fbpx Zakres działania - prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych (prawo) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Zakres działania - prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych (prawo)

Zakres działania - prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych (prawo)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 stycznia 2015 roku, 15:04
 1. Podejmowanie decyzji i podpisywanie dokumentów w sprawach studentów związanych z przebiegiem studiów stacjonarnych i wieczorowych  (sprawy regulaminowe), w szczególności:
  • skreślenia z listy studentów
  • egzaminy komisyjne i warunkowe oraz ich terminy
  • powtarzanie przedmiotu i seminarium
  • awanse, indywidualne plany i programy kształcenia
  • immatrykulacja (podpisywanie indeksów, umów za zajęcia dydaktyczne)
  • zaliczanie semestru i roku studiów
  • urlopy dziekańskie, usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach i egzaminach (tylko w szczególnych przypadkach)
  • przeniesienie na inny wydział/uczelnię
  • określanie terminów składania indeksów oraz wniosków o awanse
  • podjęcie drugiego kierunku studiów stacjonarnych i wieczorowych
  • wznowienie studiów stacjonarnych i wieczorowych
  • zmiana grupy, seminarium
  • zapisów na seminaria i wykłady do wyboru
 2. Przewodniczenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 3. Organizacja i prowadzenie dyplomatorium na studiach stacjonarnych i wieczorowych
 4. Kontrola, weryfikacja i wstępna akceptacja planów zajęć studiów stacjonarnych i wieczorowych
 5. Kontrola, akceptacja i ewidencja terminów egzaminów na studiach stacjonarnych (kontrola zgodności z zarządzeniem Dziekana w sprawie terminów egzaminów)
 6. Punktacja ECTS na studiach stacjonarnych i wieczorowych (prawo) i opracowanie regulaminu przyznawania i rozliczania punktów ECTS
 7. Powoływanie opiekunów dla poszczególnych lat studiów i współpraca z nimi
 8. Kontrola i egzekucja w zakresie aktualizacji składania treści programowych, planu wykładu i ćwiczeń oraz literatury z poszczególnych przedmiotów
 9. Przenoszenie osiągnięć studenta
 10. Określanie tzw. różnic programowych
 11. Określanie terminów składania wniosków przez studentów oraz trybu ich rozpatrywania; kontrola aktualności wzorów wniosków
 12. Podpisywanie dyplomów ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych i doktoranckich
 13. Członkostwo we właściwych Komisjach Senackich
 14. Hospitacja zajęć dydaktycznych; sporządzanie planu hospitacji przez prodziekanów i nadzór nad jego realizacją
 15. Przewodniczenie Komisjom: właściwym ds. egzaminu dyplomowego i egzaminu komisyjnego
 16. Wstępna weryfikacja wniosków o stypendia i urlopy naukowe nauczycieli akademickich
 17. Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem dziekanatów ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych  i ich pracowników (współpraca w tym zakresie z Kierownikiem Dziekanatu) oraz elektroniczną obsługą procesu dydaktycznego
 18. Opracowywanie dokumentacji dla Uniwersyteckiej oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 19. Wstępna weryfikacja wniosków w zakresie powołania studiów podyplomowych
 20. Wstępna weryfikacja obsady zajęć i obciążeń dydaktycznych (monitorowanie pensum w Katedrach)
 21. Nadzór nad działalnością studiów podyplomowych, doktoranckich i szkół prawa obcego
 22. Współpraca z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego
 23. Zastępowanie Dziekana w razie jego nieobecności na posiedzeniach Rady Wydziału, Senatu i Kolegium Dziekańsko-Rektorskiego