fbpx Terminy konsultacji wykładowców | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Terminy konsultacji wykładowców

Terminy konsultacji wykładowców

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG

Konsultacje on-line:

 

 Najbliższe konsultacje odbędą się w pon. 22 lutego 2021 r. w godz. 9.00-10.00.  Link do spotkania:

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Zaproszenie na spotkanie online, wymaga akceptacji, po której do kalendarza trafi link do spotkania. Jeżeli nie posiadasz zainstalowanej darmowej aplikacji MS Teams zachęcamy do wcześniejszego zainstalowania (możliwe korzystanie z wersji przeglądarkowej).

Dowiedz się więcej | Pomoc | Opcje spotkania

 

 

 

 

 

 

 

dr Magdalena Adamowicz

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbywają się w formie zdalnej w terminach:

27.07.2020 11.00-12.30;

03.08.2020 11.00-12.30

Studenci proszeni o kontakt pod adresem mailowym: magdalena.adamowicz@prawo.ug.edu.pl

 

dr Izabela Adrych-Brzezińska

 

 

 

prof. dr hab. Ewa Bagińska

Konsultacje w wakacje 2021 - drogą mailową

12 lipca - godz. 10

27 sierpnia  - godz .10

UWAGA STUDENCI: wnioski formalne proszę przesyłać za pośrednictwem właściwego dziekanatu, który sprawdza je formalnie, zgodnie z procedura wewnętrzną..

W razie potrzeby konsultacji przez MS TEAMS, prosze o zgloszenie mailem z tygodniowym wyprzedzeniem. Wowczas wysle link do najbliższego dnia konsultacji

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG

W okresie wakacyjnym konsultacje odbędą się w  formie mailowej (na adres: m.balwicka@prawo.ug.edu.pl) w terminie:

06.07. godz. 9.00-11.00

02.08. godz. 9.00-11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG
1 lipca 2021r.  godz. 14:30

5 sierpnia 2021r. godz. 14:30

(przez e-mail bądź Skype - @barczewski):

 

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

  W miesiącach wakacyjnych konsultacje odbywają się w formie online - na platformie MS Teams w terminach:

6 lipca 2021 r.godz. 17:00-18:30

poniżej link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY3NGI0YmEtOGU1N...

oraz 

31 sierpnia  2021 r.godz. 17:00-18:30

poniżej link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRlNTMyYmUtOWExY...

dr Adam Bochentyn

dr Adam Bochentyn

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbędą się w następujących terminach:

3 lipca (sobota) godz. 8:30-10:00

7 sierpnia (sobota) godz. 8:30-10:00

 

Link do MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZmNmE5YzUtNDM5Z...

Konsultacje odbywają się w formie online - na platformie MS Teams. Poza terminami konsultacji proszę kontaktować się mailowo (adam.bochentyn@prawo.ug.edu.pl).

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Konsultacje dr. hab. Mariusza Bogusza, prof. UG w semestrze letnim 2020/2021 będą się odbywać we wtorki od godz. 18-tej do 19-tej w aplikacji MS Teams (tenant studencki) – nazwa użytkownika: mariusz.bogusz@staffms.ug.edu.pl

Ostatnie konsultacje przed przerwą wakacyjną odbędą się we wtorek - 06 lipca, natomiast pierwsze konsultacje po przerwie wakacyjnej odbędą się we wtorek - 31 sierpnia (w formie i godzinach jak wyżej).

 

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski

 

kontakt e-mailowy: tomasz.bojar-fijalkowski@ug.edu.pl oraz MS Teams

on-line, czyl porzez MS Teams, Skype, portal UG

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Szanowni Państwo,

W związku z § 4 Zarządzenia nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, uprzejmie informuję, iż konsultacje będą odbywać się w formie zdalnej.

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: janina.ciechanowicz-mclean@ug.edu.pl

Konsultacje odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 17.00-18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

05.07.2021 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

09.08.2021 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

13.09.2021 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

27.09.2021 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

 

 

Propozycje tematów prac dyplomowych  

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

na seminariach prowadzonych przez prof. dr hab. Janinę Ciechanowicz-McLean

 w roku akademickim 2020/2021

Zainteresowanych proszę o kontakt na adres:

janina.ciechanowicz-mclean@ug.edu.pl

 1. Przestępstwa przeciwko zwierzętom  w prawie polskim.
 2. Szkoda ekologiczna jako znamię przestępstw przeciwko środowisku.
 3. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska w Polsce.
 4. Koncepcja prawnej ochrony środowiska w polskim kodeksie karnym.
 5. Prawna ochrona przyrody na obszarach chronionych w Polsce.
 6. Zinterpretuj ustawowe wyrażenia: szkoda „w znacznych rozmiarach” oraz „istotna szkoda”, o których mowa w przepisie art.181§1 i 2 kodeksu karnego.
 7.  Odpowiedzialność karna w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r.
 8.  Odpowiedzialność karna w ustawie Prawo ochrony środowiska z 2001 r.
 9.  Zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada prawa ochrony środowiska.
 10.   Realizacja prawa człowieka do środowiska w prawie międzynarodowym/ prawie unijnym/prawie polskim.
 11.  Czy uważasz, że prawna ochrona środowiska  w planowaniu przestrzennym jest w Polsce właściwie uregulowana ?
 12.  Obowiązek ochrony środowiska a wolność działalności gospodarczej w prawie polskim.
 13.   Prawna ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym w świetle prawa polskiego.
 14.  Środowisko przyrodnicze jako przedmiot ochrony karnoprawnej.
 15.  Rola ekoprawa w walce z  zanieczyszczeniem  Morza Bałtyckiego.
 16.  Rola ekoprawa w koncesjonowaniu wydobycia gazu łupkowego.
 17.  Rola ekoprawa w ochronie klimatu w Polsce i na świecie.
 18.  Prawo do informacji o środowisku jako instrument ochrony i zarządzania środowiskiem.
 19.  Ocena oddziaływania na środowisko jako instrument prawnej ochrony środowiska.
 20.  Gwarancje prawne udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.
 21.  Rola prawa w rozwiązywaniu konfliktów między planowaną inwestycją a ochroną środowiska /na przykładzie budowy przekopu Mierzei Wiślanej/ budowy autostrady przez Mazury-trasa S16/ budowy zamku w Puszczy Noteckiej/ i innych przykładów.
 22. Ochrona drzew i krzewów w prawie polskim.
 23.  Partycypacja  społeczna w ochronie środowiska.
 24.  Zasady ogólne prawa ochrony środowiska w prawie polskim/ prawie unijnym/ prawie międzynarodowym.
 25.  Związki społecznej gospodarki rynkowej z ochroną środowiska w świetle Konstytucji RP.
 26.  Przestępstwa przeciwko środowisku w polskim prawie karnym.
 27.  Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko środowisku w prawie polskim.
 28.  Sankcje karne za zanieczyszczanie morza pochodzące ze statków.
 29. Regulacje prawne dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów.
 30. Prawa i obowiązki administracji publicznej w ochronie środowiska na przykładzie ochrony klimatu/ gospodarowania odpadami niebezpiecznymi/ gospodarowania odpadami komunalnymi/ochrony wód morskich/ochrony wód śródlądowych/ ochrony lasów/ ochrony gruntów rolnych/ ochrony zwierząt/ i innych elementów środowiska.
 31.  Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt w 2020 r..
 32. Przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach w świetle prawa polskiego.
 33.  Międzynarodowe porozumienia dotyczące ochrony wybranego elementu środowiska/ ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem/ ochrony klimatu/ i innych zagadnień  - ocena ich skuteczności.
 34.  Rola prawa w przeciwdziałaniu efektowi cieplarnianemu.
 35.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczenia warstwy ozonowej.
 36.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczenia lasów.
 37.  Rola prawa w przeciwdziałaniu zagrożenia utraty różnorodności biologicznej.
 38.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczeniu gleby.
 39.  Rola prawa w przeciwdziałaniu deficytowi wody pitnej.
 40.  Ocena koncepcji normatywnej dostępu do informacji o środowisku.
 41.  Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska.
 42.  Prawna ochrona zasobów genetycznych.
 43.  Bezpieczeństwo ekologiczne w prawie polskim.
 44.  Unia Europejska wobec wyzwań globalnych w dziedzinie środowiska.
 45.  Unia Europejska jako strona wielostronnych umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska.
 46.  Unia Europejska jako inicjator szczególnych form ochrony przyrody.
 47. Unia Europejska jako lider w walce ze zmianami klimatu na świecie.
 48.  Prawne aspekty koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu.
 49.  Prawne aspekty gospodarki obiegu zamkniętego.
 50.  Pandemia koronawirusa a  prawo ochrony środowiska.
 51.  Ochrona środowiska w Dyrektywie dotyczącej morskiego planowania przestrzennego.
 52.  Ochrona środowiska w Dyrektywie w sprawie strategii morskiej.
 53.  Ochrona środowiska morskiego w prawie Unii Europejskiej.
 54.  Ochrona środowiska morskiego w prawie międzynarodowym.
 55.  Ochrona środowiska morskiego w prawie polskim.
 56.  Stosowanie prawa ochrony środowiska przez sądy krajowe.
 57.  Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w rozwoju prawa ochrony środowiska.
 58.  Prawna ochrona środowiska na ekologicznych obszarach specjalnych.
 59.  Ochrona środowiska a efektywność energetyczna.
 60.  Zasady i wymogi oznakowania produktów przyjaznych środowisku.
 61.  Prawna ochrona przyrody w parkach narodowych.
 62.  Prawna ochrona przyrody w rezerwatach przyrody.
 63.  Prawna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000.
 64.  Prawna ochrona przyrody na obszarach przygranicznych.
 65.  Organizacja ochrony przyrody w Polsce.
 66.  Rola organizacji ekologicznych w egzekwowaniu prawa ochrony środowiska.
 67.  Ochrona środowiska w umowach międzynarodowych między Unią Europejską a państwami trzecimi.
 68.  Zasady i wartości europejskiego prawa ochrony środowiska.
 69.  Zasady i wartości międzynarodowego prawa ochrony środowiska.
 70.  Idea i szanse realizacji Globalnego Paktu na rzecz Środowiska.

 

mgr Patryk Ciurak

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

06.07 16:30-17:30 
26.08 16:30-17:30 

pokój 1031

Oprócz tego możliwy jest stale kontakt przez mail patryk.ciurak@prawo.ug.edu.pl

dr Łukasz Cora

Konsultacje wakacyjne 2020/2021 

 • 7 lipca środa godz. 10.00-11.30
 • 30 sierpnia poniedziałek godz. 10.00-11.30 
 • Od 12 lipca do 29 sierpnia urlop wypoczynkowy. 


  W drodze e-mailowej lub na Skype  po uprzednim zgłoszeniu mailowym live:.cid.7ba800cc5345903a

 

 

 

dr Damian Cyman

Dr Damian Cyman

konsultacje: wtorek 17.00-18.30

Forma zdalna poprzez maila: damian.cyman@prawo.ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2021 (czwartek) godz. 09.00-10.00

02.08.2021 (poniedziałek) godz. 09.00-10.00

 

 

dr Beata Czarnecka-Dzialuk

Konsultacje w okresie wakacyjnym 2021:

14 lipca (środa) godz. 18.00 - 19.00

25 sierpnia (środa) godz. 18.00 - 19.00

Za pośrednictwem MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE3ODc2NGQtYmE4O...

mgr Hanna Czerwińska

Ze względu na zwolnienie lekarskie konsultacje się nie odbywają.

dr Krzysztof Czub

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

- 2 lipca 2021 r., godz. 17:00 - 18.00,

- 30 sierpnia 2021 r., godz. 17:00 - 18.00.

Konsultacje odbywają się wyłącznie on-line poprzez Portal Studenta/Portalu Pracownika.

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

z uwagi na zarządzenie Rektora dotyczące zdalnego prowadzenia zajęć oraz innych obowiązków nauczycieli akademickich osoby zainteresowane kontaktem ze mną proszę o wcześniejszą wiadomość na email: anna.dobaczewska@ug.edu.pl i umówienie się na konsultacje  podając nazwę użytkownika MS Teams. 

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2021 (czwartek) godz. 10.00-11.00

30.08.2021 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

 

dr Anna Drywa

Dr Anna Drywa

zwolnienie lekarskie

 

 

 

 

 

dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG

 

 

 

 

dr Maciej Fingas

01.10.2020 r. - 30.09.2021 - urlop naukowy

dr Marta Flis-Świeczkowska

Konsultacje odbywają się za pomocą platformy MsTeams (wystarczy kliknąć w link znajdujący się poniżej, ewentualnie skopiować link do przeglądarki).

Najbliższe konsultacje odbędą się;

29.06.2021 r. godz. 11-12:30

6.07.2021 r. godz. 11-12:30

17.08.2021 r. godz. 11-12:30

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdiM2Y4ZmQtOTZkY...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Agnieszka Gajda

W okresie letnim konsultacje dr Agnieszki Gajdy odbędą się:

6 lipca w godz. 13.00-14.00

6 sierpnia w godz. 9.00-10.00

proszę kontaktować się przez Portal Studenta lub e-mailem.

 

 

 

Plan konsultacji dr Agnieszki Gajdy w drugim semestrze roku 2020/2021:

 

wtorek godz. 8.15-10.15
 

wyjątki:

zamiast 23.03 – 27.03 godz. 10.00-12.00

zamiast 20.04 – 24.04, godz. 10.00-12.00

zamiast 25.05 – 22.05, godz. 10.00-12.00

zamiast    1.06  -  5.06, godz. 15.00-17.00

 

Do odwołania konsultacje odbywają się online poprzez Portal Studenta

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

UWAGA! Konsultacje do odwołania odbywać się będą w drodze mailowej (michal.galedek@prawo.ug.edu.pl).

 

 

 

 

 

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG

poniedziałek, godz. 17.30-19.00

Konsultacje w czasie wakacji: 5 lipca (poniedziałek) i 30 sierpnia (poniedziałek), godz. 17.00-18.00.

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia epidemicznego konsultacje odbywają się w podanych godzinach za pośrednictwem programu Skype (należy wyszukać: radogiet).

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

Uprzejmie informuję, iż przebywam na zwolenieniu lekarskim.
W sprawach pilnych proszę o kontakt z Sekretariatem KTiFPiP.

 

mgr Paulina Glejt-Uziębło

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbędą się:

5.07.2021 r. od 19.00 do 20.30

30.08.2021 r. od 19.00 do 20.30

za pośrednictwem Skype'a live:.cid.b35a5dac469ae3aa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

konsultacje: poniedziałek 19.00-19.45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y0ZjZjNDQtMDE3Y...
 

i środa 19.00-19.45


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjIzZGRkMTktZDNjO...

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym

05.07.2021 (poniedziałek) godz. 11.00-12.00

31.08.2021 (wtorek) godz. 11.00-12.00

 

Konsultacje odbywają się w formie zdalnej przez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG

Konsultacje odbywają się w środy w godz. 17:00-18:30.

Konsultacje odbywają się online. Proszę o kontakt przez MS Teams, adres: bartlomiej.gliniecki@staffms.ug.edu.pl albo kontakt e-mail - b.gliniecki@prawo.ug.edu.pl

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

27 lutego, godz. 17:00-17:45

6 marca, godz. 17:00-17:45

10 kwietnia, godz. 17:00-17:45

15 maja, godz. 17:00-17:45

Konsultacje odbywają się online. Proszę o kontakt przez MS Teams, adres: bartlomiej.gliniecki@staffms.ug.edu.pl albo kontakt e-mail - b.gliniecki@prawo.ug.edu.pl

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

 

 

 

KONSULTACJE W OKRESIE

OD 14 CZERWCA 2021 R. DO 31 SIERPNIA 2021 R.

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniach od 14-30 czerwca 2021 r. konsultacje będą się odbywać w następujących terminach:

 1. 16 czerwca (środa) – godz. 16.00-18.00
 2. 22 czerwca (wtorek) – godz. 11.00-12.30
 3. 29 czerwca (wtorek) – godz. 14.00-15.30

W okresie wakacji letnich konsultacje odbędą się w następujących terminach:

 1. 6 lipca (wtorek) – godz. 11.00-12.30
 2. 30 sierpnia (poniedziałek) – godz. 11.00-12.30

Konsultacje odbywać się będą on-line za pomocą programu Skype – live:.cid.bd25654d650e8dd6.

Po uprzednim umówieniu się możliwe jest również odbycie konsultacji za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

 

mgr Karol Gregorczuk

Mgr Karol Gregorczuk

konsultacje: czwartek 17.00-18.30

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2021 (czwartek) godz. 16.00-17.00

30.08.2021 (poniedziałek) godz. 16.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Beata J. Kowalczyk

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbędą się:

23 lipca w godz. 19.00-19.45

13 sierpnia w godz. 19.00-19.45

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem platformy MsTeams. W podanych godzinach będę oczekiwać na kontak z Państwa strony. 

mgr Katarzyna Jakubczak-Fopke

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

- 5 lipca od godziny 18:00 do 19:30

- 6 sierpnia od godziny 18:00 do 19:30

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne konsultacje odbywają się on-line, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Link do konsultacji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQwZTA1ZTEtNDhhM...

 

 

mgr Wojciech Jankowski

Mgr Wojciech Jankowski

Konsultacje w okresie wakacyjnym

30.07.2021 (piątek) godz. 09.00-10.00

31.08.2021 (wtorek) godz. 09.00-10.00

 Link do konsultacji znajduje się na Portalu Studenta, w razie problemów proszę pisać na 

wojciech.jankowski@prawo.ug.edu.pl

 

dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG

dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG

konsultacje: czwartek 18.00-19.30

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

MS teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDExMjg2ZTItOGQxN...

Konsultacje w okresie wakacyjnym

09.07.2021 (piątek) godz. 09.00-10.00

31.08.2021 (wtorek) godz. 09.00-10.00

dr Grzegorz Julke

Konsultacje w semstrze letnim  2020/2021   odbywać się będą w czwartki, godz. 11.30 - 13.15. W razie potrzeby prosze pisać na adres:

grzegorz.julke@prawo.ug.edu.pl,

gj.ug.@wp.pl

lub kontaktować się telefonicznie: 502 - 648 - 510. 

 

Zapraszam serdecznie do kontaktu.

Grzegorz Julke

 

dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

konsultacje: środa 10.00-11.30

Konsultacje dr hab. Anny Jurkowskiej-Zeidler, prof. UG  w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych odbywają się w formie on-line.

(MsTeams/czat, e-mail: anna.jurkowskazeidler@prawo.ug.edu.pl, portal studenta).

Konsultacje w okresie wakacyjnym

02.07.2021 (piątek) godz. 10.00-11.00

02.08.2021 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Tomasz Kanty

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

Dr Tomasz Kanty

05 lipca 2021r. godz. 18.00 – 19.00

02 sierpnia 2021r.  godz. 18.00 – 19.00

 

Ze względu na stan epidemii konsultacj będą odbywać się telefonicznie,

a w zależności od dalszych potrzeb za pomocą maila lub wideo-konferencji.

nr telefonu: 600-079-740

Dzwonić śmiało.

 

KOD: 237785

dr Łukasz Karczyński

Konsultacje w wakacje i we wrześniu

31.08 godz. 9.30-10.30

6.09 godz. 9.30-11.00

13.09 godz. 9.30-11.00

19.09 godz. 19.00-20.30

27.09 godz. 9.30-11.00

Do odwołania konsultacje odbywają się online w MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZjNGJlMGYtMmRkM...).

UWAGA

Chcesz się ze mną szybko skontaktować? Napisz e-mail, a nie wiadomość w Portalu Studenta ani w Teams. E-mail na pewno odczytam szybciej.

dr Magdalena Kasprzak

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

Dr Magdalena Kasprzak 

5 lipca 2021r.  godz. 18.30 – 19.30

30 sierpnia 2021r.  godz. 18.30 – 19.30

za pomocą usługi SKYPE.

W celu odbycia konsultacji proszę wyszukać użytkownika:  Kryminalistyka_Kasprzak_UG

live:.cid.bda5fde1efd061a5

Drugą formą kontaktu jest tradycyjny e-mail.

 

 

 

dr Krzysztof Kaszubowski

dr Krzysztof Kaszubowski
 

W okresie wakacyjnym konsultacje odbędą się:

we czwartek 8 lipca godz. 10.00 - 11.30

we wtorek 31 sierpnia godz. 10.00 - 11.30

[skype: live:.cid.659c5bbdfdf87f17]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Bartosz Kędzierski

Konsultacje  w semestrze letnim 2020/2021:

wtorek  godz. 19.00 - 20.30

Konsultacje odbywają sie za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Link przesyłam za pośrednictwem poczty e-mail. Proszę pisać na adres: b.kedzierski@prawo.ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

Dr Bartosz Kędzierski

1 lipca 2021r. godz. 18.00 – 20.00

31 sierpnia 2021r. godz. 18.00 – 20.00

 

 

 

mgr Joanna Kiraga

Szanowni Państwo,

W związku z § 7 Zarządzenia nr 5/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, uprzejmie informuję, iż konsultacje będą odbywać się w formie zdalnej.

Zapraszam do kontaktu w poniedziałki w godzinach 15:30-17:00 drogą e-mail:  joanna.kiraga@ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

05.07.2021 (poniedziałek) godz. 09.00-10.00

31.08.2021 (wtorek) godz. 09.00-10.00

dr Piotr Kitowski

dr Piotr Kitowski

Konsultacje  w okresie wakacyjnym 2020/21:

6.07.2021 godz 18.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9824928e6b284f08ab0d202f1...

 

2.08.2021 godz. 11.00

UWAGA! W dzisiejszym tj. 02.08.2021 konsultacje nie odbędą się, zostały przeniesione na 30.08.2021 (poniedziałek) godz. 11.00

 

Konsultacje odbywają się  przy użyciu MS teams.

 

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień mówionych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia stacjonarna))

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952, 1027-1060, 1075-1076

T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, 5 wydanie, Warszawa 2017

331-395, 422-423, 425, 540-542, 546-548, 578-588, 591-592

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień omawianych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia niestacjonarna)

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952

 

 

dr Anna Klimaszewska

dr Anna Klimaszewska

nieobecność

 

Konsultacje odbywać się będą w drodze mailowej: anna.klimaszewska@prawo.ug.edu.pl  i za pomocą skype: live:.cid.b17f5dd5f4036456

 

dr Łukasz Kodłubański

Konsultacje w okresie przerwy wakacyjnej odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca,  godz. 16.30 - 18.00

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem Ms Teams.

Proszę o kontakt telefoniczny przed zalogowaniem (tel. 730-010-840).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGM0NGUyMjktMTFhN...

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG

Konsultacje wakacyjne:

02.07.2020 11.45 -12.45; 06.07.2020 11.30 -12.30; 03.08.2020 10.00 -12.00

Studenci proszeni są o kontakt pod adresem mailowym: tomasz.koncewicz@provider.pl 

 

 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

czwartek godz. 10.00 – 11.30

 

W roku akademickim 2017 - 2018 LAPA Crane Fellow na Princeton University.

 

mgr Kinga Konieczna

Konsultacje w trakcie wakacji  :

2.07.2021 r., godz. 17.30-18.15

2.08.2021 r., godz. 18.00-18.45

 

 

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się online. Zapraszam do kontaktu poprzez e-mail (kinga.konieczna@ug.edu.pl) oraz na platformie MS Teams  - po wcześniejszym uzgodnieniu godziny drogą mailową.

 

 

mgr Mateusz Kosmol

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

05 lipca godz. 16:00-17:00

31 sierpnia godz. 16:00-17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

Uwaga! Zmina terminu konsultacji!

Konsultacje odbywają się we wtorek  godz. 13.30-15.00

Konsultacje odbywają się zdalnie poprzez  e-mail: joanna.kruczalak-jankowska@ug.edu.pl, zaś po wcześniejszym umówieniu poprzez MS Teams.

 

Terminy seminarium Prawo studia stacjonarne: poniedziałek godz. 17-19 (spotkania indywidualne) oraz środy godz. 8-9 (spotkania grupowe)

Terminy seminarium Prawo studia niestacjonarne:

26.02 godz. 18

05.03, 12,03, 19.03,26.03, 09.04 - godz. 18

13.03. godz. 16

 

 

Proseminarium stacjonarne: wtorek 18.15 - 19.45 (JKJ- marzec)

Proseminarium niest. 28.02. godz. 15

07.03 godz. 9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Barbara Kubić-Marlewska

Konsultacje:

poniedziałek godz. 7.30 - 9.00

We wrześniu konsultacje dla studentów odbędą się  w każdy poniedziałek i czwartek, w godzinach 16.00-16.45
Konsultacje odbywają się mailowo: b.marlewska@prawo.ug.edu.pl, oraz za pośrednictwem innych komunikatorów elektronicznych, po wcześniejszym umówieniu się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paweł Kwiatkowski

Konsultacje

 

W okresie przerwy wakacyjnej konsultacje odbędą się

26 lipca 10:00 - 11:30

9 sierpnia 10:00 - 11:30

 

Konsultacje w semestrze letnim

 

Czwartki 16:45 - 18:15

 

 

 

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem uniwersyteckiej poczty elektronicznej oraz MS Teams. Przed rozmową za pośrednictwem MS Teams proszę o uprzedni kontakt mailowy.

 

dr Maria Lewandowicz

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

Dr Maria Lewandowicz

01.07.2021r.  godz. 10.00 – 11.00

10.08.2021r. godz. 10.00 – 11.00

W związku z zaistniałą sytuacją konsultacje będą odbywały się z formie on-line za pośrednictwem Skype live:.cid.b439ed0d025937b0.

W razie jakichkolwiek trudności proszę o konatakt drogą mailową.

mgr Andrzej Lewna

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

Mgr Andrzej Lewna

13 lipca 2021r.  godz. 9.00 – 10.00

9 sierpnia 2021r.  godz. 9.00 – 10.00

konsultacje w semestrze letnim: środa 9.00-12.00

konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.15 – 18.15.

UWAGA: W związku z zagrożeniem epidemicznym w okresie obowiązywania zarządzeń ograniczających funkcjonowanie administracji Uniwersytetu i wprowadzających obowiązek prowadzenia zajęć w formie e-learningu, konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych terminach za pośrednictwem aplikacji MS Teams pod następującymi linkami:

1. Konsultacje dla studentów stacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a105c0545d06144fd90c2f1b2a...

2. Konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a507d8f1203b94fd1bd556f7d1...

W czasie konsultacji oraz poza nimi w wypadkach nagłych zapraszam do kontaktu również za pośrednictwem adresu andrzej.lewna@ug.edu.pl oraz pod nr tel.: + 48 790-440-952.   

Konsultacje w okresie wakacyjnym: 

1. 13.07.2021 9.00-10.00: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7255b524417349beb5500c861...

dr Maciej Łaga

Konsultacje w wakacje przez panel rozmowy w MS Teams:

7.07 - 16-17,

31.08 - 16-17.

 

Konsultacje we wrześniu przez panel rozmowy w MS Teams - wtorki godz. 14-15.

 

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

 

Szanowni Państwo,

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbędą się w następujących terminach:

1 lipca 2021 roku, godz. 17-18.30;

2 sierpnia 2021 roku, godz. 17-18.30.

Konsultacje odbywają za pośrednictwem poczty elektronicznej: katarzyna.lasak@ug.edu.pl. W razie potrzeby bezpośredniego kontaktu (ms teams), proszę o wcześniejszą informację na adres e-mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Magdalena Łągiewska

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021

 

środa godz. 8.30-10.00

w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 18.30-20.00

Konsultacje odbywają się on-line przy użyciu Skype'a (https://join.skype.com/invite/mDIEgg7VFQ3S).

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

02.07.2021 (piątek) godz. 10:00-11:00

23.08.2021 (poniedziałek) godz. 10:00-11:00

 

 

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021:

środa godz. 8.00-9.00

 

 

 

 

 

dr Maja Maciejewska-Szałas

 

Konsultacje w okresie letnim odbędą się w aplikacji MS Teams w następujących termianch:

27 lipiec (wtorek) godz. 16.00-17.00

24 sierpnia (wtorek) godz. 16.00-17.00

We wszystkich sprawach, a zwłaszcza pilnych, można również napisać do mnie maila na adres: maja.maciejewska-szalas@ug.edu.pl lub wiadomość w portalu studenta.

Poniżej link do konsultacji w MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgyYTQ5ZjEtMzdlZ...

 

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Konsultacje odbywają sie z pośrednictwem telefonu 58/ 523 2904.

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

 

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

1 lipca 2021r. godz. 10.00 – 11.00

31 sierpnia 2021r. godz. 10.00 – 11.00

 

 

 

 

"Filozofia państwa i polityki" IV PS i PZ

Pytania:

1. Kierunki i etapy rozwoju myśli polityczno - ustrojowo - prawnej w XIX i na początku XX w.

2. Systemy myśli państwowo-politycznej od XVII do początku XIX w.

3. Nowożytne systemy umowy społecznej.

4. Podział władz w liberaliźmie politycznym.

5. Państwo i polityka w filozofii idealizmu w XIX w.

Podrecznik:H. Izdebski "Historia myśli politycznej i prawnej", C.H.Beck, W-wa, kilka wydań

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG

Konsultacje:

Czwartek 10:00-11:30 

Office hours: 

Thursday 10h00-11h30 

mgr Dawid Marko

Konsultacje (on–line) w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbywają się we wtorki, godz.  17.00 – 18.30. 
 

Konsultacje w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) roku akademickiego 2020/2021:

–  03.07.2021 r. (sobota), godz. 18:15 - 19:00;

–  30.08.2021 r. (poniedziałek), godz.  18:15 - 19:00.


UWAGA: W okresie od 16.03.2020 r. do odwołania konsultacje odbywają się wyłącznie on-line. W wyżej wyznaczonych terminach będę dostępny dla Państwa pod wyżej wskazanym adresem e-mail oraz za pośrednictwem komunikatora Skype (ID: live:.cid.471d7e8224c01329). 

 


 

 

mgr Joanna Marszałek

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

Mgr Joanna Marszałek

2.07.2021 godz. 18.00 – 19.00

6.08.2021 godz. 18.00 – 19.00

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem  e-maila.

 

 

 

 

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

poniedziałek godz. 11.00-13.00

W okresie zawieszenia zajęć  konsultacje odbywają się drogą mailową.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Marcin Michalak

Dr Marcin Michalak

Okres wakacyjny 2021

Konsultacje w okresie letnim roku akademickiego 2020/2021 odbywają się online na platformie MS Teams 19 lipca w godz. od 11 do 13 oraz 16 sierpnia w godz. od 10 do 12. Adres: marcin.michalak@staffms.ug.edu.pl

dr Dawid Michalski

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

01.07.2021 godz. 9:00

01.08.2021 godz. 10:00

Konsultacje odbywają się także w formie elektronicznej m.in. za pośrednictwem poczty e-mail.

dr Maciej Mikliński

Dr Maciej Mikliński

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją spowodowaną COVID19 uprzejmie informuję, że moje konsultacje odbywać się będą w formie zdalnej poprzez aplikację MS TEAMS.

Termin konsultacji w semestrze letnim 2020/2021 to: środy 17.00-18.30. Link do konsultacji otrzymaliście Państwo poprzez portal studenta.

Mój adres mailowy to: maciej.miklinski@prawo.ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

09.07.2021 (piątek) godz. 17.00-18.00

31.08.2021 (wtore) godz. 17.00-18.00

dr Michał Miłosz

W okresie zawieszenia zajęć w budynkach UG w godzinach konsultacji proszę kontaktować się ze mną telefonicznie (tel. 503 622 554). Po uprzednim uzgodnieniu mailowym możliwe jest również spotkanie na platformie MS Teams.

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbędą się:

- 1 lipca w godzinach 9:00-11:00;

- 30 sierpnia w godzinach 9:00-11:00.

 

Poza terminami konsultacji proszę kontaktować się mailowo.

 

mgr Szymon Moś

Mgr Szymon Moś
Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021
Wtorki godz. 18:00-19:30.

Uwaga! W dniu 08.06.2021 konsultacje w godzinach 17:00-18:30.

W terminie konsultacji jestem do Państwa dyspozycji na konsultacjach on-line poprzez e-mail lub MS Teams.

Konsultacje w okresie wakacyjnym

06.07.2021 (wtorek) godz. 09.00-10.00

31.08.2021 (wtorek) godz. 09.00-10.00

UWAGA!

Z uwagi na umawiane podczas konsultacji zaliczenia zachęcam do bieżącego kontaktu przez MS Teams.

 

 

dr Rafał Mroczkowski

Dr Rafał Mroczkowski

konsultacje: wtorek 12.00-13.30

w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00-17.45

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2021 (czwartek) godz. 09.00-10.00

31.08.2021 (wtorek) godz. 09.00-10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Mróz-Szarmach

KONSULTACJE W SEM. LETNIM 2020/2021 (on-line):

środa w godz. 18:15 - 19:45

 

UWAGA - KONSULTACJE W CZERWCU!

Konsultacje z dn. 16.06.2021 r. (środa) zostają przeniesione na dzień 14.06.2021 r. (poniedziałek) w godz. 09:00 - 10:30.

Konsultacje w dn. 24.06.2021 r. (czwartek) odbędą się w g. 11:00 - 12:30. 

Konsultacje z dn. 30.06.2021 r. (środa) zostają przeniesione na dzień 28.06.2021 r. (poniedziałek) w godz. 17:00 - 18:30.

 

KONSULTACJE W LIPCU I SIERPNIU 2021 r. (on-line):

1) 26.07.2021 r. (poniedziałek): g. 10:00 - 11:30;

2) 02.08.2021 r. (poniedziałek): g. 17:00 - 18:30.

 

UWAGA! Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania konsultacje odbywają się wyłącznie on-line. Oznacza to, że w czasie wyznaczonych godzin konsultacji możecie Państwo kontaktować się ze mną:

1) mailowo: dms@prawo.ug.edu.pl;

2) poprzez Skype: nazwa użytkownika => live:.cid.5e02fa872d046cd6;

3) poprzez MS Teams: dominika.mroz-szarmach@staffms.ug.edu.pl.

 

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG


dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

   konsultacje: poniedziałek 09.45 - 11.15 (poza ostatnim poniedziałkiem miesiąca)

   Konsultacje w termiach zjazdów studiów niestacjonarnych:

27 lutego: 12.00 – 13.00

13 marca: 11.00 – 12.00

10 kwietnia: 11.00 – 12.00

08 maja: 10.00 – 11.00

05 czerwca: 10.00 – 11.00

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym

30.07.2021 (piątek) godz. 10.00-11.00

02.08.2021 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

 

-----------------------------------------------------

UWAGA !!!

Szanowni Państwo,

z uwagi na obecną sytuację, uprzejmie proszę o kontakt w sprawach związanych z procesem dydaktycznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W trakcie godzin konsultacji odpowiedzi będą udzielane bezzwłocznie (w kolejności otrzymywania wiadomości/pytań/uwag), poza tymi godzinami – stosownie do możliwości.

Życzę dużo zdrowia,

Oktawian Nawrot

-----------------------------------------------------

 

dr Justyna Nawrot

W semestrze letnim przebywam na urlopie.

 

 

dr Wioletta Niemiec

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

Dr Wioletta Niemiec

1 lipca 2021r. godz. 17.00-18.00

11 sierpnia 2021r. godz. 17.00-18.00

za pośrednictwem SKYPE  adres: W.M. Niemiec  live:.cid.ec1c840adc56bb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Jarosław Niesiołowski

dr Jarosław Niesiołowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Paweł Nowicki

Konsultacje w okresie wakacyjnym

 

6.07.2021 (wtorek) 15:00 - 16:30 

9.07.2021 (piątek) 12:00 - 13:30

27.08.2021 (piątek) 15:00 - 16:30

 

w formie: videochatu/google meets/hangoutsmeet/e-mail

po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym:

pawel.nowicki@prawo.ug.edu.pl

Istnieje również możliwość umówienia się na videochat w innym pasującym terminie.

 

Poza wskazanymi terminami zapraszam do kontatku również pod adresem e-mail:

pawel.nowicki@prawo.ug.edu.pl

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

konsultacje: środa 17.00-18.30

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjlhOWQ2MTctMTEyY...

Konsultacje w okresie wakacyjnym

07.07.2021 (środa) godz. 17.00-18.00

31.08.2021 (wtorek) godz. 17.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Robert Obrzud

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się we wtorki godz. 10:00 - 11:30. 

Konsultacje odbywają się online. Proszę o kontakt przez MS Teams, adres: robert.obrzud@ug.edu.pl lub robert.obrzud@staffms.ug.edu.pl albo kontakt e-mail.

 

dr Szymon Obuchowski

Dr Szymon Obuchowski

konsultacje: poniedziałek 18.00-19.00 i środa 15.00-16.00

Konsultacje odbywają się w trybie zdalnym. Wszystkich Państwa zainteresowanych rozmową (np. przez Skype) proszę w miarę możliwości o informację z wyprzedzeniem, za pośrednictwem e-maila, by móc ustalić na czas szczegóły techniczne.

Konsultacje w okresie wakacyjnym

23.07.2021 (piatek) godz. 09.00-10.00

25.08.2021 (środa) godz. 09.00-10.00

mgr Izabela Oleksy-Piesik

W okresie wakacyjnym konsultacje mgr Izabeli Oleksy-Piesik będą odbywały się w systemie on-line (portal studenta lub kontakt mailowy: izabela.oleksy@ug.edu.pl), w następujących terminach:

14 lipca 2021 r. (środa), w godz. 19:00-20:30;

4 sierpnia 2021 r. (środa), w godz. 19:00-20:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Przemysław Panfil

Dr Przemysław Panfil

Konsultacje w okresie wakacyjnym

26.07.2021 (poniedziałek) godz. 12.00-13.00

02.08.2021 (poniedziałek) godz. 12.00-13.00

 

Konsultacje odbędą się na MSTeams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEzYTNhMjYtMTA3Y...

dr Paweł Petasz

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

Dr Paweł Petasz

1 lipca 2021r. godz. 11.30-12.15

30 sierpnia 2021r.  godz. 8.00 – 8.45

Konsultacje 21 czerwca i 28 czerwca 2021 r. godz. 8:00-9:30

link do konsultacji poniżej / ppetasz@yahoo.com (możliwy w ww. godzinach kontakt telefoniczny: 572-727-531)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRiYjQ3YWQtMDI1Y...

 

Konsultacje weekendowe dla studentów zaocznych w czerwcu 2021:

link do konsultacji poniżej / ppetasz@yahoo.com lub tel. 572-727-531

Konsultacje dla studentów zaocznych 19.06.2021 godz. 8:00-9:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZlM2Q5NzUtZWZmZ...

 

Konsultacje weekendowe dla studentów zaocznych w maju 2021:

link do konsultacji poniżej / ppetasz@yahoo.com lub tel. 572-727-531

Konsultacje dla studentów zaocznych 30.05.2021 godz. 8:00-9:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNiOTA2ZmYtYzE4N...

 

Konsultacje weekendowe dla studentów zaocznych w kwietniu 2021:

link do konsultacji poniżej / ppetasz@yahoo.com lub tel. 572-727-531

Konsultacje dla studentów zaocznych 17.04.2021 godz. 8:00-9:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNiOTA2ZmYtYzE4N...

 

Konsultacje weekendowe dla studentów zaocznych w marcu 2021:

link do konsultacji poniżej / ppetasz@yahoo.com lub tel. 572-727-531

Konsultacje dla studentów zaocznych 07.03.2021 godz. 9:00-10:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjBkYTBhMTYtZDk3N...

 

Konsultacje weekendowe dla studentów zaocznych w lutym 2021:

link do konsultacji poniżej / ppetasz@yahoo.com lub tel. 572-727-531

Konsultacje dla studentów zaocznych 28.02.2021 godz. 8:00-9:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RlY2M1ZGMtNGNhO...

 

 

Konsultacje weekendowe dla studentów zaocznych w styczniu 2021:

link do konsultacji poniżej / ppetasz@yahoo.com lub tel. 572-727-531

Konsultacje dla studentów zaocznych 09.01.2021, godz. 15:45-17:15

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNiNmQzZmUtYjMzY...

 

Konsultacje weekendowe dla studentów zaocznych w grudniu 2020:

link do konsultacji poniżej / ppetasz@yahoo.com (w razie kontaktu mailowego albo dzwonic na numer 572-727-531)

Konsultacje dla studentów zaocznych 19.12.2020, godz. 12:00 - 13:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdkZWYyNjktMjU5M...

 

Konsultacje weekendowe dla studentów zaocznych w listopadzie:

link do konsultacji poniżej / ppetasz@yahoo.com (w razie kontaktu mailowego albo dzwonic na numer 572-727-531)

Niedziela 8.11.2020 12:50-14:10

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWNmNjNhMmQtOGVmN...

 

Konsultacje weekendowe dla studentów zaocznych w październiku:

link do konsultacji poniżej / ppetasz@yahoo.com (w razie kontaktu mailowego albo dzwonic na numer 572-727-531)

Niedziela 11.10.2020 9:45-11:15

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDhlNzQ1ODItMzQ4Z...

 

dr Anna Podolska

Konsultacje:

Poniedziałek, godz. 17.30-19.00

Konsultacje odbywają się w drodze mailowej anna.podolska@ug.edu.pl

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

Dr hab.  Jacek Potulski, prof. UG

5 lipca 2021r. godz. 15.00 – 16.00

2 sierpnia 2021r godz. 15.00 – 16.00

 

Konsultacje odbywać się będą poprzez kontakt telefoniczny nr 604959650.

 

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

Szanowni Państwo,

W związku z § 4 Zarządzenia nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, uprzejmie informuję, iż konsultacje będą odbywać się w formie zdalnej.

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: andrzej.powalowski@prawo.ug.edu.pl

Konsultacje odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 17.00-18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

05.07.2021 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

02.08.2021 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Jakub Puszkarski

Konsultacje w okresie wakacji letnich:

8.7.2021 godz. 16:00 - 18:00

2.8.2021 godz. 10:30 - 12:30

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMzNTFmY2ItNmMyO...

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim 2020/21 odbywają się w trybie zdalnym:

środa godz. 9.30-11.00

(droga mailową: dpyc@prawo.ug.edu.pl)

 

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

12.07.2021 w godz. 9-10.30

30.08.2021 w godz. 9-10.30

dr Piotr Rogoziński

 

Konsultacje w okresie wakcyjnym:

1.07.2021 r.  godz. 18.00 - 19.00

1.08.2021r. godz. 16.00-17.00

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem maila.

 

 

 

 

 

mgr Dawid Rogoziński

W okresie zawieszenia zajęć  konsultacje dydaktyczne odbywają się drogą mailową [dawid.rogozinski@ug.edu.pl] i z wykorzystaniem aplikacji umożliwiających łączenie się w formie telekonferencji (MsTeams) w godzinach zaplanowanych tradycyjnych konsultacji.

Konsultacje w czasie sesji i wakacji letnich: piątek, godz.: 9:45 - 11:15

UWAGA! 

W dniu 18 czerwca konsultacje nie odbędą się ze wzgędu na zwolnienie chorobowe. 
W dniach 23 czerwca - 09 lipca oraz 11 sierpnia - 10 września przebywam na urlopie. 

 

 

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG

Dr  hab. Anna Rytel-Warzocha (sala 3027)

Konsultacje w okresie letnim odbędą się w poniedziałek 26 lipca 2021 r. w godz. 9.00-10.00 oraz we wtorek 31 sierpnia 2021 r. w godz. 9.00-10.00. W sprawach pilnych możliwość kontaktu również w każdy inny dzień.

Do czasu przywrócenia zajęć dydaktycznych w budynku WPiA konsultacje będą odbywać się za pośrednictwem Internetu. Proszę o kontakt poprzez portal studenta lub na adres mailowy: anna.rytel@prawo.ug.edu.pl. W godzinach konsultacji będę na bieżąco udzielać odpowiedzi. Po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem maila, możliwe są również konsultacje telefoniczne lub poprzez MsTeams.

 

dr Grzegorz Sikorski

Konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych:

poniedziałek godz. 10.00-11.30

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych):

14.03. 2021 r. g. 19.00 - 20.00

24.04. 2021 r. g. 15.00 - 16.00

9.05.2021 r. g. 11.55 - 12.55

Konsultacje odbywają się w formie elektronicznej (msteams, skype). Proszę o wcześniejsze umawianie się na termin konsultacji z użyciem poczty elektronicznej.

dr Marek Skwarcow

Dr Marek Skwarcow  pok. 3071

piątek po wykładzie

dr Tomasz Snarski

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021:

wtorki, godz. 17.15-18.45

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

Dr Tomasz Snarski

15 lipca 2021r. godz. 16.30-17.15

31 sierpnia 2021r. godz. 16.30-17.15

 

Od 16 marca 2020 konsultacje będą odbywać sie w formie online za pośrednictwem komunikatora skype: tomeksnarski. Nadto w tych godzinach dr Snarski będzie na bieżąco odpowiadał na korespondencję e-mail.

 

 

 

dr Tomasz Sowiński

Dr Tomasz Sowiński

konsultacje: PONIEDZIAŁEK  10.00. - 11.30.

on line - poczta elektroniczna + portal nauczyciela/studenta

Konsultacje w okresie wakacyjnym

06.07.2021 (wtorek) godz. 10.00-11.00

31.08.2021 (wtorek) godz. 10.00-11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Krzysztof Stasiak

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

Dr Krzysztof Stasiak

2.07.2021 godz. 17.00-18.30

 30.08.2021 godz. 17.00-18.30

 

Uprzejmie informuję, iż w terminch i godzinach ustalonych dla konsultacji będę dostępny pod służobwym mailem: krzysztof.stasiak@prawo.ug.edu.pl (w razie potrzeby, w tym czasie będzie też możliwość skontaktowania się ze mną za pomocą uzgodnionego ze studentem komunikatora).

 

 

 

 

 

 

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

Konsultacje (przez Skype po uprzednim zgłoszeniu mailowym)

piątek, godz. 13.00-14.30

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym (przez Skype po uprzednim zgłoszeniu mailowym)

1 lipca (czwartek), godz. 12.30-13.30

30 sierpnia (poniedzialek), godz. 18.00-19.00

prof. dr hab. Jakub Stelina

Konsultacje w okresie wakacyjnym  :

19 lipca godz. 16.00 - 17.00
19 sierpnia godz. 11.00 - 12.00

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się drogą mailową ( jstelina@prawo.ug.edu.pl )
 

dr hab. Paweł Sut

Dr hab. Paweł Sut

konsultacje: środa 19.00-20.30

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGFjODE5MzYtM2E5N...

Konsultacje w okresie wakacyjnym

07.07.2021 (środa) godz. 19.00-20.00

31.08.2021 (wtorek) godz. 19.00-20.00

 

 

 

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

Dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

1 lipca 2021r. godz. 17.00 – 18.00

31 sierpnia 2021r. godz. 17.00 – 18.00

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem SKYPE.

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG

konsultacje odbywają sie w poniedziałek w godz. 13:00-14:00 droga mailową. W razie potrzeby spotkania na Teams należy drogą mailową zwrócić się o wyznaczenie spotkania, wtedy ja prześlę link do spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Ewelina Szatkowska

 

Konsultacje:

Poniedziałki godz.: 13:00-14:30 (od 22 marca 2021)

Odbywają się drogą mailową: e.szatkowska@prawo.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

dr Jakub Szlachetko

Konsultacje odbywają się w:

- 6 lipca (wtorek), godz. 8.00-10.00;

- 4 sierpnia (środa), godz. 8.00-10.00.

 

dr Katarzyna Szlachetko

Konsultacje w okresie wakacyjnym

05.07.2021 (poniedziałek) godz. 09.30-11.00
30.08.2021 (poniedziałek) godz. 09.30-11.00

Skype: live:.cid.5b4f66de0f250597

 

dr Jakub Szmit

Konsultacje:

wtorek godz. 16.00 - 18.00

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się przez portal studenta lub mailowo
( jszmit@prawo.ug.edu.pl ) w godzinach zaplanowanych tradycyjnych konsultacji!

 

dr Bartosz Szolc-Nartowski

 

Konsultacje w okresie letnim:

 

7 lipca, godz. 12:00-13:00

30.08, godz. 12:00-13:00

 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych konsultacje dydaktyczne odbywaja się drogą mailową.

Wyznaczone godziny: środa 11:00-13:00

Pierwsza sobota miesiąca: godz.: 11:00-13:00

 

W sprawach pilnych bardzo proszę o kontakt także poza wyznaczonymi godzinami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

mgr Aleksandra Szydzik

konsultacje w okresie wakacyjnym:

30 lipca 2021 r., godz. 18:00 - 19:30

2 sierpnia 2021 r., godz. 17:00 - 18:30

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbywają się w formie on-line. Wiadomości proszę kierować na mój adres e-mail: aleksandra.szydzik@ug.edu.pl

Podczas konsultacji istnieje również możliwość kontaktu poprzez Skype/MS Teams - po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

dr Michał Szypniewski

Uprzejmie informuję, że konsultacje w okresie wakacyjnym odbywają się

13 lipca 9.30-10.15

27 sierpnia 8.15-9.00

przez platformę MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afae9e8722fa34342bbf6db9d4...

 

dr Olga Śniadach

 

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w poniedziałki w godzinach 9.30-11 na platformie Teams.

 

dr Justyna Świątek-Rudoman

Konsultacje w okresie letnim na platformie MS teams oraz pod adresem mailowym

9 lipiec godz. 8.30

2 sierpień godz. 9.30

dr Jarosław Świeczkowski

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w formie zdalnej w następującym terminie:

poniedziałki w godz. od 7.30 do 9.00.

 

 

Studenci proszeni o kontakt pod adresem mailowym: jaroslaw.swieczkowski@prawo.ug.edu.pl
 

 

 

Konsultacje w semestrze letnim: wtorki w godz. 7.15-7.30, 8.30-9.00, 10.00-10.15, 11.30-12.00.

 

 

 

 

 

ks. dr Grzegorz Świst

ks. dr Grzegorz Świst

konsultacje: czwartek 16.00-17.30

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

Konsultacje w okresie wakacyjnym

05.07.2021 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

02.08.2021 (wtorek) godz. 10.00-11.00

 

dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

10.07.2020 godz. 13.00 - 14.00

dodatkowe konsultacje 16.07. od 12.30 do 13.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyOWMxZTEtODgxN...
31.08.2020 godz. 10.30 - 11.30

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się drogą mailową
( m.tomaszewska@prawo.ug.edu.pl )

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

konsultacje: poniedziałek 14.45-16.15

Forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2021 (czwartek) godz. 10.00-11.00

31.08.2021 (wtorek) godz. 14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

 

W przerwie semestralnej konsultacje odbywają się w następujących dniach i godzinach:

1) 1 lipca godz. 9:30-10:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWUzMDFjYmUtMjY1Z...

2) 30 sierpnia godz. 9:30-10:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDc4MjZkOTYtMWY4M...

UWAGA!  Do odwołania konsultacje odbywają się online (MsTeams)

 

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

konsultacje w okresie wakacyjnym:

02 lipca 2021 r., godz. 9:30 - 10:30

30 sierpnia 2021 r., godz. 9:30 - 10:30

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbywają się w formie on-line  (za pomocą portalu studenta oraz maili lub też programu Skype - live:.cid.338e838306ceb558).

 

 

Konsultacje odbywać się będą w czwartki w godz. 9.30-11.00 (za pomocą portalu studenta oraz maili lub też programu Skype - live:.cid.338e838306ceb558). Wyjątkowo w dniu 15 kwietnia konsultacje odbędą się w godz. 9.15-10.00 oraz 16 kwietnia w godz. 12.00-12.45.

Dyżury dziekańskie odbywać się będą w sposób zdalny (program Skype) we wtorki w godz. 12.00-13.00 oraz w czwartki w godz. 18.00-19.00.
 

 

 

 

dr Jacek Wałdoch

dr Jacek Wałdoch

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021:

czwartek  godz. 9.00 - 11.00

 

W związku z zamknięciem uczelni, konsultacje odbywać się będą poprzez kontakt telefoniczny lub wideo. Nr tel.: 514 924 235. 

 

 

 

mgr Katarzyna Wałdoch

Konsultacje w okresie przerwy wakacyjnej:

14.07.21 godz. 9.00-9.45

23.08.21 godz. 9.00-9.45

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się online. Zapraszam do kontaktu poprzez e-mail (katarzyna.waldoch@ug.edu.pl) oraz na platformie MS Teams  - po wcześniejszym uzgodnieniu godziny drogą mailową.

mgr Krystyna Warylewska-Kamuś

Konsultacje w okresie akademickim 2020/2021 dla studentów studiów stacjonarnych:

10.00- 12.00 (wtorek) 

Konsultacje w okresie akademickim 2020/2021 dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych):

Paźdiernik: 25.10 (niedziela), 15.00-17.00

Listopad: 15.10 (niedziela), 15.00-17.00

Grudzień: 13.12 (niedziela), 16.00-18.00

Styczeń: 23.01 (styczeń), 8.00-12.00

Luty: 02.02 (wtorek), 17.00-19.00 i 09.02 (wtorek) 17.00-19.00

Marzec: 20.03 (sobota), 10.00-12.00

Kwiecień: 25.04 (niedziela), 13.00-15.00

Maj: 09.05 (niedziela), 15.00-17.00

Czerwiec: 06.06 (niedziela), 17.00-19.00

Konsultacje w okresie wkacyjnym:

Lipiec: 14 lipca (Środa) 8.00-10.00

Śierpień: 25 sierpnia (Środa) 10.00-12.00

Uwaga ! ! !

W związku z § 3 zarządzenia JM Rektora UG nr 24/R/20 z 12 marca 2020 r. w w/w terminie jestem do Państwa bieżącej, bezpośredniej dyspozycji na konsultacjach on-line w trybie online za pośrednictwem platformy MS Teams.  Konsutacje w formie tradycyjnej nie odbywają się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Karol Ważny

Konsultacje pod nr tel. 504 159 491:

- środa, 07.07.2021 w godz. 9:00-10:00

- środa, 25.07.2021 w godz. 9:00-10:00

Ponadto zapraszam do kontaktu za pośrednictwem mailowym, Portalu Studenta oraz poprzez portale społecznościowe.

dr Małgorzata Węgrzak

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

Dr Małgorzata Węgrzak

13.07.2021 godz. 13.00- 14.30

24.08.2021 godz. 13.00- 14.30

W okresie zawieszenia zajęć w godzinach konsultacji jestem dostępna on line. Proszę o kontakt mailowy, MS Teams, badź na skypie.

live:cid.61b39a3986330aef

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

Dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim 2020/21:

środa 09.00-10.00 i 17.00-17.30

Konsultacje odbywają się on-line we wskazanych niżej terminach za pośrednictwem MS Teams.

Konsultacje w okresie wakacyjnym

05.07.2021 (poniedziałek) godz. 11.00-12.00

31.08.2021 (wtorek) godz. 11.00-12.00

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

UWAGA: w czasie epidemii konsultacje są prowadzone on-line za pomocą poczty elektronicznej - grzegorz.wierczynski@ug.edu.pl.

Konsultacje za pomocą połączenia audio-video (MS Teams) odbywają się we wtorki w godz. 10-12. Zainteresowani proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie za pomocą wskazanego powyżej adresu mailowego.

 

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

W związku z zagrożeniem epidemicznym - konsultacje odbywane są on-line: kontakt za pomocą poczty elektronicznej (adres poczty: jacek.wiewiorowski@prawo.ug.edu.pl) oraz MS Teams

poniedziałek, godz. 09.00 - 09.45

wtorek, godz. 10.00 - 10.45

 

Uwaga: po 14 czerwca 2021 r. dyżury odbywają się we wtorki, godz. 10.00-11.30, z tym że w okresie 12 lipca - 31 sierpnia br. konsultacje odbywają się w terminach:

22 lipca, godz. 11.00-11.45

20 sierpnia, godz. 10.00-10.45

 

Dokładne dane podano na stronie https://praworzymskie.ug.edu.pl/?p=71

 

 

 

 

dr hab. Wojciech Wiewiórowski

Dr Wojciech R. Wiewiórowski

W obecnej chwili konsultacje odbywają się wyłącznie elektronicznie.

Jestem dostępny online w każdy poniedziałek w godz. 12:00-14:00

oraz prawie codziennie po godz. 23:00 :)

Podczas konsultacji online dostępne są następujące kanały komunikacji:

 • Skype: wiewiorowski

 • Twitter: W_Wiewiorowski

 • Facebook: wojciech.wiewiorowski

 • Messenger: wojciech.wiewiorowski

 • LinkedIn: wiewiorowski

Zachęcam również do kontaktu emailowego pod adresem:
wiewiorowski@o2.pl

Preferuję komunikację via chat. Proszę więc nie wywoływać komunikacji głosowej, jeśli wcześniej nie umówiliśmy się na takową. Z zasady nie otwieram przesyłanych do mnie (którymkolwiek kanałem komunikacji) a niezamówionych przeze mnie plików.

dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG

ROK AKADEMICKI 2020/2021 - semestr letni

wtorek, godz. 15:00 - 16:30.

UWAGA

w okresie obowiązywania szczególnych środków wynikających z zagrożenia koronawirusem konsultacje odbywają się wyłącznie w formie online

poprzez narzędzie SKYPE (dane kontaktowe Skype Live ID: live:.cid.e9ebbff0089b9119)
 

 

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

 

Konsultacje odbywają w poniedziałki o godz. 7.30-9.00

W okresie letnim konsultację odbędą się w następujących terminach:

26 lipca godz. 7-30-9.00

2 sierpnia godz. 7.30-9.00.

Uwaga!

W okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa konsultacje w ww. godzinach odbywać się będą on-line (za pomocą portalu studenta oraz e-maili). W tym czasie będę dostępny w czasie rzeczywistym. 

e-mail: adam.wisniewski@ug.edu.pl

W tym czasie kontakt będzie możliwy także przez Skype: 

live:.cid.fc268e2f26640239

 

 

dr hab. Maciej Wojciechowski

Dr hab. Maciej Wojciechowski

konsultacje: środa 13.00-14.30- forma zdalna poprzez aplikację MS TEAMS (w  srodę 9 czerwca odbęda się o godz. 19:30https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDY0MTY4NGYtYWVkO...).  Proszę po prostu logować się na swoje studenckie konto i dzwonić. 

Można też korzystać z linku https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2YzMWQwYWQtNmVmN...

a każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.30 

maciej.wojciechowski@ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2021 (czwartek) godz. 13.00-14.00

31.08.2021 (poniedziałek) godz. 13.00-14.00

 

 

 

 

 

dr Hanna Wolska

 

Dr Hanna Wolska jest na urlopie macierzyńskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG

Konsultacje w bieżącym semestrze letnim:

środa godz. 15.00 - 16.30.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych konsultacje dydaktyczne odbywają się drogą mailową.

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

 

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

5 lipca 2021r. godz. 17.00 – 18.00

30 sierpnia 2021r. godz. 17.00 – 18.00

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem skype: Krzysztof-Woźniewski

dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska

Konsultacje w  okresie wakacyjnym:

26 lipca godz. 10:00-10:45

16 sierpnia godz. 10:00- 10:45 

Konsultacje odbywają się drogą mailową.

Konsultacje za pomocą platformy MS Teams wymagają uprzedniego umówienia się.

prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Członek - korespondent PAN i PAU

urlop naukowy od 01.10.2020 do 30.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paulina Zajadło-Węglarz

Urlop naukowy 01.10.2020-30.09.2021

 

 

dr Kaja Zaleska-Korziuk

W roku akademickim konsultacje mgr Kai Zaleskiej-Korziuk odbywają się w poniedziałki w godz. 17:00-18:30.

 Konsultacje odbywają się zdalnie poprzez kontakt e-mail (kaja.zaleska@prawo.ug.edu.pl). 

 

 

 

 

 

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

 Konsultacje:

czwartek 16.00-17.30

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBiYWY2ZmMtNDFjY...

 

 

 

 

 

 

 

dr Marta Zbucka-Gargas

Konsultacje okresie wakacyjnym roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w dniach:

6.07 godz. 17.00- 18.00

30.08 godz. 17.00 - 18.00. 

 

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem MS Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Kamil Zeidler

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Kamil Zeidler

konsultacje: piątek 12.00-13.30

W każdy pierwszy piątek miesiąca konsultacje odbywają się w godz. 17.00-18.30.

W związku z zarządzeniem Rektora UG konsultacje odbywają się on-line przy użyciu Skype (live:.cid.7133c0603944948b).

Konsultacje w okresie wakacyjnym

02.07.2021 (piątek) godz. 10.00-11.00

02.08.2021 (poniedziałek) godz. 10.0-11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Maciej Zejda

W semestrze zimowym 2020/2021 konsultacje będą odbywały się we wtorki w godzinach 18:00-19:30.

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail:  maciej.zejda@prawo.ug.edu.pl

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG

Konsultacje :

poniedziałek godz. 9.30 - 11.00

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają sią mailowo ( marcin.zieleniecki@ug.edu.pl )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

mgr Martyna Zimmermann-Pepol

UWAGA! 

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2:

1. Konsultacje odbywają się wyłącznie drogą internetową (via e-mail, Portal Studenta, Portal Edukacyjny lub inne umówione formy komunikacji):

Konsultacje - forma zdalna poprzez aplikacje MS TEAMS - OBOWIĄZUJĄ ZAPISY:

 • Konsultacje dla studentów stacjonarnych: czwartki w godz. 10:30 - 12:00 (lub w innych indywidualnie umówionych terminach).
 • Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych: w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 18.00-19.30 (wyłącznie - w tych tygodniach nie ma czwartkowych konsultacji), tj. 4 listopada, 2 grudnia, 13 stycznia.
 • UWAGA: w dniu 13 stycznia 2021 konsultacje odbędą się w godz. 16:30 - 18:00. 

LINKhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a16e45a6d6cba4f50945ec2868...

 

2. Ćwiczenia z Prawoznawstwa są realizowane poprzez zdalne zajęcia dydaktyczne (MS Teams oraz kurs na Portalu Edukacyjnym lub inne ustalone formy nauczania).

 

mgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 będą odbywały się w czwartki- godz. 10.00-11.30

 

Konsultacje w lipcu i sierpniu 2021 r.:

1) lipiec- 29 lipca godz. 10.00-11.30;

2) sierpień- 02 sierpnia, godz. 10-11.30.

 

Zapraszam do kontaktu: 

a) telefonicznego (nr 512 300 124)

b) via Skype (nazwa użytkownika Skype: zinkiewicz_2) lub

c) e-mailowego (olga.zinkiewicz@prawo.ug.edu.pl). 

dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

1) 6 lipca 2021 (wtorek) w godz. 10.00 do 11.30 -  pokój 4064

2) 2 sierpnia 2021 (poniedziałek) w godz. 10.00 do 11.30 - pokój 4064

 

Konsultacje w semestrze letnim:

Wtorek 10.00 do 11.30 (kontakt pod adresem mailowym : iwona.zuzewicz-wiewiorowska@ug.edu.pl oraz na czacie w Microsoft Teams)

W tygodniu 22-28 lutego 2021 konsultacje wyjątkowo odbędą się w czwartek 25 lutego 2021 r. w godz. 10.00-11.30