Oferty dla wykonawców projektów naukowych

Projekt: Fundamenty polskiego prawa karnego w II i III Rzeczypospolitej:

Kierownik Projektu: Dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

 

Nazwa stanowiska: stypendysta-uczestnik szkoły doktorskiej
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora i nie są uczestnikami szkoły doktorskiej oraz spełniają następujące kryteria:
- posiadają dyplom magisterski z prawa, kryminologii lub administracji
- legitymują się znajomością języka angielskiego na poziomie pozwalającym na wygłaszanie wystąpień konferencyjnych.
Doświadczenie w pisaniu prac badawczych i w prezentacjach konferencyjnych będzie dodatkowym kryterium ewaluacji.

Rekrutacja będzie dwustopniowa. Kandydaci wybrani w pierwszym etapie na podstawie przedstawionej dokumentacji wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniach 6-10 września 2021 r.

Zwycięski kandydat będzie zobowiązany wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a po przyjęciu w poczet uczestników Szkoły realizować jej program kształcenia zgodnie z regulaminem w trybie stacjonarnym oraz prowadzić prace badawcze zaplanowane w projekcie, a także uzyskać stopień doktora w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Opis zadań:

Stypendysta będzie prowadził prace naukowe związane z projektem w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Podstawowym celem projektu jest uzyskanie przez stypendystę stopnia doktora na podstawie rozprawy o temacie określonym tytułem projektu, której promotorem będzie kierownik projektu. Wśród zadań projektowych znajduje się złożenie wniosku do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o finansowanie stażu naukowego w Uniwersytecie w Walencji i odbycie trzymiesięcznego stażu w tym ośrodku badawczym oraz kwerendy bibliotecznej w Instytucie Maxa Plancka we Freiburgu i kwerend archiwalnych w Archiwum Akt Nowych i Archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, jak również wygłoszenie zaplanowanych w projekcie wystąpień konferencyjnych (na forum konferencji organizowanych przez Association of Young Legal Historians oraz zjazdy katedr historyczno-prawnych, jak również przygotowanie i złożenie do druku publikacji naukowych. Wszystkie zadania będą wykonywane w porozumieniu z kierownikiem projektu.

Typ konkursu NCN: PRELUDIUM BIS – HS
Termin końcowy składania ofert: 31 sierpnia 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
 

Warunki zatrudnienia:

Stypendysta zostanie wyłoniony w postępowaniu konkursowym przeprowadzonym zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych. Stypendium będzie wypłacane przez 48 miesięcy i jego łączna kwota wynosi 264 000 zł: do ewaluacji 5000 (ok. 3670 zł netto), po ewaluacji 6000 (ok. 4400 zł netto).
 
Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty: list motywacyjne do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie na stanowisku stypendysty, kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich, curriculum vitae, wykaz udokumentowanych osiągnięć naukowych (dotychczasowe stypendia, publikacje, wystąpienia konferencyjne, działania popularyzujące naukę) z załączonymi tekstami publikacji/wystąpień.

W stopce listu motywacyjnego należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Zgłoszenie będzie rozpatrywane tylko w przypadku podpisania w/w zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 
Aplikacje należy składać pocztą elektroniczną na adres: michal.galedek@prawo.ug.edu.pl

Ogłoszeniodawca nie odsyła ofert nadesłanych pocztą. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 września 2021 r.

Ewentualne pytania należy kierować na adres: michal.galedek@prawo.ug.edu.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 10. Sierpień 2021 - 11:38; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: wtorek, 10. Sierpień 2021 - 11:38; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski