fbpx Zakres działania - prodziekan ds. nauki i umiędzynarodowienia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Zakres działania - prodziekan ds. nauki i umiędzynarodowienia

Zakres działania – prodziekan ds. nauki i umiędzynarodowienia

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 września 2020 roku, 14:35

 

 1. Przewodniczenie Radzie Dyscypliny Nauki Prawne
 2. Współpraca z prorektorami właściwymi ze względu na zakres działania i obowiązków
 3. Samorządność studencka, w szczególności współpraca z Wydziałową Radą Samorządu Studentów, Parlamentem Studentów UG
 4. Działalność kół naukowych i organizacji studenckich na Wydziale – współpraca z Radą Kół Naukowych
 5. Programy wymiany studentów MOST i ERASMUS
 6. Sprawy opieki zdrowotnej oraz szkolenia bhp studentów
 7. Hospitacja zajęć dydaktycznych 
 8. Przewodniczenie komisjom właściwym ds. egzaminu doktorskiego, dyplomowego i egzaminu komisyjnego 
 9. Członkostwo we właściwych komisjach senackich i rektorskich  
 10. Sprawowanie funkcji Kierownika i Opiekuna Praktyk Studenckich
 11. Weryfikacja projektów sprawozdań i wniosków związanych z działalnością naukową Wydziału
 12. Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach konkursów, nagród i grantów dla studentów
 13. Współpraca z Biurem Karier UG, Biurem Współpracy Międzynarodowej, Biurem Promocji, Gazetą Uniwersytecką oraz pełnomocnikiem Dziekana ds. informacji i promocji
 14. Zastępowanie Dziekana w przypadku jego nieobecności na posiedzeniach Rady Dziekana, Senatu i Kolegium Dziekańsko-Rektorskiego oraz w innych określonych przez Dziekana sytuacjach.