fbpx Terminy konsultacji wykładowców | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Terminy konsultacji wykładowców

Terminy konsultacji wykładowców

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021-22:

wtorek w godz. 9.00-10.30

 

Urlop  w okresie od 01.10.2021 r. do 01.04 2022 r.

 

 

 

 

 

dr Magdalena Adamowicz

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022:

czwartek 18:00-19:30 na platformie MS Teams 

Studenci proszeni o wcześniejszy kontakt pod adresem mailowym: magdalena.adamowicz@prawo.ug.edu.pl

 

dr Izabela Adrych-Brzezińska

 

 

 

prof. dr hab. Ewa Bagińska

Informacja dla osób chcących zapisać się na sem z prawa cywilnego (sem. w Katedrze Prawa Cywilnego - prof E. Bagińska)

Zapraszam na zapisy  na konsultacje osobiście (rozmowa kwalifikacyjna) na moich konsultacjach w pok. 4030 począwszy od 26 maja (czwartek), lub droga mailowa na adres baginska@prawo.ug.edu.pl  dla chętnych rozmowa online  (link udostępnię na prośbę).

Tzw. rozmowa kwalifikacyjna obejmuje rozmowę o zainteresowaniach naukowych dotychczasowego przebiegu studiów z przedmiotów cywilistycznych, plany na przyszłość zawodową. 

 

Informacja o seminarium

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej, ukierunkowanie zainteresowań, doskonalenie warsztatu naukowego, przygotowanie do napisania pracy magisterskiej. Na seminarium z prawa cywilnego  pogłębiamy znajomość doktryny i orzecznictwa z zakresu współczesnego prawa cywilnego. Obejmuje refleksję nad współczesnymi instytucjami prawa cywilnego z uwzględnieniem ich ewolucji na tle prawa europejskiego, a dla osób chętnych w porównaniu z innymi porządkami prawnymi. 

Podczas zajęć przez 3 semestry student-seminarzysta zapoznaje się i doskonali metodologię pisania prac naukowych: zaczynamy od referatów, następnie recenzji (artykułów recenzyjnych) monografii z zakresu prawa cywilnego. W kolejnych sem na 5 roku student poznaje sztukę pisania oraz przeglądu orzecznictwa artykułu naukowego, glosy. 

Cześć zajęć (max wymiar zgodnie z regulacjami wewnętrznymi UG) odbywa się online na portalu Mestwin PE, gdzie są umieszczone instrukcje, wskazówki, przykłady i zamieszczane prace semestralne (przeciętnie 2 prace na semestr). Praca własna studenta i aktywność to podstawy oceny.

W ostatnim semestrze celem seminarium jest także pomoc w przygotowaniu do obrony.

 

 

 

Grafik konsultacje w sem. letnim:

w miesiącu maju: 

poniedziałek 9 i 16 maja   - godz. 10:30 - 12:00

czwartek 26 maja - konsultacje godz. 11:00- 12:30 

poniedziałek  30 maja - godz. 12 - 13:30 

w miesiącu czerwcu:

poniedziałek 6 i 13 czerwca -  godz. 10:30 - 12:00

wtorek 21 czerwca godz. 11:30 - 13:00 

poniedziałek 27 czerwca - godz. 13-14

 

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG

We semestrze letnim  konsultacje odbywać się będą w pok. 2083:

w każdy poniedziałek w godz. 9.00-10.30 (jednakże w dniach  28.02, 28.03, 25.04, 30.05, 27.06 -  dyżur w godz. 8.30-10.00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

Konsultacje:

poniedziałki, godz. 17:00 - z uwagi na chorobę do końca kwietnia zdalnie: Skype - @barczewski

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

piątek 17:15-18:45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjNlYWM2MzgtM2EyN...

dr Adam Bochentyn

dr Adam Bochentyn

poniedziałek, godz. 10:30-12:00

Konsultacje w dniu 23 maja (poniedziałek) zostały odwołane. Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w konsultacjach, które odbędą się w niedzielę 22 maja, w godz. 11:15-12:45.

 

Dodatkowe konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

22 maja (niedziela), godz. 11:15-12:45.

 

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się stacjonarnie (pokój 3019), a także online (na platformie MS Teams, po uprzednim uzgodnieniu mailowym). 

Poza terminami konsultacji proszę kontaktować się mailowo (adam.bochentyn@prawo.ug.edu.pl).

 

Link do MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZmNmE5YzUtNDM5Z...

 

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

 

Konsultacje w dniu 19 maja (czwartek) zostają odwołane. Konsultacje zaplanowane na dzień 26 maja (czwartek) zostają przeniesione ne dzień 24 maja (wtorek), godz. 11-12.

 

Konsultacje odbywają się we czwartki w godz. 12-13 w trybie normalnym oraz w aplikacji MS Teams (tenant studencki) - nazwa użytkownika:

mariusz.bogusz@staffms.ug.edu.pl

Poza godzinami konsultacji możliwy jest też kontakt mailowy pod adresem e-mail:

mariusz.bogusz@ug.edu.pl

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski

 

kontakt e-mailowy: tomasz.bojar-fijalkowski@ug.edu.pl oraz MS Teams

on-line, czyl porzez MS Teams, Skype, portal UG

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

konsultacje: wtorek 17.00-18.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA4ODhjOGUtZGM3O...

 

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: janina.ciechanowicz-mclean@ug.edu.pl

 

Propozycje tematów prac dyplomowych  

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

na seminariach prowadzonych przez prof. dr hab. Janinę Ciechanowicz-McLean

 w roku akademickim 2022/2023

Zainteresowanych proszę o kontakt na adres:

janina.ciechanowicz-mclean@ug.edu.pl

 1. Przestępstwa przeciwko zwierzętom  w prawie polskim.
 2. Szkoda ekologiczna jako znamię przestępstw przeciwko środowisku.
 3. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska w Polsce.
 4. Koncepcja prawnej ochrony środowiska w polskim kodeksie karnym.
 5. Prawna ochrona przyrody na obszarach chronionych w Polsce.
 6. Zinterpretuj ustawowe wyrażenia: szkoda „w znacznych rozmiarach” oraz „istotna szkoda”, o których mowa w przepisie art.181§1 i 2 kodeksu karnego.
 7.  Odpowiedzialność karna w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r.
 8.  Odpowiedzialność karna w ustawie Prawo ochrony środowiska z 2001 r.
 9.  Zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada prawa ochrony środowiska.
 10.   Realizacja prawa człowieka do środowiska w prawie międzynarodowym/ prawie unijnym/prawie polskim.
 11.  Czy uważasz, że prawna ochrona środowiska  w planowaniu przestrzennym jest w Polsce właściwie uregulowana ?
 12.  Obowiązek ochrony środowiska a wolność działalności gospodarczej w prawie polskim.
 13.   Prawna ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym w świetle prawa polskiego.
 14.  Środowisko przyrodnicze jako przedmiot ochrony karnoprawnej.
 15.  Rola ekoprawa w walce z  zanieczyszczeniem  Morza Bałtyckiego.
 16.  Rola ekoprawa w koncesjonowaniu wydobycia gazu łupkowego.
 17.  Rola ekoprawa w ochronie klimatu w Polsce i na świecie.
 18.  Prawo do informacji o środowisku jako instrument ochrony i zarządzania środowiskiem.
 19.  Ocena oddziaływania na środowisko jako instrument prawnej ochrony środowiska.
 20.  Gwarancje prawne udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.
 21.  Rola prawa w rozwiązywaniu konfliktów między planowaną inwestycją a ochroną środowiska /na przykładzie budowy przekopu Mierzei Wiślanej/ budowy autostrady przez Mazury-trasa S16/ budowy zamku w Puszczy Noteckiej/ i innych przykładów.
 22. Ochrona drzew i krzewów w prawie polskim.
 23.  Partycypacja  społeczna w ochronie środowiska.
 24.  Zasady ogólne prawa ochrony środowiska w prawie polskim/ prawie unijnym/ prawie międzynarodowym.
 25.  Związki społecznej gospodarki rynkowej z ochroną środowiska w świetle Konstytucji RP.
 26.  Przestępstwa przeciwko środowisku w polskim prawie karnym.
 27.  Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko środowisku w prawie polskim.
 28.  Sankcje karne za zanieczyszczanie morza pochodzące ze statków.
 29. Regulacje prawne dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów.
 30. Prawa i obowiązki administracji publicznej w ochronie środowiska na przykładzie ochrony klimatu/ gospodarowania odpadami niebezpiecznymi/ gospodarowania odpadami komunalnymi/ochrony wód morskich/ochrony wód śródlądowych/ ochrony lasów/ ochrony gruntów rolnych/ ochrony zwierząt/ i innych elementów środowiska.
 31.  Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt w 2020 r..
 32. Przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach w świetle prawa polskiego.
 33.  Międzynarodowe porozumienia dotyczące ochrony wybranego elementu środowiska/ ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem/ ochrony klimatu/ i innych zagadnień  - ocena ich skuteczności.
 34.  Rola prawa w przeciwdziałaniu efektowi cieplarnianemu.
 35.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczenia warstwy ozonowej.
 36.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczenia lasów.
 37.  Rola prawa w przeciwdziałaniu zagrożenia utraty różnorodności biologicznej.
 38.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczeniu gleby.
 39.  Rola prawa w przeciwdziałaniu deficytowi wody pitnej.
 40.  Ocena koncepcji normatywnej dostępu do informacji o środowisku.
 41.  Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska.
 42.  Prawna ochrona zasobów genetycznych.
 43.  Bezpieczeństwo ekologiczne w prawie polskim.
 44.  Unia Europejska wobec wyzwań globalnych w dziedzinie środowiska.
 45.  Unia Europejska jako strona wielostronnych umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska.
 46.  Unia Europejska jako inicjator szczególnych form ochrony przyrody.
 47. Unia Europejska jako lider w walce ze zmianami klimatu na świecie.
 48.  Prawne aspekty koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu.
 49.  Prawne aspekty gospodarki obiegu zamkniętego.
 50.  Pandemia koronawirusa a  prawo ochrony środowiska.
 51.  Ochrona środowiska w Dyrektywie dotyczącej morskiego planowania przestrzennego.
 52.  Ochrona środowiska w Dyrektywie w sprawie strategii morskiej.
 53.  Ochrona środowiska morskiego w prawie Unii Europejskiej.
 54.  Ochrona środowiska morskiego w prawie międzynarodowym.
 55.  Ochrona środowiska morskiego w prawie polskim.
 56.  Stosowanie prawa ochrony środowiska przez sądy krajowe.
 57.  Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w rozwoju prawa ochrony środowiska.
 58.  Prawna ochrona środowiska na ekologicznych obszarach specjalnych.
 59.  Ochrona środowiska a efektywność energetyczna.
 60.  Zasady i wymogi oznakowania produktów przyjaznych środowisku.
 61.  Prawna ochrona przyrody w parkach narodowych.
 62.  Prawna ochrona przyrody w rezerwatach przyrody.
 63.  Prawna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000.
 64.  Prawna ochrona przyrody na obszarach przygranicznych.
 65.  Organizacja ochrony przyrody w Polsce.
 66.  Rola organizacji ekologicznych w egzekwowaniu prawa ochrony środowiska.
 67.  Ochrona środowiska w umowach międzynarodowych między Unią Europejską a państwami trzecimi.
 68.  Zasady i wartości europejskiego prawa ochrony środowiska.
 69.  Zasady i wartości międzynarodowego prawa ochrony środowiska.
 70.  Idea i szanse realizacji Globalnego Paktu na rzecz Środowiska.

 

mgr Patryk Ciurak

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022:

Poniedziałki, godz. 9:30-11:30, pokój 1031 oraz MS Teams.

Oprócz tego możliwy jest stale kontakt przez mail: patryk.ciurak@prawo.ug.edu.pl

dr Łukasz Cora

Urlop naukowy w roku akademickim 2021/2022

 

 

 

dr Damian Cyman

Dr Damian Cyman

konsultacje: czwartek 09.00-10.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

dr Beata Czarnecka-Dzialuk

Konsultacje w semestrze letnim:  piątek godz. 18.00 – 19.30

stacjonarnie i za pośrednictwem MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU4ZTc3YTItODJjN...

w dniu 18 marca konsultacje tylko online

mgr Hanna Czerwińska

Konsultacje:

środa godz. 18.30 - 20.00

dr Krzysztof Czub

Konsultacje:

- poniedziałki, godz. 12:45 - 14:15.

Konsultacje odbywają się stacjonarnie oraz jednocześnie on-line przez połączenia realizowane w aplikacji Ms Teams. Osoby chcące się połączyć on-line są proszone o wcześniejszy kontakt przez Portal Studenta w celu ustalenia i zaplanowania godziny połączenia.

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim  2021/22:

konsultacje: środa 09.30-11.00

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

27.02.2022         (niedziela)         godz. 10.30-11.30

26.03.2022         (sobota)             godz. 12.00-13.00

10.04.2022         (niedziela)         godz. 10.00-11.00

 

na konsultacje przez MS Teams uprzejmie proszę umawiać sie wysyłająć uprzednio email w tej sprawie.

 

dr Anna Drywa

Dr Anna Drywa

zwolnienie lekarskie

 

 

 

 

 

dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG

 

 

 

 

dr Krzysztof Dubicki

Konsultacje:

czwartek  godz. 17.00 - 19.00 stacjonanrnie i za pośrednictwem MS Teams. W sprawach pilnych i innych 602 319 179

 

 

dr Maciej Ferenc

Szanowni Państwo,

w czasie pandemii konsultacje odbywają się poprzez aplikację MS Teams w piątki w godz. 9:15-11:15. Zainteresowanych bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenie za pomocą wskazanego poniżej adresu mailowego.

Możliwe jest również przeprowadzenie konsultacji w innym terminie (dogodnym dla Studenta/Studentki), po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej: maciej.ferenc@ug.edu.pl.

dr Maciej Fingas

Konsultacje w semestrze letnim

Wtorki, godz. 18.30-20.00

Osoby chcące skorzystać z konsultacji online za pośrednictwem MS Teams uprzejmie proszę o uprzednie przesłanie informacji mailowej.

dr Marta Flis-Świeczkowska

Konsultacje będą odbywały się w terminach:

9.05. godz. 16:30-17:15 (stacjonarnie)

10.05. godz. 13:15-14:00 (zdalnie) 

19.05. godz. 18:30-20:00 (stacjonarnie)

23.05. godz. 7:30-9:00 (stacjonarnie)

30.05. godz. 7:30-9:00 (stacjonarnie)

6.06. godz. 7:30-9:00 (stacjonarnie)

13.06. godz. 7:30-9:00 (stacjonarnie)

20.06. godz. 7:45-9:15 (stacjonarnie)

 Konsultacje odbywają się stacjonarnie oraz zdalnie za pomocą platformy MsTeams (wystarczy kliknąć w link znajdujący się poniżej, ewentualnie skopiować link do przeglądarki).

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdiM2Y4ZmQtOTZkY...

 

dr Agnieszka Gajda

 

 

 

Plan konsultacji dr Agnieszki Gajdy w roku akademickim 2021/2022:

 

środa godz. 9.45-11.15
 

jednak we wskazanych poniżej dniach konsultacje

zamiast dnia 9.03 odbędą się 12.03 - godz. 10.30-12.00

zamiast dnia 6.04 odbędą się 9.04 - godz. 14.25-15.55

zamiast dnia 4.05 odbędą się 22.05 - godz. 11.10-12.40

zamiast dnia 8.06 odbędą się 11.06 - godz. 11.10-12.40

 

w okresie letnim:

8 lipca, godz. 10.00-10.45

1 sierpnia, godz. 10.00-10.45

 

Konsultacje odbywają się stacjonarnie, pokój 3030 oraz na spotkaniu na MsTeams (po wcześniejszym umówieniu)

link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI3OGQ0ODItNzJmN...

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

 Konsultacje do odwołania odbywać się będą w drodze mailowej (michal.galedek@prawo.ug.edu.pl).

 

 

 

 

 

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG

środa, godz. 11.15-12.00 i 13.30-14.15

Dodatkowe konsultacje dla studentów zaocznych:

 • 26 lutego (sob.), godz. 16.15;
 • 10 kwietnia (niedz.), godz. 12.00;
 • 8 maja (niedz.), godz. 14.30;
 • 28 maja (sob.), godz. 11.15;
 • 18 czerwca (sob.), godz. 14.30.

W godzinach konsultacji istnieje również możliwość kontaktu za pośrednictwem programu Skype (należy wyszukać: radogiet).

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

Uprzejmie informuję, iż przebywam na urlopie rodzicicelskim.
W sprawach pilnych proszę o kontakt z Sekretariatem KTiFPiP.

 

mgr Paulina Glejt-Uziębło

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w środy w godzinach od 14.15 do 15.45 w pokoju 3021 oraz za pośrednictwem Skype'a live:.cid.b35a5dac469ae3aa .

 

Konsultacje w środę 25 maja odbędą się od godziny 14.15 do 14.45 oraz od 17.00 do 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

Prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

konsultacje: poniedziałek 10.00-11.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFjNTk1MjItMTIyY...

Konsultacje odbywają się w formie zdalnej przez aplikacje MS TEAMS po wcześniejszym umówieniu się mailowym: jolanta.gliniecka@ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w czwartki w godz. 13:30-15:00.

Konsultacje odbywają się także online. Proszę o kontakt przez MS Teams, adres: bartlomiej.gliniecki@staffms.ug.edu.pl albo kontakt e-mail - b.gliniecki@prawo.ug.edu.pl

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

- 12 marca, godz. 13:00-15:00

- 9 kwietnia, godz. 17:30-19:00

- 21 maja, godz. 11:15-12:45

- 18 czerwca, godz. 12:00-13:30

Konsultacje odbywają się także online. Proszę o kontakt przez MS Teams, adres: bartlomiej.gliniecki@staffms.ug.edu.pl albo kontakt e-mail - b.gliniecki@prawo.ug.edu.pl

mgr Paulina Górna-Lewińska

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w środy , godz. 9.30 - 11.00

Zapraszam do kontaktu poprzez email paulina.gorna-lewinska@ug.edu.pl

W godzinach konsultacji istnieje również możliwość rozmowy na platformie MS Teams. W celu ustalenia szczegółów spotkania uprzejmie proszę o kontakt emailowy. 

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

 

 

 

KONSULTACJE

OD 1 DO 31 MAJA 2022

 

 

Uprzejmie informuję, że w okresie od 1 do 31 maja 2022 r. konsultacje będą się odbywać we wtorki w godzinach 11.45-13.15, z tym że:

1) w dniu 10 maja konsultacje nie odbędą się,

2) w dniu 22 maja (niedziela) odbędą się dodatkowe konsultacje w godz. 12.00-12.30

3) w dniu 24 maja (wtorek) konsultacje rozpoczną się o godz. 12.15.

 

Konsultacje będą się obywać równocześnie:

a) w trybie stacjonarnym w pok. 3028,

b) w trybie on-line za pomocą programu Skype – live:.cid.bd25654d650e8dd6.

mgr Karol Gregorczuk

Mgr Karol Gregorczuk

konsultacje: piątek 11.00-12.30

w każdy ostatni piątek miesiąca w godz. 17.00-18.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Beata J. Kowalczyk

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 NIE ODBYWAJĄ SIĘ Z POWODU URLOPU

 

 

mgr Katarzyna Jakubczak-Fopke

 

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022 odbywają się w czwartki od godziny 17:00 do 18:30 w trybie stacjonarnym (pok. 3055) i za pośrednictwem platformy MS Teams.

Link do konsultacji na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhkZWZlZGMtN2RiZ...

 

mgr Wojciech Jankowski

Mgr Wojciech Jankowski

Konsultacje: poniedziałek godz. 18.00-19.30

konsultacje w dniu 28.03.2022 odwołane

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Link do konsultacji znajduje się na Portalu Studenta, w razie problemów proszę pisać na 

wojciech.jankowski@prawo.ug.edu.pl

 

dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG

dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG

konsultacje: poniedziałek 10.00-11.30

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

MS teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDExMjg2ZTItOGQxN...

dr Grzegorz Julke

Konsultacje w semstrze  letnim  2021/2022   odbywać się będą we wtorki, godz.13.15 - 15.00, pok. 4025.

Od czerwca 2022 r., od dnia 1 czewrca 2022 r. konsultacje odbywać się będą w środy, godz. 16.00 - 17.30.

W razie potrzeby można też pisać na adres:

grzegorz.julke@prawo.ug.edu.pl,

gj.ug@wp.pl

lub kontaktować się telefonicznie: 502 - 648 - 510.

MS Teams: yv94jq8

 

Zapraszam serdecznie do kontaktu.

Grzegorz Julke

 

dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

konsultacje: środa 11.00-12.30

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

12.03.2022 (sobota) godz. 11.00-12.00

09.04.2022 (sobota) godz. 11.00-12.00

07.05.2022 (sobota) godz. 11.00-12.00

11.06.2022 (sobota) godz. 11.00-12.00

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Tomasz Kanty

Konsultacje: wtorek godz. 14.45 – 16.15

Konsulktacje odbywają się stacjonarnie i jednoczesnie ze względu na stan epidemii konsultacje będą odbywać się telefonicznie, a w zależności od dalszych potrzeb za pomocą maila lub wideo-konferencji.

nr telefonu: 600-079-740

Dzwonić śmiało.

 

KOD: 237785

dr Łukasz Karczyński

 

Konsultacje semestrze letnim:

poniedziałek 9.45-11.15

UWAGA: z powodu choroby konsultacje z 21.03 zostają przełożone na 28.03.

z zastrzeżeniem, że:

1. zamiast 14.03 konsultacje odbędą się 26.02 w godz. 10.20-11.05 oraz 15.00-15.45,
2. zamiast 28.03 konsultacje odbędą się 13.03 w godz. 10.20-11.15 oraz 13.40-14.05,
3. zamiast 11.04 konsultacje odbędą się 2.04 w godz. 11.10-12.30,
4. zamiast 9.05 konsultacje odbędą się 8.05 w godz. 20.00-21.30.

Konsultacje odbywają się w pokoju 3009 oraz jednocześnie online w MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZjNGJlMGYtMmRkM...).

UWAGA

Chcesz się ze mną szybko skontaktować? Napisz e-mail, a nie wiadomość w Portalu Studenta ani w Teams. E-mail na pewno odczytam szybciej.

dr Magdalena Kasprzak

Konsultacje w semestrze letnim 2021 - 2022:

dr Magdalena Kasprzak 

- wtorki, godz. 19.00 - 20.30

stacjonarnie - Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego, pokój nr 2074

oraz

za pomocą Skype - Kryminalistyka_Kasprzak_UG 

live:.cid.bda5fde1efd061a5

 

 

 

 

dr Krzysztof Kaszubowski

Konsultacje odbywają się:

w poniedziałki: 2, 9 (pn) godz. 12.00 - 13.30

w poniedziałek 16 maja w godz. 10.00 - 11.30

Konsultacje z dnia 27 maja (pt) godz. 16.00 - 17.30 zostają przeniesione na piątek 20 maja godz. 16.00 - 17.30

30 maja, 6 i 13 czerwca (pn) w godz. 9.00- 10.30

 

 

[skype: live:.cid.659c5bbdfdf87f17]

 

dr Krzysztof Kaszubowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Bartosz Kędzierski

nieobecność w roku akademickim 2021/2022

 

 

 

mgr Joanna Kiraga

Wtorek 17.00-18.30

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022 odbywają się stacjonarnie (nr pokoju 4041), a po wcześniejszym uzgodnieniu przez aplikację MS Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aPFWbuY9mnbKAGsxBzuAanFn8_...

dr Piotr Kitowski

Konsultacje:  poniedziałki 12.15-13.45 Konsultacje z dnia 23 05 2022 r. odbędą się 24 05 2022 r. w godzinach 11.30-13.00.
odbywają się stacjonanrnie i za pośrednictwem MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYwNDVhZDYtZWI5N...

 

Konsultacje dla studentów zaocznych: 

13. 05. 2022 r. - 10.30-12.00

 

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień omówionych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia stacjonarna))

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952, 1027-1060, 1075-1076

T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, 5 wydanie, Warszawa 2017

331-395, 422-423, 425, 540-542, 546-548, 578-588, 591-592

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień omawianych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia niestacjonarna)

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952

 

 

dr Anna Klimaszewska

Konsultacje: poniedziałek godz. 10.00 – 11.30

Konsultacje odbywać się będą  stackjonarnie i jednoczesnie w drodze mailowej: anna.klimaszewska@prawo.ug.edu.pl  i za pomocą MS Teams.

 

 

dr Łukasz Kodłubański

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbywają się w każdy czwartek od 17.00 do 18.30.

Konsultacje odbywają się stacjonanrnie i za pośrednictwem Ms Teams.

Proszę o kontakt telefoniczny przed zalogowaniem (tel. 730-010-840).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGM0NGUyMjktMTFhN...

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG

Konsultacje w roku akademickim 2021-2022 odbywają się online.

Studenci proszeni są o kontakt mailowy celem umówienia indywidualnego spotkania konsultacyjnego pod adresem:
 tomasz.koncewicz@eui.eu.

Wszelkie inne zapytania proszę kierować również pod wskazany adres mailowy.

 

 

W roku akademickim 2017 - 2018 LAPA Crane Fellow na Princeton University.

 

mgr Kinga Konieczna

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbywają się w środy w godz. 14.00-15.30.

W godzinach konsultacji istnieje również możliwość połączenia wideo na platformie MS Teams  - po wcześniejszym uzgodnieniu godziny drogą mailową.

 

Konsultacje w dniu 1.06.2022 r. nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego.

 

 

 

 

mgr Mateusz Kosmol

Konsultacje w semestrze letnim:

czwartek godz. 17:00-18:30

Uwaga!!! Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje w dniu 19 maja 2021 r. się nie odbędą

 

 

 

 

 

 

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021-2022 :

 wtorek  godz. 15.00-16.30 (zmiana terminu!).

Dyżur Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi:

czwartek godz. 11.30 - 13.00 (pok. 313 "stary" rektorat,  ul. Bażyńskiego 1)

W dniu 26.05 dyżur odbywa się w pok. 4005 na WPiA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paweł Kwiatkowski

Konsultacje

 

Konsultacje w semestrze letnim

 

 

 

Środy

 

9:15- 10:15

11:45 - 12:15

 

 

Konsultacje w trybie stacjonarnych oraz poprzez aplikację MS Teams

 

W dniu 20 kwietnia 2020 konsultacje odbędą się w formie online.

 

dr Maria Lewandowicz

nieobecność w roku akademickim 2021/2022

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją konsultacje będą odbywały się z formie on-line za pośrednictwem Skype live:.cid.b439ed0d025937b0.

W razie jakichkolwiek trudności proszę o konatakt drogą mailową.

mgr Andrzej Lewna

Mgr Andrzej Lewna

konsultacje dla studentów stacjonarnych w semestrze letnim 2021/2022:

piątki godz. 12:30-14:00

konsultacje dla studentów niestacjonarnych w semestrze letnim 2021/2022:
w każdą ostatnią środę miesiąca w godz. 17.15 – 18.15.

UWAGA: W okresie obowiązywania zarządzeń ograniczających funkcjonowanie administracji Uniwersytetu i wprowadzających obowiązek prowadzenia zajęć w formie hybrydowej, konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych terminach w dwóch formach: stacjonarnej oraz za pośrednictwem aplikacji MS Teams pod następującymi linkami:

1. Konsultacje dla studentów stacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a313317859b324027a61dc8377...

2. Konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a939df0a06a66413a8fc29b2a9...

W czasie konsultacji oraz poza nimi w wypadkach nagłych zapraszam do kontaktu również za pośrednictwem adresu andrzej.lewna@ug.edu.pl oraz pod nr tel.: + 48 790-440-952.   

 

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2021/2022 przebywam na urlopie naukowym. W tym czasie nie prowadzę zajęć. Nie odbywają się także konsultacje. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

 

 

 

 

 

 

 

dr Magdalena Łągiewska

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022

 

poniedziałek godz. 10:00-11:30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i on-line przy użyciu Skype'a (https://join.skype.com/invite/mDIEgg7VFQ3S).

 

 

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022:

środa godz. 8.00-9.30

 

 

 

 

 

 

 

dr Maja Maciejewska-Szałas

Konsultacje w semestrze letnim będą odbywały się we wtorek w godz. 16.00-17.30 w aplikacji MS Teams oraz stacjonarnie w gabinecie p. 4031.

Konsultacje z dnia 24 maja zostają przesunięte na 23 maja w godz. 10.15-11.15, 12.45-13.15. z powodu udziału w szkoleniu Tutoring Akademicki UG w dniu 24 maja.

We wszystkich sprawach, a zwłaszcza pilnych, można również napisać do mnie maila na adres: maja.maciejewska-szalas@ug.edu.pl lub wiadomość w portalu studenta.

Poniżej link do konsultacji w MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgyYTQ5ZjEtMzdlZ...

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022:

czwartek godz. 10.15 – 11.15

Konsultacje odbywaja się stacjonanrnie i jednocześnie mozna kontaktować się telefonicznie 58 523 2904.

 

 

 

 

 

 

 

"Filozofia państwa i polityki" IV PS i PZ

Pytania:

1. Kierunki i etapy rozwoju myśli polityczno - ustrojowo - prawnej w XIX i na początku XX w.

2. Systemy myśli państwowo-politycznej od XVII do początku XIX w.

3. Nowożytne systemy umowy społecznej.

4. Podział władz w liberaliźmie politycznym.

5. Państwo i polityka w filozofii idealizmu w XIX w.

Podrecznik:H. Izdebski "Historia myśli politycznej i prawnej", C.H.Beck, W-wa, kilka wydań

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG

Konsultacje:

We wtorek 17 maja 2022 konsultacje wyjątkowo w godz. 13:00-14:00.

Wtorek 11:00-12:00 

Office hours: 

On Tuesday, May 17, 2022, office hours will take place exceptionally at 13h00-14h00.

Tuesday 11:00-12:00

mgr Dawid Marko

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbywają się w czwartki, w godz. 16.00 – 17.30. 

UWAGA: Konsultacje zaplanowane na dzień 12.05.2022 r. nie odbędą się. Konsultacje zostaną odrobione 14.05.2022 r. (sobota) w godz. 14:30 - 17:00. 


UWAGA: W okresie od 21.02.2022 r. do odwołania konsultacje odbywają się hybrydowo, tj. zarówno on-line, jak i stacjonarnie. W wyżej wyznaczonych terminach będę dostępny dla Państwa nie tylko w pokoju nr 2072, ale także pod wyżej wskazanym adresem e-mail oraz za pośrednictwem komunikatora Skype (ID: live:.cid.471d7e8224c01329). 

ZASADY ZGŁASZANIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH

1. Na każde konsultacje obowiązują indywidualne zapisy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
2. W celu zapisania się na konsultacje należy dokonać rezerwacji pod adresem: https://outlook.office365.com/owa/calendar/mgrDawidMarko@prac.ug.edu.pl/...
3. Podczas dokonywania rezerwacji należy wybrać datę i godzinę konsultacji oraz podać imię, nazwisko oraz adres e-mail (utworzony dla Państwa w domenie „studms.ug.edu.pl”). 
4. Podczas dokonywania rezerwacji, w polu „Uwagi”, należy oznaczyć formę uczestnictwa w konsultacjach (stacjonarna albo zdalna), podać oznaczenie grupy zajęciowej (np. PS201, C&CJS202, KZ204) oraz zgłosić kwestie, które będą przedmiotem konsultacji (np. poprawa wejściówki nr 2, zaliczenie materiału w związku z nieobecnością w dniu (…), rozwianie wątpliwości powziętych w toku nauki a dotyczących (…) etc. – pewien poziom precyzji jest wskazany, ale też bez przesady :).
5. System potwierdzi rezerwację oraz przypomni Państwu o terminie konsultacji 24 godziny przed nadejściem terminu (wiadomość e-mail na podany przez Państwa adres).
6. Każdy z Państwa może samodzielnie zarządzać swoją rezerwacją (anulować, zmienić termin etc.). Umożliwia to stosowny link zawarty w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację.  
7. W razie zainteresowania z Państwa strony, konsultacje mogą odbyć się w grupach (np. kilka osób wspólnie uzgadnia datę i przedmiot spotkania). Wówczas w treści rezerwacji należy powołać się na treść zawartego porozumienia oraz oznaczyć – poprzez wskazanie imion i nazwisk – wszystkich „współsprawców”. Wystarczy dokonanie jednej rezerwacji. 
8. Jeżeli zabraknie dostępnych do zarezerwowania terminów, a Państwa sprawa ma pilny charakter – proszę o wiadomość e-mail. 

mgr Joanna Marszałek

nieobecność

 

 

 

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim:

poniedziałek godz. 13.00 - 14.30

W dniu 7 marca konsultacje wyjatkowo odbęda sie on line z uwagi na pogorszony stan zdtrowia.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPL16HCEP7pFxzLrRof9FokdEilrKMwVm...

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Marcin Michalak

Dr Marcin Michalak

Rok akademicki 2021/2022

Konsultacje w roku akademickiego 2021/2022 w semestrze letnim odbywają się w czwartki od godz. 10 do 11:30.

dr Dawid Michalski

Konsultacje odbywają się na platformie MS Teams:

wtorek, godz. 18:15-19:45

 

Konsultacje w dniu 1.03.2022 r odbędą się w godz. 18-19:30.

dr Maciej Mikliński

UWAGA!

W tygodniu od 11 do 17 kwietnia 2022 wyjątkowo moje konsultacje odbędą się w poniedziałek 11.04.2022 w godzinach 10.30-12.00

 

 

Dr Maciej Mikliński

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 moje konsultacje odbywać się będą w formie stacjonarnej oraz zdalnej.

Konsultacje stacjonarne odbywać się będą w pokoju 2006 (budynek WIPA) i jednocześnie w trybie zdalnym poprzez aplikację MS TEAMS. Link do konsultacji zdalnych zostanie Państwu przekazany wraz z linkiem do zajęć.

Mój adres mailowy to: maciej.miklinski@prawo.ug.edu.pl

Terminy konsultacji w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 są następujące:

czwartki 8.00-9.00 oraz 12.00-12.30

a także:

27.02.2022 (niedziela) 15.00-16.30

27.03.2022 (niedziela) 9.30-11.00

10.04.2022 (niedziela) 9.30-11.00

21.05.2022 (sobota) 14.00-15.30

11.06.2022 (sobota) 10.00-11.30

dr Michał Miłosz

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w godzinach 11:00-12:30, pokój 3019.  W godzinach konsultacji można komunikować się także telefonicznie.

Po uprzednim uzgodnieniu (mailowym lub telefonicznym)  możliwe jest również spotkanie na platformie MS Teams - zarówno w godzinach konsultacji, jak i poza nimi (także w inne dni niż poniedziałek).

W każdym czasie można kontaktować się mailowo: michal.milosz@ug.edu.pl

W dniu 2 maja konsultacje nie odbywają się.

 

dr Szymon Paweł Moś

Dr Szymon Paweł Moś
Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022 (zmiana):
Wtorki godz. 13:15-14:45.

dodatkowo: 14.06.2022, konsultacje w godz. 18:00-19:30.

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS. 

UWAGA!!!

1) Konsultacje z dnia 24.05.2022 r. zostały przeniesione na dzień 26.05.2022 r. godz. 15:00. Jest to jednocześnie termin zerowy zaliczenia ćwiczeń dla PS. W związku z tym wszystkie pozostałe osoby bardzo proszę o wcześniejsze mailowe umówienie się w razie konieczności załatwienia spraw na konsultacjach w tej dacie.

2) Konsultacje w dniu 31.05.2022 r. nie odbędą się. Nowa data konsultacji zostanie podana w późniejszym terminie.

 

 

dr Rafał Mroczkowski

Dr Rafał Mroczkowski

konsultacje: wtorek 13.00-14.30

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

09.04.2022      12.00-12.45    

14.05.2022      13.00-13.45

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Mróz-Szarmach

URLOP w roku akademickim 2021/2022

 

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG


dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

konsultacje: piątek 08.00-09.30

Forma zdalna poprzez e-mail: oktawian.nawrot@ug.edu.pl; kontakt na platformie MSTeams lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych, po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej

-----------------------------------------------------

UWAGA !!!

Szanowni Państwo,

z uwagi na obecną sytuację, uprzejmie proszę o kontakt w sprawach związanych z procesem dydaktycznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W trakcie godzin konsultacji odpowiedzi będą udzielane bezzwłocznie (w kolejności otrzymywania wiadomości/pytań/uwag), poza tymi godzinami – stosownie do możliwości.

Kontakt na platformie MSTeams lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych, po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Życzę dużo zdrowia,

Oktawian Nawrot

-----------------------------------------------------

 

dr hab. Justyna Nawrot

W roku akademickim 2021-2022 przebywam na urlopie. 

 

 

mgr Małgorzata Niedzwiecka

czwartki 13:00-14:30

Uwaga: konsultacje w czwartek 26 maja rozpoczną się z około godzinnym opóźnieniem. Przepraszam za niedogodności.

dr Wioletta Niemiec

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022:

Uwaga zmina terminu konsultacji w semestrze letnim:

konsultacje odbywać się będą w środę od godz. 11.00 do 12.30

w dniu 27 kwietnia  2022r.  konsultacje odbywać się będą w godzinach od 9.00 do 10.30

od 12 maja 2022r. konsultacje odbywać się będą w czwartki od 15.00 do 16.30

i równolegle na SKYPE adres: W.M. Niemiec  live:.cid.ec1c840adc56bb

Dla studiów niestacjonarnych:

5.03. 19.15-20.00

9.04. 18.30-19.15

15.05. 10.20-11.05

 

 

 

 

dr Jarosław Niesiołowski

dr Jarosław Niesiołowski

konsultacje: wtorek 17.00-18.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Paweł Nowicki

Konsultacje w semetrze letnim 2021/2022

 

Piątki: 11:30 - 13:00

 

Dodatkowo: 

06.03.2022 (niedziela) - 15:00-16:00

10.04.2022 (niedziela) - 18:00 - 19:00

07.05.2022 (sobota) - 18:00-19:00

19.06.2022 (niedziela) - 18:00 - 19:00

 

w formie: videochatu/google meets/hangoutsmeet/e-mail

po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym:

pawel.nowicki@ug.edu.pl

Istnieje również możliwość umówienia się na videochat w innym pasującym terminie.

 

Poza wskazanymi terminami zapraszam do kontatku również pod adresem e-mail:

pawel.nowicki@ug.edu.pl

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

konsultacje: wtorek 17.00-18.30

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjlhOWQ2MTctMTEyY...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Robert Obrzud

Konsultacje w roku 2021/2022 odbywają się w poniedziałki godz. 09:30 - 11:00. 

Konsultacje odbywają się stacjonarnie oraz online. Proszę o kontakt przez MS Teams, adres: robert.obrzud@ug.edu.pl albo kontakt e-mail.

 

UWAGA: konsultacje w dniu 23.05.2022 r. odbędą się w dniu 26.05.2022 r. o godz. 08:30-10:00

 

 

dr Szymon Obuchowski

Dr Szymon Obuchowski

Konsultacje w semestrze letnim odbywać będą się w następujących terminach:

 

Uwaga!

Z uwagu na moją chorobę, konsultacje w dniu 9 kwietnia 2022 r. odbędą się wyłącznie w formie zdalnej.

 

W lutym:
Sobota, 26 lutego, godz. 16:00-17:30.

W marcu:
Czwartki 3, 10, 17 i 31 marca godz. 16:00-17:30,
Sobota 26 marca, godz. 13:45-15:15.

W kwietniu:
Sobota 9 kwietnia, godz. 14:30-16:00,
Czwartki 14, 21 i 28 kwietnia godz. 16:00-17:30.

W maju:
Niedziela, 8 maja, godz. 10:45-12:15,
Czwartki 12, 19 i 26 maja, godz. 16:00-17:30.

W czerwcu:
Czwartki 2, 16 czerwca godz. 16:00-17:30,
Czwartki 23 i 30 czerwca, godz. 9:30-11:00,
Niedziela 12 czerwca, godz. 11:45-13:15.

 

Zapraszam na rozmowę w sali 2006 lub poprzez wiadomości prywatne w MS Teams - wedle wyboru.

mgr Izabela Oleksy-Piesik

 

UWAGA: Dodatkowy termin konsultacji mgr Izabeli Oleksy – Piesik w dniu 21 maja 2022 r. w godz. 11:10 - 12:10.

(w pierwszej kolejności będą przyjmowani studenci, którzy zgłoszą się na konsultacje STACJONARNIE, w dalszej osoby łączące się zdalnie – w miarę dostępności czasowej).

Natomiast konsultacje w dniu 25 maja 2022 r. odbędą się w formie zdalnej w godzinach: 8:00 - 9:30 – MS Teams).

 

Konsultacje mgr Izabeli Oleksy-Piesik w semestrze letnim 2021/2022:

środa: 14:45-15:15; 17:45-18:45

 

stacjonarnie: pokój 3021;

on line poprzez MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aL119zwV83pehqP7Erxd1A_qRF...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Przemysław Panfil

Konsultacje: wtorek 13.30-15.00

 

Dodatkowe konsultacje w weekendy:

19.03.2022 (sobota) 12:00-13:30

10.04.2022 (niedziela) 14:15-15:45

21.05.2022 (sobota) 13:00-14:30

18.06.2022 (sobota) 10:30-12:00

 

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEzYTNhMjYtMTA3Y...

dr Paweł Petasz

Konsultacje dr. Pawła Petasza w okresie semestru letniego:

poniedziałki 10:15 - 11:45

konsultacje mają formę stacjonarną i przez MS Teams a także telefonicznie: 572-727-531

Konsultacje w dniu 25 kwietnia odbędą się w godz. 14:00-15:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWYzYjY1M2YtMjQxN...

 

KONSULTACJE DR PAWEŁ PETASZ

Dla Studentek i Studentów zaocznych w maju 2022 r.

8.5.2022 r. 14:00 - 15:30 (możliwy w ww. godzinach kontakt telefoniczny: 572-727-531)

sala 3054, MS Teams lub telefonicznie

link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTU5MWVkZGMtNTdlM...

 

Dla Studentek i Studentów zaocznych w kwietniu 2022 r.

10.4.2022 r. 7:35 - 9:05 (możliwy w ww. godzinach kontakt telefoniczny: 572-727-531)

MS Teams lub telefonicznie

link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRlY2M1MGQtMDZlN...

 

Dla Studentek i Studentów zaocznych w marcu 2022 r.

6.3.2022 r. 7:30 - 9:00 (możliwy w ww. godzinach kontakt telefoniczny: 572-727-531)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmYwM2VjOTgtY2I5N...

 

Konsultacje dr. Pawła Petasza w okresie zimowej sesji egzaminacyjnej (31.01.2022 – 13.02.2022) odbędą się w dniach: (na MS Teams lub telefonicznie 572-727-531 )

31.01.2022 godz. 14:00-15:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM5ZTcwMGYtNTBmO...

 

07.02.2022 godz. 10:00-11:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQwNDI2MjgtZWQwN...

 

KONSULTACJE DR PAWEŁ PETASZ

Dla Studentek i Studentów zaocznych w lutym 2022 r.

12.02.2022 r. 7:30 - 9:00 (możliwy w ww. godzinach kontakt telefoniczny: 572-727-531)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI5MWJhNzYtZTFlY...

 

Dla Studentek i Studentów zaocznych w styczniu 2022 r.

23.01.2022 r. godz. 15:00-16:30 (możliwy w ww. godzinach kontakt telefoniczny: 572-727-531)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzBjY2U1NTAtYjRkM...

 

Dla Studentek i Studentów zaocznych w grudniu 2021 r.

04.12.2021 r. godz. 8:00-9:30 (możliwy w ww. godzinach kontakt telefoniczny: 572-727-531)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTZhZTVmNWQtMzZiM...

 

Dla Studentek i Studentów zaocznych w listopadzie 2021 r.

27.11.2021 r. godz. 13:30-15:00 (możliwy w ww. godzinach kontakt telefoniczny: 572-727-531)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTE2MDQ0NTItMWMwN...

 

KONSULTACJE DR PAWEŁ PETASZ

Dla Studentek i Studentów zaocznych w październiku 2021 r.

02.10.2021 r. godz. 8:00-9:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNmMDMxODUtY2I0Z...

 

Konsultacje we wrześniu 2021:

ŚRODY godz. 8.00-9.00

link do konsultacji poniżej / ppetasz@yahoo.com (możliwy w ww. godzinach kontakt telefoniczny: 572-727-531)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY0ZTg0ZTktN2Y5Y...

 

dr Anna Podolska

Konsultacje:

środa godz. 9.10-10.40

oraz

26.03., godz. 13.30-14.30

10.04., godz. 11.00-12.00

14.05., godz. 12.00-13.00

11.06., godz. 10.15-11.15

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

Konsultacje :

wtorek godz. 16.00-17.30

Konsultacje odbywają się stacjonanrnie w pokoju 3058 i   poprzez kontakt telefoniczny pod nr 604959650.

 

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

konsultacje: poniedziałek 13.00-14.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: andrzej.powalowski@prawo.ug.edu.pl lub telefonicznie 602 219 672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Jakub Puszkarski

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022:

23.02.2022 r. (środa) godz. 14:00-16:00

02.03.2022 r. (środa) godz. 10:00-12:00

07.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 12:00-14:00

16.03.2022 r. (środa) godz. 17:00-19:00

23.03.2022 r. (środa) godz. 09:00-11:00

30.03.2022 r. (środa) godz. 11:00-13:00

06.04.2022 r. (środa) godz. 10:00-12:00

13.04.2022 r. (środa) godz. 09:00-11:00

20.04.2022 r. (środa) godz. 14:00-16:00

27.04.2022 r. (środa) godz. 09:00-11:00

04.05.2022 r. (środa) godz. 09:00-11:00

11.05.2022 r. (środa) godz. 09:00-11:00

18.05.2022 r. (środa) godz. 14:00-16:00

25.05.2022 r. (środa) godz. 11:00-13:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTEwODc0YzgtMzg3Z...

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim 2021-22 :

środa godz. 13.00-14.30

 

 

dr Piotr Rogoziński

Konsultacje w semestrze letnim 2021-2022

piątki godz. 11.30-13.00

Konsultacje stacjonarne i za pośrednictwem MS Teams.

Osoby chcące skorzystać z konsultacji online za pośrednictwem MS Teams uprzejmie proszę o uprzednie przesłanie informacji mailowej.

UWAGA!  Konsultacje w dniu 29.04.2022 nie odbędą się !

 

 

 

mgr Dawid Rogoziński

Konsultacje dydaktyczne odbywają się w formie stacjonarnej (oraz w wyznaczonych lub uzgodnionych uprzednio godzinach - z wykorzystaniem aplikacji umożliwiających łączenie się w formie telekonferencji, MsTeams).

Konsultacje w semestrze letnim: wtorek 24.05, godz. 10:30 - 12:00

poniedziałek 30.05 - godz. 9:00 - 10:30

poniedziałek 6.06 - godz. 9:00 - 10:30

poniedziałek 13.06 - godz. 9:00 - 10:30

 

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych: w dniach: 4 czerwca oraz 19 czerwca w godz. 15:00 - 15:45.

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG

Dr  hab. Anna Rytel-Warzocha (sala 3027)

Konsultacje w semestrze letnim: środa godz. 8.15-9.15 oraz godz. 11.45-12.15

 

Konsultacje w marcu dla studentów niestacjonarnych odbędą się w dniu 25.03.2022 r. - zamiast konsultacji w dniu 16.03.2022 r.

 

 

dr Grzegorz Sikorski

Konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych:

poniedziałek godz. 13.00-14.30

UWAGA W DNIU 16.05.2022 r. KONSULTACJE SĄ ODWOŁANE

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych):

12.03.2022  r. g. 11.00 - 12.00

23.04.2022 r. g. 16.30 - 17.30

07.05.2022 r. g. 18.25 - 19.25

11.06.2022 r. g. 14.00 - 15.00

Konsultacje odbywają się w formie stacjonarnej i zdalnej  (msteams, skype). Proszę o wcześniejsze umawianie się na termin konsultacji zdalnych z użyciem poczty elektronicznej.

dr Tomasz Snarski

UWAGA ! Konsultacje dra Tomasza Snarskiego w czwartek 31 marca nie odbędą się. Zostaną odrobione w  poniedziałek 28 marca, w godz. 17.00-18.30.

Konsultacje w semestrze letnim:

czwartki, od 18.00 do 19.30

odbywają sie stacjonarnie i za posrdnictwem SKYPE.

Od 16 marca 2020 konsultacje będą odbywać sie w formie online za pośrednictwem komunikatora skype: tomeksnarski. Nadto w tych godzinach dr Snarski będzie na bieżąco odpowiadał na korespondencję e-mail.

 

 

 

dr Tomasz Sowiński

Dr Tomasz Sowiński

konsultacje: wtorek 09.00-10.30   p.3005

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

2022.02.26    11.15-11.45     p.3005   WPiA

2022.03.26    10.30-11.00     p.3005   WPiA

2022.04.03.   18.30-19.00     C 1  Centrum Konferencyjne WZ Sopot

2022.05.07    09.30-10.15     C 1  Centrum Konferencyjne WZ Sopot

2022.06.12    15.20-15.50     p.3005   WPiA

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:nsjRmi7oID9pBdhb-ohyznkjmqM...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Krzysztof Stasiak

Konsultacje w semestrze letnim:

wtorek godz. 17.00 - 18.30

odbywają się stacjonarnie i za pośrednictwem MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a74QO3LXcDxhfAdw6pDwxfZridmuZb...

Konsultacje dnia 29.03.2022 r. odbędą się w godz. 16.00-17.30

 

 

 

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim

piątek, godz. 13.00-14.30

dodatkowo: 12 kwietnia (wtorek), godz. 18.30-20.00 

uwaga!!!

konsultacje w dn. 1 kwietnia br. są odwołane, we wszelkich sprawach proszę o kontakt mailowy

prof. dr hab. Jakub Stelina

Konsultacje w semestrze letnim  :

poniedziałek godz. 10.30 - 12.00

 

dr hab. Paweł Sut

Dr hab. Paweł Sut 

konsultacje: środa 11.30-13.00 (stacjonarnie w pokoju 3033 oraz poprzez aplikację MS Teams - link poniżej) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY0ZWZmMmItOTgyO...

z wyjątkiem każdej ostatniej środy miesiąca. 

 

W każdą ostatnią środę miesiąca, konsultacje odbywają się wyłącznie w godz. 17.00-18.30. 

 

Poniżej linki do konsultacji w każdą ostatnią środę miesiąca:  

 

23.02.2022: 

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDQ2NjFjOTItZDRlY...

30.03.2022: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNkODYyZjgtN2MzY...

27.04.2022: 

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZhMTI5M2MtYTk1Y...

25.05.2022: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWVmMTg2M2YtZGUxN...

29.06.2022: 

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmUxNGU5ZDktYmRiY...

 

Konsultacje w w/w terminach odbywają się w trybie stacjonarnym (pokój 3033) i poprzez aplikację MS TEAMS 

 

 

 

 

 

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

Konsultacje: poniedziałek godz. 17.00 - 18.30

Konsultacje odbywają się stacjonarnie i  za pośrednictwem SKYPE.

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG

Konsultacje odbywają sie w czwartki w godz. 12:00-13:00 w pok. 4033 i jednocześnie na platformie Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Ewelina Szatkowska

Konultacje w maju oraz czerwcu  będą odbywać się w piątki, godz. 12:45 - 14:15

 

 

 

 

dr hab. Jakub Szlachetko

Dr hab. Jakub Szlachetko

Konsultacje odbywają się w:

- czwartki, 14.15-16.00.

UWAGA!!! Konsultacje z dnia 19 maja 2022 r. kończą się o 15.30.

 

dr Katarzyna Szlachetko

Poniedziałki w godz. 11:30-13:00

Uwaga
W dniu 30. maja br. konsultacje wyjątkowo odbędą się w formie zdalnej.
Skype: live:.cid.5b4f66de0f250597

 

dr Jakub Szmit

Konsultacje:

środa godz. 9.00 - 10.00.

Dodatkowo 07.05 godz. 13.00 - 14.


W dniu 25 maja kwietnia konsultacje odwołane.

dr Bartosz Szolc-Nartowski

W dniu 9 maja konsultacje w godz. 14-16:00

Konsultacje:

 

poniedziałek godz. 11:15-13:00

 

 

Dla studentów niestacjonarnych:

5 marca 2022 - godz. 16:10-17:40

23 kwietnia 2022 - 10:15-12:00

21 maja 2022 - 9:15-11:00

 

W sprawach pilnych bardzo proszę o kontakt mailowy także poza wyznaczonymi godzinami. Konsultacje także na MS Teams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

mgr Aleksandra Szydzik

konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022:

poniedziałki, godz. 19:00 - 20:30

 

Konsultacje odbywają się zarówno w formie stacjonarnej, jak również on-line (za pośrednictwem MS Teams).

W przypadku chęci uczestnictwa w konsultacjach w formie on-line, uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszenia na mój adres e-mail: aleksandra.szydzik@ug.edu.pl - najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień konsultacji.

dr Michał Szypniewski

Uprzejmie informuję, że konsultacje odbywają się w następujących terminach:

we wtorki w godz. 9.45 - 11.15.

 

Konsultacje z dnia 10 maja są przełożone na 12 maja w godz. 10.30-12.00. 

dr Olga Śniadach


Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021-2022:

poniedziałek w godz. 10.00-11.30

 

UWAGA! KONSULTACJE  Z DNIA 25.04.22 ZOSTAJĄ PRZEŁOŻONE NA WTOREK 26.04.22 OD GODZ. 12.15

 

 

 konsultacje dla studentów zaocznych w kwietniu odbędą się w ndz. 10 kwietnia w godz. 10.30-11.30, w maju 21.05 o godz.9.30-10.30, w czerwcu 12.06 w godz.10-11

 

 

dr Justyna Świątek-Rudoman

Urlop 

 

 

dr Jarosław Świeczkowski

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbywają się we wtorek w godz. 11.45 - 13.15

 

Kontakt pod adresem mailowym: jaroslaw.swieczkowski@prawo.ug.edu.pl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

10.07.2020 godz. 13.00 - 14.00

dodatkowe konsultacje 16.07. od 12.30 do 13.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyOWMxZTEtODgxN...
31.08.2020 godz. 10.30 - 11.30

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się drogą mailową
( m.tomaszewska@prawo.ug.edu.pl )

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

konsultacje: poniedziałek 17.15-18.45

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Konsultacje w dniu 23.05.2022 r. zostały odwołane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

 

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 konsultacje dr Dominiki Tykwińskiej- Rutkowskiej co do zasady odbywają się w poniedziałki od godz. 11:15-12:45 w sali 3021 oraz via MsTeams (link dostępny na Portalu Studenta).

Weekendowe terminy konsultacji:

27.02. 9:15-10:45
26.03. 12:15-13:45;
23.04. 11:20-12:50;
21.05. 16:45-18:15;
12.06. 9:30-11:00;

Jeżeli konsultacje odbywają się w weekend, w najbliższy poniedziałek dyżur nie odbywa się.

 

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

Konsultacje odbywać się będą stacjonarnie we wtorki w godz. 10.00-11.00 oraz on line w godz. 19.00-19.30 (za pomocą  programu Skype - live:.cid.d2787ac77bef4524).

Dyżury dziekańskie odbywać się będą w sposób zdalny (program Skype - live:.cid.d2787ac77bef4524) w poniedziałki w godz. 9.30-10.30 (z wyjątkiem ostatnich poniedziałków miesiąca) oraz w stacjonarnie w czwartki w godz. 10.00-11.00.
 

 

 

 

dr Jacek Wałdoch

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w pokoju 3079, a także poprzez aplikację MS Teams.

Poniedziałek- 13:00-14:00 oraz 17:00-18:00.

 

W dniu 04.04.2022 r. konsultacje nie odbędą się!

 

mgr Katarzyna Wałdoch

Konsultacje w semestrze letnim:

wtorki godz. 11.15-12.45 

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022 odbywają się stacjonarnie a po wcześniejszym umówieniu on-line przez aplikację MS Teams.

mgr Krystyna Warylewska-Kamuś

Urlop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Paulina Waszkiewicz

Konsultajce w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 będą odbywały się we wtorki, godz. 15:00-16:30 stacjonarnie oraz za pomocą platformy MS Teams. 

 

Dodatkowo dla studentów studiów niestacjonarnych w terminach:

20 marca godz. 13:00 – 14:00

3 kwietnia godz. 14:00 – 15:00

15 maja godz. 13:00 – 14:00

18 czerwca godz. 15:00 – 17:00

 

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aKGR2uefUENQecIcGAjsRkir4g...

 

UWAGA!

Konsutlacje w dniach 17 maja oraz 24 maja odbędą się wyjątkowo w godz. 12:00-13:00

mgr Karol Ważny

Konsultacje pod nr tel. 504 159 491 w środy w godz. 10:45-12:15.

Ponadto zapraszam do kontaktu za pośrednictwem mailowym, Portalu Studenta oraz poprzez portale społecznościowe.

dr Małgorzata Węgrzak

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022

Dr Małgorzata Węgrzak

środy 9.30-11.00

Stacjonarnie.Proszę o uprzedni kontakt mailowy : malgorzata.wegrzak@ug.edu.pl. Konsultacje odbywaja się w tym czasie również on- line na MS Teams, badź na skypie.

live:cid.61b39a3986330aef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

Dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG   

koordynator ERASMUS

konsultacje: poniedziałek 14.00-15.30

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

27.02.2022      godz. 16.00-16.30

27.03.2022      godz. 12.15-12.45

23.04.2022      godz. 09.00-9.30

08.05.2022      godz. 15.00-15.45                                                     

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

 

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

Wtorki godz. 10:00-11:30.

Konsultacje w ww. terminie prowadzone są zarówno w formie stacjonarnej jak i w formie zdalnej (MS Teams). Zainteresowani konsulatacjami zdalnymi proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie za pomocą wskazanego powyżej adresu mailowego.

 

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

w związku z zagrożeniem epidemicznym konsultacje odbywają się on-line: kontakt za pomoca poczty elektronicznej (adres poczty: jacek.wiewiorowski@prawo.ug.edu.pl) oraz MS Teams:

 

wtorki, godz. 16.30-18.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM4Njc5NDUtMDIzN...

  

W wybranych terminach - ogłaszanych osobno na portalu studenta UG - konsultacje odbywać się będą w formie stacjonarnej - w godzinach 16.30-18.00, sala 4039.

 

Dokładne dane podano na stronie https://praworzymskie.ug.edu.pl/?p=71

 

 

 

 

dr hab. Wojciech Wiewiórowski

Dr Wojciech R. Wiewiórowski

W obecnej chwili konsultacje odbywają się wyłącznie elektronicznie.

Jestem dostępny online w każdy poniedziałek w godz. 12:00-14:00

oraz prawie codziennie po godz. 23:00 :)

Podczas konsultacji online dostępne są następujące kanały komunikacji:

 • Skype: wiewiorowski

 • Twitter: W_Wiewiorowski

 • Facebook: wojciech.wiewiorowski

 • Messenger: wojciech.wiewiorowski

 • LinkedIn: wiewiorowski

Zachęcam również do kontaktu emailowego pod adresem:
wiewiorowski@o2.pl

Preferuję komunikację via chat. Proszę więc nie wywoływać komunikacji głosowej, jeśli wcześniej nie umówiliśmy się na takową. Z zasady nie otwieram przesyłanych do mnie (którymkolwiek kanałem komunikacji) a niezamówionych przeze mnie plików.

dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG

ROK AKADEMICKI 2021/2022 - SEMESTR LETNI

WTOREK, godz. 14:15 - 15:45

Gabinet prodziekański (2085, I piętro)

 

 

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

 

Konsultacje odbywają w piątki o godz. 13.00-14.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym oraz poprzez aplikację Skype:

W tym czasie kontakt będzie możliwy także przez Skype: 

live:.cid.fc268e2f26640239

e-mail: adam.wisniewski@ug.edu.pl

UWAGA

Konsultacje w dniu 11 marca odbędą się tylko w formie online.

Skype: 

live:.cid.fc268e2f26640239

 

 

 

 

 

dr hab. Maciej Wojciechowski

Dr hab. Maciej Wojciechowski

konsultacje: wtorek 12.30-14.00

w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Proszę po prostu logować się na swoje studenckie konto i dzwonić. 

maciej.wojciechowski@ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

dr Hanna Wolska

 

Dr Hanna Wolska jest na urlopie macierzyńskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG

Konsultacje w bieżącym semestrze letnim:

najbliższe konsultacje 25.05. br. (środa) godz. 13.00 - 14.30 .

(zdalnie: https://join.skype.com/invite/lOar6pMrWKsi)

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

Konsultacje: poniedziałek godz. 17.00 - 18.30

Konsultacje odbywają się stacjonanrnie i  za pośrednictwem skype: Krzysztof-Woźniewski

 

W dniu 9 maja b.r. konsultacje z powodu zwolnienia lekarskiego są odwołane. 

dr Adrian Wrocławski

Konsultacje:  środa godz. 18.30-20.00

za pośrednictwem MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM4OGJjNmUtMzkwN...

dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska

 

 

UWAGA:

od dnia 21 marca konsultacje będą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej:

w czwartki: godz. 9:40-11:10

Dodatkowe konsultacje dla studentów studiów zaocznych:

27.03. 2022 godz. 10:25-11:10

25.04.2022 godz. 17:00-17.45

8.05.2022 godz. 14:30-15:15

UWAGA NA PROŚBĘ STUDENTÓW KONSULTACJE Z DNIA 19 MAJA SĄ PRZEŁOŻONE NA DZIEŃ 23 MAJA (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 13:30-15:00

prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Członek - korespondent PAN i PAU

konsultacje: poniedziałek 15.00-16.30

Konsultacje odbywają się w formie zdalnej po wcześniejszym umówieniu się mailowym:

jerzy.zajadlo@prawo.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paulina Zajadło-Węglarz

Urlop do 31.12.2022

Proszę o kontakt z Sekretariatem Katedry.

 

 

dr Kaja Zaleska-Korziuk

W roku akademickim konsultacje dr Kai Zaleskiej-Korziuk odbywają się w środy w godz. 16:30 - 18:00.

 Konsultacje odbywają się zdalnie poprzez  MS Teams, w celu umówienia spotkania proszę o wcześniejszy kontakt e-mail (kaja.zaleska@prawo.ug.edu.pl). 

 

 

 

 

 

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

 Konsultacje:

czwartek 16.00-17.30

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBiYWY2ZmMtNDFjY...

 

 

 

 

 

 

 

dr Marta Zbucka-Gargas

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbywają się:

we wtorki w godzinach: 14.30 - 16.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Kamil Zeidler

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Kamil Zeidler

konsultacje: piątek 12.00-13.30

W każdy pierwszy piątek miesiąca konsultacje odbywają się w godz. 17.00-18.30.

Konsultacje w trybie stacjonarnym i on-line przy użyciu 

Skype (live:.cid.7133c0603944948b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Maciej Zejda

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021-2022 konsultacje odbywają się:

środy w godzinach 16:30-18:00. (online)

 

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail:  maciej.zejda@ug.edu.pl

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG

Konsultacje :

poniedziałek godz. 11.45 - 13.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

mgr Martyna Zimmermann-Pepol

Mgr Martyna Zimmermann-Pepol

zwolnienie lekarskie

 

mgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska

 

Urlop w semestrze letnim 2021-2022.

 

 

Terminy konsultacji:

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

środa godz. 8.00-9.30 (online)

 

Zapraszam do kontaktu: 

a) telefonicznego (nr 512 300 124)

b) via MS Teams lub

c) e-mailowego (olga.zinkiewicz@prawo.ug.edu.pl). 

 

 

dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022 odbywają się według następującego harmonogramu: