Stypendia

Świadczenia dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

 

Informacje odnośnie stypendiów dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2022/2023

Od dnia 01 października 2022 r. do dnia 17 października 2022 r. można składać lub przesyłać wnioski stypendialne na adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 6; 80-309 Gdańsk , p. 2060.

UWAGA!

zmieniony został Regulamin świadczeń dla studentów UG, który stosujemy odpowiednio dla doktorantów studiów doktoranckich

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/112663/zarzadzenie_nr_113r22_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_30_wrzesnia_2022_roku_w_sprawie_zmiany_regulaminu_swiadczen_dla_studentow_uniwersytetu

 

 

Bedą przyjmowane tylko kompletne wnioski

wnioski pozostają niezmienione

Uprzejmie informuję, że zostało opublikowane zarządzenie nr 113/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego uzupełniające zarządzenie nr 90/R/20 Rektora UG w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którego załącznik określa progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne i stawki tych świadczeń w danym roku akademickim oraz stawkę stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Przepisy te stosujemy odpowiednio w stosunku do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich/wnioski_do_pobrania

Poniżej link do zarządzenia:

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/112663/zarzadzenie_nr_113r22_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_30_wrzesnia_2022_roku_w_sprawie_zmiany_regulaminu_swiadczen_dla_studentow_uniwersytetu

I. Świadczenia z Funduszu Stypendialnego

1. Zasady przyznawania doktorantom świadczeń z Funduszu Stypendialnego, określa, zgodnie z przepisami ustawy wprowadzającej uPoSWiN, Regulamin Świadczeń dla studentów UG.

2. Wnioski pozostają bez zmian w stosunku do zeszłego roku, kryteria stanowią załącznik do zarządzenia nr 113/R/22 Rektora UG z dnia 30 września 2022 roku.

3. Termin i miejsce składania wniosków – do 17 października br., doktoranci składają wnioski na wydziale (pok. 2060), decyzje wydaje Uczelniana Komisja Stypendialna ds. Doktorantów na danym wydziale.

4. Odwołania od decyzji doktoranci będą mogli składać do Uczelnianej Odwoławczej Komisji, za pośrednictwem komisji na wydziale.

 
 
Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 w kwestii przyznawania świadczeń będzie obowiązywało zarządzenie nr 90/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego  ze zmianami
z dnia 21 września 2021 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
 
 

Dodatkowe informacje:

Doktoranci mogą otrzymać następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne; 

2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium Rektora dla doktorantów;

4. zapomogi.

W zakresie stypendiów o których mowa w punktach: 1, 2 i 4 stosuje się przepisy obowiązujące studentów.

Przy przyznawaniu stypendiów Rektora dla doktorantów będą obowiązywały dotychczasowe szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, które to kryteria zostaną wprowadzone przy zmianie zarządzenia nr 76/R/19.

Doktoranci ze szkół doktorskich nie otrzymują: ww. świadczeń oraz stypendium projakościowego.

Środki z dotacji są przeznaczone na stypendia Rektora przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby doktorantów każdego ze studiów doktoranckich i stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba doktorantów na studiach doktorankcich jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora może być przyznane jednemu doktorantowi.

Stypendia Rektora dla doktorantów mogą być przyznawane z podziałem na lata studiów.

Łączna kwota przyznanego stypendium socjalnego i stypendium Rektora nie może przekroczyć 38% wynagrodzenia profesora.

Przy przyznawaniu świadczeń doktorantom studiów doktoranckich stosuje się progi dochodu oraz stawki za poszczególne świadczenia, takie jak w przypadku studentów:

https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich/stypendium_socjalne


Stypendia będą przyznawane przez Wydziałowe Komisje Stypendialne. Większość składu Komisji powinni stanowić doktoranci.


Wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć do Wydziałowych Komisji Stypendialnych

UWAGA !

W przypadku wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomóg można stosować wniosek studencki.

https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich/wnioski_do_pobrania

 

Wzory wniosków:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 1. Październik 2019 - 07:46; osoba wprowadzająca: Katarzyna Rynkowska Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Październik 2022 - 14:27; osoba wprowadzająca: Katarzyna Rynkowska