Nostryfikacja dyplomów

Wydział Prawa i Administracji UG przeprowadza nostryfikacje dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia studiów na określonym poziomie w zakresie dziedziny nauk społecznych
w dyscyplinie nauki prawne. 

 

Dyplomy wydane przed 6 sierpnia 2004 r. w Ukrainie są równoważne z polskim dyplomem na podstawie obowiązujących wówczas umów międzynarodowych o równoważności wykształcenia, co oznacza, że nie podlegają one nostryfikacji – art. 327 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W przypadku dyplomów objętych umowami międzynarodowymi o równoważności wykształcenia potwierdzenie równoważności z odpowiednim polskim dyplomem wydawane jest przez NAWA.
 
Informacje nt. systemu edukacji Ukrainy i uznawalności dokumentów uzyskiwanych na poszczególnych etapach edukacji znajdują się w szczegółowym opracowaniu dostępnym na stronie https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/opisy-zagranicznych-systemow-edukacji oraz w systemie KWALIFIKATOR https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/system-kwalifikator.

 
W celu przeprowadzenia procedury nostryfikacji dyplomu należy złożyć następujące dokumenty:

1. wypełniony i podpisany wniosek.

2. dyplom, który ma być nostryfikowany (konieczny jest oryginał dyplomu) – wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia na język polski ww. dokumentu. 

3. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów - suplement do dyplomu lub inny dokument zawierający wykaz przedmiotów i ocen, karty okresowych osiągnięć lub zaświadczenie o przebiegu studiów (konieczne są oryginały dokumentów) – wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia na język polski ww. dokumentów. 

4. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na ukończone studia (konieczne są oryginały dokumentów) – wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia na język polski ww. dokumentu. 

5. oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia,

6. podpisaną klauzulę informacyjną.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku Dziekan wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Wniosek należy złożyć u Kierownika Dziekanatu w pokoju 2086 (I piętro)

 

OPŁATA:

Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego pobierana jest określona w przepisach opłata w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego profesora. Od 1 stycznia 2023 r. opłata wynosi 3 605 złotych. 

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Uniwersytetu Gdańskiego nr 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania. W tytule przelewu należy podać nr 500-P000-S097-22 (opłata nie jest pobierana, jeżeli Uczelnia stwierdzi, że nie posiada uprawnień do nostryfikacji dyplomu).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wnioskodawca może złożyć odrębny wniosek o zwolnienie z opłaty (najlepiej razem z wnioskiem o nostryfikację). Wniosek powinien być skierowany do Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia UG. Po zasięgnięciu opinii przez Dziekana Wydziału, Prorektor może zwolnić wnioskodawcę z części lub całości opłaty. W przypadku uzyskania zgody w zakresie zwolnienia co do części z opłaty, wnioskodawca wnosi opłatę, w terminie 7 dni o dnia uzyskania zgody.

 

TERMINY:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedura może trwać do 90 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

AKTY PRAWNE:

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzania na Wydziale Prawa i Administracji postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie. 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1877)

Zarządzenie nr 127/R/22 Rektora UG z dnia 21 października 2022 roku w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

 

   Załączniki

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 3. Listopad 2022 - 12:23; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 3. Styczeń 2024 - 11:16; osoba wprowadzająca: Katarzyna Rynkowska