasz

Mgr

WISE Gdańsk / UG

Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w świetle braku prawnej regulacji uciążliwości zapachowych a sprawiedliwość ekologiczna.

5

Roman

Marta

Mgr

Kancelaria

O poszukiwaniach sprawiedliwości ekologicznej w prawie hiszpańskim                           i latynoamerykańskim.

6

Grabowski

Paweł

Mgr

Uwarunkowania prawno-proceduralne koncepcji obwiedni warunków brzegowych projektów energetyki  w procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

                 Dyskusja

16:30-16:45 podsumowanie I dnia konferencji i informacje organizacyjne

18:30-19:00 przejazd do Leźna  k/Gdańska

19:00-23:00 uroczysta gala w Pałacu w Leźnie

 

 

Wtorek, 10 maja 2016 roku – dzień drugi

Sesja druga pod tytułem „Sprawiedliwość ekologiczna w praktyce”

Prowadząca obrady: dr Diana Trzcińska

9:00-10:45 Panel V (105 minut)

1

Górski

Marek

Prof. dr hab.

USz

Przeniesienie statusu wytwórcy odpadów na inny podmiot.

2

Lipiński

Aleksander

Prof. dr hab.

Likwidacja zakładu górniczego.

3

Mikosz

Ryszard

Prof. dr hab.

Skarb Państwa jako podmiot odpowiedzialny za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego.

4

Bukowski

Zbigniew

Dr hab.

UKW

Gospodarka o obiegu zamkniętym a prawo ochrony środowiska.

5

Haładyj

Anna

Dr hab.

KUL

Instytucje sprawiedliwego rozdziału dóbr w prawie ochrony środowiska.

6

Dobrowolski

Grzegorz

Dr hab.

O problemach z wykładnią definicji mających charakter techniczny                          (na przykładzie definicji obiektu budowlanego).

               Dyskusja

10:45-11:15 przerwa kawowa

11:15-13:00 Panel VI (105 minut)

1

Iwańska

Barbara

Dr hab.

UJ

Zapewnienie jednolitej wykładni i stosowania art. 6 dyrektywy siedliskowej w zdecentralizowanym modelu stosowania unijnego prawa ochrony środowiska.

2

Polkowska

Małgorzata

Dr hab.

AON

Ograniczenia w prowadzeniu działalności kosmicznej na rzecz ochrony środowiska kosmicznego.

3

Czech

Ewa

Dr hab.

UwB

Zaświadczenia jako instrument prawny wykorzystywany do ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym.

4

Bąkowski

Tomasz

Dr hab.

UG

Specjalna strefa rewitalizacji jako instrument urzeczywistnienia koncepcji sprawiedliwości ekologicznej.

5

Dobaczewska

Anna

Dr hab.

UG

Inwestycje na rzecz zrównoważonego transportu.

6

Wiśniewski

Zygmunt

Dr / sędzia NSA

WSA w Wrocławiu

Ochrona prawna parków krajobrazowych w orzecznictwie sądowoadministracyjnym.

7

Kwiatkowski

Adam

Dr inż.

RD Lasów Państwowych

Wymogi gospodarki leśnej a oczekiwania społeczeństwa na przykładzie lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

               Dyskusja

13:00-13:45 Lunch

13:45-15:00 Panel VII (75 minut)

1

Makowska

Danuta

Dyrektor, mgr

RDOŚ

Rozwój gospodarczy a ochrona środowiska. Czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest organem proinwestycyjnym?”

2

Wilk-Ilewicz

Agnieszka

Dr

Politechnika Warszawska / NSA

Określenie uwarunkowań środowiskowych w stosunku do przedsięwzięć, których realizacja została już rozpoczęta (bez OOŚ) na podstawie wyroku NSA o sygn. akt II OSK 542/14.

3

Kosieradzka-Federczyk

Agata

Dr

WSISiZ w

Warszawie

Odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jako kwalifikowana wada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – stanowisko sądów administracyjnych. 

4

Fogel

Anna

Dr

IGPiM / U.m.st. Warszawy

Koncepcja pozytywnych obowiązków państwa w ochronie środowiska – ewolucja wpływu praw człowieka na ograniczenie możliwości zagospodarowania terenu.

5

Sobieraj

Kamila

Dr

KUL

Nowe regulacje w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji - czy rokują większą skutecznością wdrażania gospodarki niskoemisyjnej?

               Dyskusja

15:00-15:30 przerwa kawowa

15:30-16:30 Panel VIII (60 minut)

1

Krzykowski

Michał

Dr

UWM

Składowanie dwutlenku węgla w polskim systemie prawnym.

2

Przybojewska

Ilona

Dr

UJ

Solidarność klimatyczna a solidarność energetyczna.

3

Balmas

Agnieszka

Dr

UG

Sprawiedliwość ekologiczna w dostępie do terapii w sytuacji zagrożenia

życia – zagadnienia publicznoprawne.

4

Karski

Leszek

Dr

UKSW

Odrębność prawa środowiskowego.

5

Szalewska

Małgorzata

Dr

UMK

Ekwiwalentność opłat za korzystanie ze środowiska.

 

               Dyskusja

15:30-16:30 zebranie kierowników katedr i zakładów prawa ochrony środowiska – sala Rady Wydziału Prawa i Administracji UG

18:00-18:30 przejazd do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

18:30-19:45 zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności

19:45-20:00 przejazd na Stare Miasto w Gdańsku

20:00-22:00 kolacja w Restauracji Brovarnia Gdańsk

 

Środa, 11 maja 2016 roku – dzień trzeci

Sesja trzecia pod tytułem „Ograniczenia w stosowaniu sprawiedliwości ekologicznej”

Prowadzący obrady: dr Maciej Nyka

9:00-10:40 Panel IX (100 minut)

1

Stec

Roman

Dr

UP-H Siedlce

Szkody powodowane przez zwierzęta łowne i prawnie chronione w uprawach rolnych i w lasach w świetle zmian przepisów ustaw: Prawo Łowieckie i o ochronie przyrody. Uwarunkowania społeczno-prawne.

2

Zacharczuk

Piotr

Dr

KUL

Skutki prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. akt P 19/13.

3

Kierzkowska

Joanna Sylwia

Dr

Bydgoska Szkoła Wyższa

Uczciwość polskiego ustawodawcy wobec podziału obowiązków w zakresie

ochrony środowiska między wybrane „służby, inspekcje i straże”.

4

Micińska-Bojarek

Magdalena

Dr

K-PSW w Bydgoszczy

III sektor czy V kolumna – status prawny organizacji ekologicznych w Federacji Rosyjskiej.

5

Górczyńska

Anna

Dr

Zamówienia publiczne na innowacyjne bio-produkty.

6

Biernat

Krzysztof

Dr

WSB Gdańsk

Zielone zamówienia publiczne – aspekt praktyczny.

7

Koroluk

Sławomir

Dr

UG

Regulacja prawna w zakresie zamówień publicznych: kierunki przemian.

               Dyskusja

10:40-11:00 przerwa kawowa

11:00-13:00 Panel X (120 minut)

1

Behnke

Michał

Mgr

Kancelaria

Zasada przezorności jako determinanta rozwoju gospodarczego.

2

Piekarska

Małgorzata

Mgr

Realizacja zasad ekorozwoju w związku z działalnością regulowaną ustawą prawo geologiczne i górnicze

3

Zawada

Katarzyna

Mgr

Społeczna ekspertyza ekologiczna w Federacji Rosyjskiej.

4

Cholewa

Klaudia

Mgr

Informacja o środowisku w gospodarce odpadami.

5

Olejarczyk

Ewa

Mgr

Interes prawny w zaskarżeniu uchwały wykonawczej do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

6

Danecka

Daria

Mgr

INP PAN

Czy system administracyjnych kar pieniężnych urzeczywistnia ideę sprawiedliwości (uwagi na przykładzie ochrony terenów zieleni i zadrzewień).

7

Ciołek

Łukasz

Mgr

UP-H Siedlce

Status straży łowieckich i ich pozycja w systemie prawno-organizacyjnym bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce.

8

Turski

Jakub

Mgr

WSAiB w Gdyni / Kancelaria Adwokacka Tomasz Kopoczyński

Wpływ zasady prowadzenia postępowania administracyjnego w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.) na stosowanie administracyjnych kar pieniężnych w prawie ochrony środowiska.

               Dyskusja

13:00-13:30 podsumowanie i zakończenie konferencji

1

Zajadło

Jerzy

Prof. dr hab.

UG

Sprawiedliwość - enigmatyczna idea czy konkretna zasada prawa?

13:30-14:30 Lunch