fbpx Zakres działania - prodziekan ds. studiów niestacjonarnych | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Zakres działania - prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

Zakres działania - prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 lutego 2019 roku, 8:58
 1. Podejmowanie decyzji i podpisywanie dokumentów w sprawach studentów związanych z przebiegiem studiów niestacjonarnych (sprawy regulaminowe), w szczególności:
  • skreślenia z listy studentów
  • egzaminy komisyjne i warunkowe oraz ich terminy
  • powtarzanie przedmiotu i seminarium
  • awanse, indywidualne plany i programy kształcenia
  • immatrykulacja (podpisywanie indeksów, umów za zajęcia dydaktyczne)
  • zaliczanie semestru i roku studiów
  • urlopy dziekańskie, usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach i egzaminach (tylko w szczególnych przypadkach)
  • przeniesienie na inny wydział/uczelnię
  • określanie terminów składania indeksów oraz wniosków o awanse
  • podjęcie drugiego kierunku i wznowienie studiów niestacjonarnych
  • zapisów na seminaria i wykłady do wyboru
  • zmiana grupy, seminarium
  • zapisów na seminaria i wykłady do wyboru 
 2. Organizacja i prowadzenie dyplomatorium na studiach niestacjonarnych
 3. Kontrola, weryfikacja i wstępna akceptacja planów zajęć studiów niestacjonarnych
 4. Kontrola, akceptacja i ewidencja terminów egzaminów na studiach niestacjonarnych
 5. Punktacja ECTS na studiach niestacjonarnych i opracowanie regulaminu przyznawania i rozliczania punktów ECTS
 6. Powoływanie opiekunów dla poszczególnych lat studiów i współpraca z nimi
 7. Kontrola i egzekucja w zakresie aktualizacji składania treści programowych, planu wykładu i ćwiczeń oraz literatury z poszczególnych przedmiotów na studiach niestacjonarnych
 8. Przenoszenie osiągnięć studenta
 9. Określanie tzw. różnic programowych
 10. Określanie terminów składania wniosków przez studentów oraz trybu ich rozpatrywania; kontrola aktualności wzorów wniosków,
 11. Podpisywanie dyplomów ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych i doktoranckich
 12. Członkostwo we właściwej Komisji Senackiej
 13. Hospitacja zajęć dydaktycznych
 14. Przewodniczenie Komisjom: właściwym ds. egzaminu dyplomowego i egzaminu komisyjnego
 15. Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem dziekanatów ds. studiów niestacjonarnych i ich pracowników (współpraca w tym zakresie z Kierownikiem Dziekanatu)
 16. Współpraca z Biblioteką Wydziałową i Radą Biblioteczną
 17. Współpraca z Ośrodkiem Informatycznym UG oraz Kierownikiem Sekcji ds. Informatyki w zakresie programu FAST, elektronicznej rekrutacji na studia, legitymacji elektronicznych, etc.