Publiczne obrony rozpraw doktorskich

 

2024:


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Popowicz-Pazdej

pt: "Zasady jawności i ochrony prywatności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Rozważania na tle prawa unijnego, polskiego i niemieckiego”

odbędzie się w dniu 27 maja 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Marzeckiej-Nowakowskiej

pt: "Prawo do obrony jako prawo człowieka w świetle Konstytucji RP i standardów międzynarodowych”

odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Chrząszcza

pt: "Porządek jako wartość prymarna w teorii państwa i prawa Carla Schmitta”

odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Niemczyckiego

pt: "Alternatywne metody pochówku a uprawnienia funeralne”

odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Malwiny Dębickiej

pt: "Medycyna sądowa na ziemiach polskich w okresie zaborów”

odbędzie się w dniu 3 czerwca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Zygmunta-Gruszki

pt: "Intuicyjne rozumowania prawnicze w trudnych przypadkach. Perspektywa psychologiczna”

odbędzie się w dniu 29 maja 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Antonowicza

pt: "Pozycja prawa obligatariusza w postępowaniu upadłościowym”

odbędzie się w dniu 22 maja 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Madrak

pt: "Mechanisms of employee protection in a cross-border employment relationship”

odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Puto

pt: "Wpływ zmian obyczajowych na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”

odbędzie się w dniu 20 maja 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sebastiana Trzciny

pt: "Rozszczepianie praw akcjonariuszy spółek publicznych a obowiązki nabywców znacznych pakietów akcji wynikające z prawa rynku kapitałowego”

odbędzie się w dniu 20 maja 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Wielgusa

pt: "Dług i odpowiedzialność w zobowiązaniu cywilnoprawnym”

odbędzie się w dniu 13 maja 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Emilii Sroki

pt: "Platformy sektora zakwaterowania jako uznani usługodawcy w unijnym systemie podatku VAT”

odbędzie się w dniu 22 maja 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Koniecznej

pt: "Sztuczna inteligencja jako nowe zjawisko prawa prywatnego i publicznego”

odbędzie się w dniu 15 maja 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Wojtaszewskiej

pt: "Aspekty prawno-gospodarcze funkcjonowania hubu gazowego w Polsce”

odbędzie się w dniu 10 maja 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Gabryela

pt: "Rektyfikacja decyzji administracyjnej”

odbędzie się w dniu 27 maja 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Tsimy

pt: "Fikcje prawne w konstrukcji prawnej podatku”

odbędzie się w dniu 13 maja 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Madrak

pt: "Mechanisms of employee protection in a cross-border employment relationship”

odbędzie się w dniu 13 maja 2024 roku. - obrona odwołana

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Mikulskiego

pt: "Konstytutywny charakter wpisu do księgi wieczystej”

odbędzie się w dniu 13 maja 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Charzewskiego

pt: "Osobowa korporacja publiczno-prawna wobec zadań państwa w sferze administracji publicznej na przykładzie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych”

odbędzie się w dniu 6 maja 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elizy Wójcik

pt: "Zróżnicowanie zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych w zależności od rodzaju źródła przychodów. Rozważania w kontekście zasady sprawiedliwości”

odbędzie się w dniu 6 maja 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Wesołowskiej

pt: "Prawna interpretacja uczuć: znaczenie emocji w sądowym stosowaniu instytucji szkody niemajątkowej”

odbędzie się w dniu 6 maja 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Waldemara Jagodzińskiego

pt: "Umowa administracyjna w prawie niemieckim”

odbędzie się w dniu 16 maja 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Trzpis-Szysz

pt: "Odpowiedzialność międzynarodowa za czyny popełnione w czasie okupacji wojennej”

odbędzie się w dniu 7 maja 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Pałosza

pt: "Instytucje prawne a światy wirtualne”

odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Krystkowiaka

pt: "Funkcja prewencyjna nieizolacyjnych środków zapobiegawczych”

odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Wancke

pt: "Prawne zagadnienia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz za przekształcenie tego prawa we własność”

odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Troszczyńskiej

pt: "Przestępstwo prania pieniędzy na gruncie polskiego i francuskiego prawa karnego. Analiza prawnoporównawcza”

odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Popiela

pt: "Międzyczasowa problematyka zmian ustawy karnoprocesowej”

odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Staszczyk

pt: "Prawne uwarunkowania funkcjonowania uczelni wyższych w systemie szkolnictwa wyższego”

odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Witek

pt: "Zasada niezależności i bezstronności sędziów międzynarodowych oraz jej gwarancje”

odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Piotra Zająca

pt: "AD IMAGINEM ECCLESIAE UNIVERSALIS. SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W UCHWAŁACH IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ (1982-1986)”

odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Żukrowskiej

pt: "Atypowe klauzule arbitrażowe”

odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Włodzimierza Głowackiego

pt: "Przewłaszczenie na zabezpieczenie w prawie polskim a fiducie-sûreté w prawie francuskim”

odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Hamrol

pt: "Przestępstwo uprowadzenia małoletniego w polskim prawie karnym”

odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Sikorskiej-Bednarczyk

pt: "Charakter prawny obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy”

odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Kowalczyka

pt: "Wpływ Rady Europy na transformację prawno-ustrojową Republiki Azerbejdżanu”

odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Skowronka

pt: "Znaczenie wartości podstawowych w porządku prawnym na przykładzie przypadków aksjologicznie trudnych w prawie karnym”

odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Węcławskiej-Misurek

pt: "Procedura kontroli praworządności jako uprawnienie Komisji Europejskiej a regulacje konstytucyjne wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej”

odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Zielonki

pt: "Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (art. 445 § 1, art. 446 § 4 oraz art. 446 k.c. ”

odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Sepełowskiego

pt: "Zapis zwykły w polskim prawie spadkowym”

odbędzie się w dniu 26 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kacpra Mincewicza

pt: "Sposoby pojmowania prawdy w prawoznawstwie na tle filozoficznych koncepcji prawdy”

odbędzie się w dniu 22 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Lucyny Kineckiej

pt: "Podatek dochodowy od osób fizycznych w perspektywie prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców w Polsce - analiza prawnofinansowa”

odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Dynowskiej - Papros

pt: "Przedawnienie roszczeń restytucyjnych dotyczących dzieł sztuki w prawie międzynarodowym i krajowym wybranych państw”

odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Zawadki

pt: "Ochrona produktów oryginalnych w polskim prawie karnym”

odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Lubowieckiego

pt: "Mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz Deweloperski Fundusz Gwarancyjny jako podstawowe środki ochrony praw nabywcy w świetle nowej ustawy deweloperskiej”

odbędzie się w dniu 20 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Kotowicza

pt: "Wpływ zamówień in house na konkurencję na rynku zamówień publicznych”

odbędzie się w dniu 20 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Duśko

pt: "Przestępstwo faworyzowania wierzycieli. Analiza teoretyczna i dogmatyczna”

odbędzie się w dniu 19 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Rymkiewicza

pt: "Rozpoznawanie spraw gospodarczych”

odbędzie się w dniu 25 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Maciąg

pt: "Pojęcie organu administracji samorządowej - studium z perspektywy gminy sensu largo

odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Krawczaka

pt: "Wystąpienie państwa członkowskiego z Unii Europejskiej. Interpretacja postanowień artykułu 50 TUE w świetle doświadczeń Brexitu”

odbędzie się w dniu 25 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Gałązki

pt: "Polityka regulacyjna Unii Europejskiej z zakresu ochrony konsumenta na rynku usług finansowych w świetle zasady proporcjonalności”

odbędzie się w dniu 21 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Stańczyk-Mroczko

pt: "Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w związku ze świadczeniem usług użyteczności publicznej”

odbędzie się w dniu 18 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Emilii Gulińskiej

pt: "Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organu władzy publicznej”

odbędzie się w dniu 18 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Filipa Pawlusa

pt: "Prawna skuteczność ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w ramach instytucji niematerialnego prawa administracyjnego - perspektywa krajowa, międzynarodowa i globalna”

odbędzie się w dniu 18 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Frączkiewicz-Maćków

pt: "Spektakl teatralny i jego twórca w prawie autorskim”

odbędzie się w dniu 14 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Siemieniaka

pt: "Ochrona danych w fazie projektowania jako instrumenty prawnej ochrony danych osobowych”

odbędzie się w dniu 18 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Soczyńskiego

pt: "Prawne instrumenty oceny prawidłowości procesów przetwarzania danych osobowych
w aspekcie normalizacji””

odbędzie się w dniu 18 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Kmąka

pt: "Instytucja małego świadka koronnego”

odbędzie się w dniu 11 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Lewny

pt: "Czynniki determinujące decyzję oskarżonego o skorzystaniu z konsensualnego trybu zakończenia postępowania karnego. Analiza komparatystyczna praktyki w systemach Polski, Anglii i Walii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki”

odbędzie się w dniu 11 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Woźniaka

pt: "Granice stosowania generalnej klauzuli antyabuzywnej w Polsce”

odbędzie się w dniu 12 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Rogozińskiego

pt: "Umowa ubezpieczenia jako instrument zabezpieczenia wierzytelności kredytowych”

odbędzie się w dniu 11 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Domżalskiego

pt: "Wykorzystanie formy decyzji administracyjnej w sprawie zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej”

odbędzie się w dniu 6 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Korca

pt: "Sąd wartościujący jako przedmiot ochrony wolności wypowiedzi a ograniczenia związane z ochroną dobrego imienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw człowieka”

odbędzie się w dniu 6 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Kiłdanowicza

pt: "Status prawny międzynarodowych organizacji piłkarskich FIFA i UEFA”

odbędzie się w dniu 6 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marka Kamińskiego

pt: "Wolność a własność intelektualna – dialektyka liberalizmu z komunitaryzmem”

odbędzie się w dniu 4 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Krauzy

pt: "Austriacka procedura karna w latach 1803-1873 i jej stosowanie w orzecznictwie sądów krakowskich”

odbędzie się w dniu 6 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Kozioł

pt: "Działalność przemysłowa osób fizycznych w latach 1927-1972 - studium historyczno-prawne”

odbędzie się w dniu 6 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Strzeleckiej

pt: "Orzekanie o winie rozkładu pożycia małżeńskiego w procesie rozwodowym”

odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Stepnowskiej

pt: "THE VALUE OF CULTURAL PROPERTY THE 1995 UNIDROIT CONVENTION ON STOLEN OR ILLEGALLY EXPORTED CULTURAL OBJECTS AS AN EXAMPLE OF A VALUE-BASED APPROACH TO CULTURAL PROPERTY RESTITUTION””

odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Artura Kowalczyka

pt: "Model kompensacji szkody z tytułu niezgodnego z prawem lub niesłusznego pozbawienia wolności spowodowanego wadliwymi czynnościami karnoprocesowymi”

odbędzie się w dniu 22 lutego 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Dekowskiej

pt: "Tajemnica skarbowa w polskim prawie podatkowym. Stan obecny i kierunki zmian."

odbędzie się w dniu 22 lutego 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Tucholskiej

pt: "Zasady odpowiedzialności w prawie atomowym"

odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Igi Lalak

pt: "Działania bez umocowania i przekroczenie uprawnień przez organ spółki kapitałowej, spółdzielni oraz funduszu inwestycyjnego"

odbędzie się w dniu 4 marca 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Zych

pt: "Działania bez umocowania i przekroczenie uprawnień przez organ spółki kapitałowej, spółdzielni oraz funduszu inwestycyjnego"

odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Justyńskiej

pt: "Mechanizmy przeciwdziałające zjawisku unikania opodatkowania a ochrona praw podatników"

odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Gawrońskiego

pt: "Spółki prawa handlowego jako forma prowadzenia działalności gospodarczej przez związki międzygminne ze szczególnym uwzględnieniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"

odbędzie się w dniu 29 stycznia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Willenberg

pt: "Sprawiedliwość w postępowaniu podatkowym"

odbędzie się w dniu 22 stycznia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Ostrzechowskiego

pt: "Odpowiedzialność deliktowa powierzającego wykonanie czynności innej osobie"

odbędzie się w dniu 22 stycznia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Fogelman

pt: "Instytucja darowizny na wypadek śmierci w ujęciu prawnoporównawczym"

odbędzie się w dniu 22 stycznia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Sondel-Maciejewskiej

pt: "Klauzula porządku publicznego w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej"

odbędzie się w dniu 22 stycznia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Klonowskiego

pt: "Relacja pomiędzy obrazą przepisów postępowania a błędem w ustaleniach faktycznych w postępowaniu odwoławczym w procesie karnym"

odbędzie się w dniu 22 stycznia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Czermińskiej

pt: "Problematyka prawna i kryminalistyczna zdarzeń lotniczych"

odbędzie się w dniu 17 stycznia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Gaspara Kota

pt: "Niezależni członkowie rady nadzorczej jako instrument nadzoru korporacyjnego w publicznej spółce akcyjnej"

odbędzie się w dniu 15 stycznia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marleny Krawczyk

pt: "Prawo do poznania wizerunku sprawcy przestępstwa"

odbędzie się w dniu 15 stycznia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Skalskiej

pt: "Bogactwo czy dobrobyt - spór o kryterium normatywne w ramach ekonomicznej analizy prawa"

odbędzie się w dniu 8 stycznia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Szurmana

pt: "Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę majątkową w procesie karnym"

odbędzie się w dniu 8 stycznia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Fika

pt: "Postępowanie nakazowe i upominawcze w prawie polskim w świetle podstaw wydania nakazu zapłaty"

odbędzie się w dniu 7 lutego 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Krzystka

pt: "Kontrola koncentracji na rynku telekomunikacji mobilnej w prawie Unii Europejskiej"

odbędzie się w dniu 11 stycznia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Matrasa

pt: "Rozpoznanie przez Sąd Najwyższy środków odwoławczych w postępowaniu karnym"

odbędzie się w dniu 15 stycznia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Artura Rostockiego

pt: "Realizacja prawa do sprawiedliwego procesu w obszarze procedur windykacyjnych w świetle Konstytucji RP, ustawodawstwa i orzecznictwa sądowego"

odbędzie się w dniu 10 stycznia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Golki-Jastrząb

pt: "Prawa autorskie jako przesłanka ograniczenia wolności słowa w świetle Konstytucji RP i standardów międzynarodowych"

odbędzie się w dniu 10 stycznia 2024 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.2023:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Dydy

pt: "Funkcja prawa kanonicznego w systemie prawnym Państwa Miasta Watykańskiego"

odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Sokołowskiej

pt: "Ius puniendi. Istota, podstawy, granice i cele prawa karania jako metody rozwiązywania konfliktów"

odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stefanii Kolarz

pt: "Status międzynarodowoprawny państwa de facto"

odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Tańskiej-Łapczyńskiej

pt: "Przedstawienie zarzutów w polskim procesie karnym"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Jęcek

pt: "Zarząd sukcesyjny w prawie pracy"

odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Homoncika

pt: "Doradztwo inwestycyjne jako usługa maklerska-zagadnienia prawne"

odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Gałdyna

pt: "Zasada rekryminacji w systemie polskiego prawa rodzinnego"

odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Goneta

pt: "Prawno-ekonomiczna analiza umowy repo (repurchase agreement)"

odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Weterle

pt: "Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady za rzeczy wniesione"

odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Błotnickiego

pt: "Prawnokarna ochrona pieniędzy, papierów wartościowych i innych środków płatniczych na gruncie art. 310 k.k"

odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Brzozowskiej

pt: "Problemy związane ze stosowaniem tymczasowego aresztowania w Polsce na przykładzie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka"

odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Owczarka

pt: "Weryfikacja decyzji prawidłowych oraz dotkniętych wadami niekwalifikowanymi w postępowaniu administracyjnym"

odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Kaczorowskiego

pt: "Odzyskiwanie należności Funduszu Alimentacyjnego"

odbędzie się w dniu 15 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Gąski-Caruk

pt: "Odpowiedzialność deliktowa za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zastosowaniem sztucznej inteligencji"

odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Catherine Jaskiewicz

pt: "Kolizyjno-prawne aspekty małżeństw mieszanych – na przykładzie prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Sułtanatu Omanu"

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Polańskiej

pt: "Odpowiedzialność odszkodowawcza spółki dominującej w ramach koncernu"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Jóźwiak

pt: "Zadania jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne"

odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Chciałowskiej

pt: "Słuszna autonomia instytutów życia konsekrowanego i ich niezależność w prowadzeniu działalności wychowawczej"

odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Wilmanowicz-Słupczewskiej

pt: "Odpowiedzialność płatnika składek na ubezpieczenia społeczne"

odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Skowron

pt: "Odpowiedzialność karna prowadzącego pojazd pod wpływem narkotyków."

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jacolik

pt: "Instrumenty prawne eliminowania barier współpracy terytorialnej na rzecz rozwoju. Perspektywa unijna i krajowa."

odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Koschel-Sturzbecher

pt: "Cywilnoprawne instrumenty zabezpieczenia majątkowej egzystencji osób starszych z wykorzystaniem nieruchomości"

odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jolanty Kosteckiej

pt: "Ikonograficznoprawne aspekty malarstwa Jana Matejki w świetle założeń historycznej szkoły prawa"

odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


 


 

 

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 4. Marzec 2014 - 09:10; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: piątek, 17. Maj 2024 - 10:02; osoba wprowadzająca: Marta Walentyn-Bukowska