fbpx Organizacja roku akademickiego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 października 2020 roku, 14:04

 

Zarządzenie nr 113/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 września 2020 roku
 
zmieniające zarządzenie nr 36/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021
Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 30 września 2020 roku

 

Na podstawie § 123 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) w zw. z § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, § 11 ust. 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, § 10 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego i § 10 ust. 1 Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 36/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. § 1 ust. 1, tabela, otrzymuje brzmienie:

„Semestr zimowy (01.10.2020 – 21.02.2021)

 01.10.2020

Inauguracja roku akademickiego

01.10.2020 – 31.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

18.01.2021 – 31.01.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*

01.02.2021 – 14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych

15.02.2021 – 21.02.2021

Przerwa międzysemestralna

 Semestr letni (22.02.2021 – 30.09.2021)**

22.02.2021 – 07.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego

22.02.2021 – 13.06.2021

Zajęcia dydaktyczne

02.04.2021 – 06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

19.03.2021

Święto Uniwersytetu Gdańskiego – Dzień Rektorski

14.06.2021 – 27.06.2021

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

28.06.2021 – 30.09.2021

Przerwa wakacyjna

06.09.2021 – 19.09.2021

Letnia sesja poprawkowa

 

* W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:

  1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
  2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
  3. uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

** 26 i 29 stycznia 2020 r. wyznacza się jako dni do odpracowania zajęć przypadających odpowiednio w dniach 11 listopada 2020 r. i 06 stycznia 2021 r., a 09 czerwca 2021 r. wyznacza się do realizacji zajęć dydaktycznych przypadających w semestrze letnim w poniedziałki wolne od zajęć.”

  1.  w § 1, po ust. 2, dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Wnioski: o wznowienie studiów, o przeniesienie na inną uczelnię albo o przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego składa się do dnia:

  1. 31 grudnia 2020 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021;
  2. 31 sierpnia 2021 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022.

Dziekan określając terminy składania wniosków o wznowienie studiów, na podstawie § 58 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, uwzględnia terminy wskazane w zdaniu pierwszym.”

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 36/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 3 kwietnia 2020 roku
w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: piątek, 3 kwietnia 2020 roku
Na podstawie § 123 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) w zw. z § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego – zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2020/2021:

Semestr zimowy (01.10.2020 – 21.02.2021)*

1.10.2020

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

01.10.2020 – 31.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

01.02.2021 – 14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

15.02.2021 – 21.02.2021

Przerwa międzysemestralna

22.02.2021 – 07.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa

Semestr letni (22.02.2021 – 30.09.2021)*

22.02.2021 – 13.06.2021

Zajęcia dydaktyczne

02.04.2021 – 06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

19.03.2021

Święto Uniwersytetu Gdańskiego – dzień rektorski

14.06.2021 – 27.06.2021

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

28.06.2021 – 30.09.2021

Wakacje letnie

06.09.2021 – 19.09.2021

Letnia sesja poprawkowa

 * dni 26 i 29 stycznia 2021 r. wyznacza się do odpracowania zajęć przypadających w dniach 11 listopada 2020 r. i 06 stycznia 2021 r., a dzień 09 czerwca 2021 r. do odpracowania zajęć poniedziałkowych z semestru letniego.

Termin odpracowania zajęć przypadających w dniu dziekańskim innym niż dzień rektorski ustala dziekan. Jeżeli zajęcia przypadające w dniu dziekańskim są prowadzone przez nauczycieli akademickich z innego wydziału lub jednostki ogólnouczelnianej, termin odpracowania zajęć ustala dziekan w porozumieniu z dziekanem tego innego wydziału lub dyrektorem tej jednostki.
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie nr 55/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 czerwca 2019 roku
zmieniające zarządzenie nr 37/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) w zw. z § 7 ust. 2  Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik do uchwały nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 37/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020, § 1. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2019/2020:

Semestr zimowy (01.10.2019 -16.02.2020)

30.09.2019

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

01.10.2019 – 27.01.2020

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2019 - 06.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

28.01.2020 - 09.02.2020

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

10.02.2020 - 16.02.2020

Przerwa międzysemestralna

17.02.2020 – 01.03.2020

Zimowa sesja poprawkowa

Semestr letni (17.02.2020 - 30.09.2020)

17.02.2020 - 05.06.2020 **

Zajęcia dydaktyczne

10.04.2020 - 14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

20.03.2020

Obchody Jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego – Dzień Rektorski

06.06.2020 - 30.06.2020

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć***

20.06.2020 - 30.09.2020

Wakacje letnie

01.09.2020 - 13.09.2020

Letnia sesja poprawkowa

** Planując zajęcia w semestrze letnim należy uwzględnić wymóg zaplanowania realizacji zajęć przypadających na 15 piątków. Dni 3-4.06.2020 r. wyznacza się do realizacji zajęć przypadających w piątki wolne od zajęć.

      *** termin złożenia wniosków o wznowienie studiów oraz zmianę uczelni upływa 1 wrzesnia 2020 roku.