Zakres działania - prodziekan ds. studiów niestacjonarnych | Wydział Prawa i Administracji

Zakres działania - prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 lutego 2014 roku, 19:24
 1. Podejmowanie decyzji i podpisywanie dokumentów w sprawach studentów związanych z przebiegiem studiów niestacjonarnych (sprawy regulaminowe), w szczególności:
  • skreślenia z listy studentów
  • egzaminy komisyjne i warunkowe oraz ich terminy
  • powtarzanie przedmiotu i seminarium
  • awanse, indywidualne plany i programy kształcenia
  • immatrykulacja (podpisywanie indeksów, umów za zajęcia dydaktyczne)
  • zaliczanie semestru i roku studiów
  • urlopy dziekańskie, usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach i egzaminach (tylko w szczególnych przypadkach)
  • przeniesienie na inny wydział/uczelnię
  • określanie terminów składania indeksów oraz wniosków o awanse
  • podjęcie drugiego kierunku i wznowienie studiów niestacjonarnych
  • zapisów na seminaria i wykłady do wyboru
  • zmiana grupy, seminarium
  • zapisów na seminaria i wykłady do wyboru 
 2. Przewodniczenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 3. Organizacja i prowadzenie dyplomatorium na studiach niestacjonarnych
 4. Kontrola, weryfikacja i wstępna akceptacja planów zajęć studiów niestacjonarnych
 5. Kontrola, akceptacja i ewidencja terminów egzaminów na studiach niestacjonarnych
 6. Punktacja ECTS na studiach niestacjonarnych i opracowanie regulaminu przyznawania i rozliczania punktów ECTS
 7. Powoływanie opiekunów dla poszczególnych lat studiów i współpraca z nimi
 8. Kontrola i egzekucja w zakresie aktualizacji składania treści programowych, planu wykładu i ćwiczeń oraz literatury z poszczególnych przedmiotów na studiach niestacjonarnych
 9. Przenoszenie osiągnięć studenta
 10. Określanie tzw. różnic programowych
 11. Określanie terminów składania wniosków przez studentów oraz trybu ich rozpatrywania; kontrola aktualności wzorów wniosków,
 12. Podpisywanie dyplomów ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych i doktoranckich
 13. Członkostwo we właściwej Komisji Senackiej
 14. Hospitacja zajęć dydaktycznych
 15. Przewodniczenie Komisjom: właściwym ds. egzaminu dyplomowego i egzaminu komisyjnego
 16. Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem dziekanatów ds. studiów niestacjonarnych i ich pracowników (współpraca w tym zakresie z Kierownikiem Dziekanatu)
 17. Współpraca z Kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Koszalinie
 18. Współpraca z Biblioteką Wydziałową i Radą Biblioteczną
 19. Współpraca z Ośrodkiem Informatycznym UG oraz Kierownikiem Sekcji ds. Informatyki w zakresie programu FAST, elektronicznej rekrutacji na studia, legitymacji elektronicznych, etc.