fbpx Wydział dla niepełnosprawnych | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wydział dla niepełnosprawnych

Wydział dla niepełnosprawnych

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 sierpnia 2014 roku, 13:24

"STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych"

10 września 2005 roku rozpoczęła się realizacja rozszerzonej wersji programu "STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych". O przyznanie pomocy finansowej w ramach programu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które zaliczyły I semestr z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są: 1) studentami studiów magisterskich, studiów wyższych zawodowych lub uzupełniających studiów magisterskich prowadzonych przez szkoły wyższe, 2) studentami studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów uczącymi się w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu. Wnioski o dofinansowanie nauki należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby szkoły od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu. Wysokość dofinansowania w jednym semestrze może wynieść do 4.120,00 zł. Dofinansowanie może obejmować m.in. koszty: opłat za studia, zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania), dojazdów, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym sprzętu komputerowego i komputerowych programów edukacyjnych. Szczegółowe informacje na temat zasad ww. programu oraz druki wniosków można uzyskać w siedzibie Oddziału Pomorskiego w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 32, tel. (58) 554-85-16 lub na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl/.

Prof. Dorota Simpson nową przewodniczącą Rektorskiej Komisji ds. Projektu Uniwersytet bez barier

Z dniem 1 września 2005 r. została powołana nowa przewodnicząca Rektorskiej Komisji ds. Projektu „Uniwersytet bez barier". Funkcję tę w kadencji 2006-2008 będzie pełnić Dr hab. Dorota Simpson, prof. UG dr hab. Dorota Simpson, prof. UG. W poprzedniej kadencji funkcję przewodniczącej Rektorskiej Komisji ds. Projektu „Uniwersytet bez barier" pełniła prof. dr hab. Joanna Rutkowiak, która w tym roku odeszła na emeryturę. Prof. Dorota Simpson jest pracownikiem Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Prodziekanem ds. Studenckich Wydziału Ekonomicznego UG. Jest także kierownikiem specjalności Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi oraz kierownikiem Studium Podyplomowego w języku angielskim „International Business". Pani Profesor jest też członkiem międzynarodowej organizacji charytatywnej KIWANIS, zajmującej się pomocą dzieciom. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Rektorska Komisja ds. Projektu „Uniwersytet bez barier" została powołana na Uniwersytecie Gdańskim w 2000 roku. Jest to ciało doradcze w sprawach związanych z obecnością osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Gdańskim, powoływane przez aktualnie urzędującego Rektora uczelni. Zadaniem Komisji jest przede wszystkim integrowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Gdańskim - to m.in. redakcja dwujęzycznego uczelnianego systemu informacyjnego w Internecie o ułatwieniach dostępnych dla osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Gdańskim, pomoc indywidualna w przygotowaniu specjalnych materiałów dydaktycznych, realizowana we współpracy z Biblioteką Główną UG, udział w ogólnopolskich projektach, współpraca z organizacjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych. W 2000 roku powołano także na Uniwersytecie Gdańskim pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, którym jest obecnie dr Anna Kobylańska. W ramach Projektu „Uniwersytet bez Barier" co roku na uczelni odbywa się Forum „Uniwersytet bez barier", w którym uczestniczą osoby niepełnosprawne. To okazja do wspólnego spotkania, zaprezentowania swoich poglądów i dyskusji. W skład komisji wchodzi obecnie 16 osób - to zarówno pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, jak i studenci. Na studiach stacjonarnych i zaocznych w roku akademickim 2004/2005 na UG studiowało 186 niepełnosprawnych osób. W roku akademickim 2005/2006 będzie to około 200 studentów (dokładne dane będą znane w październiku 2005 r.) Są to osoby: niepełnosprawne ruchowo, słabo widzące lub niewidome, słabo słyszące lub z problemami związanymi płynnością mowy, niepełnosprawni z powodu chorób przewlekłych, metabolicznych.