Wsparcie badań naukowych

    Starszy Specjalista - dr Agnieszka Martynowska
    pokój 2081, tel.: (58) 523 28 29, wew. 28 29
    agnieszka.martynowska@ug.edu.pl

    Starszy Specjalista - mgr Magdalena Ćwieląg
    pokój 2080, tel.: (58) 523 28 33, wew. 28 33
    magdalena.cwielag@ug.edu.pl

    Specjalista administracyjny - mgr Katarzyna Małachowska
    pokój 2080, tel.: (58) 523 28 78, wew. 28 78
    katarzyna.malachowska@prawo.ug.edu.pl


KONKURS MINIATURA OTWARTY

W konkursie można składać wnioski o realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było wcześniej i nie jest obecnie finansowane z NCN ani z żadnych innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego. Ważną zmianą w tej edycji konkursu jest dopuszczenie możliwości realizacji działania w więcej niż jednej z wymienionych form, pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji działania i osiągnięcia założonych celów. Pojedyncze działanie można rozplanować na czas do 12 miesięcy, a jego budżet musi zmieścić się w przedziale od 5 tys. do 50 tys. zł.

Konkurs jest przeznaczony dla naukowców, którzy chcą prowadzić badania podstawowe i dzięki realizacji pojedynczego działania przygotować założenia projektu badawczego, o finansowanie którego będą wnioskować w przyszłości w konkursach NCN lub w innych konkursach krajowych czy międzynarodowych.

Uczestnikami konkursu mogą być badaczki i badacze, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku. Okres kwalifikacji do konkursu przedłużają urlopy związane z opieką nad dziećmi, urodzenie dzieci lub okresy zasiłkowe związane z niezdolnością do pracy. Wśród warunków udziału jest również posiadanie w dorobku co najmniej jednej opublikowanej pracy lub co najmniej jednego dokonania artystyczno-naukowego. Osoba realizująca działanie musi być zatrudniona w jednostce w dniu złożenia wniosku, na podstawie umowy o pracę. Nie może mieć na swoim koncie żadnych grantów NCN, w których występowała w roli kierownika lub stypendysty/stażysty w konkursach ETIUDA, FUGA i UWERTURA. Laureatem konkursu MINIATURA można zostać tylko raz.

Wnioski przyjmowane do 31 lipca 2024 r. do godz. 16.00 CEST za pośrednictwem systemu OSF.

Więcej informacji tutaj.

 


NAGRODA ODDZIAŁU PAN W GDAŃSKU

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przyjmuje zgłoszenia do kolejnej, IX edycji corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2023 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej (w tym uczelni wyższej) z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

 

KONKURS DDZIAŁU PAN W GDAŃSKU DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW - WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRODY W SKRÓCIE:

Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w zakresie nauk: 1) humanistycznych i społecznych, 2) biologicznych i rolniczych, 3) ścisłych i nauk o Ziemi, 4) technicznych, 5) medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.   
 

Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31 maja br. na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl

Wysokość każdej nagrody 4.000 zł brutto

Więcej informacji o nagrodzie, w tym Regulamin Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe można znaleźć na stronie www.gdansk.pan.pl, w zakładce Nagroda Oddziału dla młodych naukowców.

Kontakt w sprawie Nagrody: tel. 58 712 97 02, gdansk@pan.pl

 

HARMONOGRAM KONKURSÓW NCN W 2024 ROKU 

Rodzaj konkursu 2024
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
Weave-UNISONO nabór ciągły w trakcie 2024 r., w terminach wynikających z harmonogramów obowiązujących w agencjach wiodących wyniki ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z terminami decyzji podejmowanych przez agencje wiodące
IMPRESS-U nabór kontynuowany od 2023 r., ciągły do 31 grudnia 2025 r. lub wcześniejszego wyczerpania puli dostępnych środków wyniki ogłaszane do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego

MINIATURA 8

nabór ciągły od 1 lutego do 31 lipca

OPUS 27

PRELUDIUM 23

15 marca 17 czerwca grudzień 2024 r.

SONATA BIS 14

MAESTRO 16

17 czerwca 17 września

marzec 2025 r.

OPUS 28 + LAP/Weave

SONATA 20

16 września 16 grudnia

OPUS 28, SONATA 20 – czerwiec 2025 r. 

Weave – w zależności od terminu zatwierdzenia wyników oceny NCN przez agencje partnerskie z innych krajów, najpóźniej w listopadzie 2025 r.

SONATINA 9

16 grudnia 17 marca 2025 r.

wrzesień 2025 r.

 

 

 


NABÓR DO KONKURSÓW DAINA I SONATINA

W zimowej odsłonie konkursów NCN naukowczynie i naukowcy, którzy chcą pracować w Polsce, mogą tradycyjnie otrzymać finansowanie na badania podstawowe, czyli prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. W przypadku SONATINY projekt może dotyczyć również badań aplikacyjnych.

Wnioski można składać przez trzy miesiące, do połowy marca 2024 roku. Do zdobycia jest 20 mln zł w konkursie SONATINA i 16 mln zł w konkursie DAINA.

SONATINA dla „młodych”

Ósma edycja SONATINY jest skierowana do młodych naukowców, przy czym nie liczy się tu wiek metrykalny a etap kariery. Kierownik projektu musi mieć stopień doktora nadany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do momentu złożenia wniosku lub będzie musiał zobowiązać się do uzyskania stopnia doktora do końca czerwca 2024 roku.

SONATINA wspiera kariery młodych badaczy, umożliwiając im pełnoetatowe zatrudnienie w jednostkach na podstawie umów o pracę i prowadzenie badań naukowych w Polsce. Laureaci konkursu mają też możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia podczas realizacji staży trwających od 3 do 6 miesięcy w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Grantem SONATINA w danej jednostce nie może kierować osoba, która uzyskała tam stopień doktora

Projekty SONATINA można planować na 24 lub 36 miesięcy. W budżecie oprócz wynagrodzenia etatowego dla kierownika projektu i kosztów obowiązkowego stażu zagranicznego można ująć także wynagrodzenia dodatkowe dla wykonawców projektu, koszty materiałów i drobnego sprzętu, koszty usług obcych, wyjazdów służbowych, wizyt i konsultacji oraz gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych. W kosztorysie nie można przewidzieć środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania, wynagrodzeń etatowych lub stypendiów dla innych członków zespołu.

Współpraca polsko-litewska w DAINA

Trzecia edycja DAINA to kontynuacja udanej współpracy NCN z Litewską Radą Naukową (RCL). W konkursie mogą brać udział polskie naukowczynie i naukowcy, którzy planują realizację badań we współpracy z partnerami z Litwy. Kierownik polskiego zespołu musi mieć co najmniej stopień doktora i posiadać w swoim dorobku co najmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku albo przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe, w zależności od reprezentowanego obszaru nauki.

Projekty DAINA należy rozplanować na 36 miesięcy. Maksymalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu to 1 mln zł. W budżecie można uwzględnić środki na wynagrodzenie pełnoetatowe dla kierownika projektu oraz dla zespołu badawczego (w tym osoby na stanowiskach typu post-doc), stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Więcej informacji tutaj. 


NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2023 r. trwa nabór wniosków o stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Wnioski o stypendium należy składać poprzez system OSF.

Praktyczne informacje na temat procedury składania wniosku, w tym dane dotyczące osiągnięć i załączniki, które będą potrzebne przy wypełnianiu wniosku w OSF, jak również wytyczne oceny wniosków w bieżącym konkursie, są dostępne w informacji z dnia 15 listopada 2023 r.

 


NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH UGRANTS

Trwa nabór w programie Małych grantów UGrants  i w Programie staży zagranicznych dla młodych naukowców UG. Programy umożliwiają m.in.  dofinansowanie badań wstępnych, publikacji w prestiżowych czasopismach oraz realizację staży podoktorskich w najlepszych instytucjach naukowych na świecie.

- Konkursy mają na celu wsparcie badań prowadzonych przez młodych naukowców i nauczycieli akademickich z różnym stażem. Dotychczasowe edycje pokazały, że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju programy. Pozwalają one bowiem na większą aktywność naukową, pomagają w organizacji wyjazdu naukowego, a także nawiązaniu i rozwijaniu współpracy - mówi Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski. 

Program małych grantów - UGrants realizowany jest w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) w Uniwersytecie Gdańskim. W ramach programu ustanowiono cztery konkursy dedykowane doktorantom i nauczycielom akademickim w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania badań wstępnych i działań przygotowawczych zmierzających do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków na jego realizację. 16 października 2023 zostały ogłoszony nabór w 2 konkursach: UGrants-start i UGrants-advanced – to już 4 edycja tych konkursów.

UGrants-start to konkurs na wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz młodych naukowców w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach naukowych. Laureat otrzyma grant w wysokości nie wyższej niż 15 000 zł (możliwe jest zwiększenie dofinansowania do kwoty 20 000 zł w przypadku wpisywanie się badań w Cele Zrównoważonego Rozwoju – 3000 zł i z tytułu zaangażowania studenta – 2000 zł). Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki.

UGrants-advanced to konkurs na wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania grantów europejskich, w tym grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz w publikowaniu w najbardziej prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzyma grant w wysokości nie wyższej niż 30 000 zł. Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest złożenie aplikacji grantowej w ramach programu europejskiego oraz przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki za min 140 pkt.

W dotychczasowych 3 edycja przyznano dofinansowanie niemal 180 projektów w ramach konkursu UGrants-start i 15 w ramach UGrants-advanced.

Link do strony: https://ug.edu.pl/nauka/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/program-malych-grantow-ugrants

16 października również został otwarty nabór w Programie staży zagranicznych dla młodych naukowców UG – jest to program umożliwiający młodym naukowcom zatrudnionym w Uniwersytecie Gdańskim zdobycie doświadczenia badawczego poprzez realizację staży podoktorskich w najlepszych instytucjach naukowych na świecie, wymienionych w aktualnej edycji Global Ranking of Academic Subjects (ranking szanghajski dla dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych i THE World University Ranking by subject (World University Rankings by Subject | Times Higher Education) dla dziedziny nauk humanistycznych.

Laureat otrzymuje środki finansowe na koszty podróży i pobytu na  wyjazd stażowy trwający 90 dni.

W dotychczasowych 2 edycjach środki finansowe otrzymało 9 młodych naukowców.

Link do strony: https://ug.edu.pl/nauka/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/program-stazy-zagranicznych-dla-mlodych-naukowcow-ug

 

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PROFESOROWIE WIZYTUJĄCY UG

W ramach programu Inicjatywa Doskonałości „Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Gdańskim” stworzony został program „Profesorowie wizytujący UG” – fundusz na dofinansowanie realizacji krótkoterminowych (2-4 tyg.) i średnioterminowych (5-12 tyg.)wizyt wybitnych naukowców z zagranicy. 

Celem programu „Profesorowie wizytujący UG” jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim, które buduje podstawy do dalszej współpracy, m.in. wspólnych publikacji, badań, wymiany akademickiej, a także pozwala na doskonalenie umiejętności językowych oraz uatrakcyjnia formy i metody zajęć dla studentów. 

Kto może być profesorem wizytującym?

Środki w programie „Profesorowie wizytujący UG” mogą uzyskać osoby:

 • nieposiadające polskiego obywatelstwa, 
 • zatrudnione na stanowisku profesora w zagranicznej uczelni (tj. Assistant Professor, Researcher, Associate Professor, Full Professor, Reader, Senior Lecturer, Professor Emeritus albo na ekwiwalentnym stanowisku)
 • zaproszone do Uniwersytetu Gdańskiego przez nauczyciela akademickiego będącego opiekunem wizyty. 
Na co przeznaczone są środki finansowe?

Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania Beneficjenta. Przydzielane jest ono w drodze konkursów, których harmonogram w danym roku kalendarzowym ogłasza Rektor odrębnym komunikatem. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Komisji ds. weryfikacji wniosków.

Fundusze przyznane w Programie mogę być wykorzystane na pokrycie kosztów:
1) prowadzenia zajęć dydaktycznych według stawki godzinowej lub prowadzenia badań;
2) podróży;
3) zakwaterowania.

Koszty, o których mowa powyżej wynoszą:
1) 100,00 zł brutto za godzinę pracy dydaktycznej;
2) 2.000,00 zł/tydzień brutto (400,00 zł/dzień roboczy) ryczałtu badawczego.

Pozostałe koszty stanowią :
1) koszty podróży – na podstawie poniesionych, właściwie udokumentowanych kosztów, nie więcej niż:

Odległość (w km) w linii prostej między miejscem zamieszkania a celem podróży Kwota na jedną osobę
poniżej 500 1 300,00 PLN
500 - 999 2 600,00 PLN
1 000 – 2 999 3 900,00 PLN
3 000 – 5 999 5 200,00 PLN
6 000 – 9 000 6 500,00 PLN
powyżej 9 000 7 800,00 PLN

2) koszty zakwaterowania – na podstawie poniesionych, właściwie udokumentowanych kosztów:
− dla pobytów krótkoterminowych nie więcej niż: 350,00 PLN za dobę dla jednej osoby,
− dla pobytów średnioterminowych nie więcej niż: 1000,00 PLN za tydzień dla jednej osoby.
Możliwe jest zakwaterowanie w obiektach Uniwersytetu.

Jak starać się o finansowanie wizyty?

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez opiekuna wizyty wniosku, który znajduje się w załączniku poniżej. Proponujemy zapoznanie się ze stroną FAQ, gdzie znajda Państwo ważne wskazówki na temat wypełniania wniosku.

Wypełniony wniosek składa się w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku) wysyłając na adres vpo@ug.edu.pl lub w wersji papierowej w Sekcji Obsługi Profesorów Zagranicznych UG (rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, pokój R207).

Wizyta profesora musi rozpocząć się w roku kalendarzowym, na który przyznano środki na jej realizację.

Wizyta podlega zgłoszeniu do rejestru przyjazdów zagranicznych na zasadach przewidzianych Zarządzeniem Rektora nr 160/R/21, par. 4.
Formularz zgłoszenia pobytu gościa dostępny jest w załącznikach poniżej.

Opiekun wizyty, w terminie 14 dni od jej zakończenia, zobowiązany jest do złożenia prorektorowi właściwemu ds. współpracy międzynarodowej sprawozdania z realizacji wizyty, którego wzór znajduje się w załączniku poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się w Zarządzeniu Rektora nr 154/R/21 z dnia 18.10.2021 r.  Wersja angielska .


OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE START

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START (edycja 2024), w którym młodzi uczeni i młode uczone mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Wnioski do konkursu można składać do 3 listopada 2023 r.

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze.

W poprzedniej edycji wysokość stypendium wynosiła 30 tys. zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Wnioski składane do konkursu START są także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

W programie START przyznawane są również wyróżnienia. Mogą je otrzymać kandydaci i kandydatki, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu i zostały uznane za wybitne.

Dodatkowo od roku 2015 r. przyznawane jest wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureatka lub laureat prowadzący wysokiej jakości badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii.

Ponadto w konkursie 2024 po raz trzeci będzie można otrzymać stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego*, które jest przyznawane za nowatorskie osiągnięcia w zakresie biotechnologii, genetyki lub biologii molekularnej, czyli w dziedzinach nauki uprawianych przez Fundatora. Wyróżnienie ustanowione zostało dzięki zapisowi testamentowemu prof. Wacława Szybalskiego.

Stypendia wyróżnionych laureatów i laureatek zostaną podwyższone.

Program START oferuje również stypendia wyjazdowe, czyli środki na wyjazd do wybranego przez kandydata ośrodka badawczego za granicą.

Więcej informacji tutaj.

 


OTWARCIE NABORU W KONKURSACH FINANSOWANYCH Z NCN

 

OPUS 26

to flagowa pozycja w ofercie Narodowego Centrum Nauki. W konkursie można otrzymać granty na realizację projektów badawczych z zakresu badań podstawowych, w tym takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji lub bez ich udziału.

Konkurs jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, niezależnie od wieku i doświadczenia. Jedynym warunkiem udziału jest posiadanie przez kierownika projektu co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy, albo przynajmniej jednego dokonania artystycznego bądź artystyczno-naukowego w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki.

Projekty OPUS mogą trwać 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W budżecie projektu można zaplanować środki na wynagrodzenia dla kierownika i wykonawców projektu, zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu. Granty OPUS nie mają górnej granicy finansowania, ale budżet musi być skonstruowany zgodnie z regulaminem finansowania projektów.

Więcej informacji na stronie

 

SONATA 19

przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Ważne! W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki, we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Więcej informacji na stronie

Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2023 r. do godziny 16:00.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2024.

 


EXCHANGE PROGRAMS TO THE US

Fundacja Kościuszkowska otwiera nabór wniosków o granty na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu Exchange Program to the US.

Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach:

 1. Kosciuszko Foundation Fellowship skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Trwające od 3 do 6 miesięcy stypendium umożliwia osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych, instytucjach rządowych lub organizacjach pozarządowych.
 2. Kosciuszko Foundation Grants to  granty trwające od 3 do 6 miesięcy, przeznaczone dla studentów i studentek studiów doktoranckich na polskich uczelniach. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni lub organizacji pozarządowej w USA.
 3. Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship przyznawane jest polskim wykładowcom mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej na amerykańskich uczelniach. Finansowanie przyznawane jest maksymalnie na 9 miesięcy.

 

Nabór wniosków trwa do 15 listopada 2023 roku.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Fundacji. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: ExchangeToTheUS@thekf.org

 

The Kosciuszko Foundation, Inc. (Fundacja Kościuszkowska), założona w Nowym Jorku w roku 1925, od ponad 90 lat działa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce na rzecz pogłębiania więzi między oboma krajami poprzez programy edukacyjne oraz wymianę naukową i kulturalną. Co roku Fundacja przeznacza prawie milion dolarów na stypendia i granty badawcze dla polskich naukowców, przyjazdy amerykańskich uczonych do Polski, udział amerykańskich studentów w szkołach letnich na polskich uniwersytetach oraz naukę języka angielskiego w Polsce w ramach letnich obozów językowych.


NOWY NABÓR W RAMACH KONKURSÓW Z NCN

MAESTRO 15 jest przeznaczony dla najbardziej doświadczonych badaczek i badaczy, z istotnymi osiągnięciami w nauce. Projekty MAESTRO to pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy.
 
Konkurs SONATA BIS 13 jest skierowany do wyróżniających się naukowczyń i naukowców będących od 5 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Daje im szansę na stworzenie nowego zespołu, z którym będą prowadzić najbardziej nowatorskie prace w ramach badań podstawowych.
 
PRELUDIUM BIS 5 jest skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich.
 
W odpowiedzi na głosy środowiska PRELUDIUM BIS ogłoszony został w tym roku o dwa miesiące wcześnie niż w latach poprzednich. Przesunięcie daty ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu powinno usprawnić proces rekrutacji doktorantów do realizacji projektów i szkół doktorskich.

Wnioski w konkursach przyjmowane są do 15 września 2023 r.

Więcej informacji tutaj.

Konkurs pn. Democracy, Governance and Trust na międzynarodowe projekty badawcze realizowany we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP). W DGT Call 2023 wnioski mogą składać konsorcja międzynarodowe złożone z minimum trzech zespołów badawczych z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie.

Konkurs obejmuje dziewięć głównych obszarów tematycznych: Concepts, understandings and models of democracy, governance and trust; Education; Media, information and communication; Economies and economic systems; Identities, discrimination, marginalization and inequalities; Ecosystems and environments; Epistemologies, knowledge and expertise; History and culture; Power, authority and conflict.

Więcej informacji tutaj.


NAGRODY NAUKOWE "POLITYKI"

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do 23. edycji Nagród Naukowych "Polityki". Wnioski przyjmowane są do 14 czerwca 2023 r. a lista laureat.ów zostanie ogłoszona w październiku.

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym - może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go drogą elektroniczną do 14 czerwca 2023 r. (do północy) na adres: stypendia@polityka.pl
Formularz należy wypełnić w języku polskim.

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia. Zgłoszenia podlegają ocenie Kapituły, która bierze pod uwagę relację wieku i dorobku naukowego kandydata, więc nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące w pierwszym etapie.

Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów. Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły.

 
 

NOWY NABÓR - GRANTY INTERWENCYJNE NAWA

Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Dotychczasowe projekty dotyczyły m.in. badań skutków pandemii, zarówno tych w wymiarze medycznym, jak i społecznym. Wśród projektów dofinansowanych w ramach zeszłorocznego naboru aż 96% dotyczyło interwencyjnych badań  związanych z toczącą się na Ukrainie wojną.

To program uzupełniający ofertę grantów dla naukowców. Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze ubiegania się o inne istniejące mechanizmy finansowania, a ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utraty unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Ponadto kluczowym elementem projektu jest współpraca międzynarodowa grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców skoncentrowana na realizacji celów naukowych projektu. Projekty w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

Ze względu na specyfikę programu, wnioski naukowców oceniane są na bieżąco i decyzja o przyznaniu finansowania projektu zapada bardzo szybko. Średni czas oczekiwania na nią w ubiegłym roku wyniósł zaledwie 22 dni.

Terminy

Nabór wniosków w czwartej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA został podzielony na dwie rundy. Pierwsza z nich rozpoczyna się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 czerwca br. Druga runda zostanie uruchomiona 1 września i potrwa do 15 listopada 2023 r. (lub do wyczerpania alokacji).

Wnioski przyjmowane są w systemie elektronicznym NAWA

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

 

OTWARCIE NABORU W RAMACH MODUŁU "FUNDAMENTY" NPRH

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach „Narodowego Program Rozwoju Humanistyki” w module „Fundamenty”. Minister Edukacji i Nauki ustalił dwa tematy konkursu: „Naród – państwo – terytorium” oraz „Obraz Rzeczpospolitej w Europie od XVI do XVIII wieku”. Wnioski można składać do 5 maja 2023 r. Zachęcamy do udziału!

Moduł „Fundamenty” NPRH 

W ramach modułu „Fundamenty” dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których okres realizacji nie przekracza 5 lat, a koszt wynosi nie więcej niż 3 mln zł. W tej edycji oceniane będą projekty dotyczące dwóch tematów konkursowych. 

 • „Naród – państwo – terytorium”

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie kompendiów, monografii i edycji źródeł prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny wiedzę na temat kształtowania się tożsamości narodowej Polaków; budowy, rozwoju i funkcjonowania państwa polskiego oraz życia społecznego zamieszkującej go ludności.

Program jest skierowany do badaczy zajmujących się dziejami i kulturą Polski od początków po współczesność, zainteresowanych rolą szeroko pojmowanych mediów w kształtowaniu tożsamości narodowej i postaw obywatelskich Polaków oraz specjalizujących się w kolejnych epokach, regionach, szczegółowych problemach. W konkursie mogą uczestniczyć także autorzy syntez i przekrojów.

 • „Obraz Rzeczpospolitej w Europie od XVI do XVIII wieku”

Konkurs jest adresowany do badaczy relacji między Polską a krajami europejskimi w okresie wczesnonowożytnym. Efektem proponowanych projektów badawczych powinny być edycje materiałów źródłowych oraz monografie, prezentujące w węższym lub szerszym aspekcie postrzeganie Pierwszej Rzeczpospolitej w tekstach będących efektem refleksji dokonywanej w różnych językach i kulturach. Ocena składanych propozycji będzie uwzględniać przede wszystkim założone cele naukowe, w opracowaniu których pomocne będą analizowane bądź opublikowane w ramach poszczególnych projektów monografie, archiwalia i artefakty znajdujące się w składnicach akt, bibliotekach, muzeach, jak również zbiorach prywatnych.

Dodatkowe informacje

Nabór wniosków trwa od 3 kwietnia od godz. 8.00 do 5 maja 2023 r. do godz. 16.00.

Dodatkowych informacji udziela Departament Programów Naukowych i Inwestycji – e-mail: e-mail: pytania.NPRH@mein.gov.pl.

 
 

OTWARCIE NABORU W KONKURSACH FINANSOWANYCH Z NCN

OPUS 25 to flagowa pozycja w ofercie Narodowego Centrum Nauki. W konkursie można otrzymać granty na realizację projektów badawczych z zakresu badań podstawowych, w tym takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji lub bez ich udziału.

Konkurs jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, niezależnie od wieku i doświadczenia. Jedynym warunkiem udziału jest posiadanie przez kierownika projektu co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy, albo przynajmniej jednego dokonania artystycznego bądź artystyczno-naukowego w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki.

Projekty OPUS mogą trwać 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W budżecie projektu można zaplanować środki na wynagrodzenia dla kierownika i wykonawców projektu, zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu. Granty OPUS nie mają górnej granicy finansowania, ale budżet musi być skonstruowany zgodnie z regulaminem finansowania projektów.

Konkurs PRELUDIUM 22 jest skierowany do naukowców, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora. Laureaci mogą otrzymać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł  na realizację projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.  Zespół badawczy może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. W budżecie PRELUDIUM można zaplanować różne koszty niezbędne do realizacji projektu, w tym środki na wynagrodzenia – jednak tu obowiązuje limit w wysokości 1500 zł miesięcznie dla kierownika i ewentualnie wykonawcy. Opiekun naukowy nie może być beneficjentem środków z grantu.

Więcej informacji tutaj.

 


OTWARCIE NABORU NA POLSKO-UKRAIŃSKIE PROJEKTY NAUKOWE Z FNP 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej nie ustaje w wysiłkach wspierania ukraińskiego środowiska naukowego i organizuje trzeci konkurs w programie DLA UKRAINY. Dzięki tej inicjatywie naukowcy z Ukrainy mogą nawiązać współpracę z polskimi badaczami w celu realizacji wspólnych badań. Termin składania wniosków upływa 4 kwietnia 2023.

Program DLA UKRAINY został uruchomiony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w marcu ubiegłego roku.

W obliczu brutalnej agresji ze strony Rosji na Ukrainę, natychmiast podjęliśmy decyzję o wsparciu naszych sąsiadów tak, jak potrafimy najlepiej, czyli poprzez finansowanie badań naukowych. Chcieliśmy pomóc badaczom i badaczkom z Ukrainy, aby mogli kontynuować pracę naukową przerwaną lub mocno utrudnioną przez działania wojenne. Zainteresowanie naszym programem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania i świadczy o tym, że ta inicjatywa była i jest potrzeba, nie tylko doraźnie, ale również długofalowo – w kontekście przyszłości Ukrainy i wspierania badań o doniosłym znaczeniu społecznym – zarówno dla Ukrainy, Polski, jak i całego regionu. Dlatego mimo pierwotnego planu organizacji tylko dwóch konkursów postanowiliśmy kontynuować realizację programu mówi prof. Maciej Żylicz, prezes FNP.

Program DLA UKRAINY jest skierowany do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, którzy w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, czyli 24 lutego 2022 r. pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie (niezależnie od narodowości), oraz naukowców i naukowczyń zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Do programu zgłaszać mogą się pary naukowczyń i naukowców – jedna osoba z Ukrainy (niezależnie od miejsca, w którym aktualnie przebywa) i jedna zatrudniona w Polsce. W ich wspólnym imieniu wniosek składa osoba pracująca w Polsce, wraz z polską instytucją naukową, w której realizowany będzie projekt (jednostka goszcząca).

Tematyka projektów zgłaszanych do konkursu powinna obejmować zagadnienia związane z  rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Budżet rocznego projektu badawczego wynosi 268,8 tys. zł i obejmuje on zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań. W bieżącym konkursie planowane jest wyłonienie trzech projektów do finansowania. Oceny wniosków dokonuje międzynarodowe jury.

Więcej informacji o programie oraz szczegółowy regulamin na stronie programu DLA UKRAINY.

 
 

OTWARCIE NABORU W KONKURSIE DOSKONAŁA NAUKA II

Informacje o programie

Program składa się z następujących modułów:

 • „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  • tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz
  • udostępnieniu monografii naukowych w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie z programu mogą otrzymać m.in. uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, PAU, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i inne jednostki  działające na rzecz upowszechniania nauki.

Wysokość dofinansowania ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi, w przypadku modułu:

 • „Wsparcie konferencji naukowych” – nie więcej niż 400 000 zł,
 • „Wsparcie monografii naukowych” – nie więcej niż 80 000 zł
  – przy czym dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu.

Więcej informacji o programie Doskonała nauka II

 

NABÓR W KONKURSIE MINIATURA 7 OTWARTY

Podstawowym celem konkursu MINIATURA 7 jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu założeń projektu badawczego, który w przyszłości może zostać złożony w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Budżet pojedynczego działania trwającego do 12 miesięcy musi zmieścić się w przedziale od 5 000 do 50 000 zł. O finansowanie mogą się ubiegać osoby, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku i posiadają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Osoba wskazana jako realizująca działanie musi być zatrudniona w momencie złożenia wniosku w jednostce wnioskującej na podstawie umowy o pracę. Nie może być kierownikiem projektu finansowanego przez NCN, laureatem konkursu na staże (w tym FUGA i UWERTURA) lub ETIUDA, ani równolegle ubiegać się o finansowanie w innym konkursie NCN w charakterze wnioskodawcy, kierownika projektu lub kandydata na staż.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00.

Więcej informacji.

 


NAGRODY ODDZIAŁU PAN W GDAŃSKU DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku rozpoczął VIII edycję Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców. To konkurs na najlepszą publikację naukową z 2022 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

Nagroda przyznawana jest równorzędne pięciu laureatom za oryginalne osiągnięcia badawcze w zakresie nauk: humanistycznych i społecznych, biologicznych i rolniczych, ścisłych i nauk o Ziemi, technicznych oraz medycznych. Powinni oni być pracownikami lub doktorantami instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

Wysokość każdej nagrody wynosi 4 tys. zł. W każdej kategorii są także wyróżnienia.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31 maja br. na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl

Wszystkie informacje o nagrodzie, w tym Regulamin Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe można znaleźć na stronie www.gdansk.pan.pl, w zakładce Nagroda Oddziału dla młodych naukowców.

 


HARMONOGRAM KONKURSÓW NCN NA 2023 ROK

Rodzaj konkursu 2023
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
Weave-UNISONO nabór kontynuowany od 2021 r., ciągły, w terminach wynikających z harmonogramów agencji wiodących wyniki ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z terminami decyzji podejmowanych przez agencje wiodące

MINIATURA 7

nabór ciągły od 1 lutego do 31 lipca

OPUS 25

PRELUDIUM 22

15 marca 15 czerwca grudzień 2023 r.

SONATA BIS 13

MAESTRO 15

15 czerwca 15 września

marzec 2024 r.

OPUS 26 + LAP/Weave

PRELUDIUM BIS 5

SONATA 19

15 września 15 grudnia

PRELUDIUM BIS 5 – maj 2024 r.

OPUS 26, SONATA 19 – czerwiec 2024 r. 

Weave – w zależności od terminu zatwierdzenia wyników oceny NCN przez agencje partnerskie z innych krajów, najpóźniej w listopadzie 2024 r.

SONATINA 8

DAINA 3

15 grudnia 15 marca 2024 r.

SONATINA 8 – wrzesień 2024 r.

DAINA 3 – listopad 2024 r.

 
 

OTWARCIE KONKURSÓW Z NCN

15 mln zł otrzymają polskie zespoły naukowe na realizację polsko-chińskich projektów badawczych w ramach konkursu SHENG 3, zaś młodzi naukowcy mogą zdobyć 20 mln zł w konkursie SONATINA 7.

SONATINA 7 – wsparcie młodych naukowców

Celem konkursu SONATINA 7 jest wsparcie rozwoju naukowców znajdujących się na początku swojej kariery poprzez stworzenie im możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce. Dodatkowo SONATINA 7 umożliwia im realizację staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Zaplanowane projekty mogą obejmować zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne. Prace można rozplanować na 2 lub 3 lata, staże mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. 

Konkurs skierowany jest do osób, które mają już stopień naukowy doktora, uzyskany po 31 grudnia 2019 r. lub też tych, które uzyskają go do końca czerwca 2023 r. Wnioski mogą składać również osoby, którym stopień naukowy doktora nadano wcześniej, ale w międzyczasie miały przerwy w karierze naukowej związane np. z urodzeniem lub przysposobieniem dzieci.

Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

OGŁOSZENIE SONATINA 7

Termin składania wniosków w systemie OSF upływa 15 marca 2023 r. o godzinie 16:00.

SHENG 3 – współpraca polsko-chińska

Międzynarodowy dwustronny konkurs SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z chińską National Natural Science Foundation of China. Obie agencje prowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i NSFC.

Konkurs skierowany jest do polskich zespołów badawczych, które składają wnioski wspólnie z zespołami chińskimi.

W konkursie SHENG 3 można otrzymać środki na prowadzenie badań naukowych, wynagrodzenie zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-chińskich projektów badawczych w konkursie SHENG 3 wynosi 15 mln zł.

OGŁOSZENIE SHENG 3

Termin składania wniosków krajowych dla polskich zespołów w systemie OSF upływa 15 marca 2023 r. o godzinie 16:00.

 
 

STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Od 1 grudnia można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Stypendium jest przyznawane maksymalnie na 3 lata, a jego wysokość nie może przekroczyć 5 390 zł miesięcznie. Nabór potrwa do 31 grudnia 2022 r

Kim jest młody naukowiec?

Młody naukowiec to osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora lub od uzyskania przez nią stopnia doktora nie upłynęło 7 lat. Młody naukowiec może być zatrudniony w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym działającym w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Więcej informacji tutaj.

 

 
 

NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI - UCZELNIA BADAWCZA (IDUB)

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursów organizowanych w ramach programów Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).

1. Program małych grantów – UGrants

 • UGrants-start 3 – wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz młodych naukowców w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzymuje grant w wysokości nie wyższej niż 15 000 zł (możliwe zwiększenie do 20 000 zł).
 • UGrants-advanced 3 – wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania grantów europejskich, w tym w szczególności grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz w publikowaniu w najbardziej prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzymuje grant w wysokości nie wyższej niż 30 000 zł.
 • UGrants-first 4 - wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz naukowców w pozyskaniu pierwszego grantu badawczego oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzymuje grant w wysokości nie wyższej niż 20 000 zł. Najwyżej ocenieni laureaci otrzymają dodatkowo wsparcie mentorskie w przygotowaniu wniosków grantowych.

Termin złożenia wniosku: 01.12.2022 godz. 12:00

2. Program staży zagranicznych dla młodych naukowców UG

umożliwiający młodym naukowcom zatrudnionym w Uniwersytecie Gdańskim zdobycie doświadczenia badawczego poprzez realizację staży podoktorskich w najlepszych instytucjach naukowych na świecie. Laureat otrzymuje środki na pokrycie kosztów 3-miesięcznego stażu (zryczałtowane koszty podróży i pobytu) w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie obecnych w Global Ranking of Academic Subjects dla dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych i THE World University Ranking by subject dla dziedziny nauk humanistycznych.

Termin złożenia wniosku: 01.12.2022 godz. 12:00

3. Program „Profesorowie wizytujący UG”

program na finansowanie krótkich (2-4 tyg.) i średnich (5-12 tyg.) pobytów osób nieposiadających polskiego obywatelstwa zatrudnionych na stanowisku profesora w zagranicznej uczelni. Beneficjent programu otrzymuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych lub / i prac badawczych.

Termin złożenia wniosku: 01.12.2022  godz. 12:00

Więcej informacji na temat konkursów.

 

 

 


NABÓR WNIOSKÓW ERC CONSOLIDATOR GRANT 2023

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych otworzyła nabór wniosków w konkursie ERC Consolidator Grant 2023. Aplikacje można składać do 2 lutego 2023 r.

Jesteś naukowcem, który chce umocnić swoją niezależność, tworząc zespół badawczy i kontynuując karierę w Europie? ERC Consolidator Grant jest stworzony dla Ciebie! Możesz również aplikować, jeśli niedawno stworzyłeś niezależny, doskonały zespół badawczy i chcesz go wzmocnić.

O CoG mogą ubiegać się naukowcy, którzy ukończyli studia doktoranckie 7-12 lat wcześniej, mający bardzo obiecujące osiągnięcia naukowe i doskonały projekt badawczy. W przypadku, gdy na dyplomie doktorskim nie widnieje data obrony doktoratu, wnioskodawca powinien przedstawić pisemne potwierdzenie daty z instytucji, w której otrzymał tytuł doktora. Zmiana ta upraszcza proces kwalifikowalności.

Aplikować mogą badacze w dowolnej dziedzinie nauki. Badania muszą być prowadzone w publicznej lub prywatnej organizacji badawczej (instytucji goszczącej). Może to być instytucja, w której wnioskodawca już pracuje lub jakakolwiek inna, zlokalizowana w jednym z państw członkowskich UE lub kraju stowarzyszonym.

Kwota Consolidator Grant może dochodzić do 2 mln euro i jest on przyznawany na okres 5 lat. W ściśle określonych przypadkach kwota grantu może zostać zwiększona o 1 mln euro.

Aplikacje można składać do 2 lutego 2023 r. w komisyjnym portalu Funding&Tender Opportunities.

Więcej informacji tutaj.


NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE START 2023

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Nabór będzie prowadzony do 31 października br.

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze.

W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 tys. zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

W programie START przyznawane są również wyróżnienia kandydatom i kandydatkom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu i zostały uznane za wybitne.

Stypendia wyróżnionych laureatów i laureatek zostaną podwyższone.

Program START oferuje również stypendia wyjazdowe, czyli środki na wyjazd do wybranego przez kandydata ośrodka badawczego za granicą.

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku znajdującymi się stronie programu. W dokumentach tych można znaleźć m.in. szczegółowe informacje o etapach procedury konkursowej, kryteriach oceny oraz sposobie składania wniosków, a także o zasadach przyznawania stypendiów wyjazdowych.

Wnioski w konkursie START 2023 można składać od 19 września do 31 października br. Wyniki zostaną ogłoszone w drugim kwartale 2023 r.


NOWY NABÓR W CZTERECH KONKURSACH NCN

Narodowe Centrum Nauki otwiera cztery nowe konkursy na projekty badawcze. O środki w łącznej wysokości 527 mln zł mogą starać się naukowcy na wszystkich etapach kariery oraz badacze z zagranicy, którzy chcieliby pracować w Polsce.

Wszystkie otwarte teraz konkursy umożliwiają finansowanie badań podstawowych prowadzonych w polskich jednostkach, we wszystkich grupach nauk. Dzięki środkom z NCN można sfinansować koszty niezbędne do realizacji projektów: wynagrodzenia, stypendia, wyjazdy służbowe, zakupić aparaturę naukowo-badawczą lub inne potrzebne materiały.

Wnioski, w zależności od konkursu, można składać albo z ramienia jednostki zatrudniającej, albo jako osoba fizyczna. O granty mogą ubiegać się również obcokrajowcy, niezależnie od obywatelstwa, zarówno Ci przebywający już w naszym kraju (w konkursach OPUS 24, SONATA 18 lub PRELUDIUM BIS 4), jak i dopiero planujący przyjazd do Polski (w konkursie POLONEZ BIS 3). Wnioski można składać do 15 grudnia.

Więcej informacji tutaj.

 

 

OTWARCIE NABORU W PROGRAMIE "GRANTY INTERWENCYJNE"

Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

To program uzupełniający ofertę grantów dla naukowców. Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze ubiegania się o inne istniejące mechanizmy finansowania, a ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utraty unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Ponadto kluczowym elementem projektu jest współpraca międzynarodowa grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców skoncentrowana na realizacji celów naukowych projektu. Projekty w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

W 2022 r. nabór został podzielony na dwie rundy. Nabór w ramach pierwszej z nich prowadzony był w okresie od 28 marca do 30 czerwca, a do systemu teleinformatycznego NAWA wpłynęło 55 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 11 projektów interwencyjnych.

Nabór wniosków w ramach drugiej rundy prowadzony będzie od 1 września do 15 listopada 2022 r. (lub do wyczerpania alokacji). Z dostępnych na ten cel środków pozostało 2 118 091,92 zł. 

Przypominamy, że składane wnioski oceniane są na bieżąco, co oznacza, że pula środków przeznaczona do rozdysponowania w ramach drugiej rundy aplikacyjnej w 2022 r. może zostać wyczerpana przed 15 listopada 2022 r.

Wnioski o grant przyjmowane są w systemie elektronicznym NAWA.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się TUTAJ

 

 

OTWARCIE NABORU W KONKURSACH NCN

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS. Można w nich składać wnioski o finansowanie nowatorskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz takich, które mają na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Badaczki i badacze mogą uzyskać łącznie 140 mln na swoje projekty. Budżet konkursu SONATA BIS 12 wynosi 120 milionów, a  MAESTRO 14 – 20 mln.

Konkurs MAESTRO kierowany jest do doświadczonych naukowców, planujących prowadzić pionierskie badania, w tym również interdyscyplinarne, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kierownikiem projektu może zostać osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora, która kieruje lub kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych w okresie ostatnich 10 lat. Ponadto musi wykazać się publikacją co najmniej 5 tekstów w renomowanych czasopismach, wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych.

W konkursie MAESTRO 14 wprowadzono nowy wymóg w stosunku do wnioskodawców, którzy otrzymali już wcześniej grant MAESTRO. Osoby te mogą złożyć kolejny wniosek tylko jeśli są laureatami konkursu organizowanego przez European Research Council (ERC) lub w okresie ostatnich 5 lat wystąpiły z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursie organizowanym przez ERC, a wniosek uzyskał ocenę co najmniej w I etapie konkursu.

W obu konkursach uzyskane środki mogą zostać przeznaczone na wynagrodzenia i stypendia dla członków zespołu badawczego (w tym doktorantów i studentów), zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu. SONATA BIS 12 i MAESTRO 14 nie posiadają górnej granicy finansowania projektu, a badania mogą zostać zaplanowane na 36, 48 lub 60 miesięcy.

Więcej informacji o konkursach SONATA BIS i MAESTRO.

 

 

 

ZAPROSZENIE NA WEBINARIUM

Zainteresowanych złożeniem wniosku o udział w Programie Bekker NAWA zapraszamy do rejestracji na webinarium poświęcone tegorocznej edycji.

Spotkanie online odbędzie się we wtorek 12 kwietnia 2022 r., godz. 11:00.

W trakcie webinarium uczestnicy będą mogli zapoznać się z informacjami na temat Programu oraz uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące m.in.:

 • nowości w edycji 2022
 • procedury wnioskowania,
 • uprawnionych działań,
 • kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,
 • sposobu przygotowania wniosku w systemie teleinformatycznym NAWA,
 • kryteriów oceny wniosków
   

Zarejestruj swój udział

Udział w webinarium jest bezpłatny. Rejestracji należy dokonać do poniedziałku 11 kwietnia, do godz. 15:00.

Webinarium zostanie zakończone sesją Q&A. Celem usprawnienia spotkania, jak również ze względu na ograniczony czas wydarzenia, zachęcamy do wcześniejszego wysyłania pytań dotyczących Programu na adres: bekker@nawa.gov.pl  Pytania można przesyłać do piątku 8 kwietnia, godz. godz. 15:00.

Link do rejestracji: https://tjclick.clickmeeting.com/bekker-2022/register

Więcej o programie Bekker NAWA: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

 

 

 

GRANTY INTERWENCYJNE

Granty interwencyjne NAWA to program dofinansowujący projekty naukowców, których badania przyczyniają się do rozwiązania bieżących, kluczowych dla społeczeństwa, problemów naukowych. Właśnie ruszył tegoroczny nabór. Do rozdania jest 5 milionów złotych.

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych oraz mobilność międzynarodową naukowców, w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych dla danego regionu świata.

 

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze ubiegania się o inne istniejące mechanizmy finansowania.

Ze względu na specyfikę programu, wnioski naukowców oceniane są na bieżąco i decyzja o przyznaniu finansowania projektu zapada szybko. Średni czas oczekiwania na nią w w ubiegłym roku wyniósł zaledwie 18 dni.

Nabór wniosków w trzeciej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA został podzielony na dwie rundy. Pierwsza z nich rozpoczyna się 28 marca2022 r. i potrwa do 30 czerwca br. Druga runda zostanie uruchomiona od 1 września do 15 listopada 2022 r .

Wnioski o grant przyjmowane są w systemie elektronicznym NAWA.

Budżet trzeciej edycji programu to 5 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść do 300 tys. zł.

Więcej informacji tutaj.
 

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU IM. BEKKERA

Celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

Termin składania wniosków: 10 maja 2022 r. do godziny 15:00

Więcej informacji tutaj.

 

 

OTWARCIE NABORU W KONKURSACH NCN

Możliwość prowadzenia badań w Polsce otrzymają naukowczynie i naukowcy z zagranicy. Swoje projekty będą mogli zrealizować badacze o różnym doświadczeniu z polskich ośrodków naukowych. 15 marca ruszają konkursy POLONEZ BIS 2, OPUS 23 i PRELUDIUM 21.

POLONEZ BIS – program dla naukowców z zagranicy

POLONEZ BIS, współfinansowany przez Komisję Europejską i NCN w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, to program skierowany do naukowczyń i naukowców z zagranicy zainteresowanych rozwojem swoich karier w polskich instytucjach badawczych.

O finansowanie w programie mogą starać się badacze i badaczki, niezależnie od narodowości, tematu i dyscypliny naukowej.

W trzech naborach POLONEZ BIS zostanie zrekrutowanych 120 osób, które mają doktorat lub co najmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkały i pracowały poza Polską. Laureaci konkursu zostaną zatrudnieni przez polskie instytucje na dwa lata na podstawie umowy o pracę. Będą prowadzili tu badania podstawowe i odbędą krótkie staże międzysektorowe.

Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy składają wnioski wspólnie z wybranymi przez siebie instytucjami przyjmującymi w Polsce. Program POLONEZ BIS gwarantuje naukowcom atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Do udziału w konkursie zachęcamy naukowczynie i naukowców, którzy z powodu zagrożenia życia lub braku możliwości prowadzenia kariery naukowej zostali zmuszeni do ucieczki ze swojego kraju.

Budżet programu POLONEZ BIS 2 wynosi 55 mln zł.

Szczegółowe warunki konkursu

OPUS – dla młodych i doświadczonych badaczy

OPUS 23 to konkurs skierowany do naukowców i naukowczyń na każdym etapie kariery, w tym osób przed doktoratem.

Kierownikami projektu mogą być badaczki lub badacze, którzy mają co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę albo jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki. W badania prowadzone w ramach projektów mogą być zaangażowani m.in. badacze na stanowiskach senior researcher, doktoranci i studenci oraz osoby na stanowiskach typu post-doc.

W konkursie można realizować projekty bez udziału partnerów zagranicznych lub z ich udziałem.

Konkurs umożliwia finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, a także realizowanie badań z użyciem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu OPUS 23 wynosi 400 mln zł.

Szczegółowe warunki konkursu

PRELUDIUM – dla początkujących naukowców

PRELUDIUM 21 to konkurs przeznaczony dla naukowczyń i naukowców, którzy nie mają stopnia doktora. Jego celem jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową oraz umożliwienie im zakupu lub wytworzenia aparatury specjalistycznej, urządzeń i oprogramowania, których koszt nie przekracza 30% wartości projektu.

Zespół badawczy w projekcie może składać się co najwyżej z trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego.

W konkursie można uzyskać finansowanie projektów trwających 12, 24 lub 36 miesięcy o wysokości odpowiednio: 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł, a cały budżet konkursu PRELUDIUM 21 wynosi 30 mln zł.

Szczegółowe warunki konkursu

Formularze wniosków w konkursach zostaną udostępnione w systemie OSF w późniejszym terminie. Wnioski można będzie składać 15 czerwca do godziny 16:00 (CEST).

 

 
 

NAGRODA ODDZIAŁU PAN DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRODY W SKRÓCIE:

 1. Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w zakresie nauk: 1) humanistycznych i społecznych, 2) biologicznych i rolniczych, 3) ścisłych i nauk o Ziemi, 4) technicznych, 5) medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze (UWAGA: NIE pracę przeglądową, w tym np. Review), które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.   

 2. Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 3. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.

 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31 maja br. na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl .

 5. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO:  4.000 zł brutto

Więcej informacji tutaj.
 

PROGRAM "DOSKONAŁA NAUKA" - OTWARCIE NABORU

 

Rozpoczął się  nabór wniosków w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. Doskonała nauka. W jego ramach na wsparcie konferencji naukowych (do 400 tys. zł) oraz monografii naukowych (do 80 tys. zł) mogą liczyć uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytucje prowadzące działalność naukową.  Nabór wniosków kończy się 18 marca 2022.

Przedmiotem programu MEiN jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Jak informuje MEiN program składa się z dwóch modułów: Wsparcie konferencji naukowychprezentujących osiągnięcia naukowe. Oraz drugi: Wsparcie monografii naukowych,  w ramach którego będzie wspierane wydawanie monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym w celu wprowadzenia wyników do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego i bezpłatnego dostępu.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu: którego okres realizacji nie przekroczy dwóch lat, nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa i którego koszty pośrednie nie przekraczają 10 proc. kosztów bezpośrednich realizacji projektu.

Program skierowany jest do uczelni, instytutów naukowych PAN,  Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych, działających w Polsce, Centrum Łukasiewicza i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, i innych podmiotów prowadzących działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki.

Wysokość środków finansowych w ramach modułu przewidzianych w module:  Wsparcie konferencji naukowych, wynosi od 20 tys. do 400 tys. zł. A w module Wsparcie monografii naukowych wynosi od 15 tys. zł do 80 tys. zł. Nie mogą one przekraczać jednak 90 proc. kosztów realizacji całego projektu.

Nabór wniosków w ramach programu trwa do dnia 18 marca 2022 r.

Informacje w sprawie programu: Departament Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: sekretariat.dpi@mein.gov.plpytania.SONDA@mein.gov.pl, tel.: (22) 52 92 341, (22) 52 92 354, (22) 52 92 352, (22) 52 92 751.

Więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka

 


OTWARCIE SZÓSTEJ EDYCJI KONKURSU MINIATURA

Do zdobycia jest aż 20 milionów złotych na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne.

W konkursie MINIATURA naukowcy mogą zdobyć środki na przeprowadzenie działań naukowych, których rezultaty pomogą im przygotować projekty badawcze i następnie ubiegać się o ich sfinansowanie w konkursach NCN lub innych konkursach grantowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Ogłoszenie konkursu MINIATURA 6

Na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy można otrzymać od 5 000 do 50 000 zł. O środki może ubiegać się podmiot, w którym na podstawie umowy o pracę zatrudniony jest badacz posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Osoba realizująca działanie musi mieć stopień naukowy, jednak uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich. Regulamin konkursu dopuszcza składanie wniosków również przez badaczy, którzy uzyskali stopień doktora wcześniej, jeśli mieli oni dłuższe przerwy w karierze naukowej związane np. z urodzeniem lub przysposobieniem dzieci lub dłuższą niezdolnością do pracy.

Naukowiec wskazany jako osoba realizująca działanie naukowe nie może kierować (obecnie lub w przeszłości) realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Nie może również być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki, nie może być także laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN. Laureatem konkursu MINIATURA można zostać tylko raz.

Wnioski o finansowanie działań naukowych w konkursie MINIATURA można składać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. do godziny 16.00 za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.


GRANTY ERC ADVANCED

20 stycznia 2022 Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła kolejny konkurs na granty typu Advanced. Są to granty dla badaczy o uznanej pozycji naukowej z imponującym dorobkiem. Wnioski można składać do 28 kwietnia 2022 r.

O realizację grantu w maksymalnej  wysokości 2,5 mln  euro na okres pięciu lat mogą starać się naukowcy z dowolnego kraju świata, ale projekty musza być realizowane w instytucji znajdującej się w kraju członkowskim Unii Europejskiej, lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Wnioski mogą dotyczyć dowolnej dziedziny naukowej, tematykę projektu określa lider (Principal Investigator) wraz ze swoim zespołem. Więcej informacji o grantach na stronie KPK.

Budżet konkursu to 555 mln euro, co pozwoli na sfinansowanie 223 projektów. Termin zamknięcia konkursu to 28 kwietnia 2022. Dokumentacja konkursowa (Program Pracy, Przewodnik dla Wnioskodawców, zasady oceny) oraz link do elektronicznego systemu aplikacji znajdują się na portalu Komisji Europejskiej.

Zapraszamy na szkolenia, warsztaty i konsultacje organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Horyzont Europa.

 


Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy o otwartych naborach w programach w ramach Inicjatywy Doskonałości.

 

PROGRAM INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju bazy infrastruktury badawczej Uniwersytetu Gdańskiego prowadzące do umożliwienia prowadzenia w Uczelni przełomowych i unikatowych badań eksperymentalnych oraz świadczenia usług badawczych na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

Więcej informacji o programie tutaj.

 

PROGRAM MŁODYCH LIDERÓW GRUP BADAWCZYCH UG - junG

Celem konkursu w ramach Programu młodych liderów grup badawczych (junG) jest aktywizacja młodych badaczy do realizowania przełomowych badań w Uniwersytecie Gdańskim.

Więcej informacji o programie tutaj.

 

PROGRAM PUBLIKACYJNY UG

Zadaniem Programu publikacyjnego UG jest dofinansowanie kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych i wydawnictwach naukowych oraz upowszechnianie tych publikacji w otwartym dostępie.

Więcej infromacji o programie tutaj.

 

Ugrants-first

Celem konkursu UGrants-first w ramach Programu małych grantów – UGrants jest zwiększenie liczby realizowanych projektów badawczych oraz publikacji w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych.

Więcej informacji o programie tutaj.

 

PROGRAM WSPARCIA HUMANISTYKI GDAŃSKIEJ

Celem konkursu w ramach Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej jest wzrost rozpoznawalności humanistyki gdańskiej w Polsce i na świecie.

Więcej informacji o programie tutaj.


Szanowni Państwo,

Prezentujemy planowany harmonogram przeprowadzania przez Narodowe Centrum Nauki konkursów w 2022 r.

Rodzaj konkursu 2022
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
Weave-UNISONO nabór kontynuowany od 2021 r., ciągły, w terminach wynikających z harmonogramów agencji wiodących wyniki ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z terminami decyzji podejmowanych przez agencje wiodące

MINIATURA 6*

nabór ciągły od 1 lutego do 31 lipca

OPUS 23

PRELUDIUM 21

POLONEZ BIS 2

15 marca 15 czerwca grudzień 2022 r.

SONATA BIS 12

MAESTRO 14

15 czerwca 15 września

marzec 2023 r.

OPUS 24 + Weave

PRELUDIUM BIS 4

SONATA 18

POLONEZ BIS 3

15 września 15 grudnia

OPUS 24, SONATA 18, POLONEZ BIS 3 – czerwiec 2023 r. 

Weave – w zależności od terminu zatwierdzenia wyników oceny NCN przez agencje partnerskie z innych krajów, najpóźniej w listopadzie 2023 r.

PRELUDIUM BIS 4 – maj 2023 r.

SONATINA 7

SHENG 3

15 grudnia 15 marca 2023 r.

SONATINA 7 – wrzesień 2023 r.

SHENG 3 – listopad 2023 r.

* termin ogłoszenia naboru może ulec zmianie. 

Więcej informacji tutaj.


 
Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 6 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w § 5 pkt 6 uchwały.

Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Informacje dotyczące wypełniania wniosków w systemie ZSUN/OSF można znaleźć tutaj.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 16 grudnia 2021 r. do 15 marca 2022 r. do godziny 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z informacją i w razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektów.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazała się informacja na temat składania wniosków o stypendia Ministra właściwego do spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki dla wybitnych młodych naukowców:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r.

Prosimy o zapoznanie się z informacją i w razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektów.


Szanowni Państwo,

 

W imieniu Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na warsztaty ERC, które poprowadzi Lotte Jaspers, ekspertka Yellow Reseach. YR to jedna z trzech najlepszych firm consultingowych wspierających aplikujących o granty. Koszt udziału w tego typu warsztatach zazwyczaj wynosi około 450 EURO. BDN umożliwia Państwu bezpłatny udział w tym wydarzeniu.

 

Warsztaty odbędą się w języku angielskim na platformie Zoom w formie dwóch trzygodzinnych webinariów:

 • 17.11 9:00-12:00 - przedstawione zostaną cele konkursu oraz kryteria ewaluacji, a także oczekiwania ewaluatorów oraz omówiona zostanie część B2 wniosku zawierająca pełny opis pomysłu badawczego. Lotte Jaspers przedstawi skuteczne strategie przygotowania wniosków, które zwiększą Państwa szanse na uzyskanie finansowania,
 • 18.11 9:00-12:00 - omówiona zostanie części B1 wniosku, w szczególności prezentacja CV i dorobku naukowego aplikującego.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do platformy internetowej zawierającej szkolenia online, analizy wniosków z poprzednich lat oraz zapis obu webinarów. Platforma będzie dostępna do końca kwietnia 2022 r.

 

Zapraszamy naukowców posiadających co najmniej stopień doktora uzyskany nie później niż w 2019 roku i planujących aplikować o granty ERC.

Szkolenie obejmuje udział w obu webinarach oraz zapewnia dostęp do platformy. Nie ma możliwości rejestracji wyłącznie na jedną część wydarzenia.

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o rejestrację do dnia 15 listopada do godziny 10:00:

https://forms.gle/uQAKVHd88JLPsVhp7

 

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów na podstawie informacji umieszczonych w formularzu. Wyniki selekcji zostaną potwierdzone mailowo w dniu 16 listopada.

 

Więcej informacji uzyskacie pod adresem: doskonalosc@pan.pl

 


 

 

CALL FOR RESEARCH GRANT AND FELLOWSHIP APPLICATIONS!

 

Promoting academic exchanges between Poland and the United States has been the cornerstone of the Kosciuszko Foundation's mission ever since its establishment nearly 

100 years ago. Therefore, it gives us great pleasure to announce that applications for research grants during the academic year 2022/2023 are now open!

 

The Exchange Program to the United States, enables Polish scholars to carry out research and artistic projects at accredited institutions of higher learning in the United States. The program helps researchers garner expertise, practical knowledge and skills they can bring back to Poland. Every year, we award approximately 40 scholars with grants and fellowships worth over $400,000. 

 

You too can help us in our mission by spreading this message far and wide to your networks, friends, family members, co-workers and students who may be interested in conducting research in the US.

 

To learn more about the Kosciuszko Foundation scholarship programs, please visit our website at: 

https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

 

Contact information: ExchangeToTheUS@thekf.org

 

Applications deadline: November 15th, 2021.

More information

 

JOIN THE KOSCIUSZKO FOUNDATION

 

 

For almost 100 years, generous friends of

the Kosciuszko Foundation have sustained the long tradition of supporting the dreams of young Poles and Polish-Americans.

We believe there has never been a better time for us to mutually share this story and commitment.

 

We are educating the next generation about the richness of Polish culture. Together, we can strengthen Polonia’s future, and make everyone proud of Polish heritage.

 

 

We can't wait for you to become a part of the Kosciuszko Foundation.

 

Become a KF Member or Renew Your MEMBERSHIP>>>

Fundacja Kościuszkowska Polska

Kopernika 11/8, 00-359 Warszawa

Tel: (22) 621 7067

Facebook: KFPoland

www.kfpoland.org

Polityka Prywatności

 

The Kosciuszko Foundation, Inc. 

Warsaw Office

Kopernika 11/8, 00-359 Warszawa

Tel: (22) 621 7067

New York City Office:

15 E 65th Street, New York, NY 10065

Tel: (212) 734 2130

www.thekf.org

 

 

ZAPROSZENIE

Prorektor ds. Badań Naukowych
oraz Biuro Projektów Naukowych
zapraszają
na szkolenia on-line pt. „Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla Wnioskodawców”

WTOREK 12 PAŹDZIERNIKA 2021 r., godzina 10:00 – 13:00
Panel NZ – Nauki o Życiu
Spotkanie poprowadzi Koordynator Dyscyplin NZ
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja na spotkanie na adres
e’mail: projektynaukowe@ug.edu.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać: „Rejestracja szkolenie NCN – Panel NZ”

CZWARTEK 14 PAŹDZIERNIKA 2021 r., godz. 10:00 – 13:00
Panel HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
Spotkanie poprowadzi Koordynator Dyscyplin HS
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja na spotkanie na adres
e’mail: projektynaukowe@ug.edu.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać: „Rejestracja szkolenie NCN – Panel HS”

PIĄTEK 15 PAŹDZIERNIKA 2021 r., godz. 10:00 – 13:00
Panel ST – Nauki Ścisłe i Techniczne
Spotkanie poprowadzi Koordynator Dyscyplin ST
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja na spotkanie na adres
e’mail: projektynaukowe@ug.edu.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać: „Rejestracja szkolenie NCN – Panel ST”

Potwierdzenie uczestnictwa oraz link do rejestracji na szkolenie zostaną przesłane
do Państwa drogą mailową.

 

Więcej informacji tutaj.


OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW W CZTERECH KONKURSACH

15 września ruszają kolejne edycje konkursów OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS i POLONEZ BIS. Wnioski będzie można składać do 15 grudnia.

Dla naukowców niezależnie od etapu kariery

OPUS 22 to konkurs skierowany do naukowców na każdym etapie kariery, którzy planują realizację projektów bez udziału partnerów zagranicznych oraz z udziałem partnerów zagranicznych, prowadzonych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej (w tym w ramach współpracy LAP – Lead Agency Procedure w programie Weave), a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń́ badawczych.

Program Weave, uruchomiony na początku 2021 r., opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe.

W konkursie OPUS 22 można złożyć wnioski na projekty trwające 1, 2, 3 lub 4 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 500 mln zł.

Szczegółowe warunki konkursu

Granty dla młodych naukowców

Program SONATA 17 ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Adresatami konkursu są badacze ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Oprócz kierownika projektu w badania mogą być zaangażowani studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc. W konkursie można złożyć wnioski na projekty trwające od 1, 2 lub 3 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 200 mln zł.

Warunki konkursu

Wsparcie doktorantów

O finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 3 mogą̨ się̨ ubiegać podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów realizowanych przez młodych badaczy w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Laureaci konkursu PRELUDIUM BIS 3 mogą otrzymać granty na badania w wysokości maksymalnie 300 000 zł oraz pokrycie kosztów stypendium doktoranckiego i kosztów pośrednich. Doktoranci otrzymujący stypendia w ramach programu POLONEZ BIS odbędą także trwające od trzech do sześciu miesięcy zagraniczne staże badawcze, finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Budżet konkursu PRELUDIUM BIS 3 wynosi 60 mln zł.

Warunki konkursu

POLONEZ BIS –  wszechstronny program dla zagranicznych naukowców

POLONEZ BIS to wszechstronny program, integrujący badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania w jednostkach publicznych i prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi. Naukowcy zakwalifikowani w konkursie mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia – wynagrodzenie w wysokości ponad 65 tys. euro rocznie i grant badawczy do 100 tys. euro.

Wnioski w programie POLONEZ BIS mogą składać naukowcy, którzy mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkali i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy złożą zgłoszenia wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami.

Nabór wniosków w pierwszej edycji POLONEZ BIS potrwa do połowy grudnia. Dwie kolejne edycje konkursu odbędą się w przyszłym roku.

Warunki konkursu

Strona Polonez BIS

 


 

NABÓR NA STYPENDIA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zaprasza młodych naukowców będących obywatelami Polski, Czech, Słowacji lub Węgier do aplikowania o stypendia naukowe umożliwiające naukę i prowadzenie badań w wybranych instytucjach szkolnictwa wyższego na Tajwanie. O stypendium mogą aplikować doktoranci oraz naukowcy z tytułem doktora.

Dziedziny objęte programem to przede wszystkim nanotechnologia, przemysł elektrotechniczny, biotechnologia, informatyka, zdrowie publiczne, nauki społeczne i humanistyczne.

Aplikację można złożyć online do dnia 30 września 2021 r do godz. 12.00 CET.

Więcej informacji na stronie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki to zinstytucjonalizowana forma współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Celem funduszu jest inspirowanie i promowanie rozwoju współpracy między obywatelami i instytucjami w regionie, jak również między członkami V4 i innymi krajami.


NABÓR WNIOSKÓW DO STYPENDIUM HUMBOLDTA

Trwa nabór wniosków do statniego konkursu o Stypendium Humboldta Do 30 września br.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyjmuje wnioski do ostatniego konkursu o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy mogą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać polscy naukowcy. Stypendium ma na celu uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długofalowej współpracy między polskimi i niemieckimi badaczami. Stanowi ono odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej, niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta.

Stypendium im. A. von Humboldta mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni ze wszystkich dziedzin nauki, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Kandydatów zgłaszać mogą wyłącznie polscy naukowcy. Wysokość stypendium wynosi równowartość 4 000 € miesięcznie. Pobyt naukowy w Polsce w ramach stypendium Humboldta może trwać od 3 do 6 miesięcy. Stypendium może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2022 r.

Program jest realizowany na podstawie porozumienia z 1995 r. pomiędzy FNP a Fundacją Humboldta. Dotychczas stypendia na prowadzenie badań w wybranych ośrodkach w Polsce otrzymało już 76 naukowców z Niemiec.

Szczegółowe warunki i regulamin Stypendium znajdują się na stronie: https://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/ 


OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW W KONKURSIE MAESTRO 13 I SONATA BIS 11

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS, w których można składać wnioski o finansowanie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz projektów mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Do rozdania jest 170 mln zł.

Adresatami ogłoszonego właśnie konkursu MAESTRO 13 są doświadczeni naukowcy, którzy planują przeprowadzić ważne dla rozwoju nauki badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie ostatnich 10 lat kierowała bądź kieruje przynajmniej dwoma projektami badawczymi wyłonionymi w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Ponadto ubiegający się o mistrzowski grant badacz musi posiadać w swoim dorobku minimum pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, a także wykazać się udokumentowaną aktywnością na innych polach działalności akademickiej. Budżet trzynastej edycji konkursu wynosi 20 mln zł.

W konkursie SONATA BIS 11 finansowane są projekty, których celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i przedstawi wykaz od jednej do dziesięciu najważniejszych prac własnych, opublikowanych lub przyjętych do druku w ciągu ostatniej dekady. W zespole poza jego koordynatorem nie może być nikogo, kto ma tytuł naukowy, jest profesorem uczelnianym, ma habilitację lub uprawnienia równorzędne, a także osób, które dotychczas współpracowały ze sobą przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu. W jedenastej edycji SONATA BIS uchwalony budżet to 150 mln zł.

Ogłoszenie konkursu MAESTRO 13

Ogłoszenie konkursu SONATA BIS 11


RUSZYŁA PIĄTA EDYCJA KONKURSU MINIATURA

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5 na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Na naukowców czeka łącznie 15 mln zł.

Ogłoszenie konkursu MINIATURA 5

W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające stopień doktora, uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., mające w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Naukowiec starający się o przyznanie grantu nie może być wnioskodawcą lub kierownikiem projektu we wniosku złożonym do NCN, a także kierownikiem projektu w projekcie badawczym realizowanym lub zakończonym, który jest lub był finansowany ze środków NCN ani być laureatem organizowanych przez NCN konkursów na stypendia doktorskie lub staże. Wniosek konkursowy musi zostać złożony przed podmiot, w którym zatrudniony jest badacz. Czas realizacji działań naukowych nie może przekraczać 12 miesięcy, a wysokość wnioskowanego finansowania musi mieścić się w przedziale od 5 do 50 tys. zł.

Konkurs MINIATURA 5 jest realizowany w trybie ciągłym, a wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF od 5 maja br. od godziny 9:00 do 30 września br. do godziny 16:00. Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość budżetu przeznaczonego przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Środki finansowe w konkursie MINIATURA 5 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursu MINIATURA 5.

 


NABÓR W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego programu ERASMUS+. Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o finansowanie.

 

Aktualny przewodnik po Programie ERASMUS+ na lata 2021 – 2027 jest dostępny pod linkiem:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pl

 

Terminy naboru wniosków rozpoczynają się już w maju.

https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/terminy-skladania-wnioskow/

 

Ponadto zapraszamy do lektury programu prac: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_pl

 

Budżet programu na lata 2021-2027 jest blisko dwukrotnie większy, niż w poprzednim okresie, co świadczy o znaczeniu, jakie w Europie przywiązuje się do edukacji.

 


 

NCN ogłasza konkursy PRELUDIUM 20 i OPUS 21

Ogłaszamy dwudziestą edycję konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora i dwudziestą pierwszą edycję konkursu OPUS na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Łączny budżet obydwu flagowych konkursów NCN wynosi aż 430 mln zł.

Ogłoszony po raz dwudziesty pierwszy konkurs OPUS jest zaadresowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, prowadzących badania podstawowe. Mogą w nim brać udział zarówno osoby nieposiadające stopnia naukowego, jak i doświadczeni badacze. Wymogiem jest jednak posiadanie przez kierownika projektu w swoim dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy naukowej bądź jednego dokonania artystycznego lub artystyczno-naukowego. Czas realizacji badań może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W zgłaszanych do finansowania projektach możliwe jest wykorzystanie przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub współpraca z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych. Co więcej, w OPUSIE nie ma określonej górnej granicy kosztów projektu. Budżet całego konkursu w jego dwudziestej pierwszej edycji wynosi aż 400 mln zł.

Ważną zmianą w tej edycji konkursu OPUS jest wprowadzenie możliwości zatrudnienia osoby na stanowisku badacza (senior researcher). Jest to pełnoetatowe stanowisko pracy, współfinansowane przez podmiot realizujący, na którym możliwe jest zatrudnienie osoby ze stopniem doktora uzyskanym co najmniej 7 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem. Warunkiem jest także odbycie przynajmniej jednego zagranicznego stażu podoktorskiego, a także posiadanie specjalistycznej wiedzy, unikalnych kompetencji i doświadczenia niezbędnego do realizacji zadań badawczych zaplanowanych w projekcie.

Ogłoszenie konkursu OPUS 21

Drugim ogłoszonym konkursem jest PRELUDIUM 20 – skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie uzyskały jeszcze stopnia naukowego doktora. Zgłaszane do finansowania projekty muszą być poświęcone badaniom podstawowym, a skład zespołu badawczego może liczyć najwyżej trzy osoby wraz z kierownikiem projektu i opiekunem naukowym. W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości: 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy, 140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy oraz 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi 36 miesięcy. Wartość przewidzianej do zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania nie może przekroczyć 30% wnioskowanych funduszy. W dwudziestej edycji konkursu PRELUDIUM młodzi badacze będą mogli otrzymać łącznie 30 mln zł.

Ogłoszenie konkursu PRELUDIUM 20

Termin składania wniosków w konkursach PRELUDIUM 20 i OPUS 21 upływa 15 czerwca 2021 r. Wnioski należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF.

 


ZAPROSZENIE

Prorektor ds. Badań Naukowych oraz Biuro Projektów Naukowych zapraszają na szkolenia online pt. „Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla Wnioskodawców”

WTOREK 6 KWIETNIA 2021 r., godzina 10:00 – 13:00 Panel NZ – Nauki o Życiu
Spotkanie poprowadzi dr Mateusz Sobczyk – Koordynator Dyscyplin NZ
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja na spotkanie na adres e-mail: projektynaukowe@ug.edu.pl W tytule wiadomości proszę wpisać: „Rejestracja szkolenie NCN – Panel NZ”

PIĄTEK 9 KWIETNIA 2021 r., godz. 10:00 – 13:00 Panel HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
Spotkanie poprowadzi dr Anita Bielańska – Koordynator Dyscyplin HS
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja na spotkanie na adres e-mail: projektynaukowe@ug.edu.pl W tytule wiadomości proszę wpisać: „Rejestracja szkolenie NCN – Panel HS”

WTOREK 30 KWIETNIA 2021 r., godz. 10:00 – 13:00 Panel ST – Nauki Ścisłe i Techniczne
Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Szumełda – Koordynator Dyscyplin ST
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja na spotkanie na adres e-mail: projektynaukowe@ug.edu.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać: „Rejestracja szkolenie NCN – Panel ST”

Potwierdzenie uczestnictwa oraz link do rejestracji na szkolenie zostaną przesłane do Państwa drogą mailową.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Konkursy NCN - krajowe i międzynarodowe
2. Kalendarz konkursowy
3. Procedura oceny wniosku - kto ocenia i na co zwraca uwagę?
4. Ograniczenia w składaniu wniosków
5. Dokumentacja konkursowa - gdzie szukać informacji i jak je czytać
6. Konstrukcja wniosku
• kosztorys
• części merytoryczne
• dorobek kierownika i skład zespołu
7. Rozliczanie projektów
 


Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla Młodych Naukowców

Oddział POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku z przyjemnością informuje, iż z dniem 15 stycznia br. rozpoczyna się kolejna, VI edycja corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2020 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej (w tym uczelni wyższej) z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

KONKURS ODDZIAŁU PAN W GDAŃSKU DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW - WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRODY W SKRÓCIE:

 1. Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w zakresie nauk: 1) humanistycznych i społecznych, 2) biologicznych i rolniczych, 3) ścisłych i nauk o Ziemi, 4) technicznych, 5) medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.   
 2. Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 3. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31 maja br. na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl
 5. Wysokość każdej nagrody to 4.000 zł brutto.
 6. Wszystkie informacje o nagrodzie, w tym Regulamin Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe można znaleźć na stronie Oddziału PAN w Gdańsku.
 7. Kontakt w sprawie Nagrody: tel. 58 712 97 02, gdansk@pan.pl
   

   

Program małych grantów

Program małych grantów – UGrants został uruchomiony. To kolejne działanie realizowane w Uniwersytecie Gdańskim w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB).  

Program umożliwia otrzymanie dofinansowania badań wstępnych i działań przygotowawczych zmierzających do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków na jego realizację. W 2021 roku w ramach programu otwarte zostaną cztery konkursy dedykowane doktorantom ze szkół doktorskich UG oraz nauczycielom akademickim w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej:  

 1. UGrants-start – obejmuje wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz młodych naukowców w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. 
 2. UGrants–first – ma za zadanie wsparcie naukowców w pozyskaniu pierwszego grantu badawczego oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach  
 3. UGrants-bridge – dotyczy zwiększenia efektywności pozyskiwania zewnętrznych grantów badawczych oraz   publikowania w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach  
 4. UGrants–advanced – obejmuje wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania grantów europejskich, w tym grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz w publikowaniu w najbardziej prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach.

Program UGrants jest kolejnym, po Programie Publikacyjnym elementem realizowanym w ramach programu IDUB, którego założeniem jest uzyskanie statusu Uczelni Badawczej.

Szczegółowe informacje na temat zasad i wytycznych składania wniosków znajdują się na stronie.


Fulbright Specialist Program - otwarty nabór

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak:

 

amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

 

Czego mogą dotyczyć wizyty Specjalistów?
Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia Specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.  

Kto może ubiegać się o wizytę Specjalisty?
Wnioski przyjmowane są od uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, jak również placówek oświatowych, instytucji rządowych, kulturalnych i medycznych oraz rządowych i pozarządowych organizacji badawczych w Polsce.

Czas trwania i termin odbycia wizyty Specjalisty:  
14 - 42 dni kalendarzowych. W bieżącym naborze przyjmowane są wnioski na wizyty w terminie od 1 października 2021 do 30 września 2022.

 

Finansowanie:

Specjalista jako stypendysta programu otrzymuje honorarium oraz pokrycie kosztów przelotu do i z Polski. Instytucja goszcząca, która składa wniosek zobowiązana jest do pokrycia kosztów związanych z pobytem Specjalisty w Polsce:

- zakwaterowanie

- wyżywienie

- podróży wyłącznie krajowych

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
1. Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej. Link do elektronicznego systemu składania wniosków oraz instrukcje wypełniania wniosku znajdują się na stronie https://fulbright.edu.pl/specialist/

 

Termin składania wniosków zgłoszeniowych: 15 marca 2021 r.

 

2. Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie administrowanej przez World Learning) - tylko w przypadku projektów ze wskazaniem konkretnego Specjalisty. W przypadku wniosków otwartych Specjalista będzie wybrany z bazy Roster. 

Nabór Specjalistów do programu odbywa się w trybie ciągłym.

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz stronie World Learning. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programu i wypełniania wniosku, prosimy o kontakt z koordynatorką programu Pauliną Kubylis na nr telefonu 882-013-014 lub mailowo na adres paulina.kubylis@fulbright.edu.pl

 


Stypendia Fulbright Schuman - spotkanie wirtualne 6.11 godz. 15:00

 
 
Spotkanie informacyjne nt. Programu Fulbright Schuman, który oferuje stypendia dla studentów,doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na realizację własnych projektów związanych z obszarami działalności Unii Europejskiej we wszystkich dyscyplinach naukowych.
 
 
Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz Komisję Europejską. Rekrutacją do programu Fulbright Schuman zajmuje się Komisja Fulbrighta w Brukseli. Wszystkie informacje dla kandydatów i kandydatek znajdują się na stronie fulbright schuman.eu.
Spotkanie w formule online w j.angielskim odbędzie się 6 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 15:00 na platformie Zoom.
W celu dołączenia do wydarzenie należy kliknąć w link:
 
Meeting ID: 999 4223 8945
Passcode: 365418
 

NAWA RUSZA Z NABOREM DO PROGRAMÓW WYJAZDOWYCH  

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór do programu wymiany osobowej studentów i naukowców. Program umożliwia zarówno krótsze, jak i dłuższe wyjazdy w ramach umów bilateralnych/współpracy dwustronnej.

W ramach Programu wymiany osobowej studentów i naukowców realizowana jest wymiana akademicka w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z  takimi krajami, jaki: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Zachęcamy do korzystania z krótszych lub dłuższych wyjazdów w zależności od zapisów w umowie. Celem programu jest nawiązanie jak też pogłębienie współpracy akademickiej, odbycie studiów częściowych czy nauka języka – czytamy na stronie NAWA.

Formularz zgłoszenia z uczelni można uzyskać w Biurze Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego (Magdalena Zieniutycz, tel. +48 58 523 25 56, e-mail: magdalena.zieniutycz@ug.edu.pl).

Więcej informacji na stronie NAWA


Bezpłatne szkolenie dla naukowców dotyczące grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) -

(prowadzone przez topową agencję szkoleniową Enspire Science)

Enspire Science oferuje komercyjną pomoc przy tworzeniu wniosków do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), organizuje panele próbne dla uczestników II etapu, oraz obsługuje administracyjnie sfinansowane projekty. Dotychczas firma wspierała liczne jednostki naukowe, od Uniwersytetu Sztokholmskiego, Trinity College w Dublinie po Uniwersytet w Bordeaux.

Spotkanie jest otwarte dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny. Całość zostanie poprowadzona w języku angielskim i odbędzie się on-line poprzez platformę Zoom.

Szkolenie będzie się składać z dwóch elementów:

- materiałów on-line udostępnionych uczestnikom na platformie firmy Enspire Science przez okres 2 tygodni

- webinarium w trakcie którego przedstawiciele Enspire Science odpowiedzą na pytania uczestników. Planowane są dwa webinaria 24 i 26 listopada 2020 o godzinie 10.00. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w jednym z nich.

Uwaga: Ukończenie kursu on-line będzie warunkiem uczestnictwa w webinarium.

Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. następujące tematy:

 • cele ERC i kryteria ewaluacji wniosków;
 • wniosek badawczy – jakich pomysłów oczekuje ERC;
 • różnice w pisaniu części B1 oraz B2 wniosku;
 • doskonałość badacza – jak przekonująco zaprezentować osiągnięcia badawcze;
 • struktura zwycięskiego wniosku – idealna prezentacja CV oraz projektu badawczego.

 

Rejestracja online jest obowiązkowa i potrwa do 3 listopada 2020 r. (wtorek) do godz. 16.00.

Link do rejestracji https://forms.gle/Y6MSsEm9qfvddU1h7

UWAGA: Zastrzegamy sobie możliwość wyboru kandydatów na podstawie przesłanych zgłoszeń. Z uczestnikami skontaktujemy się mailowo najpóźniej do 6 listopada 2020 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/3155-zapisz-sie-na-bezplatne-warsztaty-erc-z-enspire-science


NCN ogłasza konkursy OPUS 20 +LAP, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

OPUS 20

konkurs na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w czerwcu 2021 r.

 

SONATA 16

konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w czerwcu 2021 r.

 

PRELUDIUM BIS 2

konkurs na wsparcie kształcenia doktorantów w szkole doktorskiej i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w czerwcu 2021 r.

 


Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla wnioskodawców

 

ZAPROSZENIE

 

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką UG

oraz

Biuro Zarządzania Projektami

 zapraszają

 

na szkolenie on-line pt. "Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla Wnioskodawców"

 

Środa 21 października 2020 r., godz. 10:00 – 13:30

 

☒ Informacje  o konkursach krajowych 

☒ Informacje  o konkursach międzynarodowych  
 

Spotkanie poprowadzi dr Ulana Gocman, Koordynator Dyscyplin HS.
Aspekty szkolenia są wspólne dla wszystkich dziedzin.

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Rejestracja na spotkanie do 19 października 2020 r.  na adres e’mail: projektynaukowe@ug.edu.pl  
W tytule wiadomości proszę wpisać: „Rejestracja szkolenie NCN”.

 

Potwierdzenie uczestnictwa oraz link do rejestracji na szkolenie zostanie przesłane do Państwa drogą mailową.

 

                   


Konkurs Dziekana WPiA UG na projekty służące rozwojowi młodych naukowców

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG ogłasza konkurs na projekty służące rozwojowi młodych naukowców Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, w rozumieniu zapisów art. 360, ust. 2 i 3 Ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r.: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Każdy kierownik projektu może złożyć tylko jeden wniosek. Projekty należy składać do dnia 15.07.2020 r. u Pani Beaty Jersak – pokój nr 2080.

----------------------------

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona na WPiA UG.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 2020

Wniosek 2020

 


 

NCN ogłasza konkursy MAESTRO 12 i SONATA BIS 10 

W konkursie SONATA BIS kierownikiem projektu może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy musi mieć na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2015 r.).

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, a także pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. 

 

MAESTRO 12 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Do konkursu może być zgłoszony wniosek, w którym kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora, który w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem:

 1. opublikował co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/ wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych;
 2. kierował realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych; przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie /koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych;

Uwaga! MINIATURA, UWERTURA, ETIUDA i FUGA nie są konkursami na projekty badawcze.

 1. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  1. był w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  2. opublikował co najmniej jedną monografię,
  3. wygłosił prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  4. zdobył międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  5. jest lub był członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  6. ma inne istotne osiągnięcia w nauce

Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF i potrwa do 15 września br. do godz. 16:00. Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.

 

Małe granty startują po raz czwarty. Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 4

MINIATURA 4, konkurs na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Konkurs MINIATURA 4 jest realizowany w trybie ciągłym, a wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem systemu OSF od 1 czerwca do 30 września br. Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeśli łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w tej edycji konkursu. Dlatego też warto zaplanować złożenie wniosku we wcześniejszym terminie. Proces oceny jest uproszczony i przebiega jednostopniowo, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia wniosku. Rozpoczęcie realizacji zadania także jest szybsze: ogólne warunki umowy zostały wpisane już do treści wniosku, dzięki czemu zaplanowane prace można podjąć od razu po uprawomocnieniu się decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursu MINIATURA 4.

 

WEBINARIUM dotyczące ogłoszenia nowego programu PROFESURA GOŚCINNA NAWA

Webinarium odbędzie się 9 czerwca 2020 r., w godz. 14:00-15:00

 

W trakcie spotkania online przedstawione zostaną cele i założenia programu Profesura Gościnna NAWA.

Rejestracja: https://tjclick.clickmeeting.pl/webinarium-profesura-goscinna-nawa/register?_ga=2.191689514.109044772.1590760696-599524092.1585048671

 

Informacja o programie

Profesura Gościnna NAWA - celem programu ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty. W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej. Program przewiduje również możliwość uwzględnienia kosztów badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Pierwsza edycja programu otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.

Nabór wniosków prowadzony jest do dnia 31 lipca 2020 r.

 

Projekty w ramach programu będą mogły rozpocząć się w terminach: najwcześniej 1 lutego 2021, a najpóźniej 31 października 2021.

 

Więcej informacji o programie w języku polskim i angielskim znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa

 

NAWA uważnie monitoruje sytuację związaną z pandemią COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia w przemieszczaniu się pomiędzy krajami. Jeśli realizacja projektów nie będzie możliwa w planowanych terminach, NAWA będzie dostosowywać ich harmonogram do zaistniałej sytuacji, biorąc pod uwagę zarówno bezpieczeństwo beneficjentów NAWA, jak i obywateli naszego kraju.

 

Osobą do kontaktu w sprawach programu jest pan Artur Kołodziejczyk, e-mail: artur.kolodziejczyk@nawa.gov.pl; tel. + 48 22 390 35 90.

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 19 i PRELUDIUM 19 oraz nowy konkurs POLS

Konkurs POLS jest konkursem, którego głównym celem jest wspieranie mobilności naukowców. Jego adresatami są badacze przyjeżdżający z zagranicy, z całego świata, którzy planują realizować swoje badania w Polsce. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która przynajmniej dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkała, nie pracowała, nie studiowała ani nie kierowała projektem badawczym w Polsce. Naukowcy mogą wnioskować o finansowanie projektu mieszące się w przedziale od 100 do 200 tys. euro. W ramach grantu można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Wysokość kosztów pośrednich w konkursie POLS wynosi 25% wnioskowanych środków na realizację projektu z uwzględnieniem wartości zakupionej aparatury naukowo-badawczej, lecz z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Badacze mogą zaplanować projekty trwające 12 lub 24 miesiące. 

Zobacz ogłoszenie konkursu POLS.

 

Konkurs OPUS skierowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Badacze składający w nim wnioski mogą zaplanować badania trwające 12, 24, 36 lub nawet 48 miesięcy. Od poprzedniej edycji formuła konkursu została rozszerzona o ścieżkę dostępną wcześniej w konkursie HARMONIA, a zatem naukowcy mają możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także realizowanych z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Kierownikiem projektu składanego w konkursie OPUS może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę naukową bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Podczas realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania projektu. W prace badawcze mogą być zaangażowani również inni wykonawcy, w tym studenci, doktoranci i osoby na stanowisku typu post-doc. Jednak począwszy od poprzedniej edycji na stanowisku typu post-doc nie mogą być zatrudniane osoby, które uzyskały stopień doktora w jednostce, w której planowana jest realizacja projektu. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich, a ich wysokość jest liczona od kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania. 

Zobacz ogłoszenie OPUS 19.

 

Konkurs PRELUDIUM jest skierowany do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 36 miesięcy. W zależności od czasu trwania projektu wysokość finansowania wynosi odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich, a począwszy od poprzedniej edycji konkursu ich wysokość jest liczona od kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania. W zespole realizującym badania oprócz kierownika projektu i opiekuna naukowego może się znaleźć tylko jeszcze jedna osoba. Podobnie jak w przypadku konkursu OPUS, podczas realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania projektu. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz. 

Zobacz ogłoszenie PRELUDIUM 19.

 

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r., zaś wyniki będą znane nie później niż w grudniu 2020 r. 

 

Warsztaty ERC z holenderską firmą szkoleniową Yellow Research - 27 maja 2020 (Warszawa lub online)

 

 

Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii nauk 27 maja 2020 r. organizuje kolejne warsztaty dla naukowców dotyczące grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), które zostaną poprowadzone przez topową holenderską agencję szkoleniową Yellow Research.

 

Spotkanie poprowadzi Lotte Jaspers, współzałożycielka Yellow Research. Ekspertka ma wieloletnie doświadczenie praktyczne w pisaniu wniosków aplikacyjnych oraz wspieraniu setek naukowców w staraniach o europejskie i krajowe granty.

 

Podczas szkolenia naukowcy znajdą podpowiedzi, jak napisać najlepszy wniosek grantowy. Będą poruszone m.in. następujące zagadnienia:

·        wniosek badawczy – jakich pomysłów oczekuje ERC

·        różnice w pisaniu części B1 oraz B2 wniosku

·        doskonałość badacza – kto i kiedy powinien aplikować

·        kryteria ewaluacji w ERC

·        struktura zwycięskiego wniosku: idealna prezentacja CV oraz projektu badawczego

Oprócz udziału w spotkaniu uczestnicy otrzymają podręcznik przygotowany w wersji elektronicznej przez Yellow Research  oraz dostęp do nagrania video ze spotkania. Co więcej, wszelkie wątpliwości i dodatkowe pytania zostaną wyjaśnione w specjalnym webinarium dla uczestników, podczas którego Prowadząca odniesie się do szczegółowych pytań i wątpliwości przekazanych na warsztatach i w e-mailach przesłanych przez uczestników. Chcielibyśmy zaznaczyć, że podobne warsztaty w ofercie komercyjnej Yellow Research kosztują 600-800 EUR.

 

Warsztaty odbędą się w Pałacu Staszica w Warszawie (Nowy Świat 72) w dniu 27 maja 2020 roku w godzinach 9.00-16.30. Ramową agendę spotkania można pobrać ze strony PAN.

 

UWAGA: w związku z ryzykiem kontynuacji ograniczeń dot. zgromadzeń w związku z trwającą epidemią zakładamy możliwość organizacji całego spotkania w wersji elektronicznej. Nie jesteśmy w tej chwili w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja pod koniec maja, dlatego uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej na 2 tygodnie przed datą spotkania, w jakiej formie się ono odbędzie. Uczestnicy zostaną powiadomieni w osobnej wiadomości nt. wszelkich szczegółów. Zakresy tematyczne poruszane podczas obu typów warsztatów będą takie same. Pozostałe reguły dotyczące rekrutacji uczestników pozostaną niezmienione.

 

 Rejestracja na spotkanie jest obowiązkowa. Formularz rejestracyjny do wydarzenia znajduje się tutaj. Na spotkanie można zapisywać się do 5.05.2020, godz. 12.00. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru uczestników na podstawie formularza aplikacyjnego. Wybrani uczestnicy zostaną powiadomieni osobnym e-mailem najpóźniej 12 maja 2020 r.

 

Agendę spotkania oraz szczegóły znajdą Państwo tutaj.

 

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji w Państwa jednostce oraz przekazanie potencjalnie zainteresowanym osobom!

 

  

Więcej informacji o doskonałości w dziale naukowym PAN:
https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa
https://www.facebook.com/DoskonaloscPAN
Dane kontaktowe: doskonalosc@pan.pl

 

 

KNOWLEDGE FRONTIERS SYMPOSIUM ON JUST TRANSITIONS

Polska Akademia Nauk oraz Akademia Brytyjska otwierają nabór zgłoszeń do udziału w wydarzeniu naukowym z serii Knowledge Frontiers Symposia, które odbędzie się w Warszawie (Pałac Staszica), w dniach 16-17 października 2020 r.

Ogłoszenie skierowane jest do osób zatrudnionych w jednostkach badawczych na terenie Wielkiej Brytanii lub Polski, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany przed upływem 7 lat.

Tegoroczne sympozjum, z udziałem około 30 młodych uczonych z obydwu krajów, będzie poświęcone tematyce takich przekształceń w sferze polityki, gospodarki i technologii, które równocześnie w wymiarze społecznym będą solidarne i sprawiedliwe. Przekształcenia takie w odniesieniu do kwestii klimatycznych są obecnie określane jako „Just Transitions”.

W czasie sympozjum, którego głównym celem jest wspieranie długofalowej współpracy między uczestnikami, przewidziana jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów badawczych (seed funding) oferowana przez Akademię Brytyjską.

Szczegółowe informacje na temat założeń i problematyki sympozjum, kryteriów selekcji zgłoszeń oraz procedury aplikacyjnej są dostępne na stronie Akademii Brytyjskiej:

https://www.thebritishacademy.ac.uk/projects/knowledge-frontiers-symposia

Termin składania zgłoszeń upływa 13 maja 2020 r.

Nabór zgłoszeń w systemie aplikacyjnym Akademii Brytyjskiej (Grant Management System (GMS), Flexi-Grant®) zostanie zamknięty o godz. 17:00 czasu brytyjskiego.

Kontakt w PAN: Renata Kuskowska z Biura Współpracy z Zagranicą (tel. 22-182-65-11, e-mail: Renata.Kuskowska@pan.pl ).

 

SONATINA 4

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020 r.

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez umożliwienie pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora.

Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy
w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym.

Projekt może zostać zaplanowany na 24 albo 36 miesięcy.

W tej edycji konkursu wnioski można składać do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje

 

ETIUDA 8 

Konkurs na stypendia doktorskie. Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora.

Stypendium doktorskie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.

Warunki:

 1. Wnioskodawca nie jest laureatem konkursu ETIUDA;

 2. Nie posiada stopnia naukowego doktora;

 3. Zobowiąże się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania;

 4. Jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub ma otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora;

 5. Zaplanuje stypendium naukowe w wysokości 5000 zł miesięcznie na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy;

 6. Zaplanuje staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym ośrodku naukowym i zobowiąże się do jego realizacji w trakcie pobierania stypendium naukowego lub do 12 miesięcy po zakończeniu jego pobierania.

 

Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

Szczegółowe informacje

 

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Status młodego naukowca będzie weryfikowany w dniu podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium.

Okres 7 lat liczony jest od daty - a nie od roku - uzyskania stopnia doktora. Tak więc osoba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2012 r. i nie posiadała ww. przerw w działalności naukowej, utraciła status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2019 r.

Okres otrzymywania i wysokość stypendium:

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Do tego okresu nie wlicza się przerwy w działalności naukowej związanej z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym stypendysty, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W tym okresie wypłata stypendium jest zawieszona.

Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie.

Wysokość stypendium oraz okres otrzymywania zostaną ustalone w decyzji w sprawie przyznania stypendium – w zależności od wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie Ministra.

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Rodzaje znaczących osiągnięć w działalności naukowej

Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy*;
 3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
 4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
 5. odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą – odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
 6. otrzymane stypendium zagraniczne;
 7. stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w pkt 5 i 6;
 8. działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;
 9. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.

Proces składania wniosków w MNiSW:

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF). Przed przesłaniem wniosku, wygenerowany z systemu OSF plik w formacie PDF musi być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny).

Podpisany wniosek o przyznanie stypendium składa się w systemie OSF od dnia 01 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

UWAGA! Wniosek może złożyć wyłącznie rektor  albo osoba przez niego upoważniona. Wnioski złożone indywidualnie przez młodych naukowców nie podlegają rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje

 

Program Doskonała Nauka

 • moduł 1 – Wsparcie konferencji naukowych
 • moduł 2 – Wsparcie monografii naukowych

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Wysokość środków finansowych w ramach modułu:
1) „Wsparcie konferencji naukowych” – wynosi od 20 000 zł do 400 000 zł,
2) „Wsparcie monografii naukowych” – wynosi od 15 000 zł do 80 000 zł
– przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

1)którego okres realizacji nie przekracza24 miesięcy;

2)który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;

3)którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% wnioskowanej wysokości środków finansowych.

Wnioskodawca (Uczelnia) może złożyć nie więcej niż 5 wniosków w ramach każdego z modułów.

Nabór wniosków: od 12 listopada 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. do godziny 16.00

Więcej informacji

 

OPUS 18

Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Formuła konkursu OPUS została od tej edycji poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 18 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2009 r.)

W konkursie można ubiegać się o finansowanie projektów trwających:

 • 12 miesięcy,
 • 24 miesiące, 
 • 36 miesięcy,
 • 48 miesięcy.

W projekcie OPUS poza kierownikiem projektu w prace badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc.  

Począwszy od niniejszej edycji konkursu na stanowisku post-doca nie mogą być jednak zatrudnione osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie, w którym jest planowana realizacja projektu.

Osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc, musi być wybrana w drodze otwartego konkursu.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019 r.

 

SONATA 15

Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Kierownikiem projektu składanego w konkursie SONATA może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2012 – 31.12.2017).

Osoba ta w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.

Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy, to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie można ubiegać się finansowanie projektów trwających:

 • 12 miesięcy,
 • 24 miesiące,
 • 36 miesięcy.

W projekcie SONATA poza kierownikiem projektu w prace badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc.

Począwszy od niniejszej edycji konkursu na stanowisku post-doca nie mogą być jednak zatrudnione osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie, w którym jest planowana realizacja projektu.

Osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019 r.

 

PRELUDIUM 18

Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora w dniu, w którym upływa termin składania wniosków. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Do zespołu badawczego należą:

 1. kierownik projektu,
 2. opiekun naukowy,
 3. opcjonalnie: wykonawca, który posiada co najwyżej stopień doktora.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019 r.

 

PRELUDIUM BIS

Konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%.  W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy PRELUDIUM BIS.

Nie można jednocześnie być kierownikiem projektu w więcej niż dwóch projektach badawczych finansowanych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.

Do zespołu badawczego należą wyłącznie kierownik projektu (promotor doktoranta) oraz doktorant. Projekt badawczy w ramach konkursu PRELUDIUM BIS realizuje doktorant wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez kierownika podmiotu będącego wnioskodawcą, w którym będzie realizowany  projekt badawczy. Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej. Doktorant będący uczestnikiem projektu PRELUDIUM BIS jest zobowiązany do uzyskania stopnia doktora w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019 r.

 

 

START 2020 - Rusza nabór wniosków

Do 31 października br. najzdolniejsi młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 

START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy przed trzydziestką w często niełatwych początkach kariery naukowej, tak aby mogli w pełni poświęcić się pracy badawczej. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Poza rocznym stypendium, w programie można również uzyskać środki na kilkudniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej. Wybrani stypendyści mają też szansę na udział w elitarnym spotkaniu z laureatami Nagrody Nobla.  

Nabór wniosków do konkursu START 2020 jest już otwarty. Wnioski można składać do 31 października br. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2020 r. Konkurs o stypendium START jest organizowany raz w roku.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2019 r. włącznie FNP przyznała 3 636 stypendiów na kwotę ponad 81,5 mln zł.

Wnioski w konkursie START 2020 można składać od 17 września do 31 października br. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2020 r.

Więcej informacji na temat składania wniosków i regulamin - TUTAJ.

 

Fulbright Specialist Program

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpocznie 1 października 2019 nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak:

amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

Fulbright Specialist Program jest wyjątkowy wśród programów Fulbrighta, ponieważ kierowany jest do instytucji, które opracowują projekt bazując na najważniejszych obszarach dla swojego wzrostu i rozwoju, a cel projektu z udziałem amerykańskiego Specjalisty opiera się na potrzebach instytucji goszczącej.

 

Kto może ubiegać się o wizytę Specjalisty?

Uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce.

Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Ogłoszenie wyników konkursu:

6-8 tygodni po zakończeniu naboru wniosków zgłoszeniowych

Czas trwania stypendium:  

14-42 dni (dni kalendarzowych)

Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów związanych z pobytem Specjalisty:

- zakwaterowania

- wyżywienia

- podróży krajowych

Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych: do 12 listopada 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

1. Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku/formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (w formacie Word oraz pdf -skan formularza z podpisem*) do 12 listopada 2019 r, przesyłając go na adres paulina.kubylis@fulbright.edu.pl

2. Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez World Learning) - tylko w przypadku projektów ze wskazaniem konkretnego Specjalisty. W przypadku wniosków otwartych Specjalista będzie wybrany z bazy Roster.

*Wniosek może zostać podpisany przez: kierownika, dyrektora, rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, skarbnika, sekretarza itp. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz stronie World Learning.

 

 

ZAPROSZENIE

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UG
oraz
Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi

 

zapraszają

na spotkanie informacyjne dotyczące
programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI

Wtorek, 24 września 2019 r., godz. 10:00 – 12:00
sala 411 (IV piętro) Rektoratu, ul. Bażyńskiego 8

Pracownicy Biura przedstawią informacje na temat:

 • zakresu merytorycznego każdego z modułów
 • sposobu przygotowania wniosku
 • terminów i procedur wnioskowania obowiązujących w UG

 

 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki  (4 moduły):

1. Dziedzictwo narodowe - konkurs w ramach którego jest wspierana realizacja długoterminowych projektów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim, słownikowym i bibliograficznym, o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultur i dziedzictwa narodowego

Charakter zgłaszanych projektów:

Warunkiem udziału w NPRH "Dziedzictwo narodowe" jest przedstawienie nowego albo kontynuowanego projektu, tworzącego podstawy do dalszych badań nad zagadnieniami szczególnie istotnymi dla polskiego dziedzictwa kulturowego, w szczegolności mającego na celu opracowanie:

 

2. Fundamenty  jest to program w ramach którego jest wspierana realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki. Temat badawczy dla projektów "KULTURA POLSKA I JEJ RECEPCJA POZA GRANICAMI KRAJU"

Charakter zgłaszanych projektów:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów dotyczących tematu badawczego, w szczegolności:

a. przyczyniające się do powstania syntetycznych opracować problematyki wskazanej w temacie badawczym;

b. podejmujące problematykę wskazaną w temacie badawczym w różnych dziedzinach nauki lub w różnych dyscyplinach naukowych;

c. prezentujące w sposób nowatorski uzyskane wyniki badań naukowych i zdobytą wiedzę w zakresie problematyki wskazanej w temacie badawczym;

d. upowszechniające problematykję wskazaną w temacie badawczym w sposób nowatorski i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych;

 

3. Uniwersalia 2.1 - program w ramach którego jest wspierana realizacja projektów mających na celu właczanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego

Charakter zgłaszanych projektów:

Do programu mogą zostać zgłaszane projekty obejmujące przekład na język kongresowy: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański lub rosyjski wraz z publikacją klasycznego lub nowego dzieła należącego do najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, będącego monografią naukową albo polskojęzycznym tematycznym numerem czasopisma, w celu jego udostępnienia odbiorcom zagranicznym, o ile to dzieło nie zostało wcześniej opublikowane w innym języku kongresowym. Do projektu należy załączyć list intencyjny od wydawnictwa zagranicznego zawierającego deklarację opublikowania przekładu po zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w NPRH.

 

4. Uniwersalia 2.2 - program w ramach którego jest wspierana realizacja projektówmających na celu włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego

Charakter zgłaszanych projektów:

Do konkursu mogą być przedstawione projekty obejmujące przekład na język polski dzieła należącego do najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki (np. utworu literackiego lub tekstu źródłowego), w tym pierwszy polski przekład z języka oryginału oraz pierwszą w Polsce publikację manuskryptu napisanego pierwotnie w języku obcym zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału lub nowy przekład z języka oryginału, który zostanie opatrzony naukowym opracowaniem tekstu, jego historii i dotychczasowej recepcji oraz analizą treści, a w szczególności rozbudowanym aparatem krytycznym: filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym i analitycznym;

 

Proces składania wniosków w MNiSW:

1. Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 31 października 2019 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

2. Dokument "Część A wniosku" opatrzony przez Kierownika Jednostki kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyła się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra w terminie 7 dni od dnia wysłania wniosku w systemie.

Szczegółowe informacje

 

MINIATURA 3 - konkurs na działanie naukowe

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie pojedyńczego działania naukowego (badania wstępne/pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny) służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. 

Badaczem przewidzianym do realizacji działania naukowego może być osoba, która:

 1. uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej;
 2. jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku;
 3. nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie /koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych;
 4. nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 5. nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
 6. posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

 

 

MONOGRAFIE - konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

PROCEDURA:

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć:

– dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowane lub oprawione

– wypełniony i podpisany wniosek – link 

– wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym). UWAGA: pracę należy załączyć na płycie tylko jeżeli jej objętość przekracza 30 MB, co uniemożliwia jej wgranie w bazie.

– zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, pełen tekst pracy, przypisy, bibliografię, krótkie streszczenie (oraz ewentualnie, jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z podpisami).

W przypadku składania dysertacji doktorskich uprzejmie prosimy, aby nie przysyłać pracy w takiej formie, w jakiej była ona przygotowana w ramach przewodu doktorskiego, ale złożyć do konkursu dopracowaną książkę, jak najbliższą kształtu przyszłej publikacji. Recenzje dysertacji doktorskiej nie są brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym, prosimy o niezałączanie ich do wniosku.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 18.11.2019

Szczegółowe informacje: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie

UWERTURA 4

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy planują wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC i są zainteresowani zdobyciem wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym.

Celem konkursu jest wsparcie w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację badań i zwiększenie udziału polskich naukowców wśród laureatów grantów ERC. W konkursie tym można otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym osoby przewidzianej na staż oraz pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do miejsca stażu zagranicznego.

Kandydatem na staż może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 2. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę u wnioskodawcy;
 3. posiada, co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę;
 4. pełnił lub pełni rolę kierownika projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych bądź jest laureatem prestiżowych stypendiów; przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie/koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych;
 5. nie jest laureatem konkursu ERC.

Powyższe warunki muszą zostać spełnione na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie tj. 17 września 2019 r.

Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2009 r.).

W konkursie można zaplanować staż trwający od 1 do 6 miesięcy. Zaplanowany staż może być dzielony pod warunkiem, że zakończy się nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowa o finansowanie stażu.

Kandydat na staż zobowiązuje się do realizacji stażu i wystąpienia z wnioskiem o grant ERC w terminie nie późniejszym niż 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Niewywiązanie się z tych obowiązków, skutkuje zwrotem całości środków przyznanych wnioskodawcy.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 r.

 

SONATA BIS 9

Konkurs  na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 36 miesięcy, 48 miesiące albo 60 miesięcy.

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt nie można zaplanować:

 1. osób posiadających tytułu naukowego, tytułu profesora, stopnia naukowego doktora habilitowanego lub uprawnień równorzędnych. Warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie. Nie dotyczy osób realizujących projekt, które tytuł naukowy, tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równorzędne, uzyskają w trakcie realizacji projektu.
 2. osób, które dotychczas współpracowały ze sobą przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 r.

 

MAESTRO 11

Konkurs  na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Do konkursu może być zgłoszony wniosek, w którym kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora, który w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem:

 1. opublikował co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/ wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych;
 2. kierował realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych; przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie /koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych;
 3. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  1. był w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  2. opublikował co najmniej jedną monografię,
  3. wygłosił prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  4. zdobył międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  5. jest lub był członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii.
  6. ma inne istotne osiągnięcia w nauce;

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 r.

 

MOZART

Międzynarodowy konkurs dwustronny  na polsko-austriackie projekty badawcze. Konkurs MOZART jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, zwaną dalej „FWF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”).

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Realizacja polskiej części projektu badawczego musi się rozpocząć nie wcześniej niż 15 stycznia 2020 r. i nie później niż 30 września 2020 r.

W konkursie MOZART można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są wnioski wspólne, przygotowane we współpracy pomiędzy polskimi i austriackimi zespołami badawczymi zgodnie z wymaganiami FWF określonymi w programie FWF „Stand-Alone Projects”, a w przypadku badań klinicznych – w „Programme Clinical Research” (KLIF).

Wnioski składa się w dwóch systemach informatycznych:

 • ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych do NCN przez polskie zespoły naukowe;
 • ELANE (FWF's Electronic Application Portal) dla wniosków wspólnych składanych do FWF przez austriackie zespoły naukowe.

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej  NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego. Ze względu na tryb oceny wniosków przyjęty w konkursie MOZART, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym wnioskodawcy zostaną wcześniej poinformowani.

 

Program im. Bekkera

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

O udział w Programie mogą ubiegać się naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy naukowe i naukowo-dydaktyczne, których celem jest:

 • odbycie stażu podoktorskiego;
 • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Termin realizacji Programu

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców. Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2020 r., a najpóźniej 30 września 2020 r.

Termin i forma składania wniosków

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w terminie od 16 kwietnia do 18 czerwca 2019 r. roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00, czas lokalny dla Warszawy) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosków do Programu po tym terminie nie będzie możliwe. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl

Regulamin Programu

Wzór wniosku o finansowanie projektu (wnioski składane są wyłącznie w systemie teleinformatycznym Agencji)

Zgłoszenia młodych naukowców do Nagród Naukowych POLITYKI 

Uprzejmie informujemy, że do 16 czerwca 2019 r. można wysyłać zgłoszenia w ramach 19. edycji programu stypendialnego pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI. 

Fundacja Tygodnika POLITYKA prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych zdolnych ludzi nauki od 2001 roku. Celem programu jest promocja nauki i eksponowanie naukowców, którzy są w awangardzie myśli, badań, intelektualnych poszukiwań, jak również popularyzowanie tego, co robią i ich samych, jak wzorców kariery zawodowej. 

Do niedzieli 16 czerwca 2019 r. na stronie Tygodnika POLITYKA - TUTAJ dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów o wartości 15 tys. zł. 

Regulamin konkursu dostępny TUTAJ.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Naukowców 

Uprzejmie informujemy, że od 2 maja do 31 maja 2019 r. można składać wnioski o stypendium dla wybitnych młodych naukowców, którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.  

 

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora,

albo

posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.

o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

 

Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy*;
 3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
 4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zagraniczne zgłoszenie patentowe, udzielony patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
 5. autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu;
 6. udział w międzynarodowym projekcie badawczym realizowanym z partnerem zagranicznym;
 7. odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą – odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
 8. otrzymane stypendium zagraniczne;
 9. działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie narodowym lub kulturowym w Polsce i za granicą – w przypadku dziedziny nauk humanistycznych, nauk teologicznych lub nauk społecznych;
 10. stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w pkt 6–8;
 11. działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;
 12. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

* W roku 2019 jako znaczące osiągnięcie może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. dotychczasowy wykaz czasopism naukowych – część A, B i C).

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym komunikatem dostępnym w serwisie polskiego rządu TUTAJ.

 

Dni Narodowego Centrum Nauki

W dniach 15-16 maja odbędą się Dni Narodowego Centrum Nauki w Łodzi, w ramach których przewidziano warsztaty i spotkania informacyjne dla naukowców oraz pracowników administracyjnych, którzy będą ubiegać się o finansowanie badań w konkursach NCN.  

 

W programie znalazły się m. in.:

 • warsztaty dla wnioskodawców „Jak przygotować dobry projekt?”,
 • warsztaty z zakresu rzetelności naukowej,
 • warsztaty dla pracowników administracyjnych.

 

Udział w warsztatach wymaga wcześniejszej rejestracji TUTAJ .

 Więcej w informacji prasowej dotyczącej Dni NCN.

 

Warsztaty ERC Mentoring Initiative

Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polska Akademia Nauk organizują 14-15 czerwca 2019 roku warsztaty „ERC Mentoring Initiative”. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warsztaty są skierowane do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, którzy planują aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od  2 do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

Spotkanie jest poświęcone dopracowaniu koncepcji projektu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC. Podczas dwudniowej serii spotkań, kandydaci do grantów ERC będą mieli możliwość zaprezentowania pomysłu badawczego i skonsultowania go zaproszonymi ekspertami. Eksperci ERC – laureaci i paneliści – podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z przygotowaniem dobrego wniosku projektowego. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu na warsztaty do Wiednia, zaś Stacja Naukowa PAN w Wiedniu zapewnia uczestnikom nocleg. Liczba uczestników jest ograniczona, PAN dysponuje 5 miejscami na warsztatach dla uczonych, którzy planują aplikowanie o granty ERC z dowolną polską jednostką naukową.

Rejestracja na warsztaty jest możliwa do 19 maja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://forms.gle/GXvtSoY7rojHfhC4A

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach najpóźniej do 24 maja.

Więcej informacji: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2604-warsztaty-erc-mentoring-initiative-w-wiedniu-14-15-czerwca-2019

 

Konkurs na granty indywidualne MSCA

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships 2019) w programie Horyzont 2020. Granty wyjazdowe, adresowane do naukowców posiadających stopień doktora lub co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy naukowej, można realizować w dowolnym kraju przez okres od jednego do trzech lat, w zależności od typu grantu. 

Data zamknięcia konkursu: 11 września 2019 r.

Więcej informacji o konkursie MSCA IF

 

Program im. Ulama

Program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie do polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Termin składania wniosków: 23.04.2019

Więcej informacji na stronie NAWA oraz na stronie www.nawa.ug.edu.pl

Nabór jest prowadzony poprzez system teleinformatyczny NAWA. Wsparcia udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej: telefon: +48 58 523 25 56,  e-mail: magdalena.zieniutycz@ug.edu.pl

 

OPUS 17

Konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia/tytułu naukowego. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada, co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2009 r.)

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych;
 2. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 3. nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
 4. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 5. osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 6. ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;
 7. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 9. dodatkowo oceniany jest sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

Wzór formularza wniosku

Kryteria oceny wniosków

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 17 czerwca 2019 r.

 

PRELUDIUM 17

Konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz nieposiadający stopnia naukowego doktora. 

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Planowany okres realizacji projektu ma wpływ na maksymalną wysokość środków finansowych, o które można wnioskować.

Warunki konkursu nie określają minimalnej wysokości środków finansowych, o które można wnioskować. Maksymalna wysokość finansowania nie może przekraczać:

 1. 70 000 zł dla projektu, którego okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 2. 140 000 zł dla projektu, którego okres realizacji wynosi 24 miesiące;
 3. 210 000 zł dla projektu, którego okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

W budżecie projektu można zaplanować zakup aparatury, której koszt nie może przekroczyć 30% wartości projektu. Zespół badawczy może składać się maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Wzór formularza wniosku

Kryteria oceny wniosków

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 17 czerwca 2019 r.

 

LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.
 
Program adresowany jest do osób, które:
 

 1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora,
 2. posiadają stopień doktora, od uzyskania którego  nie upłynęło 7 lat do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. O środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy w dacie złożenia Wniosku posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
 3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.

Termin naboru wniosków: 18.01.2019 r. – 18.03.2019 r.
 

Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłaćw systemie informatycznym do godziny 16:15 w dniu zamknięcia naboru.

Szczegółowe informacje

 

ETIUDA 7

Konkurs skierowany do osób stojących u progu swojej kariery naukowej. Mowa o wnioskodawcach, którzy mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go w polskiej jednostce naukowej do 30 kwietnia 2019 r.

Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpoczyna się 1 października 2019 r. Dodatkowo w ramach grantu można sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym.

W ETIUDZIE 7 kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą została zwiększona z 9 do 12 tys. zł. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł, o 5 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 15 marca 2019 r. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

 

SONATINA 3

Konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2019 r.

Konkurs ma na celu umożliwić zatrudnienie i prowadzenie badań naukowych młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych, a także otworzyć im perspektywy zdobycia doświadczenia podczas stażu w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Okres realizacji projektów badawczych to 24 lub 36 miesięcy, natomiast czas trwania stażu zagranicznego to od 3 do 6 miesięcy.

W SONATINIE 3 kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą została zwiększona z 9 do 12 tys. zł. Budżet konkursu wynosi 35 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 15 marca 2019 r. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

UWERTURA 3

Konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, mający przygotować ich do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC).

Naukowcy chcący ubiegać się o staż w zagranicznych zespołach realizujących granty ERC muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Praca w międzynarodowych zespołach badawczych jest doskonałą okazją do zdobycia cennego doświadczenia. W okresie 18 miesięcy od zakończeniu stażu badacz jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym wystąpi w roli kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej.

Czas trwania stażu to co najmniej 3, a maksymalnie 6 miesięcy. Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 1 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 15 marca 2019 r. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

 

PRELUDIUM 16

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora.

Okres realizacji projektu wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy.

Wysokość finansowania nie przekracza:
a) 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
b) 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
c) 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;

Liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu badawczego nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego.

Opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu badawczego.

Kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, przeprowadzaniem kwerend czy stażami.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 17 grudnia 2018 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane elektronicznie lub skan tego dokumentu.

Szczegółowe informacje

 

SONATA 14

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Kierownik projektu powinien mieć nadany stopień naukowy doktora w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. Wskazany okres może zostać przedłużony o okresy przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, okres po uzyskaniu stopnia naukowego doktora można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

Okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy.

Brak górnej granicy finansowania dla jednego projektu.

Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu.

W konkursie SONATA 14 Kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, przeprowadzaniem kwerend czy stażami. 

SONATA 14 – najważniejsze zmiany:

 • Odstąpiono od rozmów kwalifikacyjnych na II etapie procesu oceny merytorycznej.
 • Osoba na stanowisku typu post-doc musi spełniać dodatkowy warunek: w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Pełna definicja osoby na stanowisku post-doc zawarta jest w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 17 grudnia 2018 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie.

Szczegółowe informacje

 

OPUS 16 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Konkurs skierowywany do wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego.

Okres realizacji projektu wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy;

Brak górnej granicy finansowania dla jednego projektu.

