fbpx Zakres działania - prodziekan ds. studenckich i nauki | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Zakres działania - prodziekan ds. studenckich i nauki

Zakres działania - prodziekan ds. studenckich i nauki

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 lutego 2014 roku, 19:26
 1. Rekrutacja na studia (w tym prezentacja Wydziału na Targach Akademia)
 2. Przewodniczenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 3. Studenckie sprawy dyscyplinarne
 4. Współpraca z Komisjami Dyscyplinarnymi dla Spraw Studentów i Doktorantów
 5. Samorządność studencka, w szczególności współpraca z Wydziałową Radą Samorządu Studentów oraz Parlamentem Studentów UG
 6. Działalność kół naukowych na Wydziale - współpraca z Radą Kół Naukowych
 7. Organizacje studenckie na Wydziale oraz Konwent Polonia
 8. Zatwierdzanie lub opiniowanie regulaminów kół naukowych i organizacji studenckich
 9. Sprawy socjalno-bytowe studentów; Przewodniczenie Wydziałowej Komisji Stypendialnej
 10. Studencki ruch kulturalny oraz sportowy
 11. Prowadzenie ewidencji kół naukowych oraz innych organizacji i stowarzyszeń studenckich działających na Wydziale
 12. Bałtycki Festiwal Nauki - kierownictwo i realizacja (koordynator Wydziałowy)
 13. Konkurs o Indeks - kierownictwo i realizacja
 14. Programy wymiany studentów MOST i ERASMUS
 15. Sprawy opieki zdrowotnej oraz szkolenia bhp studentów
 16. System ankietowania zajęć dydaktycznych - kierownictwo i realizacja
 17. Hospitacja zajęć dydaktycznych
 18. Przewodniczenie Komisjom: właściwym ds. egzaminu dyplomowego i egzaminu komisyjnego
 19. Podpisywanie dyplomów ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych i doktoranckich
 20. Członkostwo we właściwej Komisji Senackiej
 21. Sprawowanie funkcji Kierownika Praktyk Studenckich
 22. Weryfikacja projektów sprawozdań i wniosków związanych z działalnością dydaktyczną i naukową Wydziału
 23. Współpraca z pełnomocnikiem Dziekana ds. analiz, planowania i sprawozdawczości
 24. Współpraca z pełnomocnikiem Dziekana ds. e-learningu
 25. Współpraca z pełnomocnikiem Dziekana ds. funduszy strukturalnych i grantów badawczych
 26. Środki z programów europejskich oraz współpraca z Biurem Programów Europejskich UG i pełnomocnikiem Dziekana ds. funduszy strukturalnych
 27. Współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów
 28. Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach konkursów, nagród i grantów dla studentów
 29. Przygotowywanie i opracowywanie corocznych sprawozdań ze studenckiej działalności naukowej, sportowej i kulturalnej, e-lerningu, wyników ankietowania oraz studenckiej wymiany z zagranicą i z przebiegu rekrutacji.
 30. Reprezentowanie władz wydziału w czasie konkursów, konferencji i realizacji innych projektów studenckich
 31. Współpraca z Biurem Karier UG, Biurem Wymiany Zagranicznej Studentów UG, Biurem Rekrutacji UG, Akademickim Centrum Kultury UG, Akademickim Związkiem Sportowym na UG, Gdańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Akademicką Telewizją Edukacyjną
 32. Promocja Wydziału, przygotowywanie i druk informatorów oraz innych publikacji
 33. Współpraca z Biurem Promocji, Gazetą Uniwersytecką oraz pełnomocnikiem Dziekana ds. informacji i promocji; nadzór i kontrola nad aktualnością stron WWW Wydziału, katedr i innych podmiotów na Wydziale
 34. Sprawowanie opieki nad Gazetą WPiA
 35. Sprawowanie opieki nad Kroniką Wydziału oraz Księgą Pamiątkową Wydziału