fbpx Zakres działania - prodziekan ds. rozwoju | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Zakres działania - prodziekan ds. rozwoju

Zakres działania – prodziekan ds. rozwoju

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 września 2020 roku, 14:40

 

 1. Współpraca z prorektorami właściwymi ze względu na zakres działania i obowiązków.
 2. Współpraca z samorządami zawodowymi, absolwentami Wydziału i ich organizacjami oraz innymi interesariuszami zewnętrznymi krajowymi i zagranicznymi.
 3. Wdrażanie i koordynacja działań na rzecz integracji środowiska interesariuszy zewnętrznych ze społecznością Wydziału.
 4. Współpraca z Biurem Promocji oraz pełnomocnikiem Dziekana ds. informacji i promocji.
 5. Opieka nad sprawami z zakresu ceremoniału akademickiego i tradycji akademickich na Wydziale.
 6. Podejmowanie decyzji i podpisywanie dokumentów w sprawach związanych z przebiegiem i organizacją studiów niestacjonarnych (w tym wieczorowych).
 7. Studenckie sprawy dyscyplinarne (studia niestacjonarne, w tym wieczorowe).
 8. Hospitacja zajęć dydaktycznych.
 9. Organizacja i prowadzenie dyplomatoriów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, we współpracy z pozostałymi prodziekanami.
 10. Członkostwo we właściwych komisjach senackich i rektorskich.
 11. Przewodniczenie komisjom właściwym ds. egzaminu doktorskiego, dyplomowego i egzaminu komisyjnego.
 12. Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem dziekanatów ds. studiów niestacjonarnych (współpraca w tym zakresie z Kierownikiem Dziekanatu).
 13. Współpraca z Biurem Karier UG, Biblioteką Wydziałową, Radą Biblioteczną.
 14. Zastępowanie Dziekana w przypadku jego nieobecności na posiedzeniach Rady Dziekana, Senatu i Kolegium Dziekańsko-Rektorskiego oraz w innych określonych przez Dziekana sytuacjach.