fbpx Terminy konsultacji wykładowców | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Terminy konsultacji wykładowców

Terminy konsultacji wykładowców

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG

 

Urlop  w okresie od 01.10.2021 r. do 01.04 2022 r.

 

 

 

 

 

dr Magdalena Adamowicz

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

Wtorek 18:00-19:30

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWRmZjVkZmUtZmJiZ...

Studenci proszeni o kontakt pod adresem mailowym: magdalena.adamowicz@prawo.ug.edu.pl

 

dr Izabela Adrych-Brzezińska

 

 

 

prof. dr hab. Ewa Bagińska

Konsultacje w sem. zimowym  2021.2021 - drogą mailową

wtorki  godz. 8:30 - 10:00

 

UWAGA STUDENCI: wnioski formalne proszę przesyłać za pośrednictwem właściwego dziekanatu, który sprawdza je formalnie, zgodnie z procedura wewnętrzną..

W razie potrzeby konsultacji przez MS TEAMS, prosze o zgloszenie mailem z kilkudniowym, najlepiej tygodniowym wyprzedzeniem. Wowczas wysle link do najbliższego dnia konsultacji

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG

We semestrze zimowym konsultacje odbywać się będą  w czwartki w godz. 10.15-11.15  w formie zdalnej (MS TEAMS). Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy osoby zainteresowane umówieniem  spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

Konsultacje:

wtorki, godz. 14:30

(przez e-mail bądź Skype - @barczewski)

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

poniedziałek 17:30-19:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTZiMTNiYzktOWY1M...

dr Adam Bochentyn

dr Adam Bochentyn

Wtorek, godz. 14:00-15:30, ostatni wtorek miesiąca godz. 17:00-18:30.

 

Link do MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZmNmE5YzUtNDM5Z...

Konsultacje odbywają się w formie online - na platformie MS Teams. Poza terminami konsultacji proszę kontaktować się mailowo (adam.bochentyn@prawo.ug.edu.pl).

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Konsultacje dr. hab. Mariusza Bogusza, prof. UG w semestrze zimowym  2021/2022 będą się odbywać we środy od godz. 17-tej do 18-tej w aplikacji MS Teams (tenant studencki) – nazwa użytkownika:

mariusz.bogusz@staffms.ug.edu.pl

Pierwsze konsultacje odbędą się 13 października 2021 r.

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski

 

kontakt e-mailowy: tomasz.bojar-fijalkowski@ug.edu.pl oraz MS Teams

on-line, czyl porzez MS Teams, Skype, portal UG

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Szanowni Państwo,

W związku z § 4 Zarządzenia nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, uprzejmie informuję, iż konsultacje będą odbywać się w formie zdalnej.

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: janina.ciechanowicz-mclean@ug.edu.pl

Konsultacje odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 17.00-18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

05.07.2021 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

09.08.2021 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

13.09.2021 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

27.09.2021 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

 

 

Propozycje tematów prac dyplomowych  

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

na seminariach prowadzonych przez prof. dr hab. Janinę Ciechanowicz-McLean

 w roku akademickim 2020/2021

Zainteresowanych proszę o kontakt na adres:

janina.ciechanowicz-mclean@ug.edu.pl

 1. Przestępstwa przeciwko zwierzętom  w prawie polskim.
 2. Szkoda ekologiczna jako znamię przestępstw przeciwko środowisku.
 3. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska w Polsce.
 4. Koncepcja prawnej ochrony środowiska w polskim kodeksie karnym.
 5. Prawna ochrona przyrody na obszarach chronionych w Polsce.
 6. Zinterpretuj ustawowe wyrażenia: szkoda „w znacznych rozmiarach” oraz „istotna szkoda”, o których mowa w przepisie art.181§1 i 2 kodeksu karnego.
 7.  Odpowiedzialność karna w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r.
 8.  Odpowiedzialność karna w ustawie Prawo ochrony środowiska z 2001 r.
 9.  Zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada prawa ochrony środowiska.
 10.   Realizacja prawa człowieka do środowiska w prawie międzynarodowym/ prawie unijnym/prawie polskim.
 11.  Czy uważasz, że prawna ochrona środowiska  w planowaniu przestrzennym jest w Polsce właściwie uregulowana ?
 12.  Obowiązek ochrony środowiska a wolność działalności gospodarczej w prawie polskim.
 13.   Prawna ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym w świetle prawa polskiego.
 14.  Środowisko przyrodnicze jako przedmiot ochrony karnoprawnej.
 15.  Rola ekoprawa w walce z  zanieczyszczeniem  Morza Bałtyckiego.
 16.  Rola ekoprawa w koncesjonowaniu wydobycia gazu łupkowego.
 17.  Rola ekoprawa w ochronie klimatu w Polsce i na świecie.
 18.  Prawo do informacji o środowisku jako instrument ochrony i zarządzania środowiskiem.
 19.  Ocena oddziaływania na środowisko jako instrument prawnej ochrony środowiska.
 20.  Gwarancje prawne udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.
 21.  Rola prawa w rozwiązywaniu konfliktów między planowaną inwestycją a ochroną środowiska /na przykładzie budowy przekopu Mierzei Wiślanej/ budowy autostrady przez Mazury-trasa S16/ budowy zamku w Puszczy Noteckiej/ i innych przykładów.
 22. Ochrona drzew i krzewów w prawie polskim.
 23.  Partycypacja  społeczna w ochronie środowiska.
 24.  Zasady ogólne prawa ochrony środowiska w prawie polskim/ prawie unijnym/ prawie międzynarodowym.
 25.  Związki społecznej gospodarki rynkowej z ochroną środowiska w świetle Konstytucji RP.
 26.  Przestępstwa przeciwko środowisku w polskim prawie karnym.
 27.  Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko środowisku w prawie polskim.
 28.  Sankcje karne za zanieczyszczanie morza pochodzące ze statków.
 29. Regulacje prawne dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów.
 30. Prawa i obowiązki administracji publicznej w ochronie środowiska na przykładzie ochrony klimatu/ gospodarowania odpadami niebezpiecznymi/ gospodarowania odpadami komunalnymi/ochrony wód morskich/ochrony wód śródlądowych/ ochrony lasów/ ochrony gruntów rolnych/ ochrony zwierząt/ i innych elementów środowiska.
 31.  Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt w 2020 r..
 32. Przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach w świetle prawa polskiego.
 33.  Międzynarodowe porozumienia dotyczące ochrony wybranego elementu środowiska/ ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem/ ochrony klimatu/ i innych zagadnień  - ocena ich skuteczności.
 34.  Rola prawa w przeciwdziałaniu efektowi cieplarnianemu.
 35.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczenia warstwy ozonowej.
 36.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczenia lasów.
 37.  Rola prawa w przeciwdziałaniu zagrożenia utraty różnorodności biologicznej.
 38.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczeniu gleby.
 39.  Rola prawa w przeciwdziałaniu deficytowi wody pitnej.
 40.  Ocena koncepcji normatywnej dostępu do informacji o środowisku.
 41.  Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska.
 42.  Prawna ochrona zasobów genetycznych.
 43.  Bezpieczeństwo ekologiczne w prawie polskim.
 44.  Unia Europejska wobec wyzwań globalnych w dziedzinie środowiska.
 45.  Unia Europejska jako strona wielostronnych umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska.
 46.  Unia Europejska jako inicjator szczególnych form ochrony przyrody.
 47. Unia Europejska jako lider w walce ze zmianami klimatu na świecie.
 48.  Prawne aspekty koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu.
 49.  Prawne aspekty gospodarki obiegu zamkniętego.
 50.  Pandemia koronawirusa a  prawo ochrony środowiska.
 51.  Ochrona środowiska w Dyrektywie dotyczącej morskiego planowania przestrzennego.
 52.  Ochrona środowiska w Dyrektywie w sprawie strategii morskiej.
 53.  Ochrona środowiska morskiego w prawie Unii Europejskiej.
 54.  Ochrona środowiska morskiego w prawie międzynarodowym.
 55.  Ochrona środowiska morskiego w prawie polskim.
 56.  Stosowanie prawa ochrony środowiska przez sądy krajowe.
 57.  Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w rozwoju prawa ochrony środowiska.
 58.  Prawna ochrona środowiska na ekologicznych obszarach specjalnych.
 59.  Ochrona środowiska a efektywność energetyczna.
 60.  Zasady i wymogi oznakowania produktów przyjaznych środowisku.
 61.  Prawna ochrona przyrody w parkach narodowych.
 62.  Prawna ochrona przyrody w rezerwatach przyrody.
 63.  Prawna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000.
 64.  Prawna ochrona przyrody na obszarach przygranicznych.
 65.  Organizacja ochrony przyrody w Polsce.
 66.  Rola organizacji ekologicznych w egzekwowaniu prawa ochrony środowiska.
 67.  Ochrona środowiska w umowach międzynarodowych między Unią Europejską a państwami trzecimi.
 68.  Zasady i wartości europejskiego prawa ochrony środowiska.
 69.  Zasady i wartości międzynarodowego prawa ochrony środowiska.
 70.  Idea i szanse realizacji Globalnego Paktu na rzecz Środowiska.

 

mgr Patryk Ciurak

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

Dla studentów dziennych:

Czwartek, 15:00-17:00

 

Dla studentów zaocznych:

2021.10.03 (Niedziela): 13:50-14:50

2021.11.06 (Sobota): 14:00-15:00

2021.12.05 (Niedziela): 16:45-17:45

2022.01.23 (Niedziela): 18:30-19:30

 

Konsultacje odbywają się online, poprzez komunikator MSTeams (podobnie jak zajęcia).

Oprócz tego możliwy jest stale kontakt przez mail: patryk.ciurak@prawo.ug.edu.pl

dr Łukasz Cora

Urlop naukowy w roku akademickim 2021/2022

 

 

 

dr Damian Cyman

Dr Damian Cyman

konsultacje: wtorek 17.00-18.30

Forma zdalna poprzez maila: damian.cyman@prawo.ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2021 (czwartek) godz. 09.00-10.00

02.08.2021 (poniedziałek) godz. 09.00-10.00

 

 

dr Beata Czarnecka-Dzialuk

Konsultacje:  środa godz. 17.30 - 19.00

 

Za pośrednictwem MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE3ODc2NGQtYmE4O...

dr Krzysztof Czub

Konsultacje:

- poniedziałki, godz. 13:00 - 14:30.

Konsultacje odbywają się wyłącznie on-line poprzez Portal Studenta/Portalu Pracownika.

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

z uwagi na zarządzenie Rektora dotyczące zdalnego prowadzenia zajęć oraz innych obowiązków nauczycieli akademickich osoby zainteresowane kontaktem ze mną proszę o wcześniejszą wiadomość na email: anna.dobaczewska@ug.edu.pl i umówienie się na konsultacje  podając swoją nazwę użytkownika MS Teams.  Konsultacje będą się odbywać za jego pośrednictwem 

Konsultacje w semestrze zimowym  2021/22:

czwartki  godz. 13.45-15.15 ( MS Teams)

 

 

 

dr Anna Drywa

Dr Anna Drywa

zwolnienie lekarskie

 

 

 

 

 

dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG

 

 

 

 

dr Maciej Ferenc

Szanowni Państwo,

w czasie pandemii konsultacje odbywają się poprzez aplikację MS Teams w piątki w godz. 9:15-11:15. Zainteresowanych bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenie za pomocą wskazanego poniżej adresu mailowego.

Możliwe jest również przeprowadzenie konsultacji w innym terminie (dogodnym dla Studenta/Studentki), po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej: maciej.ferenc@ug.edu.pl.

dr Maciej Fingas

Konsultacje w semestrze zimowym (przez Skype po uprzednim zgłoszeniu mailowym)

wtorek, godz. 13.30-15.00

dr Marta Flis-Świeczkowska

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w godz. 10:35-12:05 za pomocą platformy MsTeams (wystarczy kliknąć w link znajdujący się poniżej, ewentualnie skopiować link do przeglądarki).

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdiM2Y4ZmQtOTZkY...

 

dr Agnieszka Gajda

Plan konsultacji dr Agnieszki Gajdy w roku akademickim 2021/2022:

 

wtorek godz. 10.15-12.15
 

jednak w dniach:

5.10.

9.11.

7.12.

4.01.

konsultacje odbędą się w godzinach 17.00-19.00

 

Do odwołania konsultacje odbywają się online poprzez Portal Studenta lub e-mailem. Można również umawiać się na indywidualne spotkanie na MsTeams.

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

 Konsultacje do odwołania odbywać się będą w drodze mailowej (michal.galedek@prawo.ug.edu.pl).

 

 

 

 

 

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG

czwartek, godz. 17.30-19.00

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia epidemicznego konsultacje odbywają się w podanych godzinach za pośrednictwem programu Skype (należy wyszukać: radogiet).

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

Uprzejmie informuję, iż przebywam na urlopie rodzicicelskim.
W sprawach pilnych proszę o kontakt z Sekretariatem KTiFPiP.

 

mgr Paulina Glejt-Uziębło

Konsultacje w semestrze zimowym odbywają się w poniedziałki od 18.00 do 19.30

za pośrednictwem Skype'a live:.cid.b35a5dac469ae3aa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

Prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

konsultacje: poniedziałek 19.00-19.45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y0ZjZjNDQtMDE3Y...
 

i środa 19.00-19.45


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjIzZGRkMTktZDNjO...

 

Konsultacje odbywają się w formie zdalnej przez aplikacje MS TEAMS po wcześniejszym umówieniu się mailowym: jolanta.gliniecka@ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG

Konsultacje odbywają się w czwartki w godz. 9:00-11:00.

Konsultacje odbywają się online. Proszę o kontakt przez MS Teams, adres: bartlomiej.gliniecki@staffms.ug.edu.pl albo kontakt e-mail - b.gliniecki@prawo.ug.edu.pl

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

 

Konsultacje odbywają się online. Proszę o kontakt przez MS Teams, adres: bartlomiej.gliniecki@staffms.ug.edu.pl albo kontakt e-mail - b.gliniecki@prawo.ug.edu.pl

 

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

 

 

 

KONSULTACJE W PAŹDZIERNIKU 2021 R.

 

 

Uprzejmie informuję, że w październiku 2021 r. konsultacje będą się odbywać w następujących terminach:

 1. 7 października (czwartek) – godz. 10.30-12.00
 2. 13 października (środa) – godz. 10.30-12.00
 3. 20 października (środa) – godz. 10.30-12.00
 4. 29 października (piątek) – godz. 10.30-12.00

Konsultacje odbywać się będą on-line za pomocą programu Skype – live:.cid.bd25654d650e8dd6. Po uprzednim umówieniu się możliwe jest również odbycie konsultacji za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

 

mgr Karol Gregorczuk

Mgr Karol Gregorczuk

konsultacje: czwartek 17.00-18.30

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Beata J. Kowalczyk

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 NIE ODBYWAJĄ SIĘ Z POWODU URLOPU

 

 

mgr Katarzyna Jakubczak-Fopke

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 odbywają się w środy od godziny 19:00 do 20:30 za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Link do konsultacji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhkZWZlZGMtN2RiZ...

 

mgr Wojciech Jankowski

Mgr Wojciech Jankowski

Konsultacje w okresie wakacyjnym

30.07.2021 (piątek) godz. 09.00-10.00

31.08.2021 (wtorek) godz. 09.00-10.00

 Link do konsultacji znajduje się na Portalu Studenta, w razie problemów proszę pisać na 

wojciech.jankowski@prawo.ug.edu.pl

 

dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG

dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG

konsultacje: czwartek 18.00-19.30

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

MS teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDExMjg2ZTItOGQxN...

Konsultacje w okresie wakacyjnym

09.07.2021 (piątek) godz. 09.00-10.00

31.08.2021 (wtorek) godz. 09.00-10.00

dr Grzegorz Julke

Konsultacje w semstrze  zimowym  2021/2022   odbywać się będą w poniedziałki, godz. 9.00 - 11.00. W razie potrzeby prosze pisać na adres:

grzegorz.julke@prawo.ug.edu.pl,

gj.ug@wp.pl

lub kontaktować się telefonicznie: 502 - 648 - 510.

 

Zapraszam serdecznie do kontaktu.

Grzegorz Julke

 

dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

konsultacje: środa 10.00-11.30

Konsultacje dr hab. Anny Jurkowskiej-Zeidler, prof. UG  w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych odbywają się w formie on-line.

(MsTeams/czat, e-mail: anna.jurkowskazeidler@prawo.ug.edu.pl, portal studenta).

 

Konsultacje w czasie poprawkowej sesji egzaminacyjnej  (MsTeams)

08.09.2021 (środa) godz. 10.00-11.30

18.09.2021 (sobota) godz. 10.00-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Tomasz Kanty

Konsultacje: poniedziałek godz. 15.45 – 17.15

Ze względu na stan epidemii konsultacj będą odbywać się telefonicznie,

a w zależności od dalszych potrzeb za pomocą maila lub wideo-konferencji.

nr telefonu: 600-079-740

Dzwonić śmiało.

 

KOD: 237785

dr Łukasz Karczyński

Konsultacje od 1 października do 16 listopada:

wtorek godz. 19.00-20.30

UWAGA: 5.10 konsultacje odwołane z powodu choroby 

Konsultacje od 17 listopada do końca semestru:

środa godz. 9.45-11.15, z tym że:

zamiast 8.12 konsultacje odbędą się 12.12 w godz. 18.25-19.55

zamiast 26.01 konsultacje odbędą się 22.01 w godz. 11.10-12.05 oraz 14.25-15.00

 

Do odwołania konsultacje odbywają się online w MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZjNGJlMGYtMmRkM...).

UWAGA

Chcesz się ze mną szybko skontaktować? Napisz e-mail, a nie wiadomość w Portalu Studenta ani w Teams. E-mail na pewno odczytam szybciej.

dr Magdalena Kasprzak

Konsultacje w semestrze zimowym:

dr Magdalena Kasprzak 

- poniedziałki, godz. 18.30 - 20.00

za pomocą usługi SKYPE.

W celu odbycia konsultacji proszę wyszukać użytkownika:  Kryminalistyka_Kasprzak_UG

live:.cid.bda5fde1efd061a5

Drugą formą kontaktu jest tradycyjny e-mail.

 

 

 

dr Krzysztof Kaszubowski

dr Krzysztof Kaszubowski
 

Konsultacje odbywają się we wtorki w godz. 10.00 - 11.30.

[skype: live:.cid.659c5bbdfdf87f17]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Bartosz Kędzierski

nieobecność w roku akademickim 2021/2022

 

 

 

mgr Joanna Kiraga

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022  konsultacje będą odbywać się w formie zdalnej.

Zapraszam do kontaktu w poniedziałki w godzinach 15:30-17:00 drogą e-mail:  joanna.kiraga@ug.edu.pl

 

dr Piotr Kitowski

dr Piotr Kitowski

Z uwagi na chorobę zajęcia dr P.  Kitowskiego w dniu 20. 10. 2021 r. zostają odwołane.

Konsultacje:

poniedziałki 18.30-20.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDMyYzJkYTktYzFkN...

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień omówionych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia stacjonarna))

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952, 1027-1060, 1075-1076

T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, 5 wydanie, Warszawa 2017

331-395, 422-423, 425, 540-542, 546-548, 578-588, 591-592

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień omawianych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia niestacjonarna)

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952

 

 

dr Anna Klimaszewska

Konsultacje: poniedziałek godz. 13.00- 14.30

Konsultacje odbywać się będą w drodze mailowej: anna.klimaszewska@prawo.ug.edu.pl  i za pomocą MS Teams.

 

 

dr Łukasz Kodłubański

Konsultacje w semestrze zimowy roku akademickiego 2021/2022 odbywają się w każdy czwartek od 16.30 do 18.00.

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem Ms Teams.

Proszę o kontakt telefoniczny przed zalogowaniem (tel. 730-010-840).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGM0NGUyMjktMTFhN...

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego  2021-2022 odbywają się online.

Studenci proszeni są o kontakt mailowy celem umówienia indywidualnego spotkania konsultacyjnego pod adresem:
 tomasz.koncewicz@eui.eu.

Wszelkie inne zapytania proszę kierować również pod wskazany adres mailowy.

 

 

W roku akademickim 2017 - 2018 LAPA Crane Fellow na Princeton University.

 

mgr Kinga Konieczna

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się online w czwartki w godz. 17.00-18.30. Zapraszam do kontaktu poprzez e-mail (kinga.konieczna@ug.edu.pl).

W godzinach konsultacji istnieje również możliwość połączenia wideo na platformie MS Teams  - po wcześniejszym uzgodnieniu godziny drogą mailową.

 

 

mgr Mateusz Kosmol

Konsultacje we wrześniu:

środa godz. 14:00-15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

Uwaga! Zmina terminu konsultacji!

Konsultacje odbywają się we czwartek  godz. 15.00-16.30

Konsultacje odbywają się zdalnie poprzez  e-mail: joanna.kruczalak-jankowska@ug.edu.pl, a  po wcześniejszym umówieniu  via mail, na  MS Teams.

 

Terminy seminarium Prawo studia stacjonarne: wtorek godz. 18-19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paweł Kwiatkowski

Konsultacje

 

Konsultacje w semestrze letnim

 

 

 

Poniedziałki 11:45 - 13:15

 

 

 

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem uniwersyteckiej poczty elektronicznej oraz MS Teams. Przed rozmową za pośrednictwem MS Teams proszę o uprzedni kontakt mailowy.

 

dr Maria Lewandowicz

nieobecność w roku akademickim 2021/2022

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją konsultacje będą odbywały się z formie on-line za pośrednictwem Skype live:.cid.b439ed0d025937b0.

W razie jakichkolwiek trudności proszę o konatakt drogą mailową.

mgr Andrzej Lewna

Mgr Andrzej Lewna

konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

czwartki godz. 10:15-13.15

konsultacje dla studentów niestacjonarnych w semestrze zimowym 2021/2022:
w każdy drugi piątek miesiąca w godz. 17.15 – 18.15.

UWAGA: W okresie obowiązywania zarządzeń ograniczających funkcjonowanie administracji Uniwersytetu i wprowadzających obowiązek prowadzenia zajęć w formie e-learningu, konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych terminach za pośrednictwem aplikacji MS Teams pod następującymi linkami:

1. Konsultacje dla studentów stacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4564d848693e4674a4c4c3d27...

2. Konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a11823a4b094040038e3d24bfc...

W czasie konsultacji oraz poza nimi w wypadkach nagłych zapraszam do kontaktu również za pośrednictwem adresu andrzej.lewna@ug.edu.pl oraz pod nr tel.: + 48 790-440-952.   

 

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2021/2022 przebywam na urlopie naukowym. W tym czasie nie prowadzę zajęć. Nie odbywają się także konsultacje. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

 

 

 

 

 

 

 

dr Magdalena Łągiewska

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022

 

środa godz. 9.30-11.00

w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.30-19.00

Konsultacje odbywają się on-line przy użyciu Skype'a (https://join.skype.com/invite/mDIEgg7VFQ3S).

 

 

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

środa godz. 8.00-9.30 (online)

 

 

 

 

 

 

 

dr Maja Maciejewska-Szałas

Konsultacje w semestrze zimowym  będą odbywały się we wtorek w godz. 18.30-20.00 w aplikacji MS Teams.

We wszystkich sprawach, a zwłaszcza pilnych, można również napisać do mnie maila na adres: maja.maciejewska-szalas@ug.edu.pl lub wiadomość w portalu studenta.

Poniżej link do konsultacji w MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgyYTQ5ZjEtMzdlZ...

W dniu 26.10. 2021 r. konsultacje nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego na kurs "Mistrzowie Dydaktyki" w Uniwersytecie Groningen w Niderlandach. Konsultacje zostaną odrobione w dniu 30.10. (niedziela) w godz. 9.00-10.30.

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Konsultacje: poniedziałek  godz. 10.30-12.00

Konsultacje odbywają sie z pośrednictwem telefonu 58/ 5545755.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Filozofia państwa i polityki" IV PS i PZ

Pytania:

1. Kierunki i etapy rozwoju myśli polityczno - ustrojowo - prawnej w XIX i na początku XX w.

2. Systemy myśli państwowo-politycznej od XVII do początku XIX w.

3. Nowożytne systemy umowy społecznej.

4. Podział władz w liberaliźmie politycznym.

5. Państwo i polityka w filozofii idealizmu w XIX w.

Podrecznik:H. Izdebski "Historia myśli politycznej i prawnej", C.H.Beck, W-wa, kilka wydań

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG

Konsultacje:

Czwartek 10:15-11:45 

Office hours: 

Thursday 10h10-11h45 

mgr Dawid Marko

Konsultacje (on–line) w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się we wtorki,
w godz.  17.00 – 18.30. 


UWAGA: W okresie od 16.03.2020 r. do odwołania konsultacje odbywają się wyłącznie on-line. W wyżej wyznaczonych terminach będę dostępny dla Państwa pod wyżej wskazanym adresem e-mail oraz za pośrednictwem komunikatora Skype (ID: live:.cid.471d7e8224c01329). 

PRZYDATNA INFORMACJA: Na wypadek potrzeby pilnego kontaktu ze mną zdecydowanie rekomenduję wybór wiadomości e-mail. Zostanie odczytana zdecydowanie szybciej niż wiadomość przesłana w Portalu Studenta lub w MS Teams :). 

 

 


 

 

mgr Joanna Marszałek

Konsultacje:  piątek godz. 18.00 - 19.30

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem  e-maila.

 

 

 

 

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

poniedziałek godz. 11.00-13.00

W okresie zawieszenia zajęć  konsultacje odbywają się drogą mailową.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Marcin Michalak

Dr Marcin Michalak

Rok akademicki 2021/2022

Konsultacje w roku akademickiego 2021/2022 odbywają się online na platformie MS Teams w poniedziałki od 12 do 13:30. Adres: marcin.michalak@staffms.ug.edu.pl

dr Dawid Michalski

Konsultacje odbywają się na platformie MS Teams:

środa, godz. 17-18:30

 

Konsultacje w dniu 8.10 nie odbędą się.

dr Maciej Mikliński

Dr Maciej Mikliński

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją spowodowaną COVID19 uprzejmie informuję, że moje konsultacje odbywać się będą w formie zdalnej poprzez aplikację MS TEAMS.

Termin konsultacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 to: środa 17.00-18.30. Link do konsultacji otrzymaliście Państwo poprzez portal studenta.

Mój adres mailowy to: maciej.miklinski@prawo.ug.edu.pl

dr Michał Miłosz

Konsultacje odbywają się we wtorki w godzinach: 9:00-10:30.

W godzinach konsultacji proszę kontaktować się ze mną telefonicznie (tel. 503 622 554). Po uprzednim uzgodnieniu mailowym możliwe jest również spotkanie na platformie MS Teams (zarówno w godzinach konsultacji, jak i poza nimi).

Poza terminami konsultacji proszę kontaktować się mailowo.

mgr Szymon Moś

Mgr Szymon Moś
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022
Wtorki godz. 16:00-17:30.

W terminie konsultacji jestem do Państwa dyspozycji na konsultacjach on-line poprzez e-mail.

Można też kontaktować się ze mną na bieżąco poprzez MS Teams. Staram się odpowiadać niezwłocznie, nie rzadziej niż w terminie najbliższych konsultacji.

 

 

 

dr Rafał Mroczkowski

Dr Rafał Mroczkowski

konsultacje: wtorek 12.00-13.30

w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00-17.45

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Mróz-Szarmach

środa w godz. 17:00 - 18:30 (on-line)

 

UWAGA! Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania konsultacje odbywają się wyłącznie on-line. Oznacza to, że w czasie wyznaczonych godzin konsultacji możecie Państwo kontaktować się ze mną:

1) mailowo: dms@prawo.ug.edu.pl;

2) poprzez Skype: nazwa użytkownika => live:.cid.5e02fa872d046cd6;

3) poprzez MS Teams: dominika.mroz-szarmach@staffms.ug.edu.pl.

 

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG


dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

konsultacje: piątek 08.00-09.30

Forma zdalna poprzez e-maila: oktawian.nawrot@ug.edu.pl

-----------------------------------------------------

UWAGA !!!

Szanowni Państwo,

z uwagi na obecną sytuację, uprzejmie proszę o kontakt w sprawach związanych z procesem dydaktycznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W trakcie godzin konsultacji odpowiedzi będą udzielane bezzwłocznie (w kolejności otrzymywania wiadomości/pytań/uwag), poza tymi godzinami – stosownie do możliwości.

Życzę dużo zdrowia,

Oktawian Nawrot

-----------------------------------------------------

 

dr Justyna Nawrot

Urlop w roku akademickim 2021-2022.

 

 

mgr Małgorzata Niedzwiecka

poniedziałki 18:30-20:00 (konsultacje online)

dr Wioletta Niemiec

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

poniedziałki godz. 18.30-20.00

a pośrednictwem SKYPE  adres: W.M. Niemiec  live:.cid.ec1c840adc56bb

 

 

 

 

 

 

dr Jarosław Niesiołowski

dr Jarosław Niesiołowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Paweł Nowicki

Konsultacje w semetrze zimowym 2021/2022

 

piątki 16:00-17:30

 

 

w formie: videochatu/google meets/hangoutsmeet/e-mail

po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym:

pawel.nowicki@prawo.ug.edu.pl

Istnieje również możliwość umówienia się na videochat w innym pasującym terminie.

 

Poza wskazanymi terminami zapraszam do kontatku również pod adresem e-mail:

pawel.nowicki@prawo.ug.edu.pl

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

konsultacje: wtorek 17.00-18.30

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjlhOWQ2MTctMTEyY...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Robert Obrzud

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 odbywają się w poniedziałki godz. 09:30 - 11:00. 

Konsultacje odbywają się online. Proszę o kontakt przez MS Teams, adres: robert.obrzud@ug.edu.pl lub robert.obrzud@staffms.ug.edu.pl albo kontakt e-mail.

 

dr Szymon Obuchowski

Dr Szymon Obuchowski

konsultacje: poniedziałek 16.30-18.00

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

mgr Izabela Oleksy-Piesik

W semestrze zimowym 2021/2022 konsultacje mgr Izabeli Oleksy-Piesik będą odbywały się w systemie on-line (portal studenta lub kontakt mailowy: izabela.oleksy@ug.edu.pl), w następujących terminach:

 

wtorki, w godz.: 17:00-18:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Przemysław Panfil

Dr Przemysław Panfil

Piątki w godzinach 9:00-10:30

Konsultacje odbywają się na MSTeams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEzYTNhMjYtMTA3Y...

dr Paweł Petasz

Dr Paweł Petasz

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

PIĄTEK 10:15 – 11:45

(możliwy w ww. godzinach kontakt telefoniczny: 572-727-531)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ4YmNjMmItMzMzM...

 

KONSULTACJE DR PAWEŁ PETASZ

Dla Studentek i Studentów zaocznych w październiku 2021 r.

02.10.2021 r. godz. 8:00-9:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNmMDMxODUtY2I0Z...

 

Konsultacje we wrześniu 2021:

ŚRODY godz. 8.00-9.00

link do konsultacji poniżej / ppetasz@yahoo.com (możliwy w ww. godzinach kontakt telefoniczny: 572-727-531)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY0ZTg0ZTktN2Y5Y...

 

dr Anna Podolska

Konsultacje:

Poniedziałek, godz. 17.30-19.00

Konsultacje odbywają się w drodze mailowej anna.podolska@ug.edu.pl

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

Konsultacje :

piatek godz. 16.00-17.30

 

Konsultacje odbywają się  poprzez kontakt telefoniczny pod nr 604959650.

 

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

Szanowni Państwo,

W związku z § 4 Zarządzenia nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, uprzejmie informuję, iż konsultacje będą odbywać się w formie zdalnej.

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: andrzej.powalowski@prawo.ug.edu.pl lub telefonicznie 602 219 672

Konsultacje odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 17.00-18.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Jakub Puszkarski

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

Czwartek 17:00-19:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTEwODc0YzgtMzg3Z...

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym 2021-22 :

środa godz. 9.30-11.00 (online)

 

dr Piotr Rogoziński

Konsultacje

czwartki, godz. 17.00-18.00

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem maila.

 

 

 

 

 

mgr Dawid Rogoziński

Konsultacje dydaktyczne odbywają się drogą mailową [dawid.rogozinski@ug.edu.pl] i z wykorzystaniem aplikacji umożliwiających łączenie się w formie telekonferencji (MsTeams) w godzinach wskazanych poniżej, a dla studentów kierunku "Ubezpieczenia. Studia interdyscyplinarne" - również w formie stacjonarnej (w budynkach WZr). 

Konsultacje w semestrze zimowym: wtorki, godz. 17:00 - 18.30 

 

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

02.10.2021 - godz. 10:00 - 10:45

20.11.2021 - godz. 9:45 - 10:30

19.12.2021 - godz. 10:00 - 10:45

08.01.2021 - godz. 15:00 - 15:45

 

Osoby nieprzypisane do grup, dla których Prowadzący w semestrze zimowym prowadzi zajęcia [tj. Studeinci innych kierunków niż "Ubezpieczenia"] proszone są o uprzedzenie o chęci udziału w konsultacjach drogą mailową na adres: dawid.rogozinski@ug.edu.pl 

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG

Dr  hab. Anna Rytel-Warzocha (sala 3027)

Konsultacje w okresie letnim odbędą się w poniedziałek 26 lipca 2021 r. w godz. 9.00-10.00 oraz we wtorek 31 sierpnia 2021 r. w godz. 9.00-10.00. W sprawach pilnych możliwość kontaktu również w każdy inny dzień.

Do czasu przywrócenia zajęć dydaktycznych w budynku WPiA konsultacje będą odbywać się za pośrednictwem Internetu. Proszę o kontakt poprzez portal studenta lub na adres mailowy: anna.rytel@prawo.ug.edu.pl. W godzinach konsultacji będę na bieżąco udzielać odpowiedzi. Po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem maila, możliwe są również konsultacje telefoniczne lub poprzez MsTeams.

 

dr Grzegorz Sikorski

Konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych:

poniedziałek godz. 13.00-14.30

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych):

09.10. 2021 r. g. 15.00 - 16.00

06.11. 2021 r. g. 13.00 - 14.00

04.12.2021 r. g. 12.00 - 13.00

08.01.2022 r. g. 15.00 - 16.00

Konsultacje odbywają się w formie elektronicznej (msteams, skype). Proszę o wcześniejsze umawianie się na termin konsultacji z użyciem poczty elektronicznej.

dr Tomasz Snarski

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

wtorek godz. 17.00-18.30

 

Od 16 marca 2020 konsultacje będą odbywać sie w formie online za pośrednictwem komunikatora skype: tomeksnarski. Nadto w tych godzinach dr Snarski będzie na bieżąco odpowiadał na korespondencję e-mail.

 

 

 

dr Tomasz Sowiński

Dr Tomasz Sowiński

konsultacje: PONIEDZIAŁEK  17.30. - 19.00.

on line - poczta elektroniczna + portal nauczyciela/studenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Krzysztof Stasiak

Konsultacje:     wtorek godz. 18.00 - 19.30

 

Uprzejmie informuję, iż w terminch i godzinach ustalonych dla konsultacji będę dostępny pod służobwym mailem: krzysztof.stasiak@prawo.ug.edu.pl (w razie potrzeby, w tym czasie będzie też możliwość skontaktowania się ze mną za pomocą uzgodnionego ze studentem komunikatora).

 

 

 

 

 

 

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

Konsultacje we wrześniu 2021 r. (przez Skype po uprzednim zgłoszeniu mailowym)

30.09 (czwartek), godz. 18.00-19.00

Konsultacje w semestrze zimowym (przez Skype po uprzednim zgłoszeniu mailowym)

poniedziałek, godz. 18.00-19.30

prof. dr hab. Jakub Stelina

Konsultacje on-line  :

poniedziałek godz. 10.30 - 12.00

W semestrze zimowym  konsultacje odbywają się drogą mailową ( jstelina@prawo.ug.edu.pl )bądź poprzez skype
 

dr hab. Paweł Sut

Dr hab. Paweł Sut

konsultacje: środa 19.00-20.30

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGFjODE5MzYtM2E5N...

 

 

 

 

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

Konsultacje:  środa  godz. 18.30 – 20.00

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem SKYPE.

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG

konsultacje odbywają sie w czwartki w godz. 12:15-13:15 oraz w godz. 17:00-17:30 droga mailową. W razie potrzeby spotkania na Teams należy drogą mailową (albo za pośrednictwem Teamsa) zwrócić się o wyznaczenie spotkania, wtedy ja zadzwonię o ustalonej porze albo prześlę link do spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Ewelina Szatkowska

 

Konsultacje:

Poniedziałki godz.: 17:00-18:30 (od 4.10.2021)

Odbywają się drogą mailową: e.szatkowska@prawo.ug.edu.pl.

Na prośbę Studenta telefonicznie bądź na Wydziale.

 

 

 

 

 

 

 

dr Katarzyna Szlachetko

Wtorki w godz. 7:30-9:00.

W ostatni czwartek miesiąca konsultacje odbywają się w godz. 18:00-19:30 (w tym tygodniu konsultacje wtorkowe nie odbywają się).

Skype: live:.cid.5b4f66de0f250597

 

dr Jakub Szlachetko

Konsultacje odbywają się w:

- poniedziałki, 17.15-19.00.

dr Jakub Szmit

Konsultacje:

środa godz. 07.30 - 09.00

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się przez portal studenta lub mailowo
( jszmit@prawo.ug.edu.pl ) w godzinach zaplanowanych tradycyjnych konsultacji!

 

dr Bartosz Szolc-Nartowski

 

Konsultacje:

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych konsultacje dydaktyczne odbywaja się drogą mailową.

czwartek godz. 11:15-13:00

 

W sprawach pilnych bardzo proszę o kontakt mailowy także poza wyznaczonymi godzinami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

mgr Aleksandra Szydzik

konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

poniedziałki, godz. 18:00 - 19:30

 

Konsultacje odbywają się w formie on-line. Wiadomości proszę kierować na mój adres e-mail: aleksandra.szydzik@ug.edu.pl

Podczas konsultacji istnieje również możliwość kontaktu poprzez Skype/MS Teams - po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

dr Michał Szypniewski

Uprzejmie informuję, że konsultacje odbywają się w następujących terminach:

we wtorki w godz. 9.30 - 10.15

w czwartki w godz. 18.45 - 19.30

 

przez platformę MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afae9e8722fa34342bbf6db9d4...

 

dr Olga Śniadach

 

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021-2022:

środa w godz. 12.00 - 14.00 (online)

 

dr Justyna Świątek-Rudoman

Konsultacje we wrześniu na platformie MS teams oraz pod adresem mailowym

 

8.09. 14.00

13.09. 14.00 

20.09. 14.00

27.09. 14.00 

 

dr Jarosław Świeczkowski

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się w formie zdalnej w następującym terminie:

poniedziałki w godz. od 8.00 do 9.30.

 

Studenci proszeni o kontakt pod adresem mailowym: jaroslaw.swieczkowski@prawo.ug.edu.pl
 

 

 

 

 

Konsultacje w semestrze letnim: wtorki w godz. 7.15-7.30, 8.30-9.00, 10.00-10.15, 11.30-12.00.

 

 

 

 

 

ks. dr Grzegorz Świst

ks. dr Grzegorz Świst

konsultacje: czwartek 16.00-17.30

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

10.07.2020 godz. 13.00 - 14.00

dodatkowe konsultacje 16.07. od 12.30 do 13.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyOWMxZTEtODgxN...
31.08.2020 godz. 10.30 - 11.30

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się drogą mailową
( m.tomaszewska@prawo.ug.edu.pl )

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

konsultacje: poniedziałek 14.45-16.15

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 konsultacje dr Dominiki Tykwińskiej-Rutkowskiej odbywają się w następujących dniach i godzinach:

poniedziałki 18:00-19:30.

UWAGA! Do odwołania konsultacje odbywają się na platformie MsTeams.

 

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

Konsultacje odbywać się będą we wtorki w godz. 12.00-13.30 (za pomocą portalu studenta oraz maili lub też programu Skype - live:.cid.d2787ac77bef4524).

Dyżury dziekańskie odbywać się będą w sposób zdalny (program Skype - live:.cid.d2787ac77bef4524) w piąttki w godz. 9.30-10.30 (z wyjątkiem 20 września) oraz w stacjonarnie w poniedziałki w godz. 9.30-10.30 (z wyjątkiem 25.10; 29.11; 20.12).
 

 

 

 

dr Jacek Wałdoch

Urlop naukowy do 17.12.2021 r.

 

W związku z zamknięciem uczelni, konsultacje odbywać się będą poprzez kontakt telefoniczny lub wideo. Nr tel.: 514 924 235. 

 

 

 

mgr Katarzyna Wałdoch

Konsultacje w semestrze zimowym:

poniedziałki godz. 19.00-20.30

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się online. Zapraszam do kontaktu poprzez e-mail (katarzyna.waldoch@ug.edu.pl) oraz na platformie MS Teams  - po wcześniejszym uzgodnieniu godziny drogą mailową.

mgr Krystyna Warylewska-Kamuś

Konsultacje w semestrze zimowym:

 • Studenci studiów stacjonarnych i wieczorowych: 10.00- 12.00 (czwartek)
 • Studenci studiów niestacjonarnych: 

październik: 09.10 (sobota), godz.: 10.00-12.00

listopad: 06.11 (sobota), godz.: 10.00-12.00

grudzień: 04.12 (sobota), godz.: 10.00-12.00

styczeń: 08.01 (sobota), godz.: 10.00-12.00

luty: 05.02 (sobota), godz.: 10.00-12.00

 

Konsultacje odbywają się drogą mailową.

Konsultacje za pomocą platformy MS Teams wymagają uprzedniego umówienia się.

 

Uwaga ! ! !

W związku z § 3 zarządzenia JM Rektora UG nr 24/R/20 z 12 marca 2020 r. w w/w terminie jestem do Państwa bieżącej, bezpośredniej dyspozycji na konsultacjach on-line w trybie online za pośrednictwem platformy MS Teams.  Konsutacje w formie tradycyjnej nie odbywają się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Paulina Waszkiewicz

Szanowni Państwo,

w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 konsultacje dla studentów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych będą odbywały się w poniedziałki, godz. 18:00-19:30 za pomocą platformy MS Teams. 

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aKGR2uefUENQecIcGAjsRkir4g...

mgr Karol Ważny

Konsultacje pod nr tel. 504 159 491 w środy w godz. 10:45-12:15.

Ponadto zapraszam do kontaktu za pośrednictwem mailowym, Portalu Studenta oraz poprzez portale społecznościowe.

dr Małgorzata Węgrzak

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022

Dr Małgorzata Węgrzak

wtorki 14.00-15.30.

Proszę o uprzedni kontakt mailowy : malgorzata.wegrzak@ug.edu.pl. Konsultacje odbywaja się on- line na MS Teams, badź na skypie.

live:cid.61b39a3986330aef

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

Dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/22:

poniedziałek 9.00-10.00 i 20.00-20.30

Konsultacje odbywają się on-line za pośrednictwem MS Teams.

 

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

UWAGA: w czasie epidemii konsultacje są prowadzone on-line za pomocą poczty elektronicznej - grzegorz.wierczynski@ug.edu.pl.

Konsultacje za pomocą połączenia audio-video (MS Teams) odbywają się we wtorki w godz. 10-12. Zainteresowani proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie za pomocą wskazanego powyżej adresu mailowego.

 

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

w związku z zagrożeniem epidemicznym konsultacje odbywają się on-line: kontakt za pomoca poczty elektronicznej (adres poczty: jacek.wiewiorowski@prawo.ug.edu.pl) oraz MS Teams:

wtorek, 12.10. br., godz. 10.00-11.30

wtorki, godz. 16.30-18.00 (od 19.10.br.)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM4Njc5NDUtMDIzN...

  

 

Dokładne dane podano na stronie https://praworzymskie.ug.edu.pl/?p=71

 

 

 

 

dr hab. Wojciech Wiewiórowski

Dr Wojciech R. Wiewiórowski

W obecnej chwili konsultacje odbywają się wyłącznie elektronicznie.

Jestem dostępny online w każdy poniedziałek w godz. 12:00-14:00

oraz prawie codziennie po godz. 23:00 :)

Podczas konsultacji online dostępne są następujące kanały komunikacji:

 • Skype: wiewiorowski

 • Twitter: W_Wiewiorowski

 • Facebook: wojciech.wiewiorowski

 • Messenger: wojciech.wiewiorowski

 • LinkedIn: wiewiorowski

Zachęcam również do kontaktu emailowego pod adresem:
wiewiorowski@o2.pl

Preferuję komunikację via chat. Proszę więc nie wywoływać komunikacji głosowej, jeśli wcześniej nie umówiliśmy się na takową. Z zasady nie otwieram przesyłanych do mnie (którymkolwiek kanałem komunikacji) a niezamówionych przeze mnie plików.

dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG

ROK AKADEMICKI 2020/2021 - WAKACJE

29 lipca, godz. 10:00 - 11:00

26 sierpnia, godz. 10:00 - 11:00

URLOP: do 2 września 2021 r.

UWAGA

w okresie obowiązywania szczególnych środków wynikających z zagrożenia koronawirusem konsultacje odbywają się wyłącznie w formie online

poprzez narzędzie SKYPE (dane kontaktowe Skype Live ID: live:.cid.e9ebbff0089b9119)
 

 

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

 

Konsultacje odbywają w poniedziałki o godz. 7.30-9.00

W okresie letnim konsultację odbędą się w następujących terminach:

26 lipca godz. 7-30-9.00

2 sierpnia godz. 7.30-9.00.

Uwaga!

W okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa konsultacje w ww. godzinach odbywać się będą on-line (za pomocą portalu studenta oraz e-maili). W tym czasie będę dostępny w czasie rzeczywistym. 

e-mail: adam.wisniewski@ug.edu.pl

W tym czasie kontakt będzie możliwy także przez Skype: 

live:.cid.fc268e2f26640239

 

 

dr hab. Maciej Wojciechowski

Dr hab. Maciej Wojciechowski

konsultacje: czwartek 17.00-18.30

Forma zdalna poprzez aplikację MS TEAMS

Proszę po prostu logować się na swoje studenckie konto i dzwonić. 

maciej.wojciechowski@ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

dr Hanna Wolska

 

Dr Hanna Wolska jest na urlopie macierzyńskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG

Konsultacje w bieżącym semestrze letnim:

środa godz. 15.00 - 16.30.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych konsultacje dydaktyczne odbywają się drogą mailową.

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

Konsultacje: poniedziałek godz. 17.00 - 18.30

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem skype: Krzysztof-Woźniewski

dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska

Poniedziałki:

17:00-18:30

Konsultacje odbywają się drogą mailową.

Konsultacje za pomocą platformy MS Teams wymagają uprzedniego umówienia się.

prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Członek - korespondent PAN i PAU

konsultacje: poniedziałek 15.00-16.30

Konsultacje odbywają się w formie zdalnej po wcześniejszym umówieniu się mailowym:

jerzy.zajadlo@prawo.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paulina Zajadło-Węglarz

Urlop do 24.11.2021

Od 24.11.2021 konsultacje odbywać sie bedą w poniedziałki 13-15

 

dr Kaja Zaleska-Korziuk

W roku akademickim konsultacje dr Kai Zaleskiej-Korziuk odbywają się w środy w godz. 16:30 - 18:00.

 Konsultacje odbywają się zdalnie poprzez  MS Teams, w celu umówienia spotkania proszę o wcześniejszy kontakt e-mail (kaja.zaleska@prawo.ug.edu.pl). 

 

 

 

 

 

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

 Konsultacje:

czwartek 16.00-17.30

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBiYWY2ZmMtNDFjY...

 

 

 

 

 

 

 

dr Marta Zbucka-Gargas

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się:

we wtorki w godzinach: 17.30 - 19.00.

 

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem MS Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Kamil Zeidler

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Kamil Zeidler

konsultacje: piątek 12.00-13.30

W każdy pierwszy piątek miesiąca konsultacje odbywają się w godz. 17.00-18.30.

W związku z zarządzeniem Rektora UG konsultacje odbywają się on-line przy użyciu Skype (live:.cid.7133c0603944948b).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Maciej Zejda

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021-2022 konsultacje odbywają się:

środy w godzinach 16:30-18:00. (online)

 

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail:  maciej.zejda@prawo.ug.edu.pl

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG

Konsultacje :

poniedziałek godz. 9.30 - 11.00

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają sią mailowo ( marcin.zieleniecki@ug.edu.pl )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

mgr Martyna Zimmermann-Pepol

UWAGA! 

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2:

1. Konsultacje odbywają się wyłącznie drogą internetową (via e-mail, Portal Studenta, Portal Edukacyjny lub inne umówione formy komunikacji):

Konsultacje - forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS - OBOWIĄZUJĄ ZAPISY:

 • Konsultacje dla studentów stacjonarnych: czwartki w godz. 10:30 - 12:00 (lub w innych indywidualnie umówionych terminach).
 • Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych: w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 18.00-19.30 (wyłącznie - w tych tygodniach nie ma czwartkowych konsultacji), tj. 4 listopada, 2 grudnia, 13 stycznia.
 • UWAGA: w dniu 13 stycznia 2021 konsultacje odbędą się w godz. 16:30 - 18:00. 

LINKhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a16e45a6d6cba4f50945ec2868...

 

2. Ćwiczenia z Prawoznawstwa są realizowane poprzez zdalne zajęcia dydaktyczne (MS Teams oraz kurs na Portalu Edukacyjnym lub inne ustalone formy nauczania).

 

mgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska

Terminy konsultacji:

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

środa godz. 8.00-9.30 (online)

 

Zapraszam do kontaktu: 

a) telefonicznego (nr 512 300 124)

b) via MS Teams lub

c) e-mailowego (olga.zinkiewicz@prawo.ug.edu.pl). 

 

 

dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

Środa 09.00 do 10.30 (kontakt pod adresem mailowym : iwona.zuzewicz-wiewiorowska@ug.edu.pl oraz na czacie w Microsoft Teams)