fbpx Terminy konsultacji wykładowców | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Terminy konsultacji wykładowców

Terminy konsultacji wykładowców

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

30.08.2022 r. godz. 11.00 - 12.00
(w lipcu urlop wypoczynkowy)

 

 

 

 

 

 

 

dr Magdalena Adamowicz

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022:

czwartek 18:00-19:30 na platformie MS Teams 

Studenci proszeni o wcześniejszy kontakt pod adresem mailowym: magdalena.adamowicz@prawo.ug.edu.pl

 

dr Izabela Adrych-Brzezińska

Konsultacje:

wtorek 13.00-14.30

prof. dr hab. Ewa Bagińska

Od 1.9.2022 przez cały semestr zimowy przebywam na urlopie naukowym.

 

 

 

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym:

 

poniedziałek, godz. 9.00-10.00 pok. 2083 bądź w formie zdalnej (po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową: malgorzata.balwicka@prawo.ug.edu.pl)

 

Dodatkowe konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych, pok. 2083: 

08.10. (sobota) godz. 9.00-10.00

03.11. (czwartek) godz. 16.00-17.00

08.12. (czwartek) godz. 16.00-17.00

07.01 (sobota) godz. 9.00-10.00

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

Konsultacje we wrześniu: poniedziałki godz. 18.00 - 19.30

bądź proszę o kontakt przez Skype - @barczewski

Najbliższe konsultacje odbędą się 16 września 2022 r. godz. 14:30.

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

 

Konsultacje w miesiącu pażdzierniku:

07.10.2022 r. w godz. 10.00 - 11.30

10.10.2022 r. w godz. 10.00 - 11.30

21.10.2022 r. w godz. 10.00 - 11.30

28.10.2022 r. w godz. 10.00 - 11.30

31.10.2022 r. w godz. 10.00 - 11.30

Konsultacje w miesiącu listopadzie:

07.11.2022 r. w godz. 10.00 - 11.30

14.11.2022 r. w godz. 10.00 - 11.30

24.11.2022 r. w godz. 10.00 - 11.30

28.11.2022 r. w godz. 10.00 - 11.30

Konsultacje w miesiącu grudniu:

09.12.2022 r. w godz. 10.00 - 11.30

16.12.2022 r. w godz. 10.00 - 11.30

22.12.2022 r. w godz. 10.00 - 11.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmIxZjY5MWYtYzllM...

 

dr Adam Bochentyn

dr Adam Bochentyn

Najbliższe konsultacje odbędą się w następujących terminach:

6 października (czwartek), godz. 13:00-14:30,

13 października (czwartek), godz. 10:00-11:00 oraz 17:00-17:30

Poza terminami konsultacji proszę kontaktować się mailowo (adam.bochentyn@prawo.ug.edu.pl).

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

 

Najbliższe konsultacje odbędą się w dniach:

- 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) w godz.  12 - 13

- we wrześniu 2022 r. we wtorki w godz. 12 - 13.

 

Poza godzinami konsultacji możliwy jest też kontakt mailowy pod adresem e-mail:

mariusz.bogusz@ug.edu.pl

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski

 

kontakt e-mailowy: tomasz.bojar-fijalkowski@ug.edu.pl oraz MS Teams

on-line, czyl porzez MS Teams, Skype, portal UG

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

konsultacje: wtorek 13.00-14.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA4ODhjOGUtZGM3O...

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: janina.ciechanowicz-mclean@ug.edu.pl

 

Propozycje tematów prac dyplomowych  

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

na seminariach prowadzonych przez prof. dr hab. Janinę Ciechanowicz-McLean

 w roku akademickim 2022/2023

Zainteresowanych proszę o kontakt na adres:

janina.ciechanowicz-mclean@ug.edu.pl

 1. Przestępstwa przeciwko zwierzętom  w prawie polskim.
 2. Szkoda ekologiczna jako znamię przestępstw przeciwko środowisku.
 3. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska w Polsce.
 4. Koncepcja prawnej ochrony środowiska w polskim kodeksie karnym.
 5. Prawna ochrona przyrody na obszarach chronionych w Polsce.
 6. Zinterpretuj ustawowe wyrażenia: szkoda „w znacznych rozmiarach” oraz „istotna szkoda”, o których mowa w przepisie art.181§1 i 2 kodeksu karnego.
 7.  Odpowiedzialność karna w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r.
 8.  Odpowiedzialność karna w ustawie Prawo ochrony środowiska z 2001 r.
 9.  Zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada prawa ochrony środowiska.
 10.   Realizacja prawa człowieka do środowiska w prawie międzynarodowym/ prawie unijnym/prawie polskim.
 11.  Czy uważasz, że prawna ochrona środowiska  w planowaniu przestrzennym jest w Polsce właściwie uregulowana ?
 12.  Obowiązek ochrony środowiska a wolność działalności gospodarczej w prawie polskim.
 13.   Prawna ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym w świetle prawa polskiego.
 14.  Środowisko przyrodnicze jako przedmiot ochrony karnoprawnej.
 15.  Rola ekoprawa w walce z  zanieczyszczeniem  Morza Bałtyckiego.
 16.  Rola ekoprawa w koncesjonowaniu wydobycia gazu łupkowego.
 17.  Rola ekoprawa w ochronie klimatu w Polsce i na świecie.
 18.  Prawo do informacji o środowisku jako instrument ochrony i zarządzania środowiskiem.
 19.  Ocena oddziaływania na środowisko jako instrument prawnej ochrony środowiska.
 20.  Gwarancje prawne udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.
 21.  Rola prawa w rozwiązywaniu konfliktów między planowaną inwestycją a ochroną środowiska /na przykładzie budowy przekopu Mierzei Wiślanej/ budowy autostrady przez Mazury-trasa S16/ budowy zamku w Puszczy Noteckiej/ i innych przykładów.
 22. Ochrona drzew i krzewów w prawie polskim.
 23.  Partycypacja  społeczna w ochronie środowiska.
 24.  Zasady ogólne prawa ochrony środowiska w prawie polskim/ prawie unijnym/ prawie międzynarodowym.
 25.  Związki społecznej gospodarki rynkowej z ochroną środowiska w świetle Konstytucji RP.
 26.  Przestępstwa przeciwko środowisku w polskim prawie karnym.
 27.  Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko środowisku w prawie polskim.
 28.  Sankcje karne za zanieczyszczanie morza pochodzące ze statków.
 29. Regulacje prawne dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów.
 30. Prawa i obowiązki administracji publicznej w ochronie środowiska na przykładzie ochrony klimatu/ gospodarowania odpadami niebezpiecznymi/ gospodarowania odpadami komunalnymi/ochrony wód morskich/ochrony wód śródlądowych/ ochrony lasów/ ochrony gruntów rolnych/ ochrony zwierząt/ i innych elementów środowiska.
 31.  Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt w 2020 r..
 32. Przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach w świetle prawa polskiego.
 33.  Międzynarodowe porozumienia dotyczące ochrony wybranego elementu środowiska/ ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem/ ochrony klimatu/ i innych zagadnień  - ocena ich skuteczności.
 34.  Rola prawa w przeciwdziałaniu efektowi cieplarnianemu.
 35.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczenia warstwy ozonowej.
 36.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczenia lasów.
 37.  Rola prawa w przeciwdziałaniu zagrożenia utraty różnorodności biologicznej.
 38.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczeniu gleby.
 39.  Rola prawa w przeciwdziałaniu deficytowi wody pitnej.
 40.  Ocena koncepcji normatywnej dostępu do informacji o środowisku.
 41.  Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska.
 42.  Prawna ochrona zasobów genetycznych.
 43.  Bezpieczeństwo ekologiczne w prawie polskim.
 44.  Unia Europejska wobec wyzwań globalnych w dziedzinie środowiska.
 45.  Unia Europejska jako strona wielostronnych umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska.
 46.  Unia Europejska jako inicjator szczególnych form ochrony przyrody.
 47. Unia Europejska jako lider w walce ze zmianami klimatu na świecie.
 48.  Prawne aspekty koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu.
 49.  Prawne aspekty gospodarki obiegu zamkniętego.
 50.  Pandemia koronawirusa a  prawo ochrony środowiska.
 51.  Ochrona środowiska w Dyrektywie dotyczącej morskiego planowania przestrzennego.
 52.  Ochrona środowiska w Dyrektywie w sprawie strategii morskiej.
 53.  Ochrona środowiska morskiego w prawie Unii Europejskiej.
 54.  Ochrona środowiska morskiego w prawie międzynarodowym.
 55.  Ochrona środowiska morskiego w prawie polskim.
 56.  Stosowanie prawa ochrony środowiska przez sądy krajowe.
 57.  Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w rozwoju prawa ochrony środowiska.
 58.  Prawna ochrona środowiska na ekologicznych obszarach specjalnych.
 59.  Ochrona środowiska a efektywność energetyczna.
 60.  Zasady i wymogi oznakowania produktów przyjaznych środowisku.
 61.  Prawna ochrona przyrody w parkach narodowych.
 62.  Prawna ochrona przyrody w rezerwatach przyrody.
 63.  Prawna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000.
 64.  Prawna ochrona przyrody na obszarach przygranicznych.
 65.  Organizacja ochrony przyrody w Polsce.
 66.  Rola organizacji ekologicznych w egzekwowaniu prawa ochrony środowiska.
 67.  Ochrona środowiska w umowach międzynarodowych między Unią Europejską a państwami trzecimi.
 68.  Zasady i wartości europejskiego prawa ochrony środowiska.
 69.  Zasady i wartości międzynarodowego prawa ochrony środowiska.
 70.  Idea i szanse realizacji Globalnego Paktu na rzecz Środowiska.

 

mgr Patryk Ciurak

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

studenci studiów stacjonarnych: piątki, 9:15-11:15

studenci studiów zaocznych:

29.10 13:00-14:00
27.11 14:00-15:00
04.12 14:00-15:00
22.01 11:30-12:30

Oprócz tego możliwy jest stale kontakt przez mail: patryk.ciurak@prawo.ug.edu.pl

dr Łukasz Cora

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickim 2022/2023 

 Wtorki godz. 15:45:17:15.

 

 

dr Damian Cyman

Dr Damian Cyman

konsultacje: czwartek 09.00-10.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2022 (piątek) godz. 17.00-18.00

12.08.2022 (piątek) godz. 09.00-10.00

 

 

 

dr Beata Czarnecka-Dzialuk

Konsultacje  (tylko on-line) :

piątek godz. 18.00 - 19.30

 

 za pośrednictwem MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU4ZTc3YTItODJjN...

 

mgr Hanna Czerwińska

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

01.07.2022 r. godz. 17.00 - 17.45
31.08.2022 r. godz. 17.00-17.45

dr Krzysztof Czub

Konsultacje:

- poniedziałki, godz. 12:45 - 14:15

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

Konsultacje we wrześniu 2022 - poniedziałki 9.30-11.00

Konsultacje w semestrze zimowym  2022/2023:

konsultacje: czwartki 11.00 - 12.30

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

15.10.2022  (sobota)         godz. 12.00 - 13.00

26.11.2022  (sobota)         godz. 12.00 - 13.00

17.12.2022  (sobota)         godz. 12.00 - 13.00

14.01.2023  (sobota)        godz. 12.00 - 13.00

 

 

 

dr Anna Drywa

Dr Anna Drywa

Konsultacje odbywać się będą we

Wtorki godz. 9:30 – 11:00

Dodatkowe konsultacje dla studentów studiów zaocznych:

29.10.2022 w godz. 11:50 – 12:50

05.11.2022 w godz. 13:30 – 14:00

12.11.2022 w godz. 10:30 – 11:00

02.12.2022 w godz. 18:30-19:30

22.01.2022 w godz. 15:00-16:00

Konsultacje poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac9b8a5779ab044c489fb23bf39f45...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG

 

 

 

 

dr Krzysztof Dubicki

Konsultacje:

czwartek  godz. 17.00 - 19.00 stacjonanrnie i za pośrednictwem MS Teams. W sprawach pilnych i innych 602 319 179

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

07.07.2022r. godz. 17.00 – 18.00

25.08.2022r. godz. 17.00 – 18.00

 

dr Maciej Fingas

 

Konsultacje w semestrze zimowym:

Środy 15.30-17.00, z wyjątkiem:

5.10.2022 r. - konsultacje przeniesione na 6.10.2022 r., godz. 16.00-17.30

2.11.2022 r. - konsultacje przeniesione na 5.11.2022 r., godz. 14.00-15.30

Osoby chcące skorzystać z konsultacji online za pośrednictwem MS Teams uprzejmie proszę o uprzednie przesłanie informacji mailowej.

dr Marta Flis-Świeczkowska

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w godz. 11:00-12:30 (od 10.10.2022 r.)

 

dr Agnieszka Gajda

Plan konsultacji w roku akademickim 2022/2023:

 

wtorek godz. 10.45 -12.15
 

jednak we wskazanych poniżej dniach konsultacje

zamiast dnia 4.10 odbędą się 8.10 - godz. 10.30-12.00

zamiast dnia 8.11 odbędą się 12.11- godz. 11.10-12.40

zamiast dnia 6.12 odbędą się 10.12 - godz. 10.30-12.00

zamiast dnia 17.01 odbędą się 18.01 - godz. 18.45-20.15

 

 

Konsultacje odbywają się stacjonarnie, pokój 3030 oraz na spotkaniu na MsTeams (po wcześniejszym umówieniu)

 

link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI3OGQ0ODItNzJmN...

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

Konsultacje:

czwartek godz. 14.15 - 15.00

piątek  godz. 14.15 - 15.00

Dla studentów niestacjonarnych w ostatni czwartek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30 . W tym tygodniu konsultacje piątkowe się nie odbywają.

 

 

 

 

 

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG

piątek, godz. 14.45−16.15

W dniu 7 X 2022 r. konsultacje wyjątkowo odbędą się w godz. 13.15-14.45.

Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

 • 8 X 2022 r. (sob.), godz. 11.15;
 • 12 XI 2022 r. (sob.), godz. 14.30;
 • 16 XII 2022 r. (pt.), godz. 17.00;
 • 21 I 2023 r. (sob.), godz. 11.15.
dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

poniedziałek     9:15-10:45


Dodatkowe terminy konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych:

16 października 2022 r. - 14:50-15:50
19 listopada 2022 r. - 14:50-15:50
4 grudnia 2022 r. 14:50-15:50
15 stycznia 2023 r. - 14:50-15:50

mgr Paulina Glejt-Uziębło

Konsultacje odbywają się w środy w godzinach od 11.45 do 13.15 w pokoju 3021 oraz za pośrednictwem Skype'a live:.cid.b35a5dac469ae3aa .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym:

Na konsultacje zapraszam w czwartki w godzinach 13:30-15:00.

 

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

 

mgr Paulina Górna-Lewińska

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

28.07.2022 r. godz. 9.00 - 10.00
11.08.2022 r. godz. 9.00 - 10.00

 

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

 

KONSULTACJE

OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

 

Uprzejmie informuję, że w okresie od 1 do 31 października 2022 r. konsultacje będą się odbywać w następujących terminach:

1) 4 października (wtorek)                     – godz. 10.30-12.00;

2) 11 października (wtorek)                  – godz. 11.15-12.15;

3) 16 października (sobota)                   – godz. 15.20-15.50;

4) 18 października (wtorek)                  – godz. 10.45-12.15;

5) 25 października (wtorek)                  – godz. 10.45-12.15.

 

Wszystkie konsultacje będą się obywać w formie stacjonarnej.

 

 

dr Karol Gregorczuk

Dr Karol Gregorczuk

konsultacje: czwartek 15:00-16:30

w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 17:00-18:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Beata J. Kowalczyk

Środa 9.15 - 10.45 

Dodatkowe konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się:

22.10 (sobota) godz. 11.15-12.00

26.11 (sobota) godz. 11.15-12.00

14.12 (środa) 19.00-19.45

07.01 (sobota) 15.00-15.45

W godzinach konsultacji istnieje również możliwość kontaktu za pośrednictwem programu MsTeams.

 

 

 

 

 

 

mgr Katarzyna Jakubczak-Fopke

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023: 

środy 10:30- 12:00 

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

16.10.2022 r. g. 10:30- 12:00

27.11.2022 r. g. 9:00- 10:30

18.12.2022 r. g. 12:30- 14:00

22.01.2022 r. g. 11:00- 12:00. 

 

Konsultacje odbywają się w pokoju 3055. 

 

mgr Wojciech Jankowski

Mgr Wojciech Jankowski

Konsultacje w trybie stacjonarnym 

Link do konsultacji znajduje się na Portalu Studenta, w razie problemów proszę pisać na wojciech.jankowski@prawo.ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

29.07.2022 (piątek) godz. 08.00-09.00

29.08.2022 (poniedziałek) godz. 08.00-09.00

 

dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG

dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG

konsultacje: poniedziałek 10.00-11.30

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

MS teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDExMjg2ZTItOGQxN...

dr Grzegorz Julke

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbywać się będą w dniach:

a) 26 lipca 2022 r. (wtorek), godz. 17.00 - 17.45

b) 12 sierpnia 2022 r. (piątek), godz. 15.00 - 15.45

 

W celu umówienia się w innym terminie proszę pisać lub dzwonić.

 

W razie potrzeby można też pisać na adres:

grzegorz.julke@prawo.ug.edu.pl,

gj.ug@wp.pl

lub kontaktować się telefonicznie: 502 - 648 - 510.

MS Teams: yv94jq8

 

Zapraszam serdecznie do kontaktu.

Grzegorz Julke

 

dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

konsultacje: środa 11.00-12.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

W dniu 05.10.2022 konsultacje odbywać sie będą tylko za posrednictwem aplikacji MS TEAMS w godz. 09.00-10.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Tomasz Kanty

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

18 lipca od 9.00-10.00

1 sierpnia od 9.00-10.00

Konsultacje: wtorek godz. 14.45 – 16.15

Konsulktacje odbywają się stacjonarnie i jednoczesnie ze względu na stan epidemii konsultacje będą odbywać się telefonicznie, a w zależności od dalszych potrzeb za pomocą maila lub wideo-konferencji.

nr telefonu: 600-079-740

Dzwonić śmiało.

 

KOD: 237785

dr Łukasz Karczyński

 

Konsultacje w sesji poprawkowej:

śr. 7.09 godz. 10.30-12.00
pon. 12.09 godz. 10.00-11.30
ndz. 18.09 godz. 7.00-8.30
pon. 26.09 godz. 10.30-12.00

Konsultacje odbywają się w pokoju 3009 oraz przeważnie jednocześnie online w MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZjNGJlMGYtMmRkM...).

W semestrze zimowym konsultacji nie będzie (urlop rodzicielski)

UWAGA

Chcesz się ze mną szybko skontaktować? Napisz e-mail, a nie wiadomość w Portalu Studenta ani w Teams. E-mail na pewno odczytam szybciej.

dr Magdalena Kasprzak

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

dr Magdalena Kasprzak 

 

Studia stacjonarne:

- poniedziałki - godz. 15.00 - 16.30

 

Studia niestacjonarne:

 • 9, 16.10.2022 r. - godz. 11.15 - 12.45
 • 27.11.2022 r. - godz. 11.15 - 12.45
 • 11.12.2022 r. - godz. 11.15 - 12.45
 • 17.12.2022 r. - godz. 17.30 - 19.00
 • 15.01.2023 r. - godz. 13.00 - 14.30

 

Konsultacje odbywają sie stacjonarnie - Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego, pokój nr 2074

oraz

za pomocą Skype - Kryminalistyka_Kasprzak_UG 

live:.cid.bda5fde1efd061a5

 

 

dr Krzysztof Kaszubowski

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w godz. 13.00 - 14.30

W razie udziału zdalnego - poproszę o maila, a konsultacje odbędą się:

skype: live:.cid.659c5bbdfdf87f17

 

dr Krzysztof Kaszubowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Joanna Kiraga

Terminy konsultacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

poniedziałki w godz. 17.30-19.00. 

dr Piotr Kitowski

Konsultacje:  poniedziałki 12.15-13.45

Konsultacje z dnia 31 08 2022 r. odbędą się 29.08.2022 r. w godz. 13.00-14.00.


odbywają się stacjonanrnie

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYwNDVhZDYtZWI5N...

 

Konsultacje dla studentów zaocznych: 

13. 05. 2022 r. - 10.30-12.00

 

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień omówionych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia stacjonarna))

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952, 1027-1060, 1075-1076

T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, 5 wydanie, Warszawa 2017

331-395, 422-423, 425, 540-542, 546-548, 578-588, 591-592

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień omawianych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia niestacjonarna)

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952

 

 

dr Anna Klimaszewska

Wrzesień - urlop wypoczynkowy

Konsultacje odbywać się będą  stackjonarnie i jednoczesnie w drodze mailowej: anna.klimaszewska@prawo.ug.edu.pl  i za pomocą MS Teams.

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

12 lipca 2022r. godz. 12:00-13.00  

31 sierpnia 2022r. godz. 12:00-13.00

 

dr Łukasz Kodłubański

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

07.07.2022r.  godz. 16.30-18.00

04.08.2022r.  godz. 16.30 – 18.00

 

Konsultacje odbywają się stacjonanrnie i za pośrednictwem MS Teams.

Proszę o kontakt telefoniczny przed zalogowaniem (tel. 730-010-840).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGM0NGUyMjktMTFhN...

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

11.07.2022 r. godz. 10.00 - 11.00
01.08.2022 r. godz. 10.00 - 11.00

 

mgr Kinga Konieczna

czwartki, godz. 9.15-10.45

Zapraszam również do kontaktu poprzez e-mail: kinga.konieczna@ug.edu.pl

 

 

mgr Mateusz Kosmol

Konsultacje we wrześniu:

09.09.22 r. w godz. 17:00-18:30
13.09.22 r. w godz. 17:00-18:30
23.09.22 r. w godz. 17:30-19:00
30.09.22. r. w godz. 17:00-18:30

Uwaga: w dniu 30.09.2022 r. konsultacje zostają odwołane. Najbliższe konsultacje w pierwszym tygodniu października.  

 

 

 

 

 

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

 

Konsultacje   :

wtorek godz. 15-16.30

 

Dyżur Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi:

czwartek godz. 13.30 - 15.00 (pok. 313 "stary" rektorat,  ul. Bażyńskiego 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paweł Kwiatkowski

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023

 

Poniedziałki

 

12:15- 13:15

14:45 - 15:15

 

 

Konsultacje w trybie stacjonarnym oraz poprzez aplikację MS Teams

 

dr Maria Lewandowicz

Wrzesień - urlop wypoczynkowy.

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

05.07.2022r.  godz. 10.00– 11.00

 29.08.2022r. godz. 10.00 – 11.00

 

 

Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje w dniu 29 sierpnia 2022 odbędą się on-line za pośrednictwem Skype live:.cid.b439ed0d025937b0.

W razie jakichkolwiek trudności proszę o konatakt drogą mailową.

mgr Andrzej Lewna

Konsultacje:     9,16,23,27 września 2022r. godz. 10.00-11.30

Stacjonarnie i za pomocą MS Teams.

 

UWAGA: W okresie obowiązywania zarządzeń ograniczających funkcjonowanie administracji Uniwersytetu i wprowadzających obowiązek prowadzenia zajęć w formie hybrydowej, konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych terminach w dwóch formach: stacjonarnej oraz za pośrednictwem aplikacji MS Teams pod następującymi linkami:

1. Konsultacje dla studentów stacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a313317859b324027a61dc8377...

2. Konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a939df0a06a66413a8fc29b2a9...

W czasie konsultacji oraz poza nimi w wypadkach nagłych zapraszam do kontaktu również za pośrednictwem adresu andrzej.lewna@ug.edu.pl oraz pod nr tel.: + 48 790-440-952.   

 

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2021/2022 przebywam na urlopie naukowym. W tym czasie nie prowadzę zajęć. Nie odbywają się także konsultacje. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

 

 

 

 

 

 

 

dr Magdalena Łągiewska

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022

 

poniedziałek godz. 10:00-11:30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i on-line przy użyciu Skype'a (https://join.skype.com/invite/mDIEgg7VFQ3S).

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

1 lipca w godz. 9:00-10:30

1 sierpnia w godz. 10:00-11:30

 

 

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

14.07.2022 r. godz. 12.00 - 12.45
22.08.2022 r. godz. 8.00 - 8.45

 

 

 

 

 

 

 

dr Maja Maciejewska-Szałas

KONSULTACJE W PAŹDZIERNIKU:

4 października (wtorek) godz. 17.00-18.30

15 października (sobota) godz. 15.45-17.15

17 października (poniedziałek) godz. 16.00-17.30

24 października (poniedziałek) godz. 16.00-17.30

 

Konsultacje we wrześniu:

3 września (sobota) godz. 8.00-9.30

13 września (wtorek) godz. 15.00-16.30

14 września - 20 września - urlop wypoczynkowy

22 września - 30 września - wyjazd służbowy "Mistrzowie Dydaktyki" Warszawa, MEiN, University of Groningen

 

W okresie wakacyjnym konsultacje odbędą się w aplikacji MS Teams oraz stacjonarnie w gabinecie 4031:

4 lipca (poniedziałek) godz. 16.15-17.00

11 sierpnia (czwartek) godz. 17.00-17.45

Wgląd do prac egzaminacyjnych odbędzie się 11 sierpnia (czwartek) o godz. 17.00 w gabinecie 4031 (nie w MS Teams).

We wszystkich sprawach, a zwłaszcza pilnych, można również napisać do mnie maila na adres: maja.maciejewska-szalas@ug.edu.pl lub wiadomość w portalu studenta.

Poniżej link do konsultacji w MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgyYTQ5ZjEtMzdlZ...

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG

Konsultacje:

wtorek 13:00-14:30  

Office hours: 

Tuesday 13h00-14h30 (office no 4034)

 

mgr Dawid Marko

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 odbywają się w:

poniedziałki, w godz. 17:00 – 18:30.

Konsultacje odbywają się hybrydowo, tj. zarówno on-line, jak i stacjonarnie. W wyżej wyznaczonych terminach będę dostępny dla Państwa nie tylko w pokoju nr 2072, ale także pod wyżej wskazanym adresem e-mail oraz za pośrednictwem komunikatora Skype (ID: live:.cid.471d7e8224c01329). 

ZASADY ZGŁASZANIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH 

1. Na każde konsultacje obowiązują indywidualne zapisy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
2. W celu zapisania się na konsultacje należy dokonać rezerwacji pod adresem: https://outlook.office365.com/owa/calendar/mgrDawidMarko@prac.ug.edu.pl/...
3. Podczas dokonywania rezerwacji należy wybrać datę i godzinę konsultacji oraz podać imię, nazwisko oraz adres e-mail (utworzony dla Państwa w domenie „studms.ug.edu.pl”). 
4. Podczas dokonywania rezerwacji, w polu „Uwagi”, należy oznaczyć formę uczestnictwa w konsultacjach (stacjonarna albo zdalna), podać oznaczenie grupy zajęciowej (np. PS201, C&CJS202, KZ204) oraz zgłosić kwestie, które będą przedmiotem konsultacji (np. poprawa wejściówki nr 2, zaliczenie materiału w związku z nieobecnością w dniu (…), rozwianie wątpliwości powziętych w toku nauki a dotyczących (…) etc. – pewien poziom precyzji jest wskazany, ale też bez przesady :).
5. System potwierdzi rezerwację oraz przypomni Państwu o terminie konsultacji 24 godziny przed nadejściem terminu (wiadomość e-mail na podany przez Państwa adres).
6. Każdy z Państwa może samodzielnie zarządzać swoją rezerwacją (anulować, zmienić termin etc.). Umożliwia to stosowny link zawarty w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację.  
7. W razie zainteresowania z Państwa strony, konsultacje mogą odbyć się w grupach (np. kilka osób wspólnie uzgadnia datę i przedmiot spotkania). Wówczas w treści rezerwacji należy powołać się na treść zawartego porozumienia oraz oznaczyć – poprzez wskazanie imion i nazwisk – wszystkich „współsprawców”. Wystarczy dokonanie jednej rezerwacji. 
8. Jeżeli zabraknie dostępnych do zarezerwowania terminów, a Państwa sprawa ma pilny charakter – proszę o wiadomość e-mail. 

mgr Joanna Marszałek

nieobecność

 

 

 

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

Konsultacje we wrześniu:

poniedziałek 14.00-15.30

 

 

dr Marcin Michalak

Konsultacje :

środa godz. 12:15-13:45 oraz w ostatnią środę miesiąca dodatkowo od godz. 17:00-17:45
 

dr Dawid Michalski

Konsultacje : środa, godz. 17-18:30

Konsultacje w dniach 19-30.09 nie odbędą się z powodu urlopu.

dr Maciej Mikliński

Konsultacje dr Macieja Miklińskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 odbędą się:

 

9.10.2022r. w godzinach 13.30-15.00 pokój 2006

13.10.2022r. w godzinach 11.15-12.45 pokój 2006

20.10.2022r. w godzinach 11.15-12.45 pokój 2006

27.10.2022r. w godzinach 11.15-12.45 pokój 2006

5.11.2022r. w godzinach 10.30-12.00 pokój 2006

10.11.2022r. w godzinach 11.15-12.45 pokój 2006

17.11.2022r. w godzinach 11.15-12.45 pokój 2006

24.11.2022r. w godzinach 11.15-12.45 pokój 2006

3.12.2022r. w godzinach 12.30-14.00 pokój 2006

6.12.2022r. w godzinach 14.30-16.00 pokój 2006

13.12.2022r. w godzinach 14.30-16.00 pokój 2006

21.12.2022r. w godzinach 15.00-16.30 pokój 2006

7.01.2023r. w godzinach 8.30-10.00 pokój 2006

12.01.2023r. w godzinach 8.30-10.00 pokój 2006

19.01.2023r. w godzinach 8.30-10.00 pokój 2006

26.01.2023r. w godzinach 8.30-10.00 pokój 2006

dr Michał Miłosz

W dniu 05.10. konsultacje nie odbywają się. 

W godzinach konsultacji można komunikować się także telefonicznie. 

Po uprzednim uzgodnieniu (mailowym lub telefonicznym)  możliwe jest również spotkanie na platformie MS Teams - zarówno w godzinach konsultacji, jak i poza nimi.

dr Szymon Paweł Moś

Dr Szymon Paweł Moś

Konsultacje w miesiącu październiku 2022 odbywać się będą w następujących terminach:

03.10.2022 17:00 - 18:30

10.10.2022 06:30 - 08:00

17.10.2022 08:00 - 09:30 (uwaga! z uwagi na konferencję naukową konsultacje jedynie w formie zdalnej po uprzednim umówieniu się!)

26.10.2022 16:00 - 17:30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikację MS TEAMS. 

 

 

 

 

dr Rafał Mroczkowski

Dr Rafał Mroczkowski

konsultacje: wtorek 10.00-11.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Mróz-Szarmach

URLOP do końca grudnia 2022 roku

 

mgr Aneta Nadolska

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

29.07.2022 r. godz. 16.00-16.45
12.08.2022 r. godz. 9.00- 9.45

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

rok akademicki 2022/2023

URLOP

 

 

 

dr hab. Justyna Nawrot

W roku akademickim 2021-2022 przebywam na urlopie. 

 

 

mgr Małgorzata Niedzwiecka

W miesiącach letnich konsultacje odbędą się:

- 1 lipca, godzina 17:00-17:45

- 2 sierpnia, godzina 8:00-8:45

 

dr Wioletta Niemiec

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

 poniedziałek 13.00 - 14.30

Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego pokój 2074

i równolegle na SKYPE adres: W.M. Niemiec  live:.cid.ec1c840adc56bb

Dla studiów niestacjonarnych:

27.11.2022 r., godz. 14.00-15.00,

10.12.2022 r. ,godz.13.50-14.50,

14.01.2022 r., godz.  15.00-16.00.

 

 

dr Jarosław Niesiołowski

dr Jarosław Niesiołowski

konsultacje: wtorek 17.00-18.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

konsultacje: wtorek 17.30-19.00

Konsultacje w trybie stacjonarnym

poprzez aplikacje MS TEAMS (po ugodnieniu mailowym maciej.nyka@prawo.ug.edu.pl)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjlhOWQ2MTctMTEyY...

Konsultacje dr hab. M. Nyki, prof. UG w miesiącu wrześniu 2022 odbywać się będą w następujących terminach:

05.09.2022 (poniedziałek) godz. 09.00-10.30

12.09.2022 (poniedziałek) godz. 09.00-10.30

26.09.2022 (poniedziałek) godz. 09.00-10.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Robert Obrzud

Konsultacje:

 

Każdy poniedziałek od godziny 09:30 do godziny 11:00

 

Konsultacje dla studentów zaocznych:

 • 24.10.2022 r. godz. 17:00-18:30
 • 13.11.2022 r. godz. 09:00-10:30
 • 11.12.2022 r. godz. 15:00 - 16:30
 • 22.01.2023 r. godz. 14:00-15:30
dr Szymon Obuchowski

Dr Szymon Obuchowski

Moje konsultacje w semestrze zimowym odbywać będą się w następujących terminach:

 

Wrzesień

w środę 7 września, godz. 9:00-10:30,

w poniedziałek 12 września, godz. 15:30-17:00,

w czwartek 22 września, godz. 14:00-15:30,

w piątek 30 września, godz. 17:00-18:30.

Uwaga! W dniu 30 września konsultacje odbędą się wyjątkowo wyłącznie w formie zdalnej przez MS Teams.

 

Październik

w środy 5, 12 i 26 października, godz. 9:00-10:30,

w sobotę 22 października w godzinach 13:40-14:10 oraz 16:40-17:40.

 

Listopad

w środy 2, 9, 23 i 30 listopada, godz. 9:00-10:30,

w sobotę 19 listopada, godz. 13:30-15:00.

 

Grudzień

w środy 14 i 21 grudnia, godz. 9:00-10:30,

w sobotę 10 grudnia, godz. 12:30-14:00.

 

Styczeń

w środy 4, 11 i 25 stycznia, godz. 9:00-10:30,

w niedzielę 15 stycznia, godz. 15:00-16:30.

 

Zapraszam na rozmowę w sali 2006 lub poprzez wiadomości prywatne/rozmowę w MS Teams - wedle wyboru.

mgr Izabela Oleksy-Piesik

Konsultacje mgr Izabeli Oleksy-Piesik w semestrze zimowym 2022/2023:

8.10.2022 (sobota) – w godz.:18:30-20:00;

12.10.2022 (środa) – w godz.: 16:00-17:30;

23.10.2022 (niedziela) – w godz.: 15:15-16:45;

26.10.2022 (środa) – w godz.:16:00-17:30;

2.11.2022 (środa) – w godz.: 16:00-17:30;

9.11.2022 (środa)- w godz.: 16:00-17:30;

20.11.2022 (niedziela)- w godz.: 12:50-14:20;

27.11.2022 (niedziela) – w godz.: 10:20-11:50;

4.12.2022 (niedziela) – w godz.: 8:50-10:20;

11.12.1022 (niedziela) – w godz.: 11:10-12:40;

18.12.2022 (niedziela) – w godz.: 9:30-11:00;

21.12.2022 (środa) – w godz.: 16:00-17:30;

7.01.2023 (sobota) – w godz.: 15:00-16:30;

14.01.2023 (sobota) – w godz.: 12:50-14:20;

22.01.2023 (niedziela) – w godz.: 8:45-10:15;

25.01.2023 (środa) – w godz.: 16:00-17:30;

2.02.2023 (środa)- w godz.: 16:00-17:30;

9.02.2023 (środa) w godz.: 16:00-17:30.

stacjonarnie: pokój 3021;

on line poprzez MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aL119zwV83pehqP7Erxd1A_qRF...

dr Przemysław Panfil

Konsultacje w semestrze zimowym:

Wtorek w godz. 18:00-19:30

 

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEzYTNhMjYtMTA3Y...

dr Paweł Petasz

Urlop naukowy do 30.09.2023

dr Anna Podolska

 

W październiku konsultacje odbywają sie w środy w godz. 10.30-12.00.

 

 

 

 

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

Konsultacje:   wtorek 15:00-16:30 

 

Konsultacje odbywają się stacjonarnie w pokoju 3058 i   poprzez kontakt telefoniczny pod nr 604959650.

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

konsultacje: poniedziałek 13.00-14.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: andrzej.powalowski@prawo.ug.edu.pl lub telefonicznie 602 219 672

W dniu 19.09.2022 (poniedziałek) konsultacje zostały odwołane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Jakub Puszkarski

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023

Czwartek 15:00 - 17:00

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTEwODc0YzgtMzg3Z...

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Konsultacje :

czwartek godz. 15:30-17:00

 

 

 

 

dr Piotr Rogoziński

Najbliższe konsultacje odbędą się dnia 1 października 2022 r. w godz. 12.00-13.30 w trybie zdalnym.

Osoby chętne proszę o uprzednią informację mailową.

 

Konsultacje stacjonarne i za pośrednictwem MS Teams (Kod do konsultacji na MS Teams: fpsqln4)

 

 

 

 

 

 

mgr Dawid Rogoziński

Konsultacje we wrześniu 2022:

13 września (wtorek) - godz. 16:30 - 17:15 

19 września (poniedziałek) - godz. 15:00 - 15:45

UWAGA! Konsultacje w dniu 19 września odbywają się z powodu przeziębienia online. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy (w ciągu całego dnia). W razie potrzeby bądź preferencji spotkania - ustalę dogodny termin pod koniec tygodnia. 

 

W ostatnim tygodniu września przebywam na urlopie wypoczynkowym. 

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG

Dr  hab. Anna Rytel-Warzocha (sala 3027)

 

 

 

Konsultacje w  okresie wakacyjnym:

18 lipca 2022 r. (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) godz. 10.15-11.15

[UWAGA: ponieważ wcześniej jako termin konsultacji w sierpniu podana była data 31 sierpnia 2022 r. (środa) godz. 11.00-12.00, uprzejmie informuję, że jest możliwe uwówienie się na konsultacje również w tym terminie - w takiej sytuacji proszę o uprzedni kontakt mailowy: anna.rytel@prawo.ug.edu.pl ]

 

 

 

 

dr Grzegorz Sikorski

Konsultacje dla studentów stacjonarnych:

wtorki 13.30.-15.00

Uwaga, w dniu 11.10.2022 r. konsultacje nie odbędą się.

Konsultacje dla studentów zaocznych:

23.10.2022 r. g. 10.00-11.00

5.11.2022 r. g. 11.00-12.00

10.12.2022 r. g. 12.00-13.00

21.01.2023 r. g. 12.00-13.00

 

Konsultacje odbywają się w formie stacjonarnej i zdalnej  (msteams, skype). Proszę o wcześniejsze umawianie się na termin konsultacji zdalnych z użyciem poczty elektronicznej.

 

dr Tomasz Snarski

Konsultacje : Poniedziałek, godz. 11.15-12.00 oraz Wtorek, godz. 19.00-19.45

odbywają sie stacjonarnie i za posrdnictwem SKYPE.

Konsultacje będą odbywać sie w formie online za pośrednictwem komunikatora skype: tomeksnarski. Nadto w tych godzinach dr Snarski będzie na bieżąco odpowiadał na korespondencję e-mail.

 

 

 

dr Tomasz Sowiński

Dr Tomasz Sowiński

konsultacje: poniedziałki 18.30-19.00  ( od  10.10.22.)

                                    i  środy   8.30-9.30

Link do spotkania podczas konsultacji on line na MS Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:nsjRmi7oID9pBdhb-ohyznkjmqM...

 

 

 

 

 

 

dr Krzysztof Stasiak

Konsultacje odbywją się we wtorki w godz. 16.30-18.00

 

odbywają się stacjonarnie i za pośrednictwem MS Teams

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a74QO3LXcDxhfAdw6pDwxfZridmuZb...

 

 

 

 

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym:

poniedziałek, godz. 10.00-11.30

w sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy

prof. dr hab. Jakub Stelina

Konsultacje :

poniedziałek godz. 13.30 - 15.00

 

dr hab. Paweł Sut

Dr hab. Paweł Sut

konsultacje: środa 11.30-13.00

(stacjonarnie w pokoju 3033 oraz poprzez aplikację MS Teams - link poniżej) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY0ZWZmMmItOTgyO...

 

 

 

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

Konsultacje we wrześniu: poniedziałki godz. 18.00 - 19.30.

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

29.07.2022r. godz. 13:00-14.00

26.08.2022r. godz.  17:00-18.00

 

Konsultacje odbywają się stacjonarnie i  za pośrednictwem SKYPE.

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG

Konsultacje w miesiącu październiku:

w pierwszym tygodniu - poniedziałek 3.10. godz. 10:00-11:00;

począwszy od drugiego tygodnia października:

czwartek, godz. 12:00-13:00

 

 

 

 

 

 

 

dr Ewelina Szatkowska

Konsultacje: środa godz. 12:00 - 13.30, począwszy od 12.10.

dr hab. Jakub Szlachetko

Dr hab. Jakub Szlachetko

Konsultacje odbywają się w:

- czwartki, 14.15-16.00.

UWAGA!!! Konsultacje z dnia 09 czerwca są odwołane! 

dr Katarzyna Szlachetko

Wtorki godz. 11:15-12:45.

Konsultacje dla Studentów niestacjonarnych:
23.10 (godz. 10:35-12:05), 27.11 (godz. 9:45-11:15), 17.12 (godz. 15:10-16:40), 21.01 (godz. 9:45-11:15).

Uwaga. Konsultacje wtorkowe nie odbywają się w  tygodniu, w którym są wyznaczone konsultacje dla Studentów studiów niestacjonarnych.

 

 

dr Jakub Szmit

Konsultacje:

Środy, w godzinach 7.30 - 9.

dr Bartosz Szolc-Nartowski

środa, godz. 11.15- 13.00

 

mgr Aleksandra Szydzik

konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

środa | godz. 19:00 - 20:30

 

Konsultacje w dniu 5 października 2022 r. zostają odwołane. 

 

Konsultacje odbywają się zarówno w formie stacjonarnej, jak również on-line (za pośrednictwem MS Teams).

W przypadku chęci uczestnictwa w konsultacjach w formie on-line, uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszenia na mój adres e-mail: aleksandra.szydzik@ug.edu.pl - najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień konsultacji.

dr Michał Szypniewski

Uprzejmie informuję, że konsultacje odbywają się we wtorki w godz. 15.45 - 17.15.

dr Olga Śniadach


Konsultacje w semestrze zimowym odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 14:00-16:00 w gabinecie 4053.

Konsultcje dla studentów zaocznych odbywać się będą w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 18:00-19:00 gabinecie 4053.

 

 

 

 

 

 

dr Justyna Świątek-Rudoman

Urlop 

konsultacje

14.09. 13.30

19.09.9.30

26.09. 9.30 

 

 

 

 

 

dr Jarosław Świeczkowski

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbywają się we wtorek w godz. 11.45 - 13.15

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

5 lipca 2022 r. godz. 9.00 - 9.45
2 sierpnia 2022 r. godz. 8.00 - 8.45

Kontakt pod adresem mailowym: jaroslaw.swieczkowski@prawo.ug.edu.pl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG

Konsultacje rok akademicki 2022/2023:

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych p.4015:

9 października od 11:15 do 12:00

26 listopada od 14:15 do 15:00

11 grudnia od 11:00 do 12:00

14 stycznia od 10.30 do 11.15

Konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych p.4015:

w czwartek od 14:00 do 15.30

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

konsultacje: poniedziałek 15.00-16.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

W dniu 26.09.2022 konsultacje zostały odwołane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 konsultacje dr Dominiki Tykwińskiej-Rutkowskiej odbywają się w zasadniczo w sali 3021 w następujących dniach i godzinach:

poniedziałki 13:15-14:45.

UWAGA!

W tygodniu 3-7 października br. konulstacje odbywają się wyjątkowo tylko online via MsTeams 3 października w godz. 18:00-19:30 (link dostepny na Portalu Studenta).

W weekend konsultacje odbywają się w sali 3021 w następujących dniach i godzinach:

22 października br. godz. 11:15-12:45

19 listopada br. godz. 15:50 - 17:20

17 grudnia br. godz. 15:00-16:30

(linki do konsultacji weekendowych w MsTeams dostępne na Portalu Studenta).

UWAGA!

Jeśli konsultacje odbywają się w weekend poprzedzający poniedziałkowy dyżur, w poniedziałek konsultacje są odwołane.

 

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

Konsultacje odbywać się będą stacjonarnie oraz on line  (za pomocą  programu Skype - live:.cid.d2787ac77bef4524).

Konsultacje we wrześniu:

05.09.2022 (poniedziałek) godz. 9.20-10.50

19.09.2022 (poniedziałek) godz. 9.30-11.00.
 

 

 

 

dr Jacek Wałdoch

UWAGA!  Konsultacje z dnia 13.09. przełożone na środę 14.09 na godz. 9.00.

Konsultacje we wrześniu: wtorek- 17:00-18:30

 

Konsultacje odbywają się w pokoju 3079, a także poprzez aplikację MS Teams.

 

 

 

 

mgr Katarzyna Wałdoch

Konsultacje:

16.09.2022- 12.30-14.00

20.09.2022- 12.30-14.00

28.09.2022- 12.30-14.00

 

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022 odbywają się stacjonarnie a po wcześniejszym umówieniu on-line przez aplikację MS Teams.

mgr Krystyna Warylewska-Kamuś

 

 

Konsultacje we wrześniu:

09.09; 11.00-13.00

16.09; 11.00-13.00

23.09; 11.00-13.00

30.09; 11.00-13.00

 

Konsultacje w roku akademickim 2022/2023

środa: 10.00-12.00

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych: 

październik: 30.10; 10.00-12.00

listopad: 20.10; 10.00-12.00

grudzień: 18.12; 16.00-18.00

styczeń: 15.01; 11.15-13.15

luty: TBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Paulina Waszkiewicz

Wtorek godz. 19:00-20:30

Stacjonarnie oraz online za pomocą MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aKGR2uefUENQecIcGAjsRkir4g...

mgr Karol Ważny

Konsultacje w sem. zimowym 2022/23 - wtorki od godz. 9:45 do 11:15.

Ponadto zapraszam do kontaktu pod nr tel. 504 159 491, za pośrednictwem mailowym, Portalu Studenta oraz poprzez portale społecznościowe.

dr Małgorzata Węgrzak

Dr Małgorzata Węgrzak

Nieobecność- do 21.11.2022

 

 

Po 21.11.2022

Stacjonarnie.Proszę o uprzedni kontakt mailowy : malgorzata.wegrzak@ug.edu.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

Dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG   

koordynator ERASMUS

konsultacje: środa 09.30-11.00

 

 

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

We wrześniu 2022 r. konsultacje odbędą się w poniedziałki w godz. 11:00-12:30, z wyjątkiem 19 września, kiedy odbędą się w godz. 9:30-11:00. Dodatkowo konsultacje odbędą się w dniu 4 września w godz. 18:00-19:30.

Jest możliwość umówienia się na konsultacje zdalne w MS Teams. Zainteresowani konsulatacjami zdalnymi proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie za pomocą wskazanego powyżej adresu mailowego.

 

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

poniedziałek godz. 17.15-18.45, sala 4039 oraz online na portalu MS Teams

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM4Njc5NDUtMDIzN...

dr hab. Wojciech Wiewiórowski

Dr Wojciech R. Wiewiórowski

W obecnej chwili konsultacje odbywają się wyłącznie elektronicznie.

Jestem dostępny online w każdy poniedziałek w godz. 12:00-14:00

oraz prawie codziennie po godz. 23:00 :)

Podczas konsultacji online dostępne są następujące kanały komunikacji:

 • Skype: wiewiorowski

 • Twitter: W_Wiewiorowski

 • Facebook: wojciech.wiewiorowski

 • Messenger: wojciech.wiewiorowski

 • LinkedIn: wiewiorowski

Zachęcam również do kontaktu emailowego pod adresem:
wiewiorowski@o2.pl

Preferuję komunikację via chat. Proszę więc nie wywoływać komunikacji głosowej, jeśli wcześniej nie umówiliśmy się na takową. Z zasady nie otwieram przesyłanych do mnie (którymkolwiek kanałem komunikacji) a niezamówionych przeze mnie plików.

dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG

WAKACJE 2021/2022 - SEMESTR LETNI

31 sierpnia 2022 r. godz. 16:00-17:00

Biuro prodziekańskie (2085, I piętro)

 

 

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

Od 27 czerwca konsultacje odbywać się będą w piątki od 8.30 do 10.

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

1 lipca 8.30-10

5 sierpnia Uwaga! zmiana godzin. Konsultacje w piątek 5 sierpnia odbędą się w godzinach 16.30-18.

Konsultacje odbywają się w trybie stacjonarnym oraz poprzez aplikację Skype. Możliwy jest też kontakt mailowy.

live:.cid.fc268e2f26640239

e-mail: adam.wisniewski@ug.edu.pl

dr hab. Maciej Wojciechowski

Dr hab. Maciej Wojciechowski

konsultacje: czwartek 12.00-13.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Proszę po prostu logować się na swoje studenckie konto i dzwonić. 

maciej.wojciechowski@ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Hanna Wolska

Dr Hanna Wolska

Konsultacje w semestrze zimowym  2022/2023

poniedziałek godz. 11.40-13.10

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

30 październik 2022 r. godzina 09:00-10:00.

6 listopad 2022 r. godzina 9:00-10:00

10 grudnia 2022 r. godzina 12:00-13:00

7 stycznia 2022 r. godzina 12:50-13:50

Uwaga: Konsultacje w poniedziałki nie odbywają się w  tygodniu, w którym są wyznaczone konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych.

 

 

 

 

 

 


 

 

dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG

Konsultacje w bieżącym semestrze letnim:

najbliższe konsultacje: 26.09. br. (poniedziałek) godz. 11.00 - 12.30.

(zdalnie: https://join.skype.com/invite/lOar6pMrWKsi)

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

Konsultacje: poniedziałek godz. 17.00 - 18.30

Konsultacje odbywają się stacjonanrnie i  za pośrednictwem skype: Krzysztof-Woźniewski

 

 

 

INFORMACJA DLA OSOB ZDAJACYCH EGZAMIN Z ANGLO AMERICAN LAW

NA C&CJS2 - 4 semestr 

TERMIN ODDANIA PRACY 4 LIPCA 2022 R. 

 

ESSAY TOPICS TO BE CHOSEN

 

 1. Describe the impact of the precedents  R v Dudley and Stephens ([1884] 14 QBD 273 DC) and Re A (conjoined twins) case ([2001] 2 WLR 480) on the substantive criminal law of England and Wales in the context of the admissibility of  necessity defense as a circumstance excluding criminal liability.
 2. Describe the concept of indirect intention as a form of mens rea in the criminal law of England and Wales (R v Woollin [1999] AC 82) and explain the difference between this concept and dolus eventualis- that is the form of intent as regulated by the Polish Penal Code. 
 3. Describe the difference between the two forms mens rea distinguished in the American and English criminal law: recklessness and negligence and provide an example of a case involving each of these. 
 4. Describe the Crown Prosecutor Service in UK.
 5. Describe the Magistrate’s Court.
 6. Describe the Crown Court.
 7. Describe the procedure Stop and Search.
 8. Describe the Indictment.
 9. Describe plea bargaining in UK.
 10. Describe the fundamental rules of law of evidence in UK.
 11. Describe „Charging a suspect at the police station” in UK.
 12. Describe Summary trial (rozprawa przed magistrate’s court)
 13. Describe the Sentencing as phase of trial.
 14. Choose an essay topic on your own and present it using self-identified sources of knowledge (i.e. articles, books, websites)

 

Materials:

 1. J. Sprack, A practical approach to criminal procedure, Oxford 2020

2.S.Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2020, s. 95-106.

3.K. Girdwoyń-H. Gajewska-Kraczkowska, System Prawa Karnego Procesowego. Tom II. Dział VI, Angielski proces karny, Warszawa 2014.

dr Adrian Wrocławski

Konsultacje: środa godz. 16.00 - 17.30

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM4OGJjNmUtMzkwN...

dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska

 

UWAGA:

Z uwagi na wyjazd naukowy konsultacje w czerwcu nie będą się odbywać, pozostaję jednak w kontakcie mailowym.

Zapraszam na konsultacje w wakacje:

8 lipca godz. 11:00-11:45

Konsultacje w dniu 29 sierpnia nie odbędą się.

prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Członek - korespondent PAN i PAU

konsultacje: poniedziałek 15.00-16.30

Konsultacje odbywają się w formie zdalnej po wcześniejszym umówieniu się mailowym:

jerzy.zajadlo@prawo.ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2022 (piątek) godz. 12.0-13.00

24.08.2022 (środa) godz. 12.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paulina Zajadło-Węglarz

Urlop do 31.12.2022

Proszę o kontakt z Sekretariatem Katedry.

 

 

dr Kaja Zaleska-Korziuk

 

Konsultacje dr Kai Zaleskiej-Korziuk w roku akademickim 2022/2023 odbywają się w środy w godz. 16:15-17:45. 

Uwaga! W dn. 5.10.2022 konsultacje odbędą się w godz. 13:15-14:45. 

 

 

 

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

 Konsultacje:

czwartek 16.00-17.30

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBiYWY2ZmMtNDFjY...

 

 

 

 

 

 

 

dr Marta Zbucka-Gargas

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 odbywają się:

we wtorki w godzinach: 13.40 - 15.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Kamil Zeidler

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Kamil Zeidler

konsultacje: piątek 15.00-16.30

W każdy pierwszy piątek miesiąca konsultacje odbywają się w godz. 17.00-18.30.

Konsultacje w trybie stacjonarnym i on-line przy użyciu 

Skype (live:.cid.7133c0603944948b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Maciej Zejda

Konsultacje:

środa godz. 16:30-18:00

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym :

01.07.2022 godz. 10.00 - 10.45
29.08.2022 godz. 9.30 - 10.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

mgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska

 

Urlop w semestrze letnim 2021-2022.

 

 

Terminy konsultacji:

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

środa godz. 8.00-9.30 (online)

 

Zapraszam do kontaktu: 

a) telefonicznego (nr 512 300 124)

b) via MS Teams lub

c) e-mailowego (olga.zinkiewicz@prawo.ug.edu.pl). 

 

 

dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska

Konsultacje:

Środa 9.00-10.30 (kontakt pod adresem mailowym: iwona.zuzewicz-wiewiorowska@ug.edu.pl oraz w aplikacji Teams)