Członek zespołu naukowego zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy może otrzymywać wynagrodzenie dodatkowe wyłącznie w innej formie niż na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Dopuszcza się możliwość zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej:

 • do 150 000 zł w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej;

OPUS 16 – najważniejsze zmiany

 • Osoba na stanowisku typu post-doc musi spełniać dodatkowy warunek: w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Pełna definicja osoby na stanowisku post-doc zawarta jest w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.
 •  Kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, przeprowadzaniem kwerend czy stażami.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 17 grudnia 2018 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie.

Szczegółowe informacje

 

MINIATURA 2 - konkurs na pojedyncze działania naukowe

Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki zaś jego podstawowym celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

W konkursie MINIATURA 2 finansowane mogą być badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny.

Konkurs skierowany jest do odób które:

 • uzyskały stopień doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 • nie nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN;
 • nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich  lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • w dniu złożenia wniosku są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę;

Okres realizacji wynosi co najwyżej 12 miesięcy;

Wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 złotych;

Osobą realizującą działanie naukowe w ramach konkursu MINIATURA można być tylko raz.

Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 2 prowadzony jest w sposób ciągły do 31.12.2018r.

Wniosek o finansowanie, przygotowany w języku polskim wraz z załącznikami, należy wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”.

Szczegółowe informacje

 

MONOGRAFIE - konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

PROCEDURA:

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć:

– dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowane lub oprawione

– wypełniony i podpisany wniosek – link 

– wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym). UWAGA: pracę należy załączyć na płycie tylko jeżeli jej objętość przekracza 30 MB, co uniemożliwia jej wgranie w bazie.

– zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, pełen tekst pracy, przypisy, bibliografię, krótkie streszczenie (oraz ewentualnie, jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z podpisami).

W przypadku składania dysertacji doktorskich uprzejmie prosimy, aby nie przysyłać pracy w takiej formie, w jakiej była ona przygotowana w ramach przewodu doktorskiego, ale złożyć do konkursu dopracowaną książkę, jak najbliższą kształtu przyszłej publikacji. Recenzje dysertacji doktorskiej nie są brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym, prosimy o niezałączanie ich do wniosku.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 03.12.2018

Szczegółowe informacje: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

 

START 2019 – trwa nabór wniosków

Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W bieżącym roku są to osoby urodzone w 1988 r. lub później bez względu na dzień i miesiąc.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

W programie START przyznane zostaną również wyróżnienia wybitnym kandydatom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone.

Wnioski w konkursie START 2019 można składać od 25 września do 31 października br. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2019 r.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Szczegółowe informacje: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/ 

 

Warsztaty ERC dla nauk humanistycznych i społecznych

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN we współpracy z Oxford University zaprasza na warsztaty poświęcone ofercie grantów European Research Council – najbardziej prestiżowym grantom w Europie. Wybitni naukowcy z  Oxford University oraz Gill Wells, szefowa Europejskiego Biura na tej uczelni, podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami i poradami 16 listopada 2018 w Warszawie.

O tym jak przygotować zwycięski wniosek opowiedzą:

 • Gill Wells – szefowa European Office, na co dzień wspierająca naukowców aplikujących o granty ERC z University of Oxford;
 • Professor Melinda Mills – socjolog, laureatka grantu ERC Consolidator – „Unravelling the genetic influences of reproductive behaviour and gene-environment interaction”, oceniająca granty Advanced ERC w panelu SH2, University of Oxford;
 • Professor Ben Ansell  - politolog, laureat grantu ERC Consolidator „The Politics of Wealth Inequality and Mobility in the Twenty-First Century” w pan elu SH3, University of Oxford;
 • Dr Michał Nemeth z Uniwersytetu Jagiellońskiego, lingwista, tegoroczny laureat ERC Starting Grant „(Re)constructing a Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language” w panelu SH5.

Dodatkowo, 15 naukowcom, którzy przygotują najlepsze aplikacje na warsztaty, zaproponujemy indywidualne konsultacje z wykładowcami warsztatów oraz z ekspertami z Biura ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk (BDN PAN), którzy od blisko 3 lat wspierają polskich naukowców w przygotowaniu wniosków ERC.

Nadchodząca edycja warsztatów skierowana jest przede wszystkim do naukowców reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne. Rejestracja na warsztaty jest możliwa za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://goo.gl/bmWLQX. Zgłoszenia przyjmujemy do 29 października 2018 do godz. 13.00.

 

NAWA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) jest instytucją na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej. Agencja będzie mogła przyznawać środki finansowe, w postaci grantów i stypendiów: studentom i doktorantom, uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, pracownikom uczelni lub jednostek naukowych, osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub równorzędny stopień uzyskany za granicą. Ponadto o wsparcie finansowe będą mogli się ubiegać również osoby kierowane za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego, uczelnie i jednostki naukowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych podejmujące działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

Kolejna edycja konkursów NCN - MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8

10 czerwca 2018 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursów SONATA BIS, MAESTRO I HARMONIA, jak również po raz pierwszy konkurs na realizowanie polsko-chińskich projektów. W ramach kolejnej edycji konkursów naukowcy mogą starać się o finansowanie z puli 400 mln zł.

SONATA BIS to konkurs ma na celu stworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień doktora, w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem złożenia wniosku. Co ważne poza kierownikiem projektu, w zespole realizującym projekt nie może znaleźć się osoba, która posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Osoba występująca z wnioskiem musi wykazać od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, z czego trzy najważniejsze załączy do wniosku. Budżet przewidziany na tę edycję konkursu to 120 mln zł.

MAESTRO to konkurs kierowany do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzenie badań wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w ostatnich 10 latach opublikowała co najmniej pięć artykułów naukowych w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych i kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi, które realizowane były w ramach konkursów międzynarodowych lub ogólnokrajowych, a także wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej. W tym roku budżet konkursu został określony na 40 mln złotych.

Oprócz MAESTRO po raz dziesiąty ogłoszono konkurs HARMONIA. Jest to konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, które niepodlegają współfinansowaniu z zagranicznych środków. w konkursie finansowane są jedynie badania prowadzone w ramach współpracy nawiązanej bezpośrednio z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, a także w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej. Budżet tego konkursu wyniesie 40 mln.

Nabór wniosków trwa do 17 września 2018 r., natomiast ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2019 r.

 

Kolejna edycja konkursów NCN - OPUS 14, PRELUDIUM 14 i DAINA 1

15 września 2017r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czternastą edycję konkursów OPUS i PRELUDIUM, a także pierwszą polsko-litewskiego konkursu DAINA. Naukowcy prowadzący badania podstawowe będą mogli ubiegać się o finansowanie z łącznej puli 348 mln zł.

Nowy konkurs DAINA 1 to wspólny projekt Narodowego Centrum Nauki i litewskiej agencji Lietuvos mokslo taryba (LMT). Finansowanie mogą w nim zdobyć polsko-litewskie zespoły badawcze realizujące badania we wszystkich dyscyplinach naukowych. Planowane projekty mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, a kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Budżet konkursu zaplanowano na 8 mln zł.

Konkurs PRELUDIUM 14 jest przeznaczony dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający  rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. W tej edycji budżet konkursu wyniesie 40 mln zł.

W konkursie OPUS 14 o środki w tym konkursie może starać się każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia lub tytułu naukowego. Pieniądze można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury niezbędnej do realizacji badań. Naukowcom nie narzucono górnego limitu finansowania, o jakie mogą się ubiegać dla pojedynczego projektu. Łączny budżet konkursu to 300 mln zł.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl) do 15 grudnia 2017 r.

 

Warsztaty z aplikowania o ERC dla reprezentantów nauk humanistycznych i  społecznych

W dniach 14-15.09.2017 Uniwersytet Oksfordzki i PAN organizują serię warsztatów przygotowujących reprezentantów nauk humanistycznych i  społecznych do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Warsztaty14.09.2017 będą prowadzone w j. angielskim, natomiast warsztaty "ERC krok po kroku" - w j. polskim.  Program spotkania oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie Biura ds. Doskonałości PAN.

 

Rejestracja prowadzona jest elektronicznie poprzez wypełnienie formularza do dnia 01.09.2017r.

 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł Uniwersalia 2.1

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłoszony został konkurs na realizację projektów w w module „Uniwersalia 2.1” - konkurs na finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

Prace należy zgłaszać do dnia 04.08.2017 r. włącznie.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biura Zarządzania Projektami Naukowymi http://ug.edu.pl/strona/66779/nprh_uniwersalia_21

 

Kolejna edycja konkursów NCN - MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13, SONATA BIS 7

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy

Terminy: nabór wniosków do 15 września 2017 r.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki: 

 • MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 • SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Szczegółowe informacje na stronie: link

Spotkanie informacyjne w sprawie  I edycji programu „Doktorat  wdrożeniowy”

Spotkanie dotyczące konkursu  na przyznanie środków  finansowych  w ramach  I edycji programu  „Doktorat wdrożeniowy” odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r. w Warszawie, w siedzibie MNiSW, ul. Hoża 20 (sala nr 117), w godz. 11.00-13.00. MNiSW prosi o przekazanie ewentualnych pytań w zakresie tematyki spotkania do 19 maja 2017 r na adres Konkurs.doktoraty@nauka.gov.pl .

Potwierdzenia udziału w spotkaniu (ze wskazaniem imienia i nazwiska uczestnika) należy przesyłać w terminie do 18 maja 2017 r. na ww. adres mailowy. Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

V Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z zakresu obronności

Minister Obrony Narodowej ogłasza V KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ I WDROŻENIE  OBSZARU OBRONNOŚCI. Celem Konkursu jest promowanie dobrych praktyk i efektywności realizacji badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności państwa. Szczegóły dostepne są na stronie: link
 

 

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:

 • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
 • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.
 
Działanie powinno służyć:
 • zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowy
i/lub
 • wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP.

Nabór rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 (CET).
 
Szczegółowe informacje na stronie: link

 

Zmiana terminu rozpoczęcia naboru w konkursie MINIATURA

Uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, zmianie uległ termin naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1, ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2016 r. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017r. Zmiana terminu wynika z prac technicznych nad dostosowaniem formularza wniosku do wymagań konkursu MINIATURA 1, prowadzonych w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania).

 

Stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy [BGF Pobyt badawczy]

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin wymienionych na końcu niniejszej wiadomości. 

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu francuskiego w Polsce.

Termin składania wniosków: 16 maja 2017r.

 

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.
 
Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:
 • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
 • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.
Działanie powinno służyć:
 • zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych
i/lub
 • wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

Nabór rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 (CET).

Szczegółówe informacje na stronie: link

 

Spotkanie informacyjne nt.pozyskiwania środków z  Polsko- Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Termin:13.00 – 14.00: doktorzy i samodzielni pracownicy naukowi,

           14.00 – 15.00 studenci i doktoranci

Miejsce: Aula Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego im. prof. Janusza Sokołowskiego (ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku).

Na szkolenia nie obowiązują zapisy.

 

PRELUDIUM 13

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 30/2017 z dnia 9 marca 2017 Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs PRELUDIUM 13 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 16 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

 • Wnioski w konkursie PRELUDIUM 13  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Ogłoszenie konkursu

ETIUDA 5

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 29/2017 z dnia 9 marca 2017 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs OPUS 13 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 16 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

 • Wnioski w konkursie OPUS 13  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Ogłoszenie konkursu

 

 

Nagroda naukowa Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców

Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w następujących pięciu dziedzinach: 1) nauk humanistycznych i społecznych, 2) nauk biologicznych i rolniczych, 3) nauk ścisłych i nauk o Ziemi, 4) nauk technicznych, 5) nauk medycznych, za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowej, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.

Wnioski o przyznanie Nagrody można składać od 15 stycznia do 31 marca.

Ogłoszenie wyników konkursu (które zostaną zamieszczone na www.gdansk.pan.pl) oraz wręczenie nagród przewiduje się w miesiącach maju lub czerwcu.

WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO:  4000 PLN

Szczegóły: link

Zaproszenie na wydarzenia związane z pozyskiwaniem grantów i stypendiów ze środków spoza UG

1. Warsztaty z pozyskiwania grantów z Narodowego Centrum Nauki

Termin:13 marca 2017, godz. 10.00 – 13.00

Adresaci: pracownicy naukowi

Miejsce: sala D303, Wydział Nauk Społecznych.

2. Warsztaty z pozyskiwania grantów z Narodowego Centrum Nauki

Termin:14 marca 2017, godz.10.00 – 16.00

Adresaci: doktoranci.  Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy pod adresem: https://goo.gl/forms/8Szy47r78OLfD3593

3. Oferta Fundacji Nauki Polskiej

Termin: 23 marca, godz.14.00 – 15.30

Adresaci: doktoranci i doktorzy

4.Oferta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Termin: 29 marca 2017

 • 13.00 – 14.0: doktorzy i samodzielni pracownicy naukowi,
 • 14.00 – 15.00 studenci i doktoranci

Wszystkie szkolenia odbędą się na terenie Kampusu Oliwskiego Uniwersytetu Gdańskiego.

Dokładne informacje dotyczące miejsc spotkań pojawią się na naszej stronie bliżej terminu wydarzeń.

Kontakt: zatokanauki@ug.edu.pl , tel. 609056201.

Organizatorzy:Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna”, Akademia Młodego Badacza, Zatoka Nauki. Portal Młodych Badaczy, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Rada Doktorantów UG, Parlament Studentów UG.

 

Zmiana terminu składania wniosków NCN

Uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. został przedłużony do dnia 22 marca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do godz. 23:59).

 

Konkurs o nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora T. Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych

Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniajaca łącznie wymagania: została opublikowana w j. polskim lub w języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym; została opublikowana w 2016 i jest to jej pierwsze wydanie; jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.

Prace do konkursu mogą zgłaszać: uczelnia mająca siedzibę na terenie RP; podstawowa jednostka takiej uczelni; mający siedzibę główną na terenie RP instytut naukowy.

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni oraz instytut naukowy mogą zgłosić tylko jedną pracę. Zgłoszenie wymaga uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej.

Prace należy przesłać do 28.04.2017 na adres Biura Rektora UŁ.

Więcej informacji na stronie: link

Stypendium Rządu Francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców NAUKA I DOSKONAŁOŚĆ

Stypendia na pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców, którzy do dnia wyjazdu do Francji nie ukończyli 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza w dowolnej polskiej jednostce naukowej) i którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Podania osób będących w trakcie przewodu doktorskiego nie będą rozpatrywane. W przypadku kandydatur o podobnych kwalifikacjach, stypendium zostanie przyznane osobie mieszkającej w Polsce w momencie składania podania.

Czas trwania: jeden miesiąc. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca i 31 grudnia 2017 roku.
Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1375 € na każdy miesiąc pobytu we Francji. Ponadto stypendium pokrywa:

 • Koszty ubezpieczenia
 • Koszty przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji
 • Możliwość skorzystania z rezerwacji zakwaterowania dokonywanej przez Campus France i proponowanej po korzystnej cenie

Stypendium nie pokrywa kosztów transportu pomiędzy Polską i Francją.

Termin składania formularzy - do 16.05.2017r.

Szczegółowe informacje:link

17th Specialization Course in International Criminal Law for Young Penalists on “The International Criminal Court at Fifteen”.

Kurs organizowany przez the Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights (dawniej: the International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (ISISC))w dniach 21-31 maja 2017 w Syrakuzach (Włochy). Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom, które ukończyły studia prawnicze (co najmniej pierwszego stopnia) w latach 2009-2017 i nie ukończyły 35 lat. W kursie weźmie udział 60 uczestników, przy czym dla 10 osób z krajów rozwijających się i słabiej rozwiniętych Instytut przewiduje stypendia. Aplikacje na kurs można składać do 20.03.2017r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu: link

 

V EDYCJA KONKURSU MOBILNOŚĆ +

Konkurs ogłoszony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki w ramach programu przeznaczone będą na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Wsparcie przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych.Środki finansowe na uczestnictwo w programie mogą być przyznawane na okres od 6 do 36 miesięcy (w tym uzasadnione przerwy nie dłuższe niż 21 dni na każde 6 miesięcy pobytu). Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika przypadać nie wcześniej niż na 01.01.2018r.

Adresatami konkursu są młodzi naukowych w rozumieniu art.2 ust.19, którzy są : zatrudnieni w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania; pracownikami naukowymi/ naukowo- dydaktycznymi w rozumieniu ust. z 27.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym lub pracownikami naukowymi lub badawczo- technicznymi w rozumieniu ustawy x 30.04.2010 o Polskiej Akademii Nauk lub pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z 30.04.2010 o instytutach badawczych lub uczestnikami studiów doktoranckich.

Wsparcie udzielane jest we wszystkich dziedzinach nauki. W ramach konkursu nie ma ograniczeń co do lokalizacji zagranicznego ośrodka.

Nabór wniosków prowadzony jest od 02.01.2017 do 15.03.2017 w formie elektronicznej, przez system Obsługi Strumieni Finansowania (www.osf.org.pl).

W danej edycji konkursu wnioskodawca może złożyć na jednego młodego naukowca tylko jeden wniosek.

 

ETIUDA 5

Na podstawie art. 18 pkt. 5 i art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 112/2016 z dnia 7 grudnia 2016 Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs ETIUDA 5 na stypendia doktorskie.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 grudnia 2016 do 15 marca 2017 roku w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

 • Wnioski w konkursie ETIUDA 5 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Ogłoszenie konkursu

 

SONATINA 1

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 110/2016 z dnia 7 grudnia 2016 Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs SONATINA 1 na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 grudnia 2016 do 15 marca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

 • Wnioski w konkursie SONATINA 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

.Ogłoszenie konkursu

 

UWERTURA 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 60/2016 z dnia 7 lipca 2016 r., zmienionej uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki nr 76/2016 z dnia 8 września 2016 r. oraz nr 113/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. Dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz Rada Narodowego Centrum Nauki ogłaszają konkurs UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 grudnia 2016 do 15 marca 2017 roku w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.
 • Wnioski w konkursie UWERTURA 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 • Narodowe Centrum Nauki dysponuje listą laureatów ERC, którzy zgodzili się na przyjęcie kandydatów na staż w swoich zespołach badawczych. Lista ta będzie udostępniania na życzenie kandydatów. Osoba do kontaktu: dr Marcin Liana.

Ogłoszenie konkursu

MINIATURA 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 104/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

 • Wnioski udostępnione w ramach konkursu MINIATURA 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Ogłoszenie konkursu

LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w programie LIDER, skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych. Kwota alokacji w konkursie to 40 mln.

Program adresowany jest do osób, które:

- w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat (jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat),

- posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej),

- są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,

- dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,

- pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce, i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,

- posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Termin naboru wniosków: 16.01.2017 r. – 17.03.2017 r.

Więcej informacji: link

 

MINIATURA

Terminy: nabór ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.

Kto: naukowcy, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 12 lat

Budżet: 20 mln zł; maksymalna wartość dofinansowania projektu to 50 tys. zł

Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta inicjatywa ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. 

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne.Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy.

 

konkurs 3.2 STUDIA DOKTORANCKIE

NCBiR w grudniu 2016r. będzie prowadził nabór wniosków w ramach konkursu 3.2 Studia doktoranckie. Można bedzie uzyskać dofinansowanie na tworzenie i realizację wysokiej jakości:

1. Interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasiegu krajowym i międzynarodowym;

2. Międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe komórki uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;

3. Programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu / komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Alokacja w konkursie wynosi 155 mln PLN. Wymagany będzie wkład własny w wysokości 3% wartości projektu.

 

OPUS 12

Konkurs OPUS 12 projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 1. których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy;
 1. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 80/2016 z dn.8 września 2016r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki; zob. załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia;
Sposób i termin składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2016 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 grudnia 2016 r.

Zasady oceny

Ogłoszenie konkursu

 

PRELUDIUM 12

Konkurs PRELUDIUM 12 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 2. których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy;
 3. których wysokość finansowania nie przekracza:
  • 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
  • 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
  • 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
 4. w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego;
 5. w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu;
 6. w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo-badawcza nie przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu;
 7. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 80/2016 z dnia 8 września 2016 r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki; zob. załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia;
Sposób i termin składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2016 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 grudnia 2016 r.

Zasady oceny

Ogłoszenie konkursu

 

SONATA 12

Konkurs Sonata 12 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Warunki przystąpienia do konkursu:

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane przez kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora.

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, przez osobę rozpoczynającą karierę naukową należy rozumieć osobę nieposiadającą stopnia naukowego doktora lub osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy.
 

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:        

 1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 1. których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy;
 1. w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu;
 1. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 80/2016 z dnia 8 września 2016 r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki; zob. załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia;
 1. w których łączny koszt przewidzianej do zakupienia aparatury naukowo-badawczej nie przekracza wartości odpowiednio 150 tys. zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS);
Rada NCN zdecydowała się na wprowadzenie możliwości obniżenia pensum dydaktycznego kierownika projektu realizującego grant w ramach konkursu SONATA. W związku z tym, od jedenastej edycji konkursu SONATA jednostka naukowa może otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów obniżenia o połowę pensum dydaktycznego kierownika projektu zatrudnionego na etacie naukowo-dydaktycznym. Dzięki takiemu wsparciu możliwe będzie opłacenie zastępstwa za kierownika projektu w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, co pozwoli mu na większe zaangażowanie się w pracę związaną z realizacją projektu badawczego.
Obniżenie pensum dydaktycznego - podmiot może otrzymać środki na obniżenie o 50 % pensum dydaktycznego kierownika projektu zatrudnionego jako pracownik naukowo-dydaktyczny, w wysokości 100 zł na każdą godzinę obniżenia pensum.
Sposób i termin składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2016 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 grudnia 2016 r.

Zasady oceny

Ogłoszenie konkursu

POLONEZ 3

Konkurs POLONEZ 3 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND
Adresaci konkursu:

Konkurs na staże badawcze skierowany jest do osób przyjeżdżających z zagranicy, zwanych dalej „wnioskodawcami”, którzy chcą prowadzić badania naukowe w:

 1. jednostkach naukowych;
 2. centrach naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni;
 3. bibliotekach naukowych;
 4. przedsiębiorstwach mających status centrów badawczo-rozwojowych, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 5. jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. przedsiębiorstwach prowadzących badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż formy określone w pkt 1-5
Warunki przystąpienia do konkursu:
 1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży badawczych, których czas trwania wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące.
 2. Wnioskodawcą w konkursie może być osoba, która w dniu otwarcia konkursu (15 września 2016 r.):
  1. posiada stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy;
  2. w okresie trzech poprzedzających lat nie mieszkała, nie pracowała ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy;
  3. w okresie trzech poprzedzających lat nie kierowała projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce, w tym projektem finansowanym przez NCN;
  4. nie jest zatrudniona w formie umowy o pracę na czas nieokreślony w jednostce będącej miejscem realizacji stażu;
 3. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których wnioskodawca przedstawi oświadczenie podmiotu będącego miejscem realizacji stażu badawczego zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia, obejmujące zobowiązania m.in. do:

  1. zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na cały okres realizacji stażu zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt 3.1;
  2. zapewnienia wnioskodawcy warunków do realizacji prowadzonych przez niego badań, w tym zapewnienia przestrzeni biurowej/laboratoryjnej oraz aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych badań;
  3. wskazania spośród pracowników danego podmiotu, partnera naukowego odpowiedzialnego za merytoryczne wsparcie projektu i ułatwienie kontaktów wnioskodawcy z lokalnym środowiskiem naukowym;
  4. zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej stażu, w tym obsługi związanej z przyjazdem i pobytem wnioskodawcy w Polsce, oraz wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za jej koordynację;
  5. zorganizowania w okresie realizacji stażu co najmniej jednej wizyty studyjnej rocznie, w wybranej jednostce w Polsce lub za granicą (z wyłączeniem instytucji, które były wcześniej miejscem zatrudnienia wnioskodawcy), trwającej od 1 do 10 dni roboczych, związanej z zainteresowaniami zawodowymi wnioskodawcy.

Staż badawczy musi się rozpocząć pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, najwcześniej 1 września 2017 r., a najpóźniej 1 stycznia 2018 r.

Sposób i termin składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2016 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 grudnia 2016 r.

Zasady oceny

Ogłoszenie konkursu

 

Konkurs: MONOGRAFIE

Organizator: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Termin przesyłania zgłoszeń: Tryb ciągły.
Przejdź na stronę Konkursu/Grantu: link

W ramach programu Monografie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej finansuje wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych oraz wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

W konkursie mogą brać udział:
 • autorzy polscy lub

 • autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim.

Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe oraz prace magisterskie.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć:

- dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4, zbindowane lub oprawione

- wypełniony i podpisany wniosek - link 

- wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (cały tekst powinien był ujęty w 1 pliku elektronicznym)

- zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, pełen tekst pracy, przypisy, bibliografię, krótkie streszczenie (oraz ewentualnie, jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z podpisami).

Regulamin programu Monografie
Instrukcja wydawnicza dla autorów
Wzór listu od wydawcy zagranicznego
Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach.   Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.
 

Konkurs/Grant: MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

Celem Funduszu jest wspieranie finansowo projektów rozwijających współpracę pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej (Polska,  Czechy, Węgry, Słowacja) oraz integrację tych państw z Unią Europejską.

Dofinansowane działania (m.in.):
 • współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
 • edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
 • współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy)

Preferowane są projekty, w których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Fundusz nie może rozpatrywać projektów, w których (oprócz kraju wnioskodawcy) partnerzy pochodzą z mniej niż dwóch innych krajów Grupy (wyjątkiem są projekty transgraniczne, w których uczestniczy dwóch partnerów).

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekraczać 80% całego budżetu projektu. Pozostałe koszty należy pokryć z innych źródeł. W ramy projektu nie wchodzą koszty inwestycyjne lub koszty wynagrodzeń pracowników w ramach umowy o pracę.

Małe Granty (Small Grants)
Maksymalna wysokość dofinansowania: do 6000 EUR
Czas trwania grantu: do 6 miesięcy
Terminy składania wniosków w 2016 r: 1, czerwiec, wrzesień i  grudzień

Więcej informacji: http://visegradfund.org/grants/

 

Stypendia i granty FUNDACJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ

Środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA.
Termin składania wniosków - do 14 października 2016r.
Staż - 3 - 10 miesięcy
Stypendia - 7 650 $  - 25 500 $ (na koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także, w uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe)

Fellowships - wyjazd badawczy, staż naukowy (dla naukowców, specjalistów oraz artystów ze stopniem naukowym doktora)
 Warunki:
•    obywatel Polski na stałe przebywający w Polsce;
•    posiadanie minimum stopnia magistra nauk humanistycznych lub ścisłych (priorytetowo traktowani będą kandydaci ze stopniem doktora i wyższym);
•    bycie zatrudnionym w instytucji naukowo badawczej (stowarzyszonym z instytucją naukowo-badawczą) w kraju pochodzenia;
•    bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Teaching Fellowships - wykłady i projekt badawczy (dla wykładowców akademickich, których zadaniem obok realizowanego projektu badawczego, będzie także prowadzenie wykładów)
 Warunki:
•    obywatel Polski na stałe przebywający w Polsce;
•    posiadanie minimum stopnia magistra nauk humanistycznych lub ścisłych (priorytetowo traktowani będą kandydaci ze stopniem doktora i wyższym);
•    bycie zatrudnionym w instytucji naukowo badawczej (stowarzyszonym z instytucją naukowo-badawczą) w kraju pochodzenia;
•    bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Granty badawcze (dla kandydatów, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora)
Warunki:
•    obywatel Polski na stałe przebywający w Polsce (ze stypendium nie mogą skorzystać osoby posiadające podwójne polsko-amerykańskie obywatelstwo);
•    posiadanie minimum stopnia magistra nauk humanistycznych lub ścisłych;
•    bycie zatrudnionym w instytucji naukowo badawczej (stowarzyszonym z instytucją naukowo-badawczą) w kraju pochodzenia;
•    bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

MNiSW - Stypendia  dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło XI edycję konkursu na Stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.
Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Mogą je składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.
 
Kwota stypendium uzależniona jest od wysokości minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej, a więc co roku jest inna. W roku 2015 stypendium wynosi 5390 zł.
Proces składania wniosków:
 1. Wypełnienie wniosku w systemie OSF.
 2. Wysłanie przez platformę e-PUAP oświadczenie kierownika jednostki wnioskującej (dziekan/dyrektor), wygenerowane z systemu OSF po zakończeniu wypełniania wniosku. Brak tego oświadczenia spowoduje pozostawienie wniosku złożonego w systemie OSF bez rozpatrzenia. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”.
Termin składania wniosków: 2 stycznia 2016 r. - 31 marca 2016 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - FIRST TEAM

Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.

Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej.

W programie FIRST TEAM finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może dofinansować projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

W programie FIRST TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 2 000 000 zł.

Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu FIRST TEAM mogą być badania, które przyczynią się do rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie dla rozwijającego się rynku globalnego lub wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem.

Wsparcie w ramach programu powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową: studentom, doktorantom oraz młodym doktorom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.

Termin składania aplikacji: 24.03.2016

Szczegółowe informacje

 

ETIUDA 4

Konkurs ETIUDA 4 na stypendia doktorskie

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2016 r.

Warunki przystąpienia do konkursu:
 1. Do konkursu mogą być zgłoszone tylko te wnioski, w których wnioskodawca planuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym.
 2. Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju.
 3. Wnioskodawca otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie, które przyznawane jest na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy
 4. Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym.
 5. Staż w zadeklarowanym przez wnioskodawcę zagranicznym ośrodku naukowym może być zrealizowany w trakcie pobierania stypendium naukowego lub do 12 miesięcy po zakończeniu jego pobierania.
 6. Osoba, której przyznano stypendium doktorskie zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.
 7. Termin rozpoczęcia finansowania stypendium doktorskiego przypada na dzień 1 października 2016 r.
 8. Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 4 obejmuje środki finansowe na:
 • stypendium naukowe;
 • pokrycie kosztów związanych z pobytem w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu,
 • pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu.
Sposób i termin składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 marca 2016 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 marca 2016 r.

Zasady oceny

Ogłoszenie konkursu

 

FUGA 5

Konkurs FUGA 5 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
Warunki przystąpienia do konkursu:
 1. Konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, zwane dalej „stażami podoktorskimi”, jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową.
 2. W ramach konkursu będą rozpatrywane wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe uzyskały stopień naukowy doktora.
 3. Wnioski mogą składać również osoby, którym zostanie nadany stopień naukowy doktora do 30 czerwca 2016 r.
 4. Do konkursu kwalifikowane są wnioski o finansowanie stażu podoktorskiego, którego czas trwania nie będzie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekroczy 36 miesięcy.
 5. Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania opiekuna naukowego zatrudnionego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staż podoktorski oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu zgody na staż wnioskodawcy.
 6. Opiekunem naukowym stażysty może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która nie była promotorem lub promotorem pomocniczym pracy doktorskiej wnioskodawcy.
 7. Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację stażu podoktorskiego nie może być opiekun naukowy stażysty.
 8. Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu podoktorskiego, spełnia wszystkie poniższe warunki:
  1. znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
  2. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora;
  3. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca był zatrudniony w okresie dwóch lat przed datą wystąpienia z wnioskiem lub faktycznie wykonuje pracę naukową lub dydaktyczno-naukową na podstawie umowy o pracę lub umowy o charakterze cywilno-prawnym.
 9. Wnioskodawca w konkursie FUGA nie może być kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki ani w czasie składania wniosku nie może ubiegać się jako kierownik o finansowanie projektu badawczego w innym konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki.
Forma finansowania stażu podoktorskiego:
 1. Jednostka naukowa, wskazana jako miejsce stażu podoktorskiego wnioskodawcy, zobowiązana jest do zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Warunkiem zatrudnienia wnioskodawcy w okresie realizacji stażu podoktorskiego w jednostce naukowej, o której mowa w pkt.1, jest rozwiązanie przez niego umowy o pracę lub uzyskanie urlopu bezpłatnego w innej jednostce naukowej.
 3. Na zatrudnienie wnioskodawcy jednostka naukowa, wskazana jako miejsce stażu podoktorskiego otrzymuje zryczałtowaną kwotę w wysokości:
  • 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu,
  • 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu,
  • 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu.
 4. W ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa otrzyma środki finansowe na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie nieprzekraczającej:
  • 24 tys. zł w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce,

  na każde pełne 12 miesięcy stażu podoktorskiego wnioskodawcy.

 5. W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego.
 6. Na zorganizowanie stanowiska pracy w tym udostępnienie pomieszczeń, aparatury i zapewnienie obsługi administracyjno-finansowej, jednostka naukowa otrzyma środki finansowe w zryczałtowanej kwocie w wysokości 1000 zł miesięcznie dla każdego stażysty przez cały czas trwania stażu podoktorskiego wnioskodawcy.
 7. Staż podoktorski musi rozpocząć się 1 października 2016 r. lub 1 listopada 2016 r., lub 1 grudnia 2016 r.
Sposób i termin składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 marca 2016 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 marca 2016 r.

Zasady oceny

Ogłoszenie konkursu

 

SYMFONIA 4

Konkurs SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

Z wnioskiem o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego, obejmującego przynajmniej dwa spośród wymienionych obszarów badawczych:

 • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
 • Nauki Ścisłe i Techniczne;
 • Nauki o Życiu,

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły i indywidualnych partnerów, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.

W konkursie preferowane będą projekty badawcze mające na celu postęp w więcej niż jednym obszarze, a nie jedynie wykorzystanie osiągnięć jednej dziedziny nauki do rozwoju innych dziedzin.

Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. w których kierownik projektu jest osobą posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, który w okresie 10 lat (w latach 2006-2015) przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, kierował realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 2. w których, oprócz kierownika projektu mogą brać udział kierownicy zespołów naukowych wskazani:
  • w porozumieniu o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa;
  • w umowie o utworzeniu konsorcjum w przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe;
 3. do realizacji których kierownik projektu może zaangażować partnerów będących indywidualnymi uczonymi, którzy nie są zatrudnieni w żadnym z wnioskujących podmiotów, przy czym partnerzy mogą być liderami polskich lub zagranicznych grup badawczych;
 4. w których łączna liczba kierowników i partnerów projektu nie może przekraczać czterech, przy czym w realizacji projektu może występować dowolna liczba wykonawców powiązanych ze wskazanymi zespołami naukowymi;
 5. których okres realizacji trwa 36 lub 48 lub 60 miesięcy;
 6. w których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu nie może być niższa niż 2 mln zł;
 7. w których przewidziane jest stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”. Łączny okres zatrudnienia osób na tym stanowisku nie może być krótszy niż dwukrotność zaplanowanego czasu trwania projektu;
 8. w których przewidziane jest zaangażowanie przynajmniej czterech doktorantów.

 

Sposób i termin składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 marca 2016 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 marca 2016 r.

Zasady oceny

Ogłoszenie konkursu

 

TANGO 2

Konkurs na projekty wspierające praktyczne wykorzystanie wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych. Konkurs organizowany wspólnie z NCBR.
Adresaci:
 • osoba, która pełniła wcześniej rolę kierownika lub głównego wykonawcy/promotora/opiekuna naukowego projektu bazowego. (Projekt bazowy - obejmujący badania podstawowe, którego wyniki stanowią podstawę realizacji projektu zgłoszonego w ramach konkursu TANGO)
Realizacja projektu: 36-60 miesięcy.

Faza K (koncepcyjna) - stworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych oraz pozyskanie partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników; czas realizacji : 6-18 miesięcy

Faza B+R (badawcza) - zdobycie nowej wiedzy i umiejętności w celu opracowania nowych produktów i usług oraz prace rozwojowe; czas realizacji: do 24 miesięcy.

Finansowanie:

faza K: max. 250 tys. zł;

faza B+R: max. 1 mln zł (do 85% kosztów kwalifikowanych realizacji).

 

Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony od 15 grudnia 2015 r. do 15 marca 2016 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu TANGO 2 oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronach internetowych: NCN oraz NCBR.

Konkurs Dziekana na projekty badań naukowych lub prac rozwojowych w roku 2016

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG ogłasza konkurs na projekty badań naukowych lub prac rozwojowych w roku 2016 .

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich ( do 35 lat), zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych WPiA (katedry, zakłady, pracownie).

Każdy kierownik projektu może zgłosić tylko jeden projekt. Projekty należy składać do dnia 15 lutego 2016 r. u Pani Agnieszki Puchalskiej – Specjalisty ds. projektów - p. 2081.

 

Załączniki:

 1. regulamin konkursu
 2. wzór wniosku
 3.  

POLSKO-AMERYKAŃSKA NAGRODA NAUKOWA

Celem nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych. Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu i może być przyznana w każdej dziedzinie nauki z wyjątkiem sztuk pięknych. 

Do Nagrody może być nominowana para naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, jeden z nich powinien pracować w Polsce, drugi w Stanach Zjednoczonych. Podstawą nominacji jest wybitne osiągnięcie naukowe uzyskane przez nominowanych wspólnie w ramach współpracy polsko-amerykańskiej.

Wysokość nagrody wynosi równowartość 5000 USD dla każdego z wyróżnionych naukowców.

Osobami uprawnionymi do składania nominacji są wszyscy aktywni członkowie polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego oraz osoby administrujące badaniami naukowymi w instytucjach, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe, włączając przedsiębiorstwa.

Do konkursu będą przyjmowane również autonominacje.

Nominacje należy przesłać do biura AAAS lub FNP w formie zgodnej z opisaną w Ogłoszeniu o konkursie.

Link: Ogłoszenie_o_konkursie_FNP_AAAS_2016

Link: Call for Nominations_FNP_AAAS_2016 (wiążącym dokumentem jest angielska wersja ogłoszenia)

Nagroda przyznawana co dwa lata.
Termin składania nominacji w bieżącym konkursie mija 31 grudnia 2015 r.

 

Wyniki konkursów ETIUDA 3, FUGA 4

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 grudnia 2014 r.:

 • ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie;
 • FUGA 4 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Listy rankingowe

 

The Visby Programme - Stypendia naukowe w Szwecji

Od 2 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Visby Programme. Konkurs skierowany jest do studentów i naukowców (z Polski, Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Łotwy, Litwy, Gruzji, Estonii, Białorusi), którzy chcą prowadzić badania na uczelniach w Szwecji. W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 40 stypendiów na rok akademicki 2016/2017.
 
W ramach odbywania stypendium naukowcy będą otrzymywali świadczenie pieniężne w wysokości:
 • doktoranci - 15 000 koron szwedzkich miesięcznie
 • naukowcy po doktoracie - 18 000 koron szwedzkich miesięcznie
W zależności od rodzaju stypendium pobyt naukowy w Szwecji może trwać od 6 do 12 miesięcy. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki.
 
 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 21. luty 2014 - 14:14; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: czwartek, 1. luty 2024 - 10:04; osoba wprowadzająca: Katarzyna Małachowska