Badania naukowe prowadzone na Wydziale

Badania naukowe

Katedra Historii Prawa

 • Średniowieczne i wczesnonowożytne prawo miejskie i dzieje Prus Królewskich 
 • Ustrój polityczny i system prawny Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego
 • Historia prawa cywilnego i handlowego Francji i Szwajcarii 
 • Polskie prawo prywatne i karne w XX w. 
 • Administracja publiczna i samorząd terytorialny II Rzeczypospolitej 
 • Ustrój polityczny Finlandii w XX w.

Katedra Informatyki Prawniczej

 • Informatyka prawnicza
 • LegalTech
 • Informatyzacja administracji
 • Ochrona danych osobowych
 • Ogłaszanie prawa
 • Technika prawodawcza

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

 • Administracyjne kary pieniężne
 • Administracyjne postępowanie odwoławcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym
 • Weryfikacja decyzji administracyjnych
 • Zakres kognicji sądów administracyjnych
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego.

Katedra Postępowania Cywilnego

 • zasada dyskrecjonalnej władzy sędziego
 • role procesowe podmiotów postępowania cywilnego
 • środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym
 • postępowania odrębne w procesie
 • przekształcenia podmiotowe w postępowaniu cywilnym
 • doręczenia w postępowaniu cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji elektronicznej
 • sądowe postępowanie egzekucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów egzekucji, w tym egzekucji z wynagrodzenia za pracę, egzekucji z nieruchomości, egzekucji z innych praw majątkowych, egzekucji z innych wierzytelności
 • elektronizacja postępowania egzekucyjnego
 • funkcjonowanie i ustrój samorządu komorniczego
 • judykacyjny, administracyjny i samorządowy nadzór nad czynnościami komorników sądowych
 • stosowanie przepisów o procesie w innych postępowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego ich stosowania w postępowaniu egzekucyjnym
 • roszczenie informacyjne
 • postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej

Katedra Prawa Administracyjnego

 • Kary administracyjne
 • Legislacja administracyjna
 • Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Prawne uwarunkowania funkcjonowania sektora ochrony zdrowia 
 • Prawne uwarunkowania rozwoju trzeciego sektora
 • Prawo procesu inwestycyjno-budowlanego
 • Prywatyzacja funkcji państwa i zadań publicznych
 • Sport w ujęciu administracyjnoprawnym
 • Status prawny jednostek pomocniczych gminy  
 • Udostępnianie informacji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Zagadnienia prawa ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego  

Katedra Prawa Cywilnego

 • Odpowiedzialność cywilna
 • Czyny niedozwolone
 • Szkoda na osobie i jej naprawienie
 • Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny
 • Odpowiedzialność za wykonywanie władzy publicznej
 • Odpowiedzialność cywilna w sporcie
 • Cywilne prawo porównawcze
 • Prawo medyczne
 • Problematyka ciężaru dowodu i dowodów w postępowaniu cywilnym
 • Prawo rodzinne
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo ochrony konsumenta
 • Umowy wskaźnikowe
 • Sztuczna inteligencja i odpowiedzialność cywilna
 • Prawo własności przemysłowej
 • Prawo własności intelektualnej
 • Handel elektroniczny
 • Podpis elektroniczny

Pracownia Prawa Ubezpieczeniowego

 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych
 • Umowa ubezpieczenia jako sposób zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
 • Prawo rynku finansowego
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Odpowiedzialność

Zakład Prawa Rzymskiego

 • Historia rzymskiej jurysprudencji
 • Środki ochrony prawnej (postępowanie formularne, środki pretorskie, cognitio extra ordinem)
 • Rzymskie prawo spadkowe (wolność testowania, interpretacja rozrządzeń testamentowych)
 • Przypadki arbitrium boni viri
 • Administracja cesarska późnego cesarstwa rzymskiego
 • Znaczenie prawne insygniów Notitia Dignitatum
 • Prawo rzymskie okresu poklasycznego (posiadanie i prawa rzeczowe; prawo rodzinne; prawo obligacyjne)
 • Ustawodawstwo Konstantyna Wielkiego dotyczące rodziny
 • Łacińskie maksymy prawnicze
 • Psychologia ewolucyjna a prawoznawstwo
 • Prozopografia późnego cesarstwa rzymskiego

Zakład Prawa Prywatnego Międzynarodowego

 • Metodologiczne i teoretyczne podstawy prawa prywatnego międzynarodowego
 • Unifikacja zasad prawa prywatnego międzynarodowego
 • Europejskie prawo prywatne międzynarodowe
 • Zasada obywatelstwa
 • Zasada uznania
 • Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Współpraca sądowa w sprawach cywilnych
 • Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sadowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych
 • Międzynarodowe i europejskie prawo spółek
 • Międzynarodowe i europejskie prawo upadłościowe
 • Umowne i pozaumowne stosunki zobowiązaniowe w prawie prywatnym międzynarodowym
 • Międzynarodowe i europejskie prawo papierów wartościowych
 • Dobra kultury w prawie prywatnym międzynarodowym
 • Międzynarodowe i europejskie prawo rodzinne i spadkowe
 • Prawo jednolitego rynku cyfrowego

Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej

 • Aksjologia prawa europejskiego
 • Dialog sądowy
 • Europejska Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
 • Europejskie Prawo Proceduralne
 • Europejskie Prawo Prywatne
 • Granice jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości
 • Historia integracji europejskiej
 • Jednolity rynek
 • Konstytucjonalizm europejski
 • Ochrona praw jednostki
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie prawa unijnego
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne.
 • Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej
 • Polityki UE
 • Przestrzeń Publiczna Unii Europejskiej
 • Stosowanie i interpretacja prawa UE
 • Stosowanie prawa unijnego w państwach członkowskich
 • Wymiar sprawiedliwości UE
 • Zasady prawa Unii Europejskiej
 • Źródła prawa Unii Europejskiej

Katedra Prawa Finansowego

 • Aspekty prawne i finansowe związane z działalnością NGO’s
 • Bankowość elektroniczna
 • Bezpieczeństwo rynku finansowego
 • Elektroniczne instrumenty płatnicze
 • Europejskie prawo bankowe
 • Instytucja nadzoru nad rynkiem usług funduszy inwestycyjnych
 • Konsolidacja sektora finansów publicznych
 • Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej
 • Międzynarodowe prawo finansowe
 • Międzynarodowe prawo podatkowe
 • Podatki i opłaty samorządowe
 • Podatki lokalne
 • Polityka regionalna RP i UE
 • Postępowanie podatkowe
 • Prawo bankowe
 • Prawo celne
 • Prawo dewizowe
 • Prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego
 • Prawo finansowe UE
 • Prawo pomocy publicznej
 • Prawo rynku finansowego
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Skarbowe papiery wartościowe
 • Tworzenie i wykładnia prawa podatkowego i bankowego
 • Weksel in blanco jako instrument finansowy

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony środowiska

 • Gospodarcze prawo środowiska
 • Interwencjonizm państwa w gospodarkę
 • Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
 • Prawna ochrona środowiska morskiego
 • Prawna ochrona środowiska w Unii Europejskiej
 • Prawo działalności gospodarczej
 • Prawo energetyczne
 • Prawo ochrony konkurencji
 • Prawo ochrony przyrody
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo pomocy publicznej
 • Prawo przedsiębiorców
 • Prawo zamówień publicznych
 • Przekształcenia własnościowe w gospodarce
 • Publiczne prawo ochrony zdrowia
 • Publicznoprawna ochrona praw pacjentów
 • Regulacja dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce
 • Regulacja dostępu do wykonywania działalności leczniczej w Polsce
 • Regulacja sektora usług medycznych
 • Sądowa kontrola przestrzegania prawa o ochronie środowiska
 • Status jednostki w prawie ochronie środowiska
 • Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska

Katedra Prawa Handlowego

 • Ochrona interesów nabywców w umowach deweloperskich przed pokrzywdzeniem wskutek niewykonania umowy przez dewelopera
 • Optymalizacja struktur holdingowych
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Umowa kredytu konsumenckiego
 • Weksel w prawie prywatnym międzynarodowym
 • Wykorzystanie rachunku powierniczego w umowach handlowych
 • Zakres statutu personalnego spółek kapitałowych

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

 • Cele i funkcje kary kryminalnej
 • Czas w prawie karnym
 • Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego
 • Filozoficzne i historyczne podstawy prawa karnego i kryminologii
 • Karne aspekty mobbingu
 • Karnoprawne aspekty transformacji ustrojowej a wymogi demokratycznego państwa prawa
 • Multikulturalizm a prawo karne
 • Niepozytywistyczne koncepcje prawa
 • Nowe kierunki polityki kryminalnej
 • Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej
 • Odpowiedzialność karna menadżerów
 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Paradygmat neoklasyczny w prawie karnym i kryminologii
 • Prawa człowieka w Kanadzie
 • Prawa językowe mniejszości jako prawa fundamentalne i podmiotowe
 • Prawo karne wobec wyzwań współczesności
 • Problematyka kary śmierci
 • Przestępstwa komputerowe
 • Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
 • Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
 • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • Relacje między prawem karnym a religią
 • Sprawiedliwość naprawcza w prawie karnym
 • Sprawiedliwość transformacyjna
 • Wykroczenia

Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki

 • Amerykańskie standardy procesu karnego
 • Czynności kontrolujące dowody
 • Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 • Czynności procesowe
 • Doręczenia w procesie karnym
 • Międzynarodowa i europejska współpraca w sprawach karnych
 • Nadużycie prawa w procesie karnym
 • Niemiecki proces karny
 • Pełnomocnik w procesie karnym
 • Porozumienia w procesie karnym
 • Postępowanie odwoławcze
 • Prawo dowodowe
 • Standardy dostępu do obrońcy
 • Środki przymusu w procesie karnym
 • Weryfikacja dowodów w polskim procesie karnym
 • Zasada bezpośredniości w procesie karnym
 • Uczestnicy procesu karnego
 • Uzasadnienie wyroku

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych

 • Legislacja administracyjna
 • Monarchia konstytucyjna / Constitutional Monarchy
 • Organizacja i funkcjonowanie władzy sądowniczej
 • Podstawowe idee konstytucjonalizmu i zasady naczelne Konstytucji RP
 • Problemy ochrony praw obywatelskich
 • Problemy źródeł prawa i legislacji
 • Ustroje państw demokratycznych / Constitutional Systems of Modern States
 • Zagadnienia demokracji bezpośredniej
 • Zagadnienia ogólne Konstytucji
 • Zagadnienia prawa parlamentarnego
 • Zagadnienia prawa wyborczego
 • Zagadnienia prawne lobbingu / Legal Regulation of Lobbying

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

 • Badania nad sądownictwem międzynarodowym
 • Skuteczność i legitymizacja sądów międzynarodowych
 • Ochrona praw człowieka
 • Ochrona praw człowieka na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
 • Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Prawo humanitarne
 • Międzynarodowe prawo pracy
 • Europejska Karta Społeczna
 • Standardy bioetyczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Koncepcje soft law w nauce prawa międzynarodowego publicznego
 • Międzynarodowy arbitraż handlowy
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Międzynarodowe prawo karne
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów
 • Prawo chińskie
 • Prawnomiędzynarodowe instrumenty, służące przeciwdziałające wprowadzaniu do legalnego obrotu środków finansowych o nielegalnym pochodzeniu

Katedra Prawa Morskiego

 • Charakter prawny izb morskich
 • Morskie prawo prywatne na tle przemian w żegludze
 • Odpowiedzialność przewoźnika pasażerskiego za szkody na osobie i w bagażu pasażera
 • Prawa rzeczowe na statkach morskich
 • Prawo konkurencji w żegludze morskiej
 • Ratownictwo morskie
 • Ubezpieczenia morskie
 • Współczesne tendencje w morskim prawie przewozowym
 • Wydobywanie mienia z morza

Katedra Prawa Pracy

 • Charakter prawny statutu związku zawodowego
 • Dyferencjacja statusu prawnego podmiotów prawa pracy wedle kryterium wielkości zatrudnienia
 • Ekspektatywa w prawie pracy
 • Emerytury pomostowe jako nowa instytucja prawna
 • Europejskie prawo umów
 • Fakt zaginięcia ubezpieczonego i wpływ tego faktu na prawo do świadczeń ubezpieczeniowych
 • Funkcje prawa zabezpieczenia społecznego w nowym uwarunkowaniu społeczno-gospodarczym
 • Klauzule generalne w prawie ubezpieczeniach społecznych    
 • Komparacja systemów prawnych państw Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw pracowników przy wielokrotnym podwykonawstwie
 • Kryteria doboru pracownika do zatrudnienia i zwolnienia
 • Luki w prawie pracy i prawie socjalnym
 • Mechanizmy ponownego zatrudnienia pracownika
 • Nowe formy partycypacji pracowniczej
 • Nowe instytucje w europejskim prawie socjalnym
 • Nowe prawo urzędnicze
 • Nowe tendencje w zakresie uniformizacji pojęć i instytucji europejskiego prawa pracy
 • Nowy model ubezpieczenia zdrowotnego
 • Ochrona pracowników przy tzw. subkontraktowaniu (projekt: Protection of workers' rights in subcontracting processes in the European Union)
 • Ponowne zatrudnienie pracownika
 • Prawa pierwotne i pochodne w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych
 • Problematyka ryzyk ubezpieczeniowych
 • Problemy kodyfikacji prawa pracy
 • Regulacje antykryzysowe z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego
 • Status pracowników delegowanych
 • Stosunek służbowy
 • Stosunki prawne o skutkach transgranicznych, transgraniczny stosunek pracy, europeizacja prawa stosunku pracy
 • Struktury honorariów sądowych
 • System reprezentacji zbiorowej pracowników
 • Sytuacja prawna współmałżonka po śmierci ubezpieczonego
 • Świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych
 • Tendencje rozwojowe prawa urzędniczego
 • Trójstronne relacje w stosunkach pracy
 • Tymczasowe aresztowanie a stosunek pracy
 • Ustanie stosunku pracy
 • Węzłowe problemy współczesnych ubezpieczeń społecznych
 • Wykładnia prawa pracy
 • Wykładnia prawa zabezpieczenia społecznego
 • Zagadnienie praw podmiotowych w prawie pracy
 • Zasady, reguły i idee ubezpieczeń społecznych

Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej

 • Prawo do sprawiedliwego procesu sądowego
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne
 • Prawo nowych technologii
 • Oznaczenia geograficzne
 • Folklor i wiedza tradycyjna a prawo autorskie
 • Prawo autorskie w kulturze, rozrywce i nauce
 • O wszechobecności prawa autorskiego w naszym codziennym życiu - aspekty praktyczne, orzecznictwo i współczesne wyzwania
 • Zastosowanie prawa autorskiego w ochronie dziedzictwa kultury
 • Świadomość prawna użytkowników social mediów na temat zasad ochrony wizerunku
 • Sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami jako przesłanka odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy prezentujący utwór przynależny do domeny publicznej
 • Etyka prawnicza
 • Etyka zawodów prawniczych
 • Koncepcje Etyki Prawniczej
 • Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
 • Filozofia praw człowieka
 • Problematyka wykładni prawa
 • Biometria a prawa człowieka
 • Nowe technologie a prawa człowieka
 • Prawne aspekty biometrii
 • Prawo do prywatności
 • Prawo do ochrony danych osobowych
 • Ekonomiczna analiza prawa

Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

 • Teoria prawa
 • Teoria państwa
 • Filozofia prawa
 • Etyka prawnicza
 • Logika prawnicza
 • Metodologia nauk prawnych
 • Argumentacja prawnicza
 • Retoryka prawnicza
 • Negocjacje prawnicze
 • Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów
 • Komparatystyka prawnicza
 • Estetyka prawa
 • Prawo i literatura

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 27. luty 2014 - 11:15; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: piątek, 17. Grudzień 2021 - 15:24; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła