FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

wpia

 

     1. W jakim terminie i gdzie uzyskam zaświadczenie o studiowaniu?

Student otrzymuje zaświadczenie o studiowaniu bezpośrednio w Dziekanacie danego kierunku studiów. Wniosek o wydanie zaświadczenia student generuje przez system eUczelnia w zakładce Dokumenty - złóż wniosek. Ważnym jest, aby student wybrał kurs (kierunek studiów), na którym faktycznie chciałby mieć to zaświadczenie wydane.  Po uzyskaniu informacji w systemie o gotowym dokumencie do odbioru, student zgłasza się do Dziekanatu celem odbioru dokumentu. 

Student może zasygnalizować we wniosku, iż prosi o przesłanie zaświadczenia na adres domowy. Wówczas Dziekanat wyśle dokument na adres domowy studenta należy pamiętać, że będzie to list za potwierdzeniem odbioru.
 

     2. Słyszałam/em, że studenci UG maja przydzielone konto e-mailowe w domenie UG. Czy to prawda?

TAK. Jest to bardzo ważna sprawa, gdyż zgodnie z Regulaminem Studiów, w sprawach związanych z tokiem studiów, przy kontaktowaniu się z prorektorem, prodziekanem, prowadzącym zajęcia lub innymi nauczycielami akademickimi oraz pracownikami dziekanatu i innymi pracownikami administracyjnymi UG, student ma obowiązek korzystania z adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez UG.

Adres mailowy w domenie UG nadawany jest automatycznie i znajduje się w zakładce „OFFICE 365” na Portalu Studenta.

 

     3. Gdzie należy złożyć podania do Dziekana lub do prowadzącego dany przedmiot?

Do czasu zakończenia procesu wprowadzenia formularzy wniosków studenckich do systemu eUczelnia. Część wniosków student składa w systemie eUczelnia, a część w formie papierowej w Dziekanacie danego kierunku studiów. Jeżeli Dziekanat jest nieczynny podanie można wrzucić do skrzynki kontaktowej, która służy do kontaktu z Dziekanatem poza wyznaczonymi dniami i godzinami przyjęć studentów (w godzinach otwarcia budynku). Skrzynka znajduję się w korytarzu na I piętrze (w tzw. holu Dziekanatowym). Podania lub wnioski studenta muszą być kompletne oraz spięte lub włożone do koperty z imieniem i nazwiskiem studenta. W przeciwnym razie pozostaną bez rozpatrzenia.

Na stronie:

znajduje się tabela ze wzorami druków oraz informacją, które wnioski można składać w systemie eUczelnia.

 

     4. W jaki sposób liczona jest średnia z ocen w toku studiów?

Średnia w toku studiów liczna jest zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1 października 2023 r. jest to średnia ważona ocen, gdzie wagę określa liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu albo rodzaju zajęć.

 

     5. Jak skontaktować się z prowadzącym przedmiot?

Na stronie WPiA dostępna jest lista wszystkich pracowników wraz z telefonami do sekretariatu i e-mailami do prowadzących:

 

     6. Kto jest opiekunem roku?

Opiekuna roku wyznacza Dziekan po wcześniejszej konsultacji ze Starostą Roku.

 

     7. Gdzie mogę złożyć podanie o stypendium socjalne, Rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogę?

Przyznawaniem stypendiów Rektora, stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych i zapomóg zajmuje się Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów:

 

     8. W jakich godzinach czynny jest Dziekanat?

Godziny przyjęć określone dla studentów, jak również dane kontaktowe do pracowników Dziekanatu, dostępne są na stronie internetowej, po wybraniu właściwego kierunku studiów:

 

     10. Czy student może zmienić grupę studencką, do której został przypisany?

Student, który chciałby zmienić grupę, składa wniosek do właściwego prodziekana, który podejmuje decyzję uwzględniając liczebność grupy. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej:

 

     11. Czy student może zmienić grupę ćwiczeniową z danego przedmiotu np. z prawa karnego?

W celu zmiany grupy ćwiczeniowej z danego przedmiotu student powinien skontaktować się z prowadzącymi ten przedmiot w celu uzyskania ich zgody. Wówczas nauczyciel akademicki, który prowadzi dane zajęcia, w Portalu Nauczyciela wypisuje studenta z grupy, a drugi w Portalu Nauczyciela przypisuje go do „swojej”.

 

     12. Czy student może zmienić seminarium?

Student, który chciałby zmienić seminarium, składa wniosek do właściwego prodziekana.

Na wniosku wymagana jest zgoda poprzedniego promotora oraz promotora prowadzącego zajęcia z grupą, do której student chce się przenieść. Prodziekan podejmuje decyzję uwzględniając liczebność grupy. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej:

 

     13. Co może zrobić student, kiedy nie przystąpił lub nie zaliczył obowiązkowego szkolenia BHK (bezpieczeństwa i higieny kształcenia) w podstawowym lub poprawkowym terminie?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora, student, który nie zaliczył obowiązkowego szkolenia BHP w podstawowym/poprawkowym terminie, może, za zgodą prorektora właściwego do spraw studenckich albo innej osoby, działających z upoważnienia Rektora, zaliczyć szkolenie BHK w terminie indywidualnie wyznaczonym przez prorektora albo tę osobę, działających z upoważnienia Rektora.

Udział w szkoleniu jest odpłatny. Opłatę określa odrębne zarządzenie Rektora (obecnie jest to koszt 100 zł). Wnosi się ją w ciągu 7 dni od dnia uzyskania zgody na zaliczenie szkolenia BHK w terminie indywidualnie wyznaczonym.

 

     14. Co może zrobić student, kiedy nie zaliczy egzaminu/zaliczenia w terminie poprawkowym?

Student, który nie zaliczył przedmiotu/przedmiotów w danym semestrze, może złożyć do prodziekana wniosek o udzielenie zezwolenia na jego/ich powtarzanie (studiowanie z długiem punktowym ECTS) w semestrze kolejnego roku akademickiego, w którym zgodnie z programem studiów są przewidziane zaliczenia i egzaminy z przedmiotów niezaliczonych.

Wniosek składany przez system eUczelnia.

 

     15. Ile wynosi maksymalna ilość punktów z długu punktowego?

Maksymalny liczba punktów ECTS, którego przekroczenie w danym semestrze nie pozwala ubiegać się o zezwolenie na studiowanie w następnym semestrze wynosi 15 punktów. 

 

     16. Czym są punkty ECTS?

Punkty ECTS (Europejski System Transferu Punktów) są to procedury opracowane przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, których celem było ujednolicenie reguł prawnych odnoszących się do procesu organizacji studiów na różnych uczelniach europejskich. Chodziło o to, aby ułatwić proces uznawania osiągnieć studentów uzyskiwanych w trakcie studiowania za granicą w ramach programu ERASMUS. 

Punkty ECTS stanowią miarę średniego nakładu pracy studenta niezbędnego do uzyskania efektów uczenia się. Każdy przedmiot w programie studiów ma przypisaną ilość punktów ECTS.

 

     17. Ile wynosi opłata za studiowanie przedmiotu z długiem punktowym?

Wysokość opłaty za studiowanie z długiem punktowym jest równa iloczynowi wartości punktów ECTS przypadających na niezaliczony przedmiot oraz kosztu jednego punktu ECTS. Łączna opłata

za powtarzanie przedmiotów objętych zezwoleniem nie może być wyższa niż 1200 zł. W przypadku powtarzania przedmiotu, któremu nie przypisano punktów ECTS, opłata uiszczana jest w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora.

Wysokość opłat pobieranych na studiach dla studentów rozpoczynających naukę od danego roku akademickiego określana jest corocznie w Zarządzeniu Rektora.

Koszt jednego punkt ECTS dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Prawa i Administracji wynosi 120 zł, dla pozostałych studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2023/2024 wynosi 100 zł.

Opłata za semestralne powtarzanie zajęć, którym nie przypisano punktów ECTS dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Prawa i Administracji wynosi 120 zł, dla pozostałych studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2023/2024 wynosi 100 zł.

 

     18. Kiedy należy uregulować opłatę za dług punktowy?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora student wnosi opłatę jednorazowo w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć objętych zgodą Prodziekana.

 

     19. Gdzie należy uiścić opłatę za dług punktowy?

Opłatę wnosi się na indywidualny numer konta wskazany w Portalu Studenta

 

     20. Czy można rozłożyć na raty opłatę za dług punktowy?

Tak, po wcześniejszym złożeniu podania do Prodziekana.

 

     21. W jakich przypadkach student może ubiegać się o uznanie zaliczonych już zajęć oraz efektów uczenia się i punktów ECTS:

Zgodnie z Regulaminem Studiów student może złożyć wniosek do właściwego Prodziekana o uznanie zaliczonych już zajęć oraz efektów uczenia się i punktów ECTS w następujących przypadkach:

powtarzania przedmiotu;

wznowienia studiów;

udziału w programie wymiany studenckiej;

zaliczenia przedmiotu na innym kierunku bądź w innej uczelni, w tym zagranicznej,

poprzez realizację praktyk, przypadających w okresie roku akademickiego i trwających ponad 1 miesiąc (wymagana uprzednia zgoda Prodziekana), poprzez walidację osiągnięć zgodnie z orzeczeniem Komisji Weryfikacyjnej, o którym mowa w uchwale Senatu w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.

 

     22. Do kiedy należy złożyć wniosek o uznanie zaliczonych już zajęć?

Zgodnie z Regulaminem Studiów student składa wniosek:

w przypadku studiów stacjonarnych - do dnia 15 listopada (w semestrze zimowym) lub do dnia 15 marca (w semestrze letnim),

w przypadku studiów niestacjonarnych - w terminie miesiąca od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze.

Wniosek składany przez system eUczelnia.

 

     23. Czy można uznać studentowi na studiach magisterskich zajęcia zaliczone już na studiach licencjackich?

Zgodnie z Regulaminem Studiów, w przypadku studenta studiów drugiego stopnia nie mogą zostać uznane za zaliczone zajęcia, które student zaliczył uprzednio w toku studiów pierwszego stopnia.

Prodziekan przy uznawaniu zajęć za zaliczone, kieruje się zbieżnością efektów uczenia się, w tym zwłaszcza liczbą przypisanych do przedmiotów punktów ECTS, brakiem różnic w treściach programowych, formą i wymiarem zajęć oraz formą ich zaliczania.

 

     24. Jakie są terminy opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych lub prowadzonych w języku obcym?

Dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024  zgodnie z Zarządzeniem Rektora, obowiązują następujące zasady:

I. osoba przyjęta na studia wnosi opłaty, w formie ratalnej i w następujących terminach:

1) w semestrze zimowym:

a) pierwsza rata – w terminie 14 dni od dnia złożenia ślubowania,

b) druga rata – do dnia 15 grudnia,

c) trzecia rata – do dnia 15 stycznia;

 

2) w semestrze letnim:

a) pierwsza rata – do dnia 28 lutego,

b) druga rata – do dnia 31 marca,

c) trzecia rata – do dnia 30 kwietnia.

 

II. W kolejnych latach student wnosi opłaty, w formie ratalnej i w terminach:

 1) w semestrze zimowym:

a) pierwsza rata – do dnia 30 września,

b) druga rata – do dnia 31 października,

c) trzecia rata – do dnia 30 listopada;

 

2) w semestrze letnim:

a) pierwsza rata – do dnia 28 lutego,

b) druga rata – do dnia 31 marca,

c) trzecia rata – do dnia 30 kwietnia.

 

UWAGA!! Studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2023/2024, obowiązują dotychczasowe zasady i terminy opłat za usługi edukacyjnie, zgodnie z zawartą przez studenta umową z Uczelnią.

 

     25. Czy można przedłużyć termin płatności za studia?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora w uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta złożony przed upływem terminów płatności za studia, właściwy prodziekan może wydłużyć termin wniesienia opłaty, jednak nie więcej niż o 1 miesiąc. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Do wniosku student dołącza dokumenty świadczące o niemożliwości wniesienia opłaty w ustalonym terminie.

 

     26. Co należy zrobić w momencie kiedy student nie zdąży się zapisać na wykład/przedmiot do wyboru, seminarium, proseminarium a zapisy elektroniczne zostały zakończone?

Od roku akademickiego 2023/2024 - zapisy odbywają się w systemie eUczelnia https://zapisy.euczelnia.ug.edu.pl/.  System po zamknięciu zapisów przydziela miejsca studentom całkowicie losowo tam, gdzie są wolne miejsca - dotyczy to wszystkich zajęć obieralnych.

 

     27. Czy student może zmienić w trakcie trwania studiów formę studiów?

Zgodnie z Regulaminem Studiów student może, za zgodą właściwego prodziekana, zmienić formę studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne albo z niestacjonarnych na stacjonarne. Właściwy prodziekan podejmuje decyzję uwzględniając osiągniecia studenta w dotychczasowym przebiegu studiów oraz wymogi wynikające z programu studiów, w tym planu studiów.

 

     28. Czy można „studiować awansem”?

Zgodnie z Regulaminem Studiów student, za zgodą właściwego prodziekana podjętą w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia, może uczestniczyć w zajęciach, uzyskiwać zaliczenia i składać egzaminy z przedmiotów przewidzianych w programie studiów w kolejnych semestrach (studiowanie awansem). Prodziekan podejmując decyzje uwzględnia w szczególności osiągnięcia w dotychczasowym przebiegu studiów oraz wymogi wynikające z programu studiów, w tym z planu studiów. Student otrzymujący zgodę ma obowiązek:

  • zaliczenia, w realizowanych semestrach, przedmiotów studiowanych awansem, wniesienia opłaty:
  • w pełnej wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora – w przypadku realizacji na podstawie zgody wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów dla danego semestru;
  • jednorazowo w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru, którym student realizuje zgodę, wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora, obliczonej proporcjonalnie do liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych zgodą – w przypadku realizacji na podstawie zgody części zajęć przewidzianych programem studiów dla danego semestru.

Student, który uzyskał zgodę na studiowanie "awansem" wnosi opłatę, na zasadach i wysokości obowiązujących w Zarządzeniu Rektora. 

Wniosek składany przez system eUczelnia.

 

   29. Gdzie mogę złożyć i opłacić wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej?

Wniosek o wydanie ELS student składa w systemie eUczelnia - w  zakładce Dokumenty – Złóż wniosek o wydanie ELS. Wniosek o legitymację można złożyć tylko na kierunku macierzystym (aktywnym).

Opłatę za legitymację elektroniczną należy dokonać na indywidualne konto studenta dostępne w Portalu Studenta.

 

PRAKTYKI

     1. Kiedy odbywają się praktyki?

Obowiązkowe praktyki studenckie odbywają się zgodnie z programem studiów, po semestrze wskazanym w programie – w okresie przerwy letniej wakacyjnej (od zakończenia sesji egzaminacyjnej podstawowej do początku sesji egzaminacyjnej poprawkowej). Wyjątkiem są praktyki obowiązkowe dla V roku kierunku Prawo, które realizowane są w trakcie 9 semestru albo w okresie przerwy wakacyjnej po 8 semestrze.

W szczególnych przypadkach, na wniosek studenta, Prodziekan ds. Kształcenia, może wyrazić zgodę na realizację praktyk w innym terminie, o ile nie będzie to kolidowało z obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi studenta.

 

     2. Kto organizuje praktyki?

Na Wydziale Prawa i Administracji praktyki są organizowane przez Dziekanaty poszczególnych kierunków w instytucjach wskazanych w programie praktyk danego kierunku.

 

     3. Co należy zrobić aby odbyć praktyki w miejscu zamieszkania?

Studenci, którzy są zainteresowani odbyciem praktyk w miejscu swojego zamieszkania muszą poszukać instytucji (wskazaną w programie praktyk), która wyrazi zgodę (pisemnie) na przyjęcie na praktykę w wymiarze godzin wskazanym w programie praktyk.

Formularz wniosku studenta do zakładu pracy o przyjęcie na praktykę oraz inne formularze związane z praktykami zawodowymi:

 

     4. Czy można zrealizować praktyki zawodowe na wcześniejszym semestrze/roku studiów niż przewiduje to program studiów np. po 1 roku Prawa?

Nie ma takiej możliwości - efekty uczenia są tak skonstruowane, że na praktykach na IV roku student ma doświadczenie po głównych przedmiotach prawniczych i praca w kancelariach czy sądach uwzględnić powinna już te umiejętności prawnicze. Na 1 roku studiów doświadczenie z przedmiotami prawniczymi jest mniej niż podstawowe, dlatego ta praktyka nie kształtuje umiejętności praktycznych stosowania prawa - a to jest konieczne dla uzyskania efektów uczenia się.

 


 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Sierpień 2022 - 11:21; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 23. Maj 2024 - 09:35; osoba wprowadzająca: Katarzyna Rynkowska