fbpx Obrony | Wydział Prawa i Administracji

Obrony | Wydział Prawa i Administracji

Obrony

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 października 2019 roku, 9:02

Informacje o obronach

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY

 

Praca dyplomowa w wersji elektronicznej (na płycie muszą znajdować się 3 pliki)

  1. Na płycie musi znajdować się praca dyplomowa zapisana:
  • w formacie WORD (nr albumu.DOC lub DOCX) lub w formacie OPENOFFICE (nr albumu.ODT).
  • w formacie PDF
  1. Plik opisu pracy w formacie XML, wygenerowany z Portalu Studenta z zakładki Opis pracy dyplomowej  (nr albumu.XML)

 

 

Oświadczenie zgodnie z Zarządzeniem Rektora 26/R/2013 z dnia 15 lutego 2013 , musi znajdować się w pracy dyplomowej ->za stroną tytułową przed spisem treści


OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że przedłożona praca dyplomowa została wykonana przeze mnie samodzielnie, nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób.

......................                           ....................................
     data                                                    podpis


  UWAGA!

STUDENCI podchodzący do obrony ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DWA TYGODNIE PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM:

1. 3 egzemplarze pracy licencjackiej (dwa egzemplarze: jeden oprawiony, drugi zbindowany - zostawiane w Katedrze Promotora oraz jeden egzemplarz zbindowany, drukowany dwustronnie składany w Dziekanacie). Każdy egzemplarz pracy musi posiadać umieszczone na trwale (za stroną tytułową przed spisem treści) oświadczenie o samodzielności pracy;
2. jedną wersję elektroniczną pracy magisterskiej zamieszczoną na płycie CD-R/CD-RW/DVD według podanych wymagań z podpisem promotora - oddawaną bezpośrednio w Dziekanacie EOPD w pok. 2087 w godzinach urzędowania lub w skrzynce umieszczonej przy drzwiach pok. 2087;
3. zaświadczenia o dodatkowej działalności społecznej wykonywanej na Uczelni (ELSA, Biuro Porad Prawnych, Parlament, działalność sportowa itp.) lub poza Uczelnią na podstawie skierowania z UG;
4. dowód opłaty za wydanie dyplomu - 60 zł, płatne w kasie lub na konto indywidualne;
5. kartę obiegową - kartę można pobrać w swoim Dziekanacie w godzinach urzędowania;
6. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu magisterskiego jest również uregulowanie wszystkich należności finansowych związanych z tokiem studiów (opłata za studia, warunek itp.


Wzór strony tytułowej


Wzór opisanej prawidłowo płyty CD/CD-RW z nagraną pracą dyplomową oraz innymi plikami  UWAGA!

STUDENCI podchodzący do obrony LICENCJACKIEJ ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DWA TYGODNIE PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM:

1. 3 egzemplarze pracy licencjackiej (dwa egzemplarze: jeden oprawiony, drugi zbindowany - zostawiane w Katedrze Promotora oraz jeden egzemplarz zbindowany, drukowany dwustronnie składany w Dziekanacie). Każdy egzemplarz pracy musi posiadać umieszczone na trwale (za stroną tytułową przed spisem treści) oświadczenie o samodzielności pracy;
2. jedną wersję elektroniczną pracy magisterskiej zamieszczoną na płycie CD-R/CD-RW/DVD według podanych wymagań z podpisem promotora - oddawaną bezpośrednio w Dziekanacie EOPD w pok. 2087 w godzinach urzędowania lub w skrzynce umieszczonej przy drzwiach pok. 2087;
3. zaświadczenia o dodatkowej działalności społecznej wykonywanej na Uczelni (ELSA, Biuro Porad Prawnych, Parlament, działalność sportowa itp.) lub poza Uczelnią na podstawie skierowania z UG;
4. dowód opłaty za wydanie dyplomu - 60 zł, płatne w kasie lub na konto indywidualne;
5. kartę obiegową - kartę można pobrać w swoim Dziekanacie w godzinach urzędowania;
6. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego jest również uregulowanie wszystkich należności finansowych związanych z tokiem studiów (opłata za studia, warunek itp.)