Stypendia i nagrody

Stypendium marszałka

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów

 

Stypendium przyznawane jest mieszkańcom Województwa Pomorskiego

  • wypłacane jest przez okres 9 miesięcy, od 1 października do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego,
  • stypendium przysługuje w czasie trwania studiów,
  • o stypendium można się ubiegać nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki,
  • w przypadku skreślenia z listy studentów lub urlopu dziekańskiego stypendium nie przysługuje od następnego miesiąca po skreśleniu lub przerwaniu toku studiów.

Wymagania wobec kandydatów

  • stypendium może otrzymać student, który uzyskał średnią ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów, klasyfikującą studenta w grupie 10% najlepszych studentów danego kierunku

Wnioski składane są  przez Uczelnie, można składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Średnia ocen uzyskana na koniec roku akademickiego  winna być potwierdzona przez Dziekanat.

Po zatwierdzeniu pozytywnie wniosku przez Dziekana, Rektor przekazuje do Urzędu Marszałkowskiego. 

Termin złożenia wniosku przez uczelnie upływa z dniem 15 października danego roku.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27) w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 15.45, albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego” (Departament Rozwoju Gospodarczego)

Informacja o naborze Wniosków zostanie udostępniona w BIP nie później niż na 14 dni przed datą zakończenia naboru Wniosków. Termin składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego to 24 październik 2018 r.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego jest ogłoszony na stronie Województwa Pomorskiego

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Październik 2016 - 15:40; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: czwartek, 8. Sierpień 2019 - 12:27; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła