fbpx Zakres działania - prodziekan ds. kształcenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Zakres działania - prodziekan ds. kształcenia

Zakres działania - prodziekan ds. kształcenia

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 września 2020 roku, 14:38
 
 1. Współpraca z prorektorami właściwymi ze względu na zakres działania i obowiązków
 2. Podejmowanie decyzji i podpisywanie dokumentów w sprawach związanych z przebiegiem i organizacją studiów stacjonarnych
 3. Studenckie sprawy dyscyplinarne (studia stacjonarne)
 4. Nadzór i współpraca z katedralnymi koordynatorami sylabusów w zakresie aktualizacji składania treści programowych, planu wykładu i ćwiczeń oraz literatury z poszczególnych przedmiotów
 5. Członkostwo we właściwych komisjach senackich i rektorskich
 6. Hospitacja zajęć dydaktycznych
 7. Przewodniczenie komisjom właściwym ds. egzaminu doktorskiego, dyplomowego i egzaminu komisyjnego
 8. Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem dziekanatów ds. studiów stacjonarnych (współpraca w tym zakresie z Kierownikiem Dziekanatu)
 9. Koordynacja przygotowywania dokumentacji dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 10. Wstępna weryfikacja wniosków dotyczących tworzenia studiów podyplomowych
 11. Wstępna weryfikacja obsady zajęć i obciążeń dydaktycznych (monitorowanie pensum w Katedrach)
 12. Nadzór nad działalnością studiów podyplomowych i szkół prawa obcego
 13. Zastępowanie Dziekana w przypadku jego nieobecności na posiedzeniach Rady Dziekana, Senatu i Kolegium Dziekańsko-Rektorskiego oraz w innych określonych przez Dziekana sytuacjach
 14. System ankietowania zajęć dydaktycznych – kierownictwo i realizacja