fbpx Planowane wykłady do wyboru (wdw) w roku akademickim 2020/2021 | Wydział Prawa i Administracji

Planowane wykłady do wyboru (wdw) w roku akademickim 2020/2021 | Wydział Prawa i Administracji

Planowane wykłady do wyboru (wdw) w roku akademickim 2020/2021

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 czerwca 2020 roku, 9:48
Planowane wykłady do wyboru (WdW) w roku akademickim 2020/2021
 
 
Osada zajęć WdW może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
 
 
 
ADMINISTRACJA I stopnia stacjonarna
rok akademicki 2020/2021
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG Etyka w administracji 30
2. WNS Socjologia i metody badań socjologicznych 30
I rok, semestr letni, 30-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Maciej Wojciechowski Filozofia 30
2. dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Historia myśli administracyjnej 30
3. dr Tomasz Widłak Logika prawnicza 30
II rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 1, 15-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

 

dr hab. Diana Trzcińska Administracyjnoprawne aspekty ochrony przyrody 15

2.

 

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG Kontrola konstytucyjności i legalności prawa 15

3.

dr Magdalena Kasprzak Kryminalistyczna identyfikacja kłamstwa 15

4.

 

dr hab. Sywia Majkowska-Szulc, prof. UG Prawo obrotu międzynarodowego w administracji 15

5.

dr hab. Katarzyna Łasak Międzynarodowa ochrona praw społecznych 15

6.

dr Paulina Zajadło-Węglarz Międzynarodowe prawo karne 15

7.

dr Grzegorz Julke Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 15

8.

 

dr Dominika Mróz-Szarmach Czynności pracowników administracji sądowej w sprawach cywilnych 15

9.

dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach spadkowych 15

10.

dr Marta Flis-Świeczkowska Dziecko w procedurach karnych 15

11.

prof. dr hab. Andrzej Powałowski Wsparcie przedsiębiorców w  warunkach nadzwyczajnych 15

12.

dr Tomasz Snarski Prawo a moralność 15

13.

dr hab. Maciej Nyka Prawo farmaceutyczne, żywnościowe i sanitarne 15

14.

dr Maria Lewandowicz Historyczne doktryny polityczne i prawne we współczesnym Państwie 15

15.

dr Justyna Nawrot/ dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Prawo morskie 15

16.

dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Obszary morskie i administracja morska. Wykład e-learningowy. 15

17.

dr Hanna Wolska Rejestracja podmiotów gospodarczych 15

18.

dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG Retoryka-wystąpienia publiczne 15

19.

dr Monika Adamczak-Retecka System sądowniczy Unii Europejskiej 15

20.

dr Marta Flis-Świeczkowska Pokrzywdzony jako uczestnik procesu karnego 15

21.

dr Bartosz Szolc-Nartowski Umowy w obrocie gospodarczym - doświadczenia historyczne a wyzwania współczesności 15

22.

dr Dominika Mróz-Szarmach Postępowanie cywilne w pracy pracownika administracji 15

23.

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15

24.

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG Współczesne problemy demokracji bezpośredniej 15

25.

dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach o rozwód i separację 15
26. prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Prawa zwierząt 15
27. prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Biezpieczeństwo żywności i żywienia 15
28. dr Justyna Nawrtot Prawne aspekty pojazdów autonomicznych 15
29. dr Krzysztof Stasiak Prawo karne wykonawcze 15
30. dr Magdalena Adamowicz Prawo w portach i przystaniach morskich 15
31. dr Agnieszka Gajda Wolności i prawa konstytucyjne 15
32. dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz Wstęp do socjologii prawa 15
33. VACAT Dyplomacja - praca w służbie zagranicznej 15
34. dr Dawid Michalski Marketing usług prawniczych 15
35. prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Globalizacja w administracji i gospodarce 30
36. dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG Monarchie kontra republiki - porównawcze prawo konstytucyjne w XXI w.  30
37. dr hab. Maciej Nyka Prawo ochrony zdrowia publicznego 30
38. dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG Prawo ubezpieczeniowe 30
39. dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Informatyzacja administracji 30
40. dr Małgorzata Węgrzak Ochrona własności intelektualnej 30
41. dr Tomasz Snarski Podstawowe pojęcia prawa, sprawiedliwości i moralności 30
42. dr Krzysztof Kaszubowski Prawotwórstwo sądów administracyjnych 30
43. VACAT Podstawy prawa chińskiego 30
44. mgr Bartosz Kędzierski Zapobieganie przestępczości w dobie nowych technologii 30

45.

dr Anna Podolska Etyka w administracji publicznej 30

46.

dr Paweł Petasz Kary izolacyjne w prawie karnym 30

47.

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Protokół dyplomatyczny w administracji 30

48.

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz Techniki negocjacji i mediacji w administracji 30

49.

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski Zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe 30
50. dr Magdalena Adamowicz Prawne aspekty gospodarki morskiej 30

 

ADMINISTRACJA II stopnia stacjonarna
rok akademicki 2020/2021 
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 2,
15-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. prof. dr hab Andrzej Powałowski Wsparcie przedsiębiorców w warunkach nadzwyczajnych 15
2. dr hab. Katarzyna Łasak Międzynarodowa ochrona praw społecznych 15
3. dr Paulina Zajadło-Węglarz Międzynarodowe prawo karne 15
4. dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Międzynarodowe prawo morza 15
5. dr Grzegorz Julke Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 15
6. dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach spadkowych 15
7. dr Anna Podolska Prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym 15
8. dr Tomasz Snarski Prawa więźniów 15
9. dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG Prawo ochrony dziedzictwa kultury 15
10. dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG Kontrola konstytucyjności i legalności prawa 15
11. dr Michał Miłosz Sporządanie aktów administracyjnych oraz pism procesowych w postępowaniu administracyjnym 15
12. dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15
13. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG Współczesna polityka a prawo 15
14. dr hab. Tomasz Tadusz Koncewicz, prof. UG Strategie legitymacyjne przed sądami europejskimi 15
15. dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG Wybrane aspekty reform władzy sadowniczej w Polsce 2015-2020 15
16. dr Dominika Mróz-Szarmach Czynności pracowników administracji sądowej w sprawach cywilnych 15
17. dr Justyna Nawrot Prawne aspekty pojazdów autonomicznych  
18. VACAT Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych 15
19. mgr Bartosz Kędzierski Zbrodnie wojenne w perspektywie karnoprawnej 15
20. dr Dominika Mróz-Szarmach Postępowanie cywilne w pracy pracownika administracji 15
21. dr Adam Bochentyn Elektroniczna administracja 30
22. dr Paweł Petasz Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce 30
23. dr Tomasz Snarski Ochrona praw jednostki w prawie karnym 30
24. dr Magdalena Adamowicz Prawo usług turystycznych i rekreacyjnych 30
25. dr Maciej Wojciechowski Teoria i filozofia prawa 30
26. dr Piotr Kitowski Topór i szubienica - kara i przestępstwo na przestrzeni dziejów 30
I rok, semestr letni, 30-godzinne proszę wybrać: 1,
15-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr hab. Diana Trzcińska Administracyjne aspekty prawa ochrony środowiska i zarządzania przestrzenią 15
2. dr Adam Bochentyn Administracyjne kary pieniężne (zasady i procedury nakładania) 15
3. dr Monika Adamczak-Retecka Europejskie prawo ochrony środowiska 15
4. dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach o rozwód i separację 15
5. dr Paweł Kwiatkowski Antropologia prawa 15
6. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prawo zrównoważonego rozwoju 15
7. dr Anna Podolska Ustrój organów ochrony prawnej. Standardy krajowe i międzynarodowe 15
8. dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15
9. dr Arkadiusz Wowerka Kolizyjnoprawne aspekty rejestracji stanu cywilnego w administracji 15
10. dr Paulina Zajadło-Weglarz Międzynarodowe prawo karne 15
11. dr Tomasz Snarski Modele sprawiedliwości karnej 15
12. dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Ochrona danych osobowych 15
13. dr Katarzyna Szlachetko Postępowanie nadzorcze wojewody 15
14. dr Ewelina Szatkowska Prawo mediów 15
15. dr Paweł Kwiatkowski Socjologia prawa 15
16.  VACAT Arbitraż międzynarodowy 15
17. dr hab. Maciej Nyka Prawo działalnośi leczniczej 30
18. dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Obszary morskie i administracja morska. Wykład e-learningowa 30
19.  mgr Dawid Michalski Savoir-vivre w biznesie 30
20. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Protokół dyplomatyczny w administracji 30
21. dr hab. Maciej Nyka Prawo bezpieczeństwa ekologicznego 30
22. dr Łukasz Cora Podstawy procesu karnego 30
23. dr Tomasz Snarski Prawo karne w praktyce wymiaru sprawiedliwości 30
24. dr Paweł Petasz Prawo represyjne w Administracji Publicznej 30
25. dr Tomasz Bojar-Fijałkowski Prawo sanitarne 30
26. dr Magdalena Adamowicz Prawo transportowe 30
27. dr Ewelina Szatkowska Prawo własności intelektualnej 30
28. dr Hanna Wolska System zamówień publicznych 30
29. dr Krszystof Kaszubowski Decyzje i inne akty administracyjne wydawane na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 30
II rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 3,
15-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Adam Bochentyn Biegli, rzeczoznawcy i eksperci w administracji publicznej 15
2. prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Ekoprawo 15
3. dr hab. Diana Trzcińska Inwestycje i ochrona środowiska 15
4. dr Jarosław Niesiołowski Metodyka pracy radcy prawnego 15
5. dr Paulina Zajadło-Węglarz Międzynarodowe prawo karne 15
6. dr Grzegorz Julke Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 15
7. dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach spadkowych 15
8. dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG Prawo wyborcze państw demokratycznych 15
9. dr Jakub Szmit Prawo związkowe 15
10. dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15
11. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG Współczesna polityka a prawo 15
12. dr hab. Bartłomiej Gliniecki Ład korporacyjny w spólkach 15
13. dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG Wybrane aspekty reform władzy sądowniczej w Polsce 2015-2020 15
14. dr Dominika Mróz-Szarmach Czynności pracowników administracji sądowej w sprawach cywilnych 15
15. dr Justyna Nawrot Prawne aspekty pojazdów autonomicznych 15
16. dr Tomasz Snarski Uniwersalność kary kryminalnej 15
17. VACAT Regionalne systemy ochrony praw człowieka 15
18.  mgr Bartosz Kędzierski Zbrodnie wojenne w perspektywie prawnokarnej 15
19. dr Michał Miłosz Administrowanie informacją 30
20. dr Anna Podolska Etyka w administracji publicznej 30
21. dr hab. Maciej Nyka Międzynarodowe i unijne prawo ochrony środowiska 30
22. dr Marcin Michalak Administracyjne systemy pozasadowego dochodzenia roszczeń z tytułu błędów medycznych Polska i świat 30
23. dr Paweł Petasz Prawo karne - część szczególna 30
24. dr Justyna Nawrot Prawo morskie 30
25. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG Niewypłacalność konsumentów i przedsiebiorców 30
26. dr Tomasz Snarski Konstytucyjne podstawy prawa karnego 30
II rok, semestr letni, 30-godzinne proszę wybrać: 1,
15-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr hab. Diana Trzcińska Administracyjne prawo ochrony środowiska 15
2. dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach o rozwód i separację 15
3. dr Ewelina Szatkowska Prawo autorskie w praktyce 15
4. prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Prawa człowieka do środowiska 15
5. dr Jarosław Niesiołowski Prawo islamu 15
6. dr hab. Maciej Nyka Prawo ropy i gazu 15
7. dr Anna Podolska Ustrój prawniczych samorządów zawodowych 15
8. dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15
9. prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Prawo klimatyczne 15
10. dr hab. Maciej Nyka Międzynarodowe prawo medyczne 15
11. dr Paweł Kwiatkowski Antropologia prawa 15
12. dr Tomasz Snarski Kara śmierci 15
13. dr Paulina Zajadło-Węglarz Międzynarodowe prawo karne 15
14. dr Magdalena Adamowicz Prawo w portach i przystaniach morskich 15
15. dr Katarzyna Szlachetko Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 15
16. dr Paweł Kwiatkowski Socjologia prawa 15
17. prof. Ciechanowicz-McLean Dobre praktyki w administracji 30
18. dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG Prawo ubezpieczeniowe 30
19. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Protokół dyplomatyczny w administracji 30
20. dr Tomasz Snarski Filozofia prawa karnego 30
21. dr Ewelina Szatkowska Prawo własności przemysłowej 30
22. dr Katarzyna Szlachetko Prawo zagospodarowania przestrzeni 30
23. dr Hanna Wolska System zamówień publicznych 30
24. dr hab. Maciej Nyka Gospodarcze prawo środowiska 30
25. dr Paweł Petasz Kary izolacyjne w prawie karnym 30
26. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Rzymskie prawo państwowe 30
27. dr Olga Śniadach Twoje prawa w UE 30

 

ADMINISTRACJA I stopnia niestacjonarna
rok akademicki 2020/2021 
I rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Tomasz Widłak Logika prawnicza 20
2. dr Tomasz Widłak Techniki negocjacji i mediacji w administracji 20
I rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. drhab. Anna Machnikowska, prof. UG Etyka w administracji 20
2. dr Maciej Wojciechowski Filozofia 20
3. WNS Podstawy psychologii 20
4. WNS Socjologia i metody badań socjologicznych 20
II rok, semestr zimowy, 15-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr hab. Diana Trzcińska Administracyjnoprawne aspekty ochrony przyrody 15

2.

dr Anna Podolska Etyka w administracji publicznej 15

3.

dr Paweł Petasz Kary izolacyjne w prawie karnym 15

4.

dr Anna Rytel-Warzocha, prof. UG Kontrola konstytucyjności i legalności prawa 15
5. dr Magdalena Kasprzak Kryminalistyczna identyfikacja kłamstwa 15
6. dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG Międzynarodowa ochrona praw społecznych 15

7.

dr Grzegorz Julke Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 15

8.

dr Marta Flis-Świeczkowska Dziecko w procesach karnych 15

9.

dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach spadkowych 15

10.

dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawacho rozwód i separację 15
11. dr Magdalena Adamowicz Prawne aspekty gospodarki morskiej 15
12. dr hab. Maciej Nyka Prawo farmaceutyczne, żywnościowe i sanitarne 15

13.

dr Justyna Nawrot/ dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Prawo morskie 15

14.

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Protokół dyplomatyczny w administracji 15

15.

dr Hanna Wolska Rejestracja podmiotów gospodarczych 15

16.

dr Beata Kowalczyk System ksiąg wieczystych 15
17. dr Łukasz Cora Taktyka kryminalistyczna czynności dowodowych w postępowaniu karnym 15

18.

dr Bartosz Szolc-Nartowski Umowy w obrocie gospodarczym - doświadczenia historyczne a wyzwania współczesności 15
19. prof. dr. hab. Andrzej Powałowski Wsparcie przedsiębiorców w warunkach nadzwyczajnych 15
20. prof. dr hab. janina Ciechanowicz-McLean Bezpieczeństwo żywności i żywienia 15
21. dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15
22. prof. dr hab. janina Ciechanowicz-McLean Prawa zwierząt 15
23.  dr Maria Lewandowicz Historyczne doktryny polityczne i prawne we współczesnym państwie 15
24.  dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Informatyzacja administracji 15
25.  dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Obszary morskie i administracja morska. Wykład e-learningowy. 15
26.  dr Małgorzata Wegrzak Ochrona własności intelektualnej 15
27.  dr Marta Flis-Świeczkowska Pokrzywdzony jako uczestnik procesu karnego 15
28.  dr Tomasz Snarski Prawa więźniów 15
29.  dr Justyna Nawrot Prawne aspekty pojazdów autonomicznych 15
30. dr Krzystof Kaszubowski Prawotwórstwo sądów administracyjnych 15
31.  dr Agnieszka Gajda Wolności i prawa konstytucyjne 15
32.  dr Magdalena Glanc- Żabiełowicz Wspólczesne kultury prawne 15
33.  dr Tomasz Bojar-Fijałkowski Zarzadzanie jakością i zarządzanie środowiskowe 15
34.  VACAT Chiny w stosunkach międzynarodowych 15
35.  VACAT Dyplomacja- praca w służbie zagranicznej 15
36.  mgr Dawid Michalski Marketing usług prawniczych 15
37.  mgr Bartosz Kędzierski Zapoibieganie przestępczości w dobie nowych technologii 15

 

 

 

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna
rok akademicki 2020/2021
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. VACAT Makroekonomiczna analiza przestępczości oraz wymiaru sprawiedliwości (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 30
2. WNS Podstawy psychologii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 30
3. dr Maciej Wojciechowski Wstęp do filozofii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 30
4. WNS Wstęp do socjologii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 30
II rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. VACAT Ekonomiczna analiza przestępczości (Blok karnistyczny) 20
2. prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski Filozoficzne i historyczne podstawy prawa karnego (Blok karnistyczny) 20
3. dr Paweł Petasz Prawo karne - część szczególna (Blok karnistyczny) 20
4. dr Krzysztof Stasiak Prawo karne nieletnich (Blok karnistyczny) 20
II rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Izabela Adrych-Brzezińska Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa 15
2. dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania 15
III rok, semestr zimowy 30-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Grzegorz Julke / dr Krzysztof Kaszubowski Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniu cywilnym i administracyjnym (blok cywilistyczny) 30
2. dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG Prawo zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej (blok cywilistyczny) 30
3. dr Anna Podolska Ustrój organów ochrony prawnej (blok cywilistyczny)  30
III rok, semestr letni 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Jarosław Świeczkowski Etyka a prawo 20
2. dr Marta Zbucka-Gargas Etyka ogólna 20
3. dr Maciej Wojciechowski Filozofia ogólna 20
4. prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło Filozofia prawa 20
5. WNS Socjologia prawa dla kryminologów 20

 

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna
rok akademicki 2020/2021
I rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. VACAT Makroekonomiczna analiza przestępczości oraz wymiaru sprawiedliwości (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 20
2. WNS Podstawy psychologii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 20
3. dr Maciej Wojciechowski Wstęp do filozofii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 20
4. WNS Wstęp do socjologii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 20
II rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. VACAT Ekonomiczna analiza przestępczości (Blok karnistyczny) 20
2. dr Paweł Petasz Filozoficzne i historyczne podstawy prawa karnego (Blok karnistyczny) 20
3. dr Paweł Petasz Prawo karne - część szczególna (Blok karnistyczny) 20
4. dr Krzysztof Stasiak Prawo karne nieletnich (Blok karnistyczny) 20
II rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Izabela Adrych-Brzezińska Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa 15
2. dr Bartosz Szolc-Nartowski Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania 15
III rok, semestr zimowy 15-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Grzegorz Julke/ dr Krzysztof Kaszubowski Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniu cywilnym i administracyjnym (blok cywilistyczny) 15
2. dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG Prawo zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej (blok cywilistyczny) 15
3. dr Anna Podolska Ustrój organów ochrony prawnej (blok cywilistyczny)  15
III rok, semestr letni 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Jarosław Świeczkowski Etyka a prawo 20
2. dr Marta Zbucka-Gargas Etyka ogólna 20
3. dr Maciej Wojciechowski Filozofia ogólna 20
4. prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło Filozofia prawa 20
5. WNS Socjologia prawa dla kryminologów 20

 

KRYMINOLOGIA II stopnia stacjonarna
rok akademicki 2020/2021 
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. WBiol Podstawy biologii 30
2. VACAT Podstawy chemii 30
3. prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski Podstawy fizyki 30
4. dr Paweł Petasz
dr Łukasz Cora
Podstawy materialnego i procesowego prawa karnego 30
5. WNS Podstawy wiedzy psychologicznej 30

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia niestacjonarna
rok akademicki 2020/2021
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. WBiol Podstawy biologii 15
2. VACAT Podstawy chemii 15
3. prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski Podstawy fizyki 15
4. dr Paweł Petasz
dr Łukasz Cora
Podstawy materialnego i procesowego prawa karnego 15
5. WNS Podstawy wiedzy psychologicznej 15

 

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia stacjonarna
rok akademicki 2019/2020
I rok, semestr zimowy, proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1.
prof. UG, dr hab. Robert Opora
Przyczyny karalnych zachowań nieletnich 20
2. VACAT Kryminologia feministyczna 20
3. dr Łukasz Wirkus Strategie pracy z rodziną dysfunkcyjną 20

 

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE II stopnia niestacjonarne
rok akademicki 2020/2021
III rok, semestr zimowy, proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Michał Miłosz Administracyjne kary pieniężne (zasady i procedury nakładania) 15
2. dr Adam Bochentyn Biegli, rzeczoznawcy i eksperci w administracji publicznej 15
3. prof. dr hab. Andrzej Powałowski Wsparcie przedsiębiorstw w warunkach nadzwyczajnych 15
4. prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Prawo klimatyczne 15
5. dr hab. Diana Trzcińska Prawne ograniczenia działalności gospodarczej a ochrona przyrody 15
6. dr hab. Maciej Nyka Prawo działalności leczniczej 15
7. prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Ochrona i użytkowanie lasów 15
8. dr Olga Śniadach Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych 15
9. VACAT Prawo w administracji i gospodarce morskiej 15
10. dr Grzegorz Sikorski Zabezpieczenie wierzytelności w obrocie gospodarczym i zamówieniach publicznych 15
11. dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG Kontrola konstytucyjności i legalności prawa 15
12.  dr hab. Bartłomiehj Gliniecki Ład korporacyjny w spółkach 15
13. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG Niewypłacalność konsumentów i przedsiębiorców 15
14.  dr hab. Anna Dobaczewska Ochrona praw i bezpieczeństwa konsumentów 15
15. dr hab. Maciej Nyka Umowy handlowe UE 15
16.  dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Obszary morskie i administracja morska. Wykład e-learningowy. 15
17. dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Ochrona danych osobowych 15
18. dr Paweł Petasz Prawo karne - część szczególna 15
19. dr Tomasz Snarski  Prawo karne gospodarcze 15
20. dr Tomasz Bojar-Fijałkowski Prawo sanitarne 15
21. dr Jakub Szmit Prawo zwiazkowe 15
22. dr Hanna Wolska Rejestr podmiotów gospodarczych 15
23. dr Magdalena Adamowicz Ubezpieczenia morskie 15

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia
stacjonarne
rok akademicki 2020/2021 
I rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 2
wykład HUMANISTYCZNY
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Tomasz Widłak Logika 20
2. dr Maciej Wojciechowski Podstawy filozofii 20
3. dr Dorota Jendza Komunikacja i praca w zespole 20
4. dr Joanna Litwin Negocjacje 20
II rok, semestr zimowy, 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Tomasz Sowiński Prawo celne i dewizowe 15
2. dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne 15
3. dr hab. Bartłomiej Gliniecki Prawo umów gospodarczych 15
4. dr Tomasz Kanty Przestępstwa gospodarcze 15
5.  dr Łukasz Karczyński Zasady wykonywania doradcy podatkowego 15
II rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Marek Kalinowski Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie 15
2. dr Lech Jędrzejewski Pomoc publiczna w działalności gospodarczej 15
3. dr Adam Barembruch Finanse osobiste 15
4. dr Dorota Buchnowska Rozwiązania IT dla firm sektora MŚP 15
III rok, semestr zimowy 15-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Łukasz Karczyński Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego 15
2. dr Przemysław Panfil Kontrola i egzekucja zobowiązań podatkowych 15
3. dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG Planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa 15
4. dr Damian Cyman Opodatkowanie spółek 15
III rok, semestr letni 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Dorota Kowalczyk Kryzysy finansowe 15
2. dr Olga Martyniuk Sprawozdawczość finansowa 15
3. sr Paweł Galiński Przygotowanie projektów finansowanych z funudszy UE 15
4. dr Lech Jędrzejewski Prowadzenie ksiąg podatkowych 15
5.  dr hab. Bartłomiej Gliniecki Ład korporacyjny w spółkach 15

 

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia
niestacjonarne
rok akademicki 2020/2021
I rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 2
wykład HUMANISTYCZNY
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Tomasz Widłak Logika 10
2. dr Maciej Wojciechowski Podstawy filozofii 10
3. dr Dorota Jendza Komunikacja i praca w zespole 10
4. dr Joanna Litwin Negocjacje 10
II rok, semestr zimowy, 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Tomasz Sowiński Prawo celne i dewizowe 10
2. dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne 10
3. dr Bartłomiej Gliniecki Prawo umów gospodarczych 10
4. dr Tomasz Kanty Przestępstwa gospodarcze 10
5.  dr Łukasz Karczyński Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego 10
II rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Marek Kalinowski Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie 10
2. dr Lech Jędrzejewski Pomoc publiczna w działalności gospodarczej 10
3. dr Adam Barembruch Finanse osobiste 10
4. dr Dorota Buchnowska Rozwiązania IT dla firm sektora MŚP 10
III rok, semestr zimowy 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Łukasz Karczyński Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego 10
2. dr Przemysław Panfil Kontrola i egzekucja zobowiązań podatkowych 10
3. dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG Planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa 10
4. dr Damian Cyman Opodatkowanie spółek 10
III rok, semestr letni 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Dorota Kowalczyk Kryzysy finansowe 10
2. dr Olga Martyniuk Sprawozdawczość finansowa 10
3. sr Paweł Galiński Przygotowanie projektów finansowanych z funudszy UE 10
4. dr Lech Jędrzejewski Prowadzenie ksiąg podatkowych 10
5.  dr hab. Bartłomiej Gliniecki Ład korporacyjny  w spólkach 10

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia
niestacjonarne
rok akademicki 2020/2021
I rok, semestr zimowy, 14-godzinne proszę wybrać: 2
wykład WSTĘPNY PRAWNICZY
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne 14
2. dr Bartłomiej Gliniecki Prawo umów gospodarczych 14
3. dr Tomasz Kanty Przestępstwa gospodarcze 14
I rok, semestr letni, 14-godzinne proszę wybrać: 2
wykład WSTĘPNY EKONOMICZNY
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Sebastian Susmarski Controlling w sektorze publicznym 14
2. dr Bartłomiej Gabriel Analiza finansowa 14
3. dr Olga Martyniuk Sprawozdawczość finansowa 14
4. dr Łukasz Karczyński Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego 14
II rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Anna Drywa Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego 14
2. dr Rafał Mroczkowski Ceny transferowe 14
3. dr hab. Tomasz Widłak Logika 20
4. dr Damian Cyman Optymalizacja podatkowa 14
5.  dr Maciej Wojciechowski Podstawy filozofii 20
II rok, semestr letni, 14-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr AnetaBudrewicz-Góralczyk Zamówienia publiczne 14
2. dr Lech Jędrzejewski Rozliczenia przedsiębiorców z funduszami celowymi 14
 
3. dr Dorota Jendza Komunikacja i praca w zespole 20
4. dr Dorota Litwin Negocjacje 20