Oferty dla wykonawców projektów naukowych

Oferta pracy na stanowisku doktorant w projekcie
Tsunami czy delikatny przypływ? Europejska myśl prawna w zderzeniu z francuskim Kodeksem handlowym z 1807 r.

 

Zakres prac:
1. Realizacja podprojektu nr 3 obejmująca:
- kwerendy w Bawarskiej Bibliotece Państwowej, Instytucie Historii i Teorii Prawa im. Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem, Instytucie Historii Prawa Leopolda Wengera na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz archiwach w Badenii-Wirtembergii, Berlinie i Wiedniu,
- analizę materiałów zgromadzonych w trakcie kwerend i dostępnych online,
- prezentowanie wyników cząstkowych i końcowych badań na konferencjach międzynarodowych i krajowych,
- udział w spotkaniach zespołu,
- przygotowanie 2 artykułów i monografii,
2. Współpraca z kierownikiem projektu (dr Anna Klimaszewska) przy przygotowaniu ostatecznych wniosków.

Wymagania:
- stopień magistra w zakresie nauk prawnych
- znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Znajomość języka musi pozwalać na samodzielne przygotowanie artykułów do międzynarodowych recenzowanych czasopism i monografii oraz prezentowanie wyników badań w trakcie konferencji naukowych,
- znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1.

Opis projektu:
Na to, jak interpretujemy i przetwarzamy informacje, niezwykle istotny wpływ ma sposób, w jaki dana informacja została przekazana - jaka narracja została przyjęta. Wykorzystują to np. politycy i mass media, dostarczając poprzez swoje narracje „ram” dla społecznego postrzegania różnych zjawisk. Naukowcy badają te zagadnienia od dziesięcioleci. Nikt jednak do tej pory nie sprawdził, w jaki sposób oddziaływują ramy narzucone przez ustawodawcę, który, tworząc prawo, wprowadza znacznie bardziej ingerujące i złożone ramy niż np. te swobodnie tworzone przez uczestników debat politycznych.
Działalność ustawodawcy przybiera różne formy. Nie ulega jednak wątpliwości, że szczególną w niej rolę odgrywają kodeksy prawa. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że są one usystematyzowanymi i kompleksowymi zbiorami norm. Stanowią one przede wszystkim (przynajmniej w założeniu) główny punkt odniesienia w danej dziedzinie i niosą za sobą silny ładunek ideologiczny, tworząc tym samym ramy dla danego obszaru aktywności społecznej.
Celem projektu jest przeanalizowanie po raz pierwszy efektu ramy narzuconej przez ustawodawcę za pomocą kodeksu prawa w odmiennych warunkach społeczno-gospodarczych. Analiza porównawcza studiów przypadków z różnych kultur prawnych pozwoli na odtworzenie sposobu, w jaki pierwszy na świecie nowożytny kodeks handlowy - francuski kodeks z 1807 r. wydany na polecenie Napoleona Bonaparte - rezonował w europejskiej myśli prawnej i jak wpłynął na europejski dyskurs prawny w XIX wieku. Nie mając konkurencji przez wiele dekad, znacząco oddziaływał na systemy prawne na całym świecie. Zostanie zatem porównane jego oddziaływanie jako „ramy” w różnych krajach.
Dzięki zastosowaniu interdyscyplinarnej metodologii i narzędzi cyfrowych projekt stworzy zupełnie nowe podejście do prawa, wytyczając tym samym ścieżkę do prowadzenia podobnych badań w odniesieniu do pozostałych dziedzin prawa dowolnych państw i epok.

Warunki zatrudnienia:
- umowa zlecenia na 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne miesiące – do 48 miesięcy),
- wynagrodzenie 60 000 zł rocznie (z kosztami pracodawcy),
- data rozpoczęcia pracy 2.05.2024 r.,
- oferujemy duże możliwości rozwoju zawodowego, udział w spotkaniach grantowych, konferencjach naukowych i szkoleniach kierunkowych,

Wykaz i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres:
Biuro Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, pokój 2080 lub drogą mailową na adres: katarzyna.malachowska@ug.edu.pl

Następujących dokumentów:
1.    kserokopia dyplomu stwierdzającego uzyskania tytułu magistra w zakresie nauk prawnych,
2.    CV zawierające listę publikacji, wystąpień konferencyjnych, odbytych staży lub szkoleń,
3.    list motywacyjny,
4.    certyfikat lub oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym,
5.    certyfikat lub oświadczenie o czynnej znajomości języka niemieckiego na poziomie B1 lub wyższym,
6.    zgoda na przetwarzanie przez UG danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Termin składania ofert: 19.04.2024 r.
 
W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa poprosi kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Klauzula Informacyjna:
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański
 z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji
na wskazane stanowisko.
5. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
8. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 4. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych –w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 10. Sierpień 2021 - 11:38; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: wtorek, 5. Marzec 2024 - 14:44; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski