fbpx Inne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Inne

Inne

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 marca 2014 roku, 12:58

Inne organizacje działające na WPiA UG

 

NSZZ Solidarność
Na Wydziale Prawa i Administracji działa wydziałowe koło Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Funkcję przewodniczącego koła pełni obecnie dr Waldemar Uziak. Więcej informacji o działaniach związku na Uniwersytecie Gdańskim można zaleźć na stronie Komisji Zakładowej Związku
 
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Związek Nauczycielstwa Polskiego to organizacja zawodowa zrzeszająca nauczycieli i pracowników nauki szkół wszystkich szczebli, placówek wychowawczo-oświatowych i instytutów naukowo-badawczych. Nawiązuje do tradycji ruchu nauczycielskiego z okresu zaborów.
Celem ZNP jest m.in. obrona godności, praw i interesów członków ZNP, aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty i nauki, wychowywanie w duchu tolerancji i poszanowania praw, dążenie do powszechnej dostępności do oświaty na wszystkich jej szczeblach oraz zapewnienie warunków organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Członkami ZNP mogą być przede wszystkim pracownicy zatrudnieni w szkołach, przedszkolach, placówkach wychowawczych, opiekuńczych i specjalnych, w organach administracji oświatowej rządowej i samorządowej, szkołach wyższych oraz w instytucjach współpracujących z oświatą i nauką.Najwyższą władzą Związku Nauczycielstwa Polskiego jest Krajowy Zjazd Delegatów, obradujący co 4 lata.  Zarząd Główny koordynujący bieżącą działalność związkową wybierany jest na okręgowych konferencjach sprawozdawczo-wyborczych. Na zasadach autonomii w skład ZNP wchodzi Krajowa Rada Nauki ZNP, działająca na terenie wyższych uczelni i placówek naukowych.  Funkcję prezesa Zarządu Głównego pełni od 23 października 1998 Sławomir Broniarz.

Strona internetowa ZNP.