fbpx Terminy konsultacji wykładowców | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Terminy konsultacji wykładowców

Terminy konsultacji wykładowców

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG

 

Urlop  w okresie od 01.10.2021 r. do 01.04 2022 r.

 

 

 

 

 

dr Magdalena Adamowicz

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

Wtorek 18:00-19:30

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWRmZjVkZmUtZmJiZ...

Studenci proszeni o kontakt pod adresem mailowym: magdalena.adamowicz@prawo.ug.edu.pl

 

dr Izabela Adrych-Brzezińska

 

 

 

prof. dr hab. Ewa Bagińska

Konsultacje w sem. zimowym  2021.2021 - drogą mailową

wtorki  godz. 8:30 - 10:00

 

UWAGA STUDENCI: wnioski formalne proszę przesyłać za pośrednictwem właściwego dziekanatu, który sprawdza je formalnie, zgodnie z procedura wewnętrzną..

W razie potrzeby konsultacji przez MS TEAMS, prosze o zgloszenie mailem z kilkudniowym, najlepiej tygodniowym wyprzedzeniem. Wowczas wysle link do najbliższego dnia konsultacji

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG

We semestrze zimowym konsultacje odbywać się będą  w czwartki w godz. 10.15-11.15  w formie zdalnej (MS TEAMS). Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy osoby zainteresowane umówieniem  spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

Konsultacje:

wtorki, godz. 14:30

(przez e-mail bądź Skype - @barczewski)

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

poniedziałek 17:30-19:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTZiMTNiYzktOWY1M...

dr Adam Bochentyn

dr Adam Bochentyn

Wtorek, godz. 14:00-15:30, ostatni wtorek miesiąca godz. 17:00-18:30.

W dniu 11 stycznia (wtorek) konsultacje odbędą się w godz. 8:00-10:00.

Link do MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZmNmE5YzUtNDM5Z...

Konsultacje odbywają się w formie online - na platformie MS Teams. Poza terminami konsultacji proszę kontaktować się mailowo (adam.bochentyn@prawo.ug.edu.pl).

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Konsultacje dr. hab. Mariusza Bogusza, prof. UG w semestrze zimowym  2021/2022 będą się odbywać we środy od godz. 17-tej do 18-tej w aplikacji MS Teams (tenant studencki) – nazwa użytkownika:

mariusz.bogusz@staffms.ug.edu.pl

Pierwsze konsultacje odbędą się 13 października 2021 r.

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski

 

kontakt e-mailowy: tomasz.bojar-fijalkowski@ug.edu.pl oraz MS Teams

on-line, czyl porzez MS Teams, Skype, portal UG

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Szanowni Państwo,

W związku z § 4 Zarządzenia nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, uprzejmie informuję, iż konsultacje będą odbywać się w formie zdalnej.

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: janina.ciechanowicz-mclean@ug.edu.pl

Konsultacje odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 17.00-18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

05.07.2021 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

09.08.2021 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

13.09.2021 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

27.09.2021 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

 

 

Propozycje tematów prac dyplomowych  

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

na seminariach prowadzonych przez prof. dr hab. Janinę Ciechanowicz-McLean

 w roku akademickim 2020/2021

Zainteresowanych proszę o kontakt na adres:

janina.ciechanowicz-mclean@ug.edu.pl

 1. Przestępstwa przeciwko zwierzętom  w prawie polskim.
 2. Szkoda ekologiczna jako znamię przestępstw przeciwko środowisku.
 3. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska w Polsce.
 4. Koncepcja prawnej ochrony środowiska w polskim kodeksie karnym.
 5. Prawna ochrona przyrody na obszarach chronionych w Polsce.
 6. Zinterpretuj ustawowe wyrażenia: szkoda „w znacznych rozmiarach” oraz „istotna szkoda”, o których mowa w przepisie art.181§1 i 2 kodeksu karnego.
 7.  Odpowiedzialność karna w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r.
 8.  Odpowiedzialność karna w ustawie Prawo ochrony środowiska z 2001 r.
 9.  Zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada prawa ochrony środowiska.
 10.   Realizacja prawa człowieka do środowiska w prawie międzynarodowym/ prawie unijnym/prawie polskim.
 11.  Czy uważasz, że prawna ochrona środowiska  w planowaniu przestrzennym jest w Polsce właściwie uregulowana ?
 12.  Obowiązek ochrony środowiska a wolność działalności gospodarczej w prawie polskim.
 13.   Prawna ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym w świetle prawa polskiego.
 14.  Środowisko przyrodnicze jako przedmiot ochrony karnoprawnej.
 15.  Rola ekoprawa w walce z  zanieczyszczeniem  Morza Bałtyckiego.
 16.  Rola ekoprawa w koncesjonowaniu wydobycia gazu łupkowego.
 17.  Rola ekoprawa w ochronie klimatu w Polsce i na świecie.
 18.  Prawo do informacji o środowisku jako instrument ochrony i zarządzania środowiskiem.
 19.  Ocena oddziaływania na środowisko jako instrument prawnej ochrony środowiska.
 20.  Gwarancje prawne udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.
 21.  Rola prawa w rozwiązywaniu konfliktów między planowaną inwestycją a ochroną środowiska /na przykładzie budowy przekopu Mierzei Wiślanej/ budowy autostrady przez Mazury-trasa S16/ budowy zamku w Puszczy Noteckiej/ i innych przykładów.
 22. Ochrona drzew i krzewów w prawie polskim.
 23.  Partycypacja  społeczna w ochronie środowiska.
 24.  Zasady ogólne prawa ochrony środowiska w prawie polskim/ prawie unijnym/ prawie międzynarodowym.
 25.  Związki społecznej gospodarki rynkowej z ochroną środowiska w świetle Konstytucji RP.
 26.  Przestępstwa przeciwko środowisku w polskim prawie karnym.
 27.  Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko środowisku w prawie polskim.
 28.  Sankcje karne za zanieczyszczanie morza pochodzące ze statków.
 29. Regulacje prawne dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów.
 30. Prawa i obowiązki administracji publicznej w ochronie środowiska na przykładzie ochrony klimatu/ gospodarowania odpadami niebezpiecznymi/ gospodarowania odpadami komunalnymi/ochrony wód morskich/ochrony wód śródlądowych/ ochrony lasów/ ochrony gruntów rolnych/ ochrony zwierząt/ i innych elementów środowiska.
 31.  Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt w 2020 r..
 32. Przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach w świetle prawa polskiego.
 33.  Międzynarodowe porozumienia dotyczące ochrony wybranego elementu środowiska/ ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem/ ochrony klimatu/ i innych zagadnień  - ocena ich skuteczności.
 34.  Rola prawa w przeciwdziałaniu efektowi cieplarnianemu.
 35.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczenia warstwy ozonowej.
 36.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczenia lasów.
 37.  Rola prawa w przeciwdziałaniu zagrożenia utraty różnorodności biologicznej.
 38.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczeniu gleby.
 39.  Rola prawa w przeciwdziałaniu deficytowi wody pitnej.
 40.  Ocena koncepcji normatywnej dostępu do informacji o środowisku.
 41.  Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska.
 42.  Prawna ochrona zasobów genetycznych.
 43.  Bezpieczeństwo ekologiczne w prawie polskim.
 44.  Unia Europejska wobec wyzwań globalnych w dziedzinie środowiska.
 45.  Unia Europejska jako strona wielostronnych umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska.
 46.  Unia Europejska jako inicjator szczególnych form ochrony przyrody.
 47. Unia Europejska jako lider w walce ze zmianami klimatu na świecie.
 48.  Prawne aspekty koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu.
 49.  Prawne aspekty gospodarki obiegu zamkniętego.
 50.  Pandemia koronawirusa a  prawo ochrony środowiska.
 51.  Ochrona środowiska w Dyrektywie dotyczącej morskiego planowania przestrzennego.
 52.  Ochrona środowiska w Dyrektywie w sprawie strategii morskiej.
 53.  Ochrona środowiska morskiego w prawie Unii Europejskiej.
 54.  Ochrona środowiska morskiego w prawie międzynarodowym.
 55.  Ochrona środowiska morskiego w prawie polskim.
 56.  Stosowanie prawa ochrony środowiska przez sądy krajowe.
 57.  Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w rozwoju prawa ochrony środowiska.
 58.  Prawna ochrona środowiska na ekologicznych obszarach specjalnych.
 59.  Ochrona środowiska a efektywność energetyczna.
 60.  Zasady i wymogi oznakowania produktów przyjaznych środowisku.
 61.  Prawna ochrona przyrody w parkach narodowych.
 62.  Prawna ochrona przyrody w rezerwatach przyrody.
 63.  Prawna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000.
 64.  Prawna ochrona przyrody na obszarach przygranicznych.
 65.  Organizacja ochrony przyrody w Polsce.
 66.  Rola organizacji ekologicznych w egzekwowaniu prawa ochrony środowiska.
 67.  Ochrona środowiska w umowach międzynarodowych między Unią Europejską a państwami trzecimi.
 68.  Zasady i wartości europejskiego prawa ochrony środowiska.
 69.  Zasady i wartości międzynarodowego prawa ochrony środowiska.
 70.  Idea i szanse realizacji Globalnego Paktu na rzecz Środowiska.

 

mgr Patryk Ciurak

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

Dla studentów dziennych:

Czwartek, 15:00-17:00

 

Dla studentów zaocznych:

2021.10.03 (Niedziela): 13:50-14:50

2021.11.06 (Sobota): 14:00-15:00

2021.12.05 (Niedziela): 16:45-17:45

2022.01.23 (Niedziela): 18:30-19:30

 

Konsultacje odbywają się online, poprzez komunikator MSTeams (podobnie jak zajęcia).

Oprócz tego możliwy jest stale kontakt przez mail: patryk.ciurak@prawo.ug.edu.pl

dr Łukasz Cora

Urlop naukowy w roku akademickim 2021/2022

 

 

 

dr Damian Cyman

Dr Damian Cyman

konsultacje: wtorek 17.00-18.30

Forma zdalna poprzez maila: damian.cyman@prawo.ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2021 (czwartek) godz. 09.00-10.00

02.08.2021 (poniedziałek) godz. 09.00-10.00

 

 

dr Beata Czarnecka-Dzialuk

Konsultacje:  środa godz. 17.30 - 19.00

 

Za pośrednictwem MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE3ODc2NGQtYmE4O...

dr Krzysztof Czub

Konsultacje:

- poniedziałki, godz. 13:00 - 14:30.

Konsultacje odbywają się wyłącznie on-line poprzez Portal Studenta/Portalu Pracownika.

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

z uwagi na zarządzenie Rektora dotyczące zdalnego prowadzenia zajęć oraz innych obowiązków nauczycieli akademickich osoby zainteresowane kontaktem ze mną proszę o wcześniejszą wiadomość na email: anna.dobaczewska@ug.edu.pl i umówienie się na konsultacje  podając swoją nazwę użytkownika MS Teams.  Konsultacje będą się odbywać za jego pośrednictwem 

Konsultacje w semestrze zimowym  2021/22:

czwartki  godz. 11.00-12.30 ( MS Teams)

 

 

 

dr Anna Drywa

Dr Anna Drywa

zwolnienie lekarskie

 

 

 

 

 

dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG

 

 

 

 

dr Maciej Ferenc

Szanowni Państwo,

w czasie pandemii konsultacje odbywają się poprzez aplikację MS Teams w piątki w godz. 9:15-11:15. Zainteresowanych bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenie za pomocą wskazanego poniżej adresu mailowego.

Możliwe jest również przeprowadzenie konsultacji w innym terminie (dogodnym dla Studenta/Studentki), po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej: maciej.ferenc@ug.edu.pl.

dr Maciej Fingas

Konsultacje w semestrze zimowym (przez Skype po uprzednim zgłoszeniu mailowym)

wtorek, godz. 13.30-15.00

dr Marta Flis-Świeczkowska

 

Uwaga! Dnia 3 stycznia 2022 r. konsultacje zostają odwołane.

 

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w godz. 10:35-12:05 za pomocą platformy MsTeams (wystarczy kliknąć w link znajdujący się poniżej, ewentualnie skopiować link do przeglądarki).

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdiM2Y4ZmQtOTZkY...

 

dr Agnieszka Gajda

Plan konsultacji dr Agnieszki Gajdy w roku akademickim 2021/2022:

 

wtorek godz. 10.15-12.15
 

jednak w dniach:

5.10.

9.11.

7.12.

4.01.

konsultacje odbędą się w godzinach 17.00-19.00

 

Do odwołania konsultacje odbywają się online poprzez Portal Studenta lub e-mailem. Można również umawiać się na indywidualne spotkanie na MsTeams.

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

 Konsultacje do odwołania odbywać się będą w drodze mailowej (michal.galedek@prawo.ug.edu.pl).

 

 

 

 

 

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG

czwartek, godz. 17.30-19.00

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia epidemicznego konsultacje odbywają się w podanych godzinach za pośrednictwem programu Skype (należy wyszukać: radogiet).

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

Uprzejmie informuję, iż przebywam na urlopie rodzicicelskim.
W sprawach pilnych proszę o kontakt z Sekretariatem KTiFPiP.

 

mgr Paulina Glejt-Uziębło

Konsultacje w semestrze zimowym odbywają się w poniedziałki od 18.00 do 19.30

za pośrednictwem Skype'a live:.cid.b35a5dac469ae3aa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

Prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

konsultacje: poniedziałek 19.00-19.45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y0ZjZjNDQtMDE3Y...
 

i środa 19.00-19.45


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjIzZGRkMTktZDNjO...

 

Konsultacje odbywają się w formie zdalnej przez aplikacje MS TEAMS po wcześniejszym umówieniu się mailowym: jolanta.gliniecka@ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG

Konsultacje odbywają się w czwartki w godz. 9:00-11:00.

Konsultacje odbywają się online. Proszę o kontakt przez MS Teams, adres: bartlomiej.gliniecki@staffms.ug.edu.pl albo kontakt e-mail - b.gliniecki@prawo.ug.edu.pl

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

 

Konsultacje odbywają się online. Proszę o kontakt przez MS Teams, adres: bartlomiej.gliniecki@staffms.ug.edu.pl albo kontakt e-mail - b.gliniecki@prawo.ug.edu.pl

 

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

 

 

 

KONSULTACJE W STYCZNIU 2022 R.

 

 

Uprzejmie informuję, że w styczniu 2022 r. konsultacje będą się odbywać w następujących terminach:

   1) 4 stycznia (wtorek) – godz. 12.30-14.00

   2) 11 stycznia (wtorek) – godz. 9.45-11.15

   3) 18 stycznia (wtorek) – godz. 10.30-12.00

   4) 25 stycznia (wtorek) – godz. 10.30-12.00

W dniu 4 stycznia konsultacje odbędą się w trybie stacjonarnym – pokój 3028.

Pozostałe konsultacje odbywać się będą on-line za pomocą programu Skype – live:.cid.bd25654d650e8dd6. Po uprzednim umówieniu się możliwe jest również odbycie konsultacji za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

 

 

mgr Karol Gregorczuk

Mgr Karol Gregorczuk

konsultacje: czwartek 17.00-18.30

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Beata J. Kowalczyk

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 NIE ODBYWAJĄ SIĘ Z POWODU URLOPU

 

 

mgr Katarzyna Jakubczak-Fopke

Uwaga zmiana

Konsultacje w tygodniu 17-23.01.2022 wyjątkowo odbędą się 20.01.2022 (czwartek) od godziny 19:00 do 2O:30. 

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 odbywają się w środy od godziny 19:00 do 20:30 za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Link do konsultacji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhkZWZlZGMtN2RiZ...

 

mgr Wojciech Jankowski

Mgr Wojciech Jankowski

Konsultacje: czwartek godz. 17.00-18.30

 Link do konsultacji znajduje się na Portalu Studenta, w razie problemów proszę pisać na 

wojciech.jankowski@prawo.ug.edu.pl

 

dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG

dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG

konsultacje: czwartek 18.00-19.30

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

MS teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDExMjg2ZTItOGQxN...

Konsultacje w okresie wakacyjnym

09.07.2021 (piątek) godz. 09.00-10.00

31.08.2021 (wtorek) godz. 09.00-10.00

dr Grzegorz Julke

Konsultacje w semstrze  zimowym  2021/2022   odbywać się będą w poniedziałki, godz. 9.00 - 11.00. W razie potrzeby prosze pisać na adres:

grzegorz.julke@prawo.ug.edu.pl,

gj.ug@wp.pl

lub kontaktować się telefonicznie: 502 - 648 - 510.

MS Teams: yv94jq8

 

Zapraszam serdecznie do kontaktu.

Grzegorz Julke

 

dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

konsultacje: środa 10.00-11.30

Konsultacje dr hab. Anny Jurkowskiej-Zeidler, prof. UG  w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych odbywają się w formie on-line.

(MsTeams/czat, e-mail: anna.jurkowskazeidler@prawo.ug.edu.pl, portal studenta).

 

Konsultacje w czasie poprawkowej sesji egzaminacyjnej  (MsTeams)

08.09.2021 (środa) godz. 10.00-11.30

18.09.2021 (sobota) godz. 10.00-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Tomasz Kanty

Konsultacje: poniedziałek godz. 15.45 – 17.15

Ze względu na stan epidemii konsultacj będą odbywać się telefonicznie,

a w zależności od dalszych potrzeb za pomocą maila lub wideo-konferencji.

nr telefonu: 600-079-740

Dzwonić śmiało.

 

KOD: 237785

dr Łukasz Karczyński

Konsultacje od 1 października do 9 listopada:

wtorek godz. 19.00-20.30

UWAGA: 5.10 konsultacje odwołane z powodu choroby 

Konsultacje od 19 listopada do końca semestru:

środa godz. 9.45-11.15, z tym że:

zamiast 8.12 konsultacje odbędą się 12.12 w godz. 18.25-19.55

zamiast 26.01 konsultacje odbędą się 22.01 w godz. 11.10-12.05 oraz 14.25-15.00

 

Do odwołania konsultacje odbywają się online w MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZjNGJlMGYtMmRkM...).

UWAGA

Chcesz się ze mną szybko skontaktować? Napisz e-mail, a nie wiadomość w Portalu Studenta ani w Teams. E-mail na pewno odczytam szybciej.

dr Magdalena Kasprzak

Konsultacje w semestrze zimowym:

dr Magdalena Kasprzak 

- poniedziałki, godz. 18.30 - 20.00

za pomocą usługi SKYPE.

W celu odbycia konsultacji proszę wyszukać użytkownika:  Kryminalistyka_Kasprzak_UG

live:.cid.bda5fde1efd061a5

Drugą formą kontaktu jest tradycyjny e-mail.

 

 

 

dr Krzysztof Kaszubowski

dr Krzysztof Kaszubowski
 

Konsultacje odbywają się we wtorki w godz. 10.00 - 11.30.

[skype: live:.cid.659c5bbdfdf87f17]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Bartosz Kędzierski

nieobecność w roku akademickim 2021/2022

 

 

 

mgr Joanna Kiraga

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022  konsultacje będą odbywać się w formie zdalnej.

Zapraszam do kontaktu w poniedziałki w godz. 15:30-17:00 przez e-maila:  joanna.kiraga@ug.edu.pl

 

dr Piotr Kitowski

dr Piotr Kitowski

 

Konsultacje: Z powody choroby konsultacje w dniu 22.11.2021 r zostają odwołane

poniedziałki 18.30-20.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDMyYzJkYTktYzFkN...

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień omówionych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia stacjonarna))

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952, 1027-1060, 1075-1076

T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, 5 wydanie, Warszawa 2017

331-395, 422-423, 425, 540-542, 546-548, 578-588, 591-592

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień omawianych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia niestacjonarna)

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952

 

 

dr Anna Klimaszewska

Konsultacje: poniedziałek godz. 13.00- 14.30

Konsultacje odbywać się będą w drodze mailowej: anna.klimaszewska@prawo.ug.edu.pl  i za pomocą MS Teams.

 

 

dr Łukasz Kodłubański

Konsultacje w semestrze zimowy roku akademickiego 2021/2022 odbywają się w każdy czwartek od 16.30 do 18.00.

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem Ms Teams.

Proszę o kontakt telefoniczny przed zalogowaniem (tel. 730-010-840).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGM0NGUyMjktMTFhN...

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego  2021-2022 odbywają się online.

Studenci proszeni są o kontakt mailowy celem umówienia indywidualnego spotkania konsultacyjnego pod adresem:
 tomasz.koncewicz@eui.eu.

Wszelkie inne zapytania proszę kierować również pod wskazany adres mailowy.

 

 

W roku akademickim 2017 - 2018 LAPA Crane Fellow na Princeton University.

 

mgr Kinga Konieczna

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się online w czwartki w godz. 17.00-18.30. Zapraszam do kontaktu poprzez e-mail (kinga.konieczna@ug.edu.pl).

W godzinach konsultacji istnieje również możliwość połączenia wideo na platformie MS Teams  - po wcześniejszym uzgodnieniu godziny drogą mailową.

 

 

mgr Mateusz Kosmol

Konsultacje we wrześniu:

środa godz. 14:00-15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

Uwaga! Zmina terminu konsultacji!

Konsultacje odbywają się we czwartek  godz. 15.00-16.30

Konsultacje odbywają się zdalnie poprzez  e-mail: joanna.kruczalak-jankowska@ug.edu.pl, a  po wcześniejszym umówieniu  via mail, na  MS Teams.

 

Terminy seminarium Prawo studia stacjonarne: wtorek godz. 18-19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paweł Kwiatkowski

Konsultacje

 

Konsultacje w semestrze letnim

 

 

 

Poniedziałki 11:45 - 13:15

 

 

 

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem uniwersyteckiej poczty elektronicznej oraz MS Teams. Przed rozmową za pośrednictwem MS Teams proszę o uprzedni kontakt mailowy.

 

dr Maria Lewandowicz

nieobecność w roku akademickim 2021/2022

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją konsultacje będą odbywały się z formie on-line za pośrednictwem Skype live:.cid.b439ed0d025937b0.

W razie jakichkolwiek trudności proszę o konatakt drogą mailową.

mgr Andrzej Lewna

Mgr Andrzej Lewna

konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

czwartki godz. 10:15-13.15

konsultacje dla studentów niestacjonarnych w semestrze zimowym 2021/2022:
w każdy drugi piątek miesiąca w godz. 17.15 – 18.15.

UWAGA: W okresie obowiązywania zarządzeń ograniczających funkcjonowanie administracji Uniwersytetu i wprowadzających obowiązek prowadzenia zajęć w formie e-learningu, konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych terminach za pośrednictwem aplikacji MS Teams pod następującymi linkami:

1. Konsultacje dla studentów stacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4564d848693e4674a4c4c3d27...

2. Konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a11823a4b094040038e3d24bfc...

W czasie konsultacji oraz poza nimi w wypadkach nagłych zapraszam do kontaktu również za pośrednictwem adresu andrzej.lewna@ug.edu.pl oraz pod nr tel.: + 48 790-440-952.   

 

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2021/2022 przebywam na urlopie naukowym. W tym czasie nie prowadzę zajęć. Nie odbywają się także konsultacje. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

 

 

 

 

 

 

 

dr Magdalena Łągiewska

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022

 

środa godz. 9.30-11.00

w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.30-19.00

Konsultacje odbywają się on-line przy użyciu Skype'a (https://join.skype.com/invite/mDIEgg7VFQ3S).

 

 

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

środa godz. 8.00-9.30 (online)

 

 

 

 

 

 

 

dr Maja Maciejewska-Szałas

Konsultacje w semestrze zimowym  będą odbywały się we wtorek w godz. 18.30-20.00 w aplikacji MS Teams.

We wszystkich sprawach, a zwłaszcza pilnych, można również napisać do mnie maila na adres: maja.maciejewska-szalas@ug.edu.pl lub wiadomość w portalu studenta.

Poniżej link do konsultacji w MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgyYTQ5ZjEtMzdlZ...

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Konsultacje: poniedziałek  godz. 10.30-12.00

Konsultacje odbywają sie z pośrednictwem telefonu 58/ 5545755.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Filozofia państwa i polityki" IV PS i PZ

Pytania:

1. Kierunki i etapy rozwoju myśli polityczno - ustrojowo - prawnej w XIX i na początku XX w.

2. Systemy myśli państwowo-politycznej od XVII do początku XIX w.

3. Nowożytne systemy umowy społecznej.

4. Podział władz w liberaliźmie politycznym.

5. Państwo i polityka w filozofii idealizmu w XIX w.

Podrecznik:H. Izdebski "Historia myśli politycznej i prawnej", C.H.Beck, W-wa, kilka wydań

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG

Konsultacje:

Czwartek 10:15-11:45 

Office hours: 

Thursday 10h10-11h45 

mgr Dawid Marko

Konsultacje (on–line) w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się we wtorki,
w godz.  17.00 – 18.30. 

UWAGA: W okresie od 16.03.2020 r. do odwołania konsultacje odbywają się wyłącznie on-line. W wyżej wyznaczonych terminach będę dostępny dla Państwa pod wyżej wskazanym adresem e-mail oraz za pośrednictwem komunikatora Skype (ID: live:.cid.471d7e8224c01329). 

 

 


 

 

mgr Joanna Marszałek

Konsultacje:  piątek godz. 18.00 - 19.30

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem  e-maila.

 

 

 

 

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

poniedziałek godz. 11.00-13.00

W okresie zawieszenia zajęć  konsultacje odbywają się drogą mailową.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Marcin Michalak

Dr Marcin Michalak

Rok akademicki 2021/2022

Konsultacje w roku akademickiego 2021/2022 odbywają się online na platformie MS Teams w poniedziałki od 12 do 13:30. Adres: marcin.michalak@staffms.ug.edu.pl

dr Dawid Michalski

Konsultacje odbywają się na platformie MS Teams:

środa, godz. 17-18:30

 

Konsultacje w dniu 05.01.2022 r. nie odbędą się.

Konsultacje w dniu 8.10 nie odbędą się.

dr Maciej Mikliński

Dr Maciej Mikliński

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją spowodowaną COVID19 uprzejmie informuję, że moje konsultacje odbywać się będą w formie zdalnej poprzez aplikację MS TEAMS.

Termin konsultacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 to: środa 17.00-18.30. Link do konsultacji otrzymaliście Państwo poprzez portal studenta.

Mój adres mailowy to: maciej.miklinski@prawo.ug.edu.pl

dr Michał Miłosz

Konsultacje odbywają się we wtorki w godzinach: 9:00-10:30.

W godzinach konsultacji proszę kontaktować się ze mną telefonicznie (tel. 503 622 554). Po uprzednim uzgodnieniu mailowym możliwe jest również spotkanie na platformie MS Teams (zarówno w godzinach konsultacji, jak i poza nimi).

Poza terminami konsultacji proszę kontaktować się mailowo.

mgr Szymon Moś

Mgr Szymon Moś
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022
Wtorki godz. 16:00-17:30.

W terminie konsultacji jestem do Państwa dyspozycji na konsultacjach on-line poprzez e-mail.

Można też kontaktować się ze mną na bieżąco poprzez MS Teams. Staram się odpowiadać niezwłocznie, nie rzadziej niż w terminie najbliższych konsultacji.

 

 

 

dr Rafał Mroczkowski

Dr Rafał Mroczkowski

konsultacje: poniedziałek 17.00-18.30

Forma zdalna poprzez maila: rafal.mroczkowski@prawo.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Mróz-Szarmach

URLOP w roku akademickim 2021/2022

 

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG


dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

konsultacje: piątek 08.00-09.30

Forma zdalna poprzez e-maila: oktawian.nawrot@ug.edu.pl

-----------------------------------------------------

UWAGA !!!

Szanowni Państwo,

z uwagi na obecną sytuację, uprzejmie proszę o kontakt w sprawach związanych z procesem dydaktycznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W trakcie godzin konsultacji odpowiedzi będą udzielane bezzwłocznie (w kolejności otrzymywania wiadomości/pytań/uwag), poza tymi godzinami – stosownie do możliwości.

Życzę dużo zdrowia,

Oktawian Nawrot

-----------------------------------------------------

 

dr hab. Justyna Nawrot

W roku akademickim 2021-2022 przebywam na urlopie. 

 

 

mgr Małgorzata Niedzwiecka

poniedziałki 18:30-20:00 (konsultacje online)

dr Wioletta Niemiec

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

poniedziałki godz. 18.30-20.00

a pośrednictwem SKYPE  adres: W.M. Niemiec  live:.cid.ec1c840adc56bb

 

 

 

 

 

 

dr Jarosław Niesiołowski

dr Jarosław Niesiołowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Paweł Nowicki

Konsultacje w semetrze zimowym 2021/2022

 

piątki 16:00-17:30

 

 

w formie: videochatu/google meets/hangoutsmeet/e-mail

po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym:

pawel.nowicki@prawo.ug.edu.pl

Istnieje również możliwość umówienia się na videochat w innym pasującym terminie.

 

Poza wskazanymi terminami zapraszam do kontatku również pod adresem e-mail:

pawel.nowicki@prawo.ug.edu.pl

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

konsultacje: wtorek 17.00-18.30

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjlhOWQ2MTctMTEyY...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Robert Obrzud

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 odbywają się w poniedziałki godz. 09:30 - 11:00. 

Konsultacje odbywają się online. Proszę o kontakt przez MS Teams, adres: robert.obrzud@ug.edu.pl lub robert.obrzud@staffms.ug.edu.pl albo kontakt e-mail.

 

UWAGA: Konsultacje w dniu 20.12.2021 r. odbędą się w godzinach 12:30-14:00. Proszę o kontakt osoby, którym ww. termin nie będzie pasował, wówczas uzgodnimy inny pasujący termin.

dr Szymon Obuchowski

Dr Szymon Obuchowski

konsultacje: poniedziałek 16.30-18.00

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

mgr Izabela Oleksy-Piesik

W semestrze zimowym 2021/2022 konsultacje mgr Izabeli Oleksy-Piesik będą odbywały się w systemie on-line (portal studenta lub kontakt mailowy: izabela.oleksy@ug.edu.pl), w następujących terminach:

 

wtorki, w godz.: 17:00-18:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Przemysław Panfil

Dr Przemysław Panfil

Piątki w godzinach 9:00-10:30

 

Konsultacje odbywają się na MSTeams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEzYTNhMjYtMTA3Y...

dr Paweł Petasz

Dr Paweł Petasz

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

PIĄTEK 10:15 – 11:45

(możliwy w ww. godzinach kontakt telefoniczny: 572-727-531)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ4YmNjMmItMzMzM...

 

KONSULTACJE DR PAWEŁ PETASZ

Dla Studentek i Studentów zaocznych w grudniu 2021 r.

04.12.2021 r. godz. 8:00-9:30 (możliwy w ww. godzinach kontakt telefoniczny: 572-727-531)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTZhZTVmNWQtMzZiM...

 

Dla Studentek i Studentów zaocznych w listopadzie 2021 r.

27.11.2021 r. godz. 13:30-15:00 (możliwy w ww. godzinach kontakt telefoniczny: 572-727-531)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTE2MDQ0NTItMWMwN...

 

KONSULTACJE DR PAWEŁ PETASZ

Dla Studentek i Studentów zaocznych w październiku 2021 r.

02.10.2021 r. godz. 8:00-9:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNmMDMxODUtY2I0Z...

 

Konsultacje we wrześniu 2021:

ŚRODY godz. 8.00-9.00

link do konsultacji poniżej / ppetasz@yahoo.com (możliwy w ww. godzinach kontakt telefoniczny: 572-727-531)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY0ZTg0ZTktN2Y5Y...

 

dr Anna Podolska

Konsultacje:

Poniedziałek, godz. 17.30-19.00

Konsultacje odbywają się w drodze mailowej anna.podolska@ug.edu.pl

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

Konsultacje :

piatek godz. 16.00-17.30

 

Konsultacje odbywają się  poprzez kontakt telefoniczny pod nr 604959650.

 

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

Szanowni Państwo,

W związku z § 4 Zarządzenia nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, uprzejmie informuję, iż konsultacje będą odbywać się w formie zdalnej.

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: andrzej.powalowski@prawo.ug.edu.pl lub telefonicznie 602 219 672

Konsultacje odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 17.00-18.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Jakub Puszkarski

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

Czwartek 17:00-19:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTEwODc0YzgtMzg3Z...

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym 2021-22 :

środa godz. 9.30-11.00 (online)

 

dr Piotr Rogoziński

Konsultacje

czwartki, godz. 17.00-18.00

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem maila.

 

 

 

 

 

mgr Dawid Rogoziński

Konsultacje dydaktyczne odbywają się drogą mailową [dawid.rogozinski@ug.edu.pl] i z wykorzystaniem aplikacji umożliwiających łączenie się w formie telekonferencji (MsTeams) w godzinach wskazanych poniżej, a dla studentów kierunku "Ubezpieczenia. Studia interdyscyplinarne" - również w formie stacjonarnej (w budynkach WZr). 

Konsultacje w semestrze zimowym: wtorki, godz. 17:00 - 18.30 

 

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

02.10.2021 - godz. 10:00 - 10:45

20.11.2021 - godz. 9:45 - 10:30

19.12.2021 - godz. 10:00 - 10:45

08.01.2021 - godz. 15:00 - 15:45

 

Osoby nieprzypisane do grup, dla których Prowadzący w semestrze zimowym prowadzi zajęcia [tj. Studeinci innych kierunków niż "Ubezpieczenia"] proszone są o uprzedzenie o chęci udziału w konsultacjach drogą mailową na adres: dawid.rogozinski@ug.edu.pl 

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG

Dr  hab. Anna Rytel-Warzocha (sala 3027)

Konsultacje w okresie letnim odbędą się w poniedziałek 26 lipca 2021 r. w godz. 9.00-10.00 oraz we wtorek 31 sierpnia 2021 r. w godz. 9.00-10.00. W sprawach pilnych możliwość kontaktu również w każdy inny dzień.

Do czasu przywrócenia zajęć dydaktycznych w budynku WPiA konsultacje będą odbywać się za pośrednictwem Internetu. Proszę o kontakt poprzez portal studenta lub na adres mailowy: anna.rytel@prawo.ug.edu.pl. W godzinach konsultacji będę na bieżąco udzielać odpowiedzi. Po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem maila, możliwe są również konsultacje telefoniczne lub poprzez MsTeams.

 

dr Grzegorz Sikorski

Konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych:

poniedziałek godz. 13.00-14.30

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych):

09.10. 2021 r. g. 15.00 - 16.00

06.11. 2021 r. g. 13.00 - 14.00

04.12.2021 r. g. 12.00 - 13.00

08.01.2022 r. g. 15.00 - 16.00

Konsultacje odbywają się w formie elektronicznej (msteams, skype). Proszę o wcześniejsze umawianie się na termin konsultacji z użyciem poczty elektronicznej.

dr Tomasz Snarski

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

wtorek godz. 17.00-18.30

 

Od 16 marca 2020 konsultacje będą odbywać sie w formie online za pośrednictwem komunikatora skype: tomeksnarski. Nadto w tych godzinach dr Snarski będzie na bieżąco odpowiadał na korespondencję e-mail.

 

 

 

dr Tomasz Sowiński

Dr Tomasz Sowiński

konsultacje: PONIEDZIAŁEK  17.30. - 19.00.

on line - poczta elektroniczna + portal nauczyciela/studenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Krzysztof Stasiak

Konsultacje:     wtorek godz. 18.00 - 19.30

 

Uprzejmie informuję, iż w terminch i godzinach ustalonych dla konsultacji będę dostępny pod służobwym mailem: krzysztof.stasiak@prawo.ug.edu.pl (w razie potrzeby, w tym czasie będzie też możliwość skontaktowania się ze mną za pomocą uzgodnionego ze studentem komunikatora).

 

 

 

 

 

 

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym (przez Skype po uprzednim zgłoszeniu mailowym)

poniedziałek, godz. 18.00-19.30

prof. dr hab. Jakub Stelina

Konsultacje on-line  :

poniedziałek godz. 10.30 - 12.00

W semestrze zimowym  konsultacje odbywają się drogą mailową ( jstelina@prawo.ug.edu.pl )bądź poprzez skype
 

dr hab. Paweł Sut

Dr hab. Paweł Sut

konsultacje: środa 19.00-20.30

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGFjODE5MzYtM2E5N...

 

 

 

 

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

Konsultacje:  środa  godz. 18.30 – 20.00

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem SKYPE.

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG

konsultacje odbywają sie w czwartki w godz. 12:15-13:15 oraz w godz. 17:00-17:30 droga mailową. W razie potrzeby spotkania na Teams należy drogą mailową (albo za pośrednictwem Teamsa) zwrócić się o wyznaczenie spotkania, wtedy ja zadzwonię o ustalonej porze albo prześlę link do spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Ewelina Szatkowska

 

Konsultacje:

Poniedziałki godz.: 17:00-18:30 (od 4.10.2021)

Odbywają się drogą mailową: e.szatkowska@prawo.ug.edu.pl.

Na prośbę Studenta telefonicznie bądź na Wydziale.

 

 

 

 

 

 

 

dr Jakub Szlachetko

Konsultacje odbywają się w:

- poniedziałki, 17.15-19.00.

dr Katarzyna Szlachetko

Wtorki w godz. 7:30-9:00.

W ostatni czwartek miesiąca konsultacje odbywają się w godz. 18:00-19:30 (w tym tygodniu konsultacje wtorkowe nie odbywają się).

Skype: live:.cid.5b4f66de0f250597

 

dr Jakub Szmit

Konsultacje:

wtorek godz. 08.30 - 10.00

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się przez portal studenta lub mailowo
( jszmit@prawo.ug.edu.pl ) w godzinach zaplanowanych tradycyjnych konsultacji!

 

W dniu 10 stycznia konsułtacje odbędą się w godzinach 13 - 14.30.

dr Bartosz Szolc-Nartowski

 

Konsultacje:

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych konsultacje dydaktyczne odbywaja się drogą mailową.

czwartek godz. 11:15-13:00

 

W sprawach pilnych bardzo proszę o kontakt mailowy także poza wyznaczonymi godzinami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

mgr Aleksandra Szydzik

konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

poniedziałki, godz. 18:00 - 19:30

 

Konsultacje odbywają się w formie on-line. Wiadomości proszę kierować na mój adres e-mail: aleksandra.szydzik@ug.edu.pl

Podczas konsultacji istnieje również możliwość kontaktu poprzez Skype/MS Teams - po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

dr Michał Szypniewski

Uprzejmie informuję, że konsultacje odbywają się w następujących terminach:

we wtorki w godz. 9.30 - 10.15

w czwartki w godz. 18.45 - 19.30

 

przez platformę MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afae9e8722fa34342bbf6db9d4...

 

Uprzejmie informuję, że konsultacje z dnia 25 listopada są przeniesione na 30 listopada w godz. 8.45-9.30.

dr Olga Śniadach

 

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021-2022:

środa w godz. 12.00 - 14.00 (online)

 

dr Justyna Świątek-Rudoman

Urlop wychowawczy 

 

 

dr Jarosław Świeczkowski

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się w formie zdalnej w następującym terminie:

poniedziałki w godz. od 8.00 do 9.30.

 

Studenci proszeni o kontakt pod adresem mailowym: jaroslaw.swieczkowski@prawo.ug.edu.pl
 

 

 

 

 

Konsultacje w semestrze letnim: wtorki w godz. 7.15-7.30, 8.30-9.00, 10.00-10.15, 11.30-12.00.

 

 

 

 

 

ks. dr Grzegorz Świst

ks. dr Grzegorz Świst

konsultacje: czwartek 16.00-17.30

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

10.07.2020 godz. 13.00 - 14.00

dodatkowe konsultacje 16.07. od 12.30 do 13.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyOWMxZTEtODgxN...
31.08.2020 godz. 10.30 - 11.30

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się drogą mailową
( m.tomaszewska@prawo.ug.edu.pl )

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

konsultacje: poniedziałek 14.45-16.15

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

W dniu 29.11.2021 konsultacje zostały odwołane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 konsultacje dr Dominiki Tykwińskiej-Rutkowskiej odbywają się w następujących dniach i godzinach:

poniedziałki 18:00-19:30.

Link do wideo spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGE5Yzc5MWYtOTlmN...

UWAGA! Konsultacje w dniu 13/12/2021 r. zostają odwołane.

UWAGA! Do odwołania konsultacje odbywają się na platformie MsTeams.

 

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

Konsultacje odbywać się będą we wtorki w godz. 12.00-12.45 oraz w czwartki w godz. 9.30-10.15 (za pomocą portalu studenta oraz maili lub też programu Skype - live:.cid.d2787ac77bef4524).

Dyżury dziekańskie odbywać się będą w sposób zdalny (program Skype - live:.cid.d2787ac77bef4524) w piątki w godz. 9.30-10.30 (z wyjątkiem 20 września) oraz w stacjonarnie w poniedziałki w godz. 9.30-10.30 (z wyjątkiem 25.10; 29.11; 20.12).
 

 

 

 

dr Jacek Wałdoch

Urlop naukowy do 17.12.2021 r.

 

W związku z zamknięciem uczelni, konsultacje odbywać się będą poprzez kontakt telefoniczny lub wideo. Nr tel.: 514 924 235. 

 

 

 

mgr Katarzyna Wałdoch

Konsultacje w semestrze zimowym:

poniedziałki godz. 19.00-20.30

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się online. Zapraszam do kontaktu poprzez e-mail (katarzyna.waldoch@ug.edu.pl) oraz na platformie MS Teams  - po wcześniejszym uzgodnieniu godziny drogą mailową.

mgr Krystyna Warylewska-Kamuś

Konsultacje w semestrze zimowym:

 • Studenci studiów stacjonarnych i wieczorowych: 10.00- 12.00 (czwartek)
 • Studenci studiów niestacjonarnych: 

październik: 09.10 (sobota), godz.: 10.00-12.00

listopad: 06.11 (sobota), godz.: 10.00-12.00

grudzień: 04.12 (sobota), godz.: 10.00-12.00

styczeń: 08.01 (sobota), godz.: 10.00-12.00

luty: 05.02 (sobota), godz.: 10.00-12.00

 

Konsultacje odbywają się drogą mailową.

Konsultacje za pomocą platformy MS Teams wymagają uprzedniego umówienia się.

 

Uwaga ! ! !

W związku z § 3 zarządzenia JM Rektora UG nr 24/R/20 z 12 marca 2020 r. w w/w terminie jestem do Państwa bieżącej, bezpośredniej dyspozycji na konsultacjach on-line w trybie online za pośrednictwem platformy MS Teams.  Konsutacje w formie tradycyjnej nie odbywają się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Paulina Waszkiewicz

Szanowni Państwo,

w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 konsultacje dla studentów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych będą odbywały się w poniedziałki, godz. 18:00-19:30 za pomocą platformy MS Teams. 

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aKGR2uefUENQecIcGAjsRkir4g...

mgr Karol Ważny

Konsultacje pod nr tel. 504 159 491 w środy w godz. 10:45-12:15.

Ponadto zapraszam do kontaktu za pośrednictwem mailowym, Portalu Studenta oraz poprzez portale społecznościowe.

dr Małgorzata Węgrzak

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022

Dr Małgorzata Węgrzak

wtorki 14.00-15.30.

Proszę o uprzedni kontakt mailowy : malgorzata.wegrzak@ug.edu.pl. Konsultacje odbywaja się on- line na MS Teams, badź na skypie.

live:cid.61b39a3986330aef

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

Dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/22:

poniedziałek 9.00-10.00 i 20.00-20.30

Konsultacje odbywają się on-line za pośrednictwem MS Teams.

 

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

UWAGA: w czasie epidemii konsultacje są prowadzone on-line za pomocą poczty elektronicznej - grzegorz.wierczynski@ug.edu.pl.

Konsultacje za pomocą połączenia audio-video (MS Teams) odbywają się we wtorki w godz. 10-12. Zainteresowani proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie za pomocą wskazanego powyżej adresu mailowego.

 

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

w związku z zagrożeniem epidemicznym konsultacje odbywają się on-line: kontakt za pomoca poczty elektronicznej (adres poczty: jacek.wiewiorowski@prawo.ug.edu.pl) oraz MS Teams:

wtorek, 12.10. br., godz. 10.00-11.30

wtorki, godz. 16.30-18.00 (od 19.10.br.)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM4Njc5NDUtMDIzN...

  

 

Dokładne dane podano na stronie https://praworzymskie.ug.edu.pl/?p=71

 

 

 

 

dr hab. Wojciech Wiewiórowski

Dr Wojciech R. Wiewiórowski

W obecnej chwili konsultacje odbywają się wyłącznie elektronicznie.

Jestem dostępny online w każdy poniedziałek w godz. 12:00-14:00

oraz prawie codziennie po godz. 23:00 :)

Podczas konsultacji online dostępne są następujące kanały komunikacji:

 • Skype: wiewiorowski

 • Twitter: W_Wiewiorowski

 • Facebook: wojciech.wiewiorowski

 • Messenger: wojciech.wiewiorowski

 • LinkedIn: wiewiorowski

Zachęcam również do kontaktu emailowego pod adresem:
wiewiorowski@o2.pl

Preferuję komunikację via chat. Proszę więc nie wywoływać komunikacji głosowej, jeśli wcześniej nie umówiliśmy się na takową. Z zasady nie otwieram przesyłanych do mnie (którymkolwiek kanałem komunikacji) a niezamówionych przeze mnie plików.

dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG

ROK AKADEMICKI 2021/2022 - SEMESTR ZIMOWY

WTOREK, godz. 12::30 - 14:00

UWAGA

w okresie obowiązywania szczególnych środków wynikających z zagrożenia koronawirusem konsultacje odbywają się w formie online

poprzez narzędzie SKYPE (dane kontaktowe Skype Live ID: live:.cid.e9ebbff0089b9119)
 

 

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

 

Konsultacje odbywają w poniedziałki o godz. 7.30-9.00

W okresie letnim konsultację odbędą się w następujących terminach:

26 lipca godz. 7-30-9.00

2 sierpnia godz. 7.30-9.00.

Uwaga!

W okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa konsultacje w ww. godzinach odbywać się będą on-line (za pomocą portalu studenta oraz e-maili). W tym czasie będę dostępny w czasie rzeczywistym. 

e-mail: adam.wisniewski@ug.edu.pl

W tym czasie kontakt będzie możliwy także przez Skype: 

live:.cid.fc268e2f26640239

 

 

dr hab. Maciej Wojciechowski

Dr hab. Maciej Wojciechowski

konsultacje: środa 13:30-15.00

Forma zdalna poprzez aplikację MS TEAMS

Proszę po prostu logować się na swoje studenckie konto i dzwonić. 

maciej.wojciechowski@ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

dr Hanna Wolska

 

Dr Hanna Wolska jest na urlopie macierzyńskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG

Konsultacje w bieżącym semestrze letnim:

środa godz. 15.00 - 16.30.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych konsultacje dydaktyczne odbywają się drogą mailową.

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

Konsultacje: poniedziałek godz. 17.00 - 18.30

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem skype: Krzysztof-Woźniewski

dr Adrian Wrocławski

Konsultacje:  środa godz. 18.30-20.00

za pośrednictwem MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM4OGJjNmUtMzkwN...

dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska

 

Czwartki:

10:15-11:00 oraz 17:00-17:45

Konsultacje odbywają się drogą mailową.

Konsultacje za pomocą platformy MS Teams wymagają uprzedniego umówienia się.

 

 

 

 

prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Członek - korespondent PAN i PAU

konsultacje: poniedziałek 15.00-16.30

Konsultacje odbywają się w formie zdalnej po wcześniejszym umówieniu się mailowym:

jerzy.zajadlo@prawo.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paulina Zajadło-Węglarz

Urlop do 24.11.2021

Od 24.11.2021 konsultacje odbywać sie bedą w poniedziałki 13-15

 

dr Kaja Zaleska-Korziuk

W roku akademickim konsultacje dr Kai Zaleskiej-Korziuk odbywają się w środy w godz. 16:30 - 18:00.

 Konsultacje odbywają się zdalnie poprzez  MS Teams, w celu umówienia spotkania proszę o wcześniejszy kontakt e-mail (kaja.zaleska@prawo.ug.edu.pl). 

 

 

 

 

 

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

 Konsultacje:

czwartek 16.00-17.30

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBiYWY2ZmMtNDFjY...

 

 

 

 

 

 

 

dr Marta Zbucka-Gargas

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się:

we wtorki w godzinach: 17.30 - 19.00.

 

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem MS Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Kamil Zeidler

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Kamil Zeidler

konsultacje: piątek 12.00-13.30

W każdy pierwszy piątek miesiąca konsultacje odbywają się w godz. 17.00-18.30.

W związku z zarządzeniem Rektora UG konsultacje odbywają się on-line przy użyciu Skype (live:.cid.7133c0603944948b).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Maciej Zejda

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021-2022 konsultacje odbywają się:

środy w godzinach 16:30-18:00. (online)

 

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail:  maciej.zejda@ug.edu.pl

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG

Konsultacje :

poniedziałek godz. 9.30 - 11.00

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają sią mailowo ( marcin.zieleniecki@ug.edu.pl )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

mgr Martyna Zimmermann-Pepol

UWAGA! 

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2:

1. Konsultacje odbywają się wyłącznie drogą internetową (via e-mail, Portal Studenta, Portal Edukacyjny lub inne umówione formy komunikacji):

Konsultacje - forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS - OBOWIĄZUJĄ ZAPISY:

 • Konsultacje dla studentów stacjonarnych: czwartki w godz. 10:30 - 12:00 (lub w innych indywidualnie umówionych terminach).
 • Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych: w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 18.00-19.30 (wyłącznie - w tych tygodniach nie ma czwartkowych konsultacji), tj. 4 listopada, 2 grudnia, 13 stycznia.
 • UWAGA: w dniu 13 stycznia 2021 konsultacje odbędą się w godz. 16:30 - 18:00. 

LINKhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a16e45a6d6cba4f50945ec2868...

 

2. Ćwiczenia z Prawoznawstwa są realizowane poprzez zdalne zajęcia dydaktyczne (MS Teams oraz kurs na Portalu Edukacyjnym lub inne ustalone formy nauczania).

 

mgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska

Terminy konsultacji:

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

środa godz. 8.00-9.30 (online)

 

Zapraszam do kontaktu: 

a) telefonicznego (nr 512 300 124)

b) via MS Teams lub

c) e-mailowego (olga.zinkiewicz@prawo.ug.edu.pl). 

 

 

dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska

Konsultacje z 3 listopada br. (środa) zostają przeniesione na 5 listopada br. (piątek) g. 11.00-12.30.

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

Środa 09.00 do 10.30 (kontakt pod adresem mailowym : iwona.zuzewicz-wiewiorowska@ug.edu.pl oraz na czacie w Microsoft Teams